О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

  200                                     12.09.2012г.                   град Стара Загора

 

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на дванадесети септември през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                        

           СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

 

 

при секретар                                                                                                            

и с участието на прокурора                                                                                               като разгледа докладваното от съдия   Г.ДИНКОВА  частно административно дело № 347 по описа за  2012г., за да се произнесе, съобрази следното:          

 

Производството е по реда на чл. 121, ал.4 и ал.5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

                       

Образувано е по Искане за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки изх. № 24/ РД-10-140#6/ 30.08.2012г. на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Иска се продължаване срока на действие на наложените на “МАНИСТА – ХАЛКОВА”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123712513, адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№ 172, вх.А, ап.62, с Постановление № 24/РД-10-140/ 14.05.2012г. предварителни обезпечителни мерки – запор върху движими вещи – МПС с балансова стойност 31293лв.   

От приложените към искането документи, съдържащи се в преписката по издаване на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 24/ РД-10-140/ 14.05.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, съдът приема са установено следното от фактическа страна:

Със Заповед № 1201691/ 02.04.2012г. на Началник сектор “Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, е възложено извършването на ревизия на “МАНИСТА-ХАЛКОВА”ЕООД гр.Стара Загора, обхващаща установяване на задължения по ЗДДС за периода 01.10.2010г. до 31.12.2011г. Срокът за извършване на ревизията е удължен със Заповед №1203499/ 11.07.2012г.  

С Постановление изх. № 24/ РД-10-140/ 14.05.2012г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, на “МАНИСТА – ХАЛКОВА”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123712513 и адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№ 172, вх.А, ап.62, са наложени предварителни обезпечителни мерки – запор върху движими вещи – МПС: Влекач ДАФ, модел ХФ 95.430 с рег.№ СТ 22-90 АТ, цвят син, двигател ХЕ315С1U44333, шаси XLRTE47XS0E627366, гориво-дизел, година на производство 2003. Балансова стойност 31293лв. 

Постановлението е обосновано с наличие на неприключило ревизионно производство, при което се очаква установяване на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери и необходимостта от предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, с цел обезпечаване събирането на бъдещото публично вземане. Постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки не е обжалвано и е влязло в сила.

Представено е уведомително писмо от Орган по приходите до Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, съгласно което ревизията следва да завърши до 11.09.2012г., но предвид регламентираните срокове по чл.117 и 119 от ДОПК и по-конкретно датата на връчване на ревизионния доклад, срока за издаване на ревизионния акт не може да бъде определен и следователно ревизията няма да завърши в 4-месечен срок от налагането на първата обезпечителна мярка.

 

                        При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че искането е направено от легитимирано по см. на чл.121, ал.4 от ДОПК лице и е процесуално допустимо. Разгледано по същество е основателно, по следните съображения:  

                        Предприемането на мерки за предварително обезпечение по реда на чл.121 ал.1 от ДОПК изисква да бъде установено проявлението на някое от обстоятелствата, визирани в посочената разпоредба, от които може да се направи основателно предположение, че без осъществяването на конкретни мерки за обезпечение, събирането на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В случая налагането на обезпечителни мерки е основано на обстоятелството, че ревизията се очаква да завърши с установяване на публични задължения по ЗДДС в особено големи размери /с посочен в Постановлението предполагаем размер на задълженията/, както и че за данъчния субект не е установено наличието на достатъчно активи за обезпечаване на цялото публично вземане и с това се създават предпоставки за затрудняване или осуетяване събирането на неговите задължения. Следователно наложените предварителни обезпечителни мерки с Постановление изх. № 24/ РД-10-140/ 14.05.2012г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, се явяват фактически и правно обосновани, при спазване изискването на чл.121, ал.3 от ДОПК. Налице са условията на чл. 121, ал. 4 във вр. с ал.1 от ДОПК; ревизията не може да завърши в 4-месечен срок от налагането на първата обезпечителна мярка,  поради което съдът намира, че са налице установените в закона предпоставки за да се постанови резултат в исканата от администрацията насока, като се продължи срока на действие на обезпечителните мерки за предотвратяване извършването на сделки и действия по разпореждане с имуществото на данъчно задълженото лице, които биха затруднили събирането на задълженията. Продължаването на срока следва да се определи съгласно разпоредбата на чл.121, ал.5 от ДОПК като такъв до приключване на ревизионното производство и  издаване на ревизионния акт.   

Водим от горните мотиви и на основание чл. 121, ал.5 от ДОПК, съдът

 

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с  Постановление изх. № 24/ РД-10-140/ 14.05.2012г. на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ -  Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия  на “МАНИСТА – ХАЛКОВА”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123712513 и адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№ 172, вх.А, ап.62,  изразяващи се в  ЗАПОР върху движими вещи – МПС: Влекач ДАФ, модел ХФ 95.430 с рег.№ СТ 22-90 АТ, цвят син, двигател ХЕ315С1U44333, шаси XLRTE47XS0E627366, гориво-дизел, година на производство 2003. Балансова стойност 31293лв. 

 

                        Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.

 

                        Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.

                       

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

 

 

                                                                                         СЪДИЯ: