О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер…………………….. ………… Година 2011 ……………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд………………………………… първи състав На двадесет и девети декември  …….……….… Година две хиляди и единадесета  В закрито заседание в следния състав:

 

 

                                                                                Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ 

                                                                           

 

Секретар ……………………………………………..……………………………………………

  Разгледа докладваното от ………………………………съдията ПЛАМЕН  ПЕТРУНОВ

  Административно дело номер 564 по описа за две хиляди и единадесета година:

 

Производството по чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е образувано по жалбата на К.М.Д. против заповед изх.№СЗ-1996-10-710/15.11.2011 г. на Началник ДНСК гр.София.

 

От постъпилата в съда преписка от ДНСК гр.София, след изискването и от съда, тъй като жалбата не е подадена чрез административния орган се установява, че оспорената пред съда  “заповед изх.№СЗ-1996-10-710/15.11.2011 г. на Началник ДНСК - София за принудително премахване на строеж” в същност е писмо, с което Началник ДНСК София възлага принудителното изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-02-СЗ-2/19.02.2009 г. на Началник РДНСК Стара Загора за премахване на незаконен строеж: “Вътрешно преустройство на апартамент и приобщаване на северна тераса към него”, находящ се в УПИ ІІ, кв.69 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес ул.”Ген.Столетов” №36, ет.10, ап.27 на фирма ДП “Строителство и възстановяване” АД, поделение Стара Загора. Възлагането се основава на сключен договор между ДНСК и дружествотоо №ФО-13-568/07.11.2011 г.

 

При установеното по делото съдът намира жалбата за недопустима, тъй като не е налице годен за обжалване административен акт по смисъла на чл.21 ал.1 АПК, във вр. с чл.214, ал.1 т.1 ЗУТ, като е налице хипотезата на чл.21, ал.5 АПК. Оспореното пред съда писмо е издадено в производство по изпълнение на влязла в сила заповед за премахване на незаконен строеж, като с него се възлага изпълнението на  лице, определено по реда на Наредба №13/2001 г. на МРРБ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК. В разпоредбата на чл.214 ЗУТ са визирани индивидуалните административни актове по този закон, а в чл.215 тези, подлежащи на съдебен контрол. На контрол от съда подлежат актовете, приключващи административното производство, създаващи права или задължения или такива, които засягат права или законни интереси на отделни физически или юридически лица. Оспореното писмо няма такъв характер. Същото е елемент от законоустановената процедура по изпълнение на влязъл в сила административен акт. Касае се за вътрешнослужебно волеизявление, част от производството по изпълнение на индивидуален административен акт, което не е насочено към жалбоподателя, а урежда отношения с трето лице.

 

 В жалбата не са изложени доводи да се обжалва постановление, действие или бездействие на органа по изпълнението, но и обжалваното възлагателно писмо не е включено в предметния обхват на предвидената в чл.294 АПК защита, с оглед уведомителния си характер по отношение на жалбоподателката.

 

С оглед изложеното съдът намира жалбата за недопустима, тъй като не е налице годен за обжалване административен акт, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на К.М.Д., ЕГН **********,*** против писмо изх.№СЗ-1996-10-710/15.11.2011 г. на Началник ДНСК гр.София, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№564/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :