О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

   № 36      10.02.2009г.     град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на десети февруари две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                                 СЪДИЯ: Г.Д.

                                                                                   

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 708 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:   

                                                    

Производството по делото е образувано по жалба на Л.С.М. – Б. *** Загора против Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2408017187 от 11.11.2008г. В жалбата са развити подробни съображения за неправилно определена данъчна оценка на имота, в нарушение на чл.13 и чл.14 от ЗМДТ. Оспорва се и размера на посоченото в удостоверението данъчно задължение. Иска се издаденото Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2408017187 от 11.11.2008г. да бъде отменено като незаконосъобразно.

След преценка на материалите по делото съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Административното производство по издаване на оспореното удостоверение е образувано по молба от Л.С.М. – Б. с вх.№ 2408017187/ 11.11.2008г. до Община Стара Загора за издаване на удостоверение за данъчна оценка на ПИ №95 по помощния план на парк “Бедечка”, находящ се в гр.Стара Загора. С Удостоверение изх.№ 2408017187/ 11.11.2008г., издадено от служител в отдел “Приходи” при Община Стара Загора, на основание чл. 3 от Приложение №2 към ЗМДТ и чл.264, ал.1 от ДОПК, е определена данъчната оценка на имота в размер на 140039,40лв. и е удостоверено наличието на данъчни задължения на Л.С.М. в размер на 93,26лв.

Съдът намира, че жалбата против Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2408017187 от 11.11.2008г. е процесуално недопустима, по следните съображения:

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. Една от тези процесуални предпоставки /по аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК/, е наличието на акт, подлежащ на съдебно оспорване.

По своята правна същност оспореното удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК представлява официален документ, материализиращ изявление на овластен от закона орган, който удостоверява със силата на такъв съответните обстоятелства, посочени в него. Като удостоверителен административен акт той е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, но сам по себе си не създава или засяга права и законни интереси на неговия адресат. По аргумент от разпоредбата на чл.21, ал.3 от АПК индивидуален административен акт е волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв, но не и самият документ. Следователно  в процесната  хипотеза, индивидуален административен акт е волеизявлението на компетентните длъжностни лица от общинската администрация да издадат на основание чл.3 от Приложение № 2 към ЗМДТ удостоверение по чл.264, ал.1 от ДОПК, респ. отказът да бъде издадено такова. Доколкото поддържаните от жалбоподателката оплаквания са за неправилно определени данъчна оценка и размер на данъчното задължение, по същество се цели по пътя на съдебното обжалване да се оспори съдържанието на документа. А съгласно чл. 81, ал. 2 от АПК, оспорването на съдържанието на документ може да се извърши единствено по административен ред в рамките на контролно-отменително производството пред горестоящия орган, но не и чрез обжалване в самостоятелен съдебно-административен процес. В този смисъл компетентен да се произнесе по жалбата на Л.С.М. – Б., с която се оспорва съдържанието на издадено удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК,  е непосредствено по-горестоящия административен орган, на когото е подчинен органът, издал акта, а именно – кмета на Община Стара Загора.

Предвид изложеното съдът намира, че оспорването на Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2408017187 от 11.11.2008г., като направено против акт, неподлежащ на съдебно обжалване по реда на АПК, е процесуално недопустимо, поради което следва да бъде оставено без разглеждане, производството по делото – прекратено, а преписката да се изпрати на компетентния орган - Кмета на община Стара Загора за произнасяне по жалба вх.№ 3900/ 20.11.2008г. 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. *** Загора, против Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2408017187 от 11.11.2008г., КАТО процесуално недопустима. 

         

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 708 по описа за 2008 година на Административен съд Стара Загора.

 

ИЗПРАЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадената от Л.С.М. - Б. жалба с вх.№ 3900/ 20.11.2008г. 

 

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: