Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  271   21.10.2009г.    град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

          СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

       

при секретар   М.П.                                                                    

и с участието на прокурора Константин Банчев

като разгледа докладваното от съдия И.ЯНКОВА административно дело № 126 по описа за 2007г.                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.65, ал.4 от Закона за общинската собстваност /ЗОбС/.

 

Образувано е по жалба на “Свежест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.” Калояновско шосе”№ 1, представлявано от управителя Емил Иванов Попов против заповед N 829 от 25.04.2007г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал1 от ЗОбС е разпоредено изземването на недвижим имот – общинска собственост, представляващи част от общински терен от 72 кв.м, върху който е терен е разположена временна постройка – павилион/ кафене/ и е определен 14-дневен срок за доброволно освобождаване на имота, считано от датата на получаване на заповедта. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като конкретните доводи са, че адресат на заповедта е несъществуващо юридическо лице, собственик на имота е “ Свежест” ЕООД, а не “ Свежест 96” ЕООД. Иска се Заповед № 829 от 25.04.2007г. на кмета на община Стара Загора да бъде отменена. 

 

Ответникът по жалбата -  Кметът на Община Стара Загора, редовно и своевременно призован, чрез пълномощника си по делото взема становище за неоснователност на подадената жалба Моли същата да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана. 

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна, следното:

Не се спори по делото, че на 07.03.1997 г. между община гр. Стара Загора и “ Свежест 96” ЕООД гр. Стара Загора е сключен договор за продажба на общинско предприятие “ Свежест “ ЕООД по реда на отменения чл. 35, т.1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Към датата на продажбата в изготвения към 07.03.1997 година заключителен баланс на “ Свежест “ ЕООД е бил  заведен в  счетоводна сметка *** “ сгради” павилион  с инв. № 1323 и балансова стойност 35 550  лева.. Съгласно чл. 1 от договора “ Свежест 96” ЕООД е получило в собственост всички активи и пасиви по този баланс  на “ Свежест “ ЕООД в това и процесния павилион.Видно от приложение № 2, неразделна част от цитирания по- горе договор продавачът – община Стара Загора е предоставила право на безвъзмездно ползване за срок от 10 година върху терени – общински собственост, върху които са разположени множество павилиона в този павилион – находящ се в гр. Стара Загора, ул. “ Бреза “ № 2 .Видно от акт за узаконяване № 119 от 28.04.1994 година процесният павилион няма траен градоустройствен статут, преустроен е в кафене и се намира в имот пл. №268, кв. 214 и е със застроена площ от 25 кв.м. Видно от съдебни решения № 68 от 23.10.2008 г., постановено по гр.дело № 477 по описа за 2007 година по описа на Районен съд гр. Стара Загора и № 5 от 16.02.2009 г., постановено по гр.дело № 575 по описа за 2008 година на Окръжен съд гр. Стара Загора е отхвърлен положителния установителен иск с правно основание чл. 97,ал.1 от ГПК/ отм./, предявен от “ Свежест “ ЕООД против община Стара Загора , че ищецът е собственик на следния недвижим имот “ павилион , находящ се на административен адрес гр. Стара Загора, ул. “ Бреза” № 2. В мотивите си съдилищата приемат, че с процедурата  по чл. 162 от  ЗТСУ/ отм./ не може да се учредява ограничено право на строеж, поради което провеждането й  не може да изключи принципа на приращението / чл. 92 от ЗС/. Процесният павилион има статута на временна постройка по чл. 120,ал. 4 от ЗТСУ / отм./, той не е получил траен градоустройствен статут по реда на § 17,ал.2 от ПР на ЗУТ, поради което на собствениците не е учредено и право на стоеж по реда на чл.ЗДС и ЗОС.

            С оспорената заповед № 829/ 25.04.2007г. Кметът на община Стара Загора е наредил принудителното изземване от “Свежест 96” ЕООД гр.Стара Загора ползваният от него недвижим имот - общинска собственост, представляващ: част от терен с площ от 72 кв.м., находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул. “ Бреза “ № 22 , върху който е поставен търговски обект – павилион – приемателен пункт.

Заповедта е постановена на основание  чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал.1 от ЗОС. От фактическа страна обжалваният акт се основава на обстоятелството, че “Свежест 96 ”ЕООД ползва общинска собственост /терен/ на отпаднало правно основание. 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че обжалваният административен акт е законосъобразен.

Заповед № 829/ 25.04.2007г. е издадена от материално и териториално компетентния орган по см. на чл.65, ал.1 от ЗОС – кмета на община Стара Загора.

Оспорената заповед е издадена в писмена форма и съдържа изискуемите съгласно АПК реквизити. Административният орган е спазил всички процесуални действия по оформяне и постановяване на атакувания индивидуален административен акт. В заповедта е посочено правното основание за издаването й – чл.65, ал.1 от ЗОС. От фактическа страна същата е мотивирана с обстоятелството, че е отпаднало правното основание за ползването на процесния терен от  жалбоподателя. Изложени са мотиви, че с писмо изх.№ 632/ 26.02.2007 г. търговското дружество е било уведомено за прекратяване на договорните им правоотношения. От съдържащите се в административната преписка и приети като доказателства по делото Договор и приложение № 2 се установява, че   община Стара Загора е учредила в полза на жалбоподателя  срочно вещно право на безвъзмездно ползване на  общински терени за разполагане на описаните в приложението временни строежи. Това право  е прекратено    с изтичане на договорения срок от 10 година на 07.03.2007 година. Към датата на издаване на обжалваната заповед теренът се  държи от жалбоподателя на отпаднало правно основание. Следователно, доколкото фактическите основания наложили издаването на заповед по чл.65, ал.1 от ЗОС могат да бъдат извлечени от всички съпътстващи и подготвящи крайния акт документи, съдържащи се в административната преписка по неговото издаване, съдът приема, че неприцизно формулираните  мотиви  в  Заповед № 829/ 25.04.2007г. не представлява съществено нарушение на формата на акта по см. на чл.146, т.2 от АПК, водещо до невъзможност за извършване на съдебна проверка и преценка  за спазването на материално правните изисквания за издаването му.

            Заповедта е издадена и в съответствие с материалноправните разпоредби и по-точно тази на чл. 65, ал. 1 от ЗОС. В конкретния случай са налице законовите предпоставки за принудително изземване на имот-общинска собственост, а именно: наличие на имот, собственост на Община Стара Загора, които се държи без правно основание от адресата на административния акт. С влезли в сила съдебни решения се установява, че община Стара Загора не е учредила в полза на “ Свежест “ ЕООД право на строеж върху имот пл. № 268, кв. 214. и процесният павилион не е придобил  траен градоустройствен статут  Съгласно разпоредбата на чл. 59 ,ал.2 от ЗС правото на ползване, учредено в полза на юридическо лице се погасява с прекратяването му,ако не е установен по кратък срок.Още повече, че по силата на чл. 39,ал.2 от ЗОС срокът на правото на ползване, учредено в полза на физически и юридически лица не може да бъде по дълъг от 10 години.  

На следващо място, от събраните по делото писмени доказателства и влезлите в сила съдебни решения на гражданския съд  се установява, че към момента на издаване на обжалваната заповед  част от общински терен – предмет на заповедта са се намирали в държане на жалбоподателя, който факт не се и оспорва от последния.Той се държи на отпаднало правно основание, поради срочния характер на учреденото вещно право в полза на ЮЛ.

Съдът не споделя становището на жалбоподателя, че адресат на заповедта бил несъществуващ правен субект. Видно от договора за приватизационна продажба такова юридическо лице съществува , то е регистрирано с решение № 29/ 05.02.1997 година по описа за 1997 година на Старозагорски окръжен съд, именно то е закупило “ активите и пасивите на “ Свежест “ ООД. От приложените към преписката писмени доказателства се установява, че  “ Свежест “ ЕООД е собственик на павилиона, находящ се в общински терен с административен адрес гр. Стара Загора, ул. “ Бреза” № 2 , същият е включен в заключителния баланс на дружеството, заприходен е в сметка *** “ сгради” . Касае се за техническа грешка при изписване на адресата на заповедта. На основание чл. 62,ал.2 от АПК тази явна фактическа грешка може да бъде поправена от административния орган.Ако приемем тезата на жалбоподателя, че той не е адресат на заповедта на кмета на община Стара Загора, производството по делото следва да бъде прекратено, тъй като жалбата е подадена именно от “ Свежест “ ЕООД, гр. Стара Загора, а не от “Свежест 96 “ ЕООД., поради липса на правен интерес.Постулат в правото е , че никой не може да упражнява чужди права в това число и правото на жалба, овен в предвидените от закона случая / например суброгация или сурогация/.

Предмет на съдебен контрол е заповедта на кмета, с която се изземва общински терен,а не премахване на временен строеж по реда на 57а от ЗУТ.Таза правна норма предвижда  специална процедура за премахване на временни постройки. Кметът на община Стара Загора с процеснта заповед не премахва процесния обект, а единствено изземва общински терен. В хода на настоящото административно производство съдът не следва да обсъжда какъв е правния ефект от постановената заповед, а само да установи, че теренът е общинска собственост, че той се ползва от търговеца без правно, респективно при отпаднало правно основание / вещно или облигационно/ и че лицето, въпреки поканата не освобождава общинския имот.

 

С оглед на изложеното, съдът счита за безспорно установено, че жалбоподателят  държи процесния имот, който е собственост на  Община Стара Загора, без правно основание, с оглед на което са налице предпоставките на закона за издаване на обжалваната заповед.   

По тези съображения съдът намира, че обжалваната заповед е  законосъобразна - издадена е от компетентен орган; в предвидената от закона форма; постановена е в съответствие с  материалноправните разпоредби на които се основава; при спазване на административно-производствените правила и е съобразена с целта на закона. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на “Свежест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.” Калояновско шосе”№ 1, представлявано от управителя Емил Иванов Попов  против заповед N 829 от 25.04.2007г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал1 от ЗОбС е разпоредено изземването на недвижим имот – общинска собственост, като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: