Р Е Ш Е  Н  И  Е  № 342

 

гр.Стара Загора, 15.12.2016г

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

    Старозагорският административен съд, в закрито заседание на петдесети декември две хиляди и шестнадесета година, първи състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                               

при участието на секретаря......................................................, като разгледа  адм.д. № 253 описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производството е с правно основание чл. 175 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 

Административно дело № 253 по описа за 2016г на Административен съд Стара Загора е образувано  по искова молба, уточнена с молба вх.№ 2445/ 23.06.2016г, подадена от С.С.И., понастоящем в Затвора гр.Стара Загора с правно основание чл.203 от Административно-процесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 20 000 лв за претърпени неимуществени вреди в резултат от незаконосъобразни действия и бездействия на служители в Ареста гр.Стара Загора за периода 16.11.2015г-01.02.2016г.

 

С решение № 313/ 30.11.2016г претенцията е уважена частично. С молба вх.№ 4342/ 15.12.2016г процесуалният представител на ищеца прави искане за поправка на очевидна фактическа грешка в решението на стр.9, абзац първи като имената „Милен Бонев” се заменят с имената на ищеца „С.И.” и „гр.Ямбол” се замени с „гр.Стара Загора”.

 

Молбата е основателна.

 

Действително в решение № 313/ 30.11.2016г по административно дело № 253/ 2016г на Административен съд Стара Загора на стр.9, абзац първи са изписани имената „Милен Бонев” и „гр.Ямбол” в контекст, касаещ претенцията на ищеца С. Бонев за условията в Ареста гр.Стара Загора. В производството не е участвало лице на име Милен Бонев. Констатираното несъответствие представлява техническа неправилност, която подлежи на отстраняване като очевидна фактическа грешка като имената „Милен Бонев” се заменят с имената на ищеца „С.И.” и „гр.Ямбол” се замени с „гр.Стара Загора”.

 

По изложените съображения и на основание чл.175 от АПК съдът

 

ОП Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 313 от 30.11.2016г по адм. дело № 253/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора като В МОТИВИТЕ на стр.9, абзац първи имената „Милен Бонев” се заменят с имената на ищеца „С.И.” и „гр.Ямбол” се замени с „гр.Стара Загора”.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от датата на съобщаване на страните.

 

След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: