Р Е Ш Е Н И Е

 

221                                            05.10.2016 год.                   гр. Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорски административен съд, седми състав, на тринадесети септември две хиляди и шестнадесета год. в публично заседание в състав:

        

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ Р.

 

секретар Зорница Делчева като разгледа докладваното от съдия М. Р.

адм. дело №527 по описа на Административен съд Стара Загора за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл.от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по жалба на Н.Г. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх.№ 02-240-6500 /4165 от 25.09.2015 год. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, с което му е отказано финансово подпомагане по СЕПП в размер на 52 229.10 лв. от заявени 126516.94 лв., като отказът се основава на намаления и изключвания на площи 53.92 ха /от заявени 420.38 ха/, недопустими за подпомагане отчасти поради неотстранено застъпване /за 1.09 ха/, отчасти поради това че не попадат в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2014 год. - /за 52.83 ха/.

В жалбата са изложени доводи за необоснованост на оспорения административен акт и противоречието му с материалноправните разпоредби. Жалбоподателят твърди, че не е ясно волеизявлението, поради липса на конкретизация за всеки от заявените БЗС каква част от площта бива намалена поради неразрешено застъпване и каква част - поради това, че попада извън съответния специализиран слой. Оспорва констатациите в оспорения акт, направени в резултат на проверките по чл.37 от ЗПЗП от РА – ДФЗ, по съображения, че за кампания 2014 год. не са извършени проверки на място, които да установят и докажат от кой земеделски стопанин се стопанисват съответните площи и дали отговарят на добрите земеделски  практики, а за резултата от теренните проверки изобщо не бил уведомяван.  В хода на делото заявява, че оттегля възраженията си относно намаленията и изключвания на площи поради неразрешено застъпване. Иска отмяна на оспорения акт като незаконосъобразен. Претендира са присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът Заместник изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" оспорва жалбата като неоснователна и иска отхвърлянето й. Излага подробни съображения в подкрепа законосъобразността на оспорения акт. Иска и присъждане на направените разноски по делото.

Въз основа на всички събрани по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 14.05.2014 год. Н.Г.Г., земеделски производител с УРН 234545 е подал в ДФ „Земеделие” заявление за подпомагане с УИН 24/270514/85339 за кампания 2014 год., коригирано на 31.05.2014 год. (л. 64 и сл.по приложеното адм. дело №11645/2015 год.). Поискано е подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ за 420.38 ха площи и по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ /за първите 30 ха/.  Неразделна част от заявлението е таблица за ползваните през 2014 год. парцели, в който са посочени подробно номера на блоковете на земеделско стопанство /БЗС/ в землищата на с. Априлово, гр. Гълъбово, с. Искрица, с. Медникарово, с. Мусачево, с. Мъдрец и с. Обручище, начина на използване - постоянно затревени площи /култура код 311000/, основанието за ползване. Приложени са необходимите декларации и картен материал.

         В хода на производството по разглеждане на заявлението са били извършени проверки по чл.37 от ЗПЗП, вкл. кръстосани, в резултат от които спрямо част от заявените за ползване от Г. площи - за общо 14.109 ха  (кадастрални имоти, включени в БЗС 18280-42-4, 18280-520-2, 18280-541-1, 18280-574-1, 32857-289-2, 32857-34-1, 32857-34-2, 47603-717-1, 49535-270-1, 49535-353-1, 49535-581-1, 53134-407-2), административният орган е установил двойно деклариране, т.е. декларирането им и от други земеделски производители - „Киров Ка”ЕООД, Емилия Гочева Господинова, Иван Янков Димитров, Живко Йорданов Кулов и за което е уведомил всички  заинтересувани лица. С писмо изх. №02-240-6500/4750 от 22.08.2014 год. - л.41 и л.255, Н.Г. също е уведомен за установените застъпвания. Последният е потвърдил  и доказал  с договори за наем /л.258 и сл./ ползването само на част от тях - кад. имоти №18280-230-010, площ 0.51 ха и 32857-000-405 с площ 0.16 ха, които са му признати. За останалите имоти Г. е декларирал изрично, че отказва да потвърди ползването им. След разрешаване признаване на част от застъпванията /в полза на „Киров и ка”ЕООД са признати 7.03 ха/, неизяснени са останали застъпвания за 6.07 ха. Същите, след разпределяне на застъпените площи в свободните допустими площи, жалбоподателят бива санкциониран на това основание само за 1.087 ха /в този смисъл  е и тройна СТЕ, л.376 по делото/.

  С Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх.№02-240-6500/4165 от 25.09.2015 год., заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” се е произнесъл  по заявлението на Н.Г. като е оторизирал 74287.84 лв. и отказал финансово подпомагане в размер 52229.10 лв. Предмет на оспорване е отказа, който се основава на намаления и изключвания на площи - 53.92 ха /от заявени 420.38 ха/, от които 1.09 ха се сочат недопустими за подпомагане поради неотстранено застъпване - чл.43, ал.3, т.5 от ЗПЗП /колона 3/, а 52.83 ха са изключени на основание чл.43, ал.3, т.6 ЗПЗП /колона 5/ поради това, че попадат извън специализирания слой „Площи в добро земеделски състояние” за кампания 2014 год.  Поради това, че в процентното отношение наддекларираната площ спрямо установената е 14.71 % (в рамките между 3 % и 20%) санкционираната площ е определена на основание чл.58 от Регламент (ЕО) №1122/2009 от 30.11.2009 год. в размер 107.84 ха - удвоения размер на наддекларираната площ.  Оторизираната площ е 258.38 ха, определена след приспадане от заявената площ на двойния размер на наддекларираната площ (420.38-107.84=258.38). Оторизираната по заявлението на Г. сума - 74287.84 лв. е определена след като от 77761.66 лв. (определена чрез умножение оторизираната площ 258.38 ха по 300.958504 лв./ха - ставката по СЕПП), е направена редукция или намаление с наложената друга санкция - 3473.82 лв. /колона 10/.

По делото се установи и не е спорно, че със заповеди  №РД 09-807 от 05.12.2014 год. и Заповед №РД 46-287 от 06.03.2015 год. Министърът на земеделието и храните е одобрил обновения с първата заповед, а с втората - окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2014, като част от СИЗП /л.20 по приложеното дело/. Приетите от административния орган за подлежащи на изключване на основание чл.43, ал.3, т.6 от ЗПЗП площи от заявените по СЕПП /колона 5 от уведомителното писмо/ действително не попадат в посочения специализиран слой /СТЕ единична и тройна/. Не е спорно също, че Заповед №РД 46-287/06.03.2015 год. на Министъра на земеделието и храните, с който специализирания слой е одобрен - не е оспорвана, нито се оспорва в настоящото производство с нарочна жалба от земеделския стопанин Н.Г..

По делото са приети като доказателства документите по административната преписка, обусловили издаването на оспорения акт, Заповед №РД 46-287 от 06.03.2015 год. на министъра на земеделието и храните, протоколи от извършени теренни проверки за ФБ, в които са включени БЗС на жалбоподателя - л.245 и сл. и др.

За изясняване на обстоятелствата по делото са назначени, изготвени и приети единична и тройна съдебно-технически експертизи, заключенията на които съдът кредитира като компетентни и обосновани.  Заключението на единичната СТЕ констатира, съответно на констатациите в оспорения акт общия размер на площите с неразрешено застъпване и такива, попадащи извън слоя. Досежно начина на изготвяне на специализирания слой в частта за процесните площи бе назначена и изготвена тройна СТЕ, заключението по  която дава подробен отговор на поставените въпроси, вкл. определи се за всяка от площите, изключени и намалени поради непопадането им в относимия за кампанията специализиран слой - начина на изготвянето на слоя в тази част и резултата от разчитане направените снимки или от теренните проверки /л.376-379/.

Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът формира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима. При липса на доказателства за датата на съобщаване на акта, оспорването, постъпило в ДФЗ на 22.10.2015 год. /л.6 от адм. дело №11645/15/ следва да се приеме, че е в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК, оспорването изхожда от надлежно упълномощено лице, като пълномощник на  заинтересована от оспорването страна, жалбата е насочена срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Република България е член на Европейския съюз от 2007 год. и като такъв е въвела в законодателството си правилата на регламентите и директивите на съюза относно Общата селскостопанска политика /ОСП/ и относно схемите и правилата за единно плащане чрез транспонирането им в ЗПЗП и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. По силата на чл.11, ал.2, т.4 от ЗПЗП, ДФ”Земеделие” е акредитиран със Заповед № РД-09-1166/20.12.2006 год. на МЗХ за единствена Разплащателна агенция за РБ, считано от датата на издаване на акта за акредитация. Съгласно разпоредбите на чл.20а, ал.1 и ал.2, т.2 ЗПЗП, Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" е изпълнителен директор на РА, който представлява същата, а според разпоредбата на чл. 10, ал.1, т.7 от Устройствения правилник на ДФЗ, същият е компетентен да одобрява или отхвърля заявления по схемите и мерките на ОСП, каквато е и СЕПП.  

Изпълнителният директор на ДФ”Земеделие”, от своя страна, е издал Заповед №03-РД/323 от 11.03.2015 год. /л.18 от адм. дело №11645/15 на АССГ/, с която въз основа и в рамките на предвидената в чл.20а, ал.4 от ЗПЗП възможност за делегация на правомощия, е предоставил на заместника си Живко Тодоров Живков правомощията по издаване на всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите, съгласно чл.1 от Наредба №5 от 27.02.2009 год. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. С оглед на гореизложеното, съдът намира, че актът е издаден от Зам. изпълнителният директор в качеството му на компетентен орган и при наличие на надлежно делегирани за целта правомощия.

          Неоснователно е оплакването, че актът не е мотивиран. В съдържанието на акта се съдържат подробни мотиви - фактическите и правни съображения, обусловили издаването му, дадени в текстови и табличен вид. Основанията за изключване или намаление на площи от заявените са конкретизирани за всеки БЗС поотделно и са обосновани са със съображения че кандидатът не стопанисва площите, същите не попадат в  одобрения специализиран слой за кампания 2014, а част от тях са предмет на „застъпване”, което не е разрешено респ. не е отстранено в полза на кандидата - чл.43, ал.3, т.5 и т.6 от ЗПЗП.

Съдът не установи нарушения на относимите административно-производствени правила при издаване на обжалвания акт, вкл.съществени такива, които да обуславят отмяната му  на това основание. В случая резултатите от извършени проверки по чл.37 и чл.43, ал.2 от ЗПЗП са посочени като обуславящи разпоредените правни последици. Разплащателната агенция, съгласно чл.43, ал.2 от ЗПЗП, проверява заявленията за подпомагане, като извършва административни проверки на подадените заявления и проверки на място (чл.37, ал.1 от ЗПЗП). В случая  размерът на недопустимата площ е определен въз основа на извършени проверки в ИСАК и в СИЗП  (чл.37, ал.2 от ЗПЗП и чл.24, ал.3 от Наредба № 105 от 22.08.2006г), а не въз основа на  проверки на място. Проверка на място, съгласно чл.30 от Регламент 1122/2009 год., се прави на случаен принцип само на 5% от подадените заявления за подпомагане. Неизвършването на проверка на място не обективира процесуално нарушение, а и резултатите от такава не предполагат други изводи. Представените и приобщени към доказателствата по делото Протоколи са от специализирани теренни проверки (чл.16а, ал.4 от Наредба №105/2006 год.), за резултатите от които не е налице законово задължение за уведомяване ползвателя на физическия блок (така и Решение № 10900 от 20.10.2015 год. на ВАС по адм. дело №3977/2015 год., III о).

 

 

 

 

В съответствие с процедурата, предвидена за изясняване на двойно заявените площи по чл.17 и чл.18 от Наредба №5/27.02.2009 год., за установените застъпвания са изготвени и изпратени писма до съответните заявители, вкл. до жалбоподателя, като са взети предвид представените от тях документи.

Оспорения акт е издаден в съотстветствие и при правилно приложение на материалния закон. Направените крайни изводи, че се следва изключване на 1.09 ха от заявените площи поради неразрешено застъпване е обоснован и в съответствие с чл.43, ал.3, т.5 от ЗПЗП, което не се оспорва от жалбоподателя.

Неоснователни са оплакванията на жалбоподателя, че не се следва изключване на площи от заявените поради това, че са извън специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2014 год., одобрен със заповеди №РД 09-807 от 05.12.2014 год. и №РД 46-287 от 06.03.2015 год. на Министъра на земеделието и храните.  Съгласно чл.16б, ал. 1 от Наредба № 105 от 22 август 2006 год. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ред. преди ДВ, бр. 16/2015 год.)  всяка година след приключване на обновяването по чл.16а, ал.2, Министерството на земеделието и храните открива производство по чл.66 от АПК за одобряване на изготвения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние". Това производство представлява сложен фактически състав, като процедурата завършва със заповед на министъра на земеделието и храните по одобряване на окончателния специализиран слой /чл.16г от наредба №105/2006/. В конкретния случай, окончателния специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2014 год. е приет със Заповед №РД 46-287/06.03.2015 год. на Министъра на земеделието и храните. Тази заповед, като акт по чл.16г, ал.4 /преди ал.2/ от Наредба №105/2006 год. подлежи на самостоятелен съдебен контрол (ТР №8/11.12.2015 год. по тълк. дело №1/2015 год. на ВАС). Съображенията на жалбоподателя относно наличието или не на основания процесните площи да бъдат включени или не в специализирания слой, одобрен за кампания 2014 год. не могат да бъдат разглеждани в настоящото производство. Тези оплаквания биха били относими към въпроса за законосъобразността заповедта за одобряването на слоя, каквото оспорване спрямо заповед №РД 46-287/06.03.2015 год.  Н.Г. няма данни да е провел. С оглед на изложеното, съдът приема, че заповедта за определянето на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2014 год. вкл. в частта относно заявените от жалбоподателят за подпомагане имоти, е влязъл в сила и  обвързва страните. В този смисъл всички изложени от жалбоподателя аргументи относно неправилно изключване на имоти от допустимия слой са неотносими към настоящия спор. Настоящия съдебен състав не може да извърши косвен съдебен контрол на Заповедта на Министъра на земеделието и храните, по две причини. От една страна същата не е предмет на разглеждане на настоящето съдебно производство и осъществяването на косвен съдебен контрол в настоящето производство е недопустим, а от друга страна не е налице и материално компетентност на настоящия съдебен състав да извършва проверка на тази заповед. Направените в хода на административното производството по одобряването на допустимия слой за кампания 2014 год. са отхвърлени като неоснователни, като за това жалбоподателят е бил уведомен с писмо №94-2929/29.05.2015 год. и му е указана и възможността за обжалване на заповедта на Министъра в 14 дневен срок от получаването на писмото. Същото е получено на 07.06.2015 год., но нямаме данни такова обжалване да е налице, а и не се твърди същото от жалбоподателят. Дори и да приемем, че такива теренни проверки са недопустими, то решението с което разпоредбите на чл.16а, ал.3, чл.16а, ал.4 и чл.16, ал.2 от Наредба №105, в частта относно израза „чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ в тях” са отменени, влиза в сила на 22.06.2015 год., когато е постановено Решение №7501/22.06.2015 год. по адм. дело №4327/2015 год. на ВАС, т.е. три месеца след издаването на Заповедта на Министъра.

Освен това, по делото не се представиха доказателства за това, че процесните площи жалбоподателя е поддържал в добро земеделско състояние. Разпоредбите на чл.15 и чл.16  от Наредба №5 от 10.03.2010 за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, отменена ДВ бр.15/2015 год., действала към 2014 год., сочи критериите за допустимост и недопустимост за подпомагане на площите - пасища, мери и ливади. Разпоредбата на чл.15, ал.1 и 2 от същата Наредба определя като недопустими за подпомагане пасищата или тези части от тях в които площите по ал.1 (заети от дървесна или храстовидна растителност, сгради, съоръжения, скали, ерозирали или оголени терени) са компактно разположени и заемат заедно или поотделно повече от 100 кв.м. Тези пасища или части от тях не се заявяват за подпомагане, а когато бъдат заявени се изключват от площта на пасищата, подлежаща на подпомагане и при условията на Регламент (ЕО) №1122/2009, и тяхното заявяване се санкционира.

От изготвената по делото тройна СТЕ и разпечатки се потвърди, че всички описани в процесното уведомително писмо площи действително са извън одобрения специализиран слой, а освен това и че спрямо тях са налице основания - компактно разположена храстовидна растителност, оголени терени и др.,  опровергаващи доброто им земеделско състояние.

Налице е следователно спрямо тях основанието по чл.43, ал.3, т.6 от ЗПЗП за намалянето или изключването, тъй като „не са включени в специализирания слой по чл.33а ал.1 за съответната година”, в случая за кампания 2014 год.  

Сумата на недопустимата площ е 53.92 ха /от заявени 420.38 ха/, т.е. процентното отношение на наддекларираната площ спрямо установената е 14.71 % (в рамките между 3% и 20%). Затова, съответно на чл.58 от Регламент (ЕО) №1122/2009 год., санкционираната площ е определена в размер 107.84 ха - удвоения размер на наддекларираната площ. Оторизираната площ е 258.38 ха, определена след приспадане от заявената площ на двойния размер на наддекларираната площ (420.38 - 07.84=258.38). Жалбоподателят неоснователно се оплаква, че е санкциониран „тройно”. Оторизираната по заявлението на Г. сума - 74287.84лв е определена след като от 77761.66 лв. (определена чрез умножение оторизираната площ 258.38 ха по 300.958504 лв./ха - ставката по СЕПП), е направена редукция или намаление с наложената друга санкция - 3473.82 лв. /колона 10/. Това означава, че е приложен коефициент за редукция на основание чл.40, ал.4 от ЗПЗП (сега отменен, но действал за кампания 2014 год. на основание разпоредбите на чл.78 от Регламент (ЕО) №1122/2009 год., който в проценти се равнява на 4,467267741 и се налага върху изчислената сума на всички бенефициенти, след приспадане на санкции за закъснение и поддеклариране).

По изложените съображения и като провери оспорения акт на основание чл. 168, ал.1 АПК, съдът намира, че същият е издаден от компетентен орган и в установената форма, а при издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила. Жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

По делото страните са направили искане за присъждане на направените разноски по делото. При този изход, неоснователно е искането на жалбоподателят по делото. Основателно е искането на ответника, доколкото от данните по делото е видно, че искането за присъждане на направените по делото разноски е своевременно направено и съдът намира, че същото следва да бъде уважено, като жалбоподателят бъде осъден да заплати направените разноски в размер на 2708.17 лв., от които сумата от 2096.87 лева, дължима на основание чл.78, ал.8 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и чл.8, ал.1, т.4 от Наредба №1/2004 год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и представляваща юрисконсултско възнаграждение, а сумата 611.30 лв. - представляваща заплатено възнаграждение на вещото лице за изготвянето на единичната експертиза по делото.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.Г. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх.№02-240-6500/4165 от 25.09.2015 год. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, като неоснователно.

ОСЪЖДА Н.Г.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес ***0  да заплати на ДФ”Земеделие” гр. София сумата от 2708.17 лв. /две хиляди седемстотин и осем лева и 17 ст./, представляваща направените разноски по делото.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

                          

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: