Р Е Ш Е Н И Е

 

254                                           10.10.2016 год.                      гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският административен съд, седми състав в закрито заседание на десети октомври през две хиляди и шестнадесета год.:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря....................................., като разгледа адм. дело №272 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.175 от Административнопроцесуалния кодекс.

При извършената служебна проверка на постановеното решение, съдът установи, че е допуснал очевидна фактическа грешка при неговото постановяване, като в диспозитива на решението, трети абзац е постановено „…. по който е обнародвана Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Чирпан.”, вместо „…. по който е обнародвана Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово.”.

Очевидна фактическа грешка, по смисъла на чл.175, ал.1 от АПК, е налице когато в решението съдът е допуснал писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни очевидни неточности. Разпоредбата има предвид грешки, в чисто технически смисъл, които не са свързани с волята на съда по съществото на спора, а се отнасят до несъответствие между така формираната му воля и външното й изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка би могла да се допусне както в мотивите на решението, така и в неговия диспозитив. В конкретния случай това е несъответствие е налице. Производството по делото е образувано по протест на прокурора за обявяването на нищожността на разпоредба на чл.59ж Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово, а не на  разпоредба на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Чирпан. При постановяване на решението, съдът е допуснал явна фактическа грешка, изразяваща се в погрешното посочване на наименованието на протестираният нормативен акт. Безспорно е, Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Чирпан не е била предмет на делото и изписването й е писмена грешка от страна решаващият съд.

Водим от тези мотиви и на основание чл.175 от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в абзац трети от диспозитива на решение №226 от 03.10.2016 год., постановено по адм. дело №272/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като на страница пета, вместо „…. по който е обнародвана Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Чирпан.”, да се чете „…. по който е обнародвана Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово.”.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                                 2.