Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

 

                  24.03.2009г.        град Стара Загора

 

 

 

Старозагорският административен съд, V състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и девета година, в състав:

 

 

                                                                    СЪДИЯ: И.Я.

 

при секретар                                                                                                              и с участието

на прокурора                                                                                                            като разгледа

докладваното от съдия  И.Я. административно дело № 168 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

Производството е по реда на чл.250 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по искане на “ Радея” ЕООД гр. София за образуване на производство по чл.250 от АПК и издаване на разпореждане срещу действия на административен орган. В обстоятелствената част на искането са изложени твърдения за извършени незаконосъобразни действия от кмета на Община Стара Загора за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на 36 броя рекламно – информационни елементи в нарушение на чл.14,ал.7 от Закона на общинската собственост без решение на ОС Стара Загора. Твърди, че тези действия са предприети в нарушение на ЗОС , но и приета въз основа чл. 8,ал.2 от този закон Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и  вещи общинска собственост.

Въз основа на извършената проверка и събраните от нея данни и след преценка на представените доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

На основание чл. 57,ал.1 от ЗУТ върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на Общинския съвет по чл. 56,ал.2 от ЗУТ. По силата на тази законова делегация ОС Стара Загора е приел Наредба за рекламата и информационната дейност на територията на Община Стара Загора. Съгласно чл. 35,ал.1 от цитираната наредба схеми за определени позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи / РИЕ/ се одобряват от главния архитект и съгласуват с общинския експертен съвет по устройство на териториите /ОЕСУТ/. В изпълнение на тези законови  след съгласуване на ОЕСУТ при община Стара Загора са утвърдени схеми са поставяне на 36 броя РИЕ- /така заповед от 11.02.2009 година на зам.кмета на община Стара Загора. Със Заповед № РД-25-582/ 18.12.2008г. кметът е обявил търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на 36 броя рекламно –информационни елементи. Търгът следва да се проведе на 25.09.2009 година.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането,  направено “ Радея “ ЕООД гр. София за прекратяване на действията на общинската администрация по провеждане на търга с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на 36 броя РИЕ. , като участник в тръжната процедура е процесуално допустимо. Разгледано по същество е неоснователно.

 Съгласно разпоредбата на чл. 250, ал. 1 от АПК всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Следователно за да бъде уважено направеното искане и съответно да бъде постановено разпореждане за безусловно прекратяване на извършвани действия, законът изисква кумулативното наличие на три предпоставки /две положителни и една отрицателна/, а именно: 1. Фактически действия; 2. Действията да се осъществяват от административен орган или длъжностни лица и 3. Извършването на тези действия да не се основава на административен акт или на закона.

В случая от приложената административна преписка се установи, че единствения акт, постановен от кмета на основание чл. 35,ал.3 от цитираната по горе Наредба е заповед за откриване  на търг . Съгласно алинея 4 от горната правна норма. при корективното й тълкуване във връзка с ал.3 търговете се провеждат по реда и условията за провеждане на търгове и  конкурси за сключване сделки по придобиване, управление и разпореждане с имущество на община гр. Стара Загора. Съгласно чл. 3, ал.1 т. 2 от тази наредба кметът на община Стара Загора може да вземе решение за провеждане на търг или конкурс когато с решение на ОС това право му е предоставено. Съгласно чл. 10,ал. 1 от наредбата за провеждане на търга кметът на общината назначава комисия, като съгласно ал. 3 на същия член  се назначава след изтичане на срока за подаване на документи за участие. Видно от обстоятелствената част на заповедта срокът за подаване на документи е 24.03.2009 година. Поради което съдът намира, че кметът следва да постанови своя акт на 25.03.29009 година в деня на провеждане Поради изложеното по горе съдът намира, че  не е налице е първата предпоставка по чл.250 от АПК – извършване на фактически действия. Безспорно, кметът в качеството си на административен орган въз основа на дадените му правомощия от нормативен акт е длъжен да постанови заповед тоест административен  акт .

 

Конкурсната процедура по реда на Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване сделки по придобиване, управление и разпореждане с имущество на община  Стара Загора  включва  във фактически си състав  няколко  етапа : откриване на търга, обявяването му, назначаване на комисия и приключва  с обявяване на класирането от комисията. , обективирано в протокол.. Законосъобразността на тези актове се проверява и преценява в производството по оспорване на крайния административен акт, с който приключва процедурата. Следователно разглеждането и произнасянето по законосъобразността на провежданата процедура в т.ч. на заповедта за откриване на търга следва да се извърши в друго производство и по друг процесуален ред. Със  своя заповед № РД-25-582/ 18.12.2008г . кметът на община Стара Загора в качеството си на орган на изпълнителната власт съгласно дадените му със ЗУТ и цитираната наредба правомощия, е наредил провеждането на  търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на 36 броя рекламно –информационни елементи учредяване на възмездно право на строеж върху терени частна общинска собственост и е определил условията за провеждането му. Следователно действията на административния орган са правни, а не фактически действия, тъй като същите се изпълняват въз основа на закон

По изложените съображения съдът намира, че искането следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

 

             Водим от горното и на основание чл. 253, ал.2 от АПК

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И:

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на „Радея” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София ,  представлявано от управителя А.И.  К. за прекратяване действията на общинска администрация Стара Загора по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на 36 броя рекламно – информационни елементи, като неоснователно.  

Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

                                                          

                                                                                 

                                                                                  

 

 

СЪДИЯ: