О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                           433        22.12.2008г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІІ състав, в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Р.Т.

       

 

 при секретар                                                                                                       и с участието

 на прокурора                                                                                                      като разгледа

 докладваното от съдия    Р. Т.    административно дело  № 776 по описа

 за  2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

            Образувано е по жалба на М.Д.П. ***, против Разпореждане за отказ на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора за спиране на изпълнението по изпълнително дело № 968/ 2008г.  

Съдът намира, че подадената жалба е процесуално недопустима, по следните съображения:

С обжалваното Разпореждане изх. № 30516 – 1/12.12.2008г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, е отказано спиране на принудително изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г. Съгласно разпоредбата на чл. 266, ал.1 от ДОПК действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника и от третото задължено лице пред Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, съответно пред Териториалния директор на териториалната дирекция на НАП, а решението на административния орган, с което се произнася по жалбата, може да бъде оспорено по съдебен ред пред административния съд по местонахождението на публичния изпълнител /чл.268 от ДОПК/. В конкретния случай от данните по делото се установява, че разпореждането на публичния изпълнител, с което на жалбоподателя е отказано спиране на принудителното изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г., не е обжалвано пред Директора на ТД на НАП – гр. Стара Загора.

Разпоредбата на чл. 266, ал.1 от ДОПК е специална и изключва приложението на регламентираната в чл. 148 от АПК възможност за изборност на реда за оспорване. Ето защо съдът намира, че изчерпването на административния ред за обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на обжалването по съдебен ред и за осъществяване на съдебен контрол по отношение на актове от категорията на оспореното Разпореждане № 30516 – 1/ 12.12.2008г. за отказ за спиране на принудително изпълнение, постановено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора. С оглед на предвиденият задължителен административен контрол лицето не разполага с процесуална възможност директно да сезира съда с жалба против разпореждане, неподлежащо на пряко на съдебно оспорване.

Следователно оспореното разпореждане не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност по реда на АПК, а разглеждането и произнасянето по жалбата е подведомствено на Директора на ТД на НАП – гр. Стара Загора. Подведомствеността е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата и на образуваното съдебно-административно производство, за която, по аргумент от чл. 130, ал.1 и ал.3 от АПК, съдът следи и служебно.

 

По изложените съображения съдът намира, че оспорването, като направено против административен акт, неподлежащ на пряко съдебно обжалване по реда на АПК, е недопустимо, поради което жалбата на М.П. против Разпореждане № 30516 – 1/ 12.12.2008г. за отказ за спиране на принудително изпълнение, постановено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено. Доколкото разглеждането и произнасянето по подадената от М. П. жалба е подведомствено на Директора на ТД на НАП – гр. Стара Загора, жалбата следва да се изпрати на компетентния административен орган.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 159, т.1 и чл.130, ал.4 от АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на М.Д.П. ***, против Разпореждане изх.  № 30516 – 1/ 12.12.2008г. за отказ за спиране на принудително изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г., постановено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, като недопустима.

           

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 776/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите подадената от М.Д.П. *** жалба против Разпореждане № 30516 – 1/ 12.12.2008г. за отказ за спиране на принудително изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г., постановено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните.

 

                                              

                                                                       СЪДИЯ: