О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                               15.01.2009г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На петнадесети януари 2009г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №10 по описа за 2009г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от И.Н.И. *** против заповед №491/20.03.2007г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание §62 ал.3 от ПЗР на ПМС №16/97г. за ИЗД на ППЗСПЗЗ на Живко Христов Дюлгеров от гр. Стара Загора е признато право да придобие собственост върху имот №254002300, в местността “Бойчо Бунар”, землище на гр. Стара Загора.

            Оспорващият обосновава процесуалната си легитимация с качеството си на наследник на Петър Богоев Андонов, за което представя удостоверение за наследници в изпълнение разпореждане на съда за остяване на жалбата без движение.

            Видно от представеното удостоверение за наследници към момента на постановяване на оспорената заповед наследник на Петър Богоев Андонов е Недялко И.Н., чийто наследник се явява оспорващия И.Н.И..

            Заповед №491/20.03.2007г. на Кмета на Община Стара Загора е съобщена редовно на Недялко И.Н. на 21.12.2007г., видно от известие за доставяне на Български пощи №7600000171267, който е починал през 2008г., като в удостоверението не е посочена точната дата. Срокът за оспорване на заповедта от Недяляко И.Н. тече от 22.12.2007г. и изтича на 04.01.2008г. /петък, работен ден/. Дори да е починал в този отрязък от време и преди да е упражнил правото си на жалба, то неговите наследници – И.Н.И. и Петър Н.И. могат да оспорят административния акт до края на работния ден на 04.01.2008г. Със смъртта на праводателя им не започва да тече нов срок, защото тя не е юридически факт, който да поражда ново право на оспорване, а е факт, който поражда право на наследяване. Следователно срока за оспорване, който е указан в редовно съобщената заповед тече и по отношение на наследниците. Правото вече е възникнало в патримониума на наследодателя, но е ограничено във времето от преклузивен 14 – дневен срок, в който ако не бъде упражнено се погасява. 

            Предвид изложеното и на основание чл.159 т.5 от АПК Административен съд Стара Загора  

 

                                                             ОПРЕДЕЛИ

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради просрочие, оспорването на И.Н.И. на заповед №491/20.03.2007г. на Кмета на община Стара Загора.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №10 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

            Копие от определението да се изпрати на оспорващия и административния орган.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: