Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

     

№ 65    18.03.2009г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

                                                                                              СЪДИЯ: Г.Д.

 

при секретар   А.А.                                                                      

и с участието на прокурора                                                                                                    

            като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 238 по описа за 2007г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

   Образувано е по жалба на “Хиза – К” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Македония”№ 11, представлявано от управителя Ивелина Любенова Кошева, против заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, с която е одобрено изменение на пран за застрояване на част от квартали 181 и 187 по плана на гр.Казанлък /УПИ І-6001, ХІ-6004, ІІІ-6097, 6094, 6095, 6096/ и работен устройствен план на УПИ І-6001, ІІ-6002, ХІ-6004, ІІІ-6097, 6094, 6095, 6096. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност и неправилност на заповедта, като по същество с подробно изложените съображения жалбоподателят обосновава, че административният акт е издаден в противоречие и при допуснати нарушения на  материалноправните разпоредби на ЗУТ и на Наредба № 8/ 2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Направено е искане за отмяна на заповедта. 

 

   Ответникът по жалбата -  Община Казанлък, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по основателността на жалбата.

 

   Ответникът по жалбата – Евангелска Петдесятна църква гр.Казанлък, чрез председателя си Б. Иванов Я. и пълномощника по делото адв.Нехризова, оспорва жалбата като неоснователна по подробно изложени съображения в представени по делото писмени бележки. Моли заповедта на Кмета на община Казанлък да бъде оставена в сила, като правилна и законосъобразна.  

 

 

   Ответниците по жалбата – Т.С.М., Д.Г.М., Н.Р.Н., В.Л.Ш., Д.Г.А., Г.Й.Т. и М.Г.С., редовно и своевременно призовани, не се явяват и не се представляват в съдебно заседание, като не вземат становище по жалбата. 

   Ответниците по жалбата И.Л.М. и К.Г.М. лично, а последната и чрез пълномощниците си адв.Димитров и адв.Атанасов  изразяват становище, че жалбата е основателна поради което молят оспорения административен акт да бъде отменен като незаконосъобразен. 

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Административното производство по издаване на оспорената заповед е  започнало по молба на Т.С.М. /ответник по жалбата/, като собственик на УПИ І-6001 в кв.187 по плана на гр.Казанлък. С подадено по чл.135, ал.1 от ЗУТ заявление вх. № 194-Т-161-1/ 18.05.2006г. до Кмета на община Казанлък Т.М. е направил искане да бъде допуснато изработването на проект за изменение на ПУП в обхват УПИ 6001. На основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с постъпилото заявление от Т.С.М., с предписание изх. № 86/ 30.05.2007г. кметът на община Казанлък е допуснал да се изработи проект за изменение на ПУП – РЗ и РУП, в обхват УПИ І-6001, ХІ-6004, ІІ-6094, 6095, 6096, І-6102, ХV-6100, 6101 и ХІV-6098, кв.182 и 181 по плана на гр.Казанлък. Въз основа на предписанието и скица № 740/ 29.05.2006г. с виза на Главния архитект на община Казанлък е изготвен проект за изменение на ПУП – ПЗ и РУП в обхват: за УПИ І-6001, ІІ-6002, ХІ-6004 и ІІІ-6097,6094, 6095, 6096, в кв.181 и кв.187 по плана на гр.Казанлък. В представената от община Казанлък административна преписка по издаване на обжалваната заповед липсват други заявления от собственици или притежатели на вещни права върху недвижимите имоти, попадащи в обхвата на допуснатото изменение, за иницииране на процедурата по изменение на действащия ПУП. Административният орган не е представил доказателства, че изготвеният проект е бил обявен на жалбоподателя с надлежно съобщение по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, но данни за наличието на тасова обявяване се съдържат в подаденото от “Хиза – К”ООД възражение с вх.№ 168-1780-1/ 14.02.2007г. Проектът за изменение на ПЗ и РУП за част от кв.кв.181 и 187 / УПИ І-6001, ХІ-6004, ІІІ-6097, 6094, 6095, 6096/ по плана на гр.Казанлък е разгледан и приет с  решение №13 по протокол № 9 от заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ при община Казанлък, проведено на 10.05.2007г. В съдържанието на протокола липсват данни ОЕСУТ гр.Казанлък да е разгледал и обсъдил подадените от заинтерисованите лица възражения по проекта с вх.№№ с вх.№ № 194-М-511-1/ 14.02.2007г., 194-Г-299-1/ 15.02.2007г., 194-М-510-1/ 14.02.2007г., 194-Д-467-1/ 14.02.2007г., 194-В-320-1/ 14.02.2007г.и 168-1780-1/ 14.02.2007г.   С оспорената Заповед № 514/ 12.06.2007г., на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1, чл.36 от ЗУТ и протокол №9 от 10.05.2007г. на ОЕСУТ при община Казанлък, са одобрени изменение на ПЗ на част от квартали 181 и 187 по плана на гр.Казанлък /УПИ І-6001, ХІ-6004, ІІІ-6097, 6094, 6095, 6096/ и Работен устройствен план на УПИ І-6001, ІІ-6002, ХІ-6004, ІІІ-6097, 6094, 6095, 6096, съобразно показаното на приложените чертежи.     

  

            За изясняване на спора от фактическа страна по делото бяха назначени единична и тройна СТЕ. Съдът намира, че изводите на единичната експертиза са противоречиви и неясни. Тройната експертиза е направила по-пълни и задълбочени изследвания, поради което съдът възприема заключението на тройната експертиза /основно и допълнително/, тъй като е мотивирано, последователно и кореспондира с останалия събран доказателствен материал. От изготвената по делото експертиза се установява, че към момента на издаването на оспорената заповед, за кв.181 по плана на гр.Казанлък е в сила ПУП /ЗРП/, одобрен със Заповед № 241/ 10.03.1994г. на кмета на община Казанлък, с който е предвидено отпадането на улица, минаваща през квартала и обособяване на парцели за съществуващи имоти, както следва: парцел І-6102 с малкоетажна жилищна сграда; парцел ІІ-6097 с едноетажна обществена сграда; парцел ІІІ-6096 за малкоетажна жилищна сграда; парцел ХVІ-6094, 6095 за малкоетажна жилищна сграда, парцел ХІV-6098, 6099 за малкоетажна жилищна сграда и парцел ХV-6100, 6101 за малкоетажна жилищна сграда. Съгласно План за регулация, одобрен със Заповед № 90/ 21.07.1997г. са обединени парцели ІІ – 6097, ІІІ-6096 и ХVІ-6094, 6095 в кв.181 по плана на гр.Казанлък, в общ парцел ІІ-6094, 6095, 6096, 6097. Със Заповед № 426/ 25.05.2004г. за изменение на ПРЗ на част от кв.181 по плана на гр.Казанлък, границата между УПИ ІІ – 6094, 6095, 6096, 6097 и  УПИ ІV 6084, УПИ V-6084, УПИ VІ-6085 и УПИ VІІ-6086 е изменена.  Със същата заповед е одобрен и РУП за УПИ ІІ-6094, 6095, 6096, 6097, УПИ ІV-6093, 6084, 6085 и УПИ VІІ-6086, като е конкретизирано застрояването в посочените урегулирани поземлени имоти, съобразно установения характер и начин на застрояване предвидени с действащия ПУП /ЗРП от 1994г./. Видно от приложената към заключението на в.л. обяснителна записка за част “архитектурна” към проекта за изменение на ПРЗ и РУП, одобрени със Заповед № 426/ 25.05.2004г., в УПИ ІІ-6094, 6095, 6096, 6097 се запазва застройката по действащия ПУП – свободно застрояване с малка височина до 10 метра.

            За кв.187, част от който също попада в обхвата на процесното изменение на ПУП – ПЗ, е в сила План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 50/ 27.05.1994г. на Зам.кмета на Община Казанлък, съгласно който са отредени парцели за съответните имоти и е предвидено малкоетажно жилищно застрояване в тях.

            Съобразно писменото заключение на тройната СТЕ и направените от вещите лица уточнения в с.з., одобреното с оспорената заповед изменение на ПЗ се изразява в следното: 1. За кв.181 по плана на гр.Казанлък: Предвидена е промяна на застрояването в УПИ ІІІ-6094, 6095, 6096, 6097 /според вещите лица в заповедта погрешно е записано УПИ ІІІ - 6094, 6095, 6096, 6097 вместо УПИ ІІ - 6094, 6095, 6096, 6097 за което съгласно графичната част към заповедта реално се отнася изменението/, като височината на южната сграда в имота се увеличава от два на пет етажа и увеличаване на застрояването в имота в западна посока с едноетажна постройка. и 2. За кв.187 по плана на гр.Казанлък: Предвидено е ново застрояване в УПИ І-6001, свързващо предвидените по действащия ПУП  две отделни сгради в северния и южния край на имота.  С одобрения РУП са конкретизирани предвидените с изменението на ПЗ сгради. Приложени са намалени отстояния по отношение на предвидената пететажна сграда в УПИ ІІ-6094, 6095, 6096, 6097 през улица, както и до южната регулационна линия. От допълнителното заключение на съдебно техническата експертиза се установява, че са налице намалени отстояния и спрямо имота на жалбоподателя /УПИ І-6102/, като това не е отразено върху графичните части към заповедта. Вещите лица са установили, че разстоянието от началото на общественообслужващата сграда в УПИ ІІ-6094, 6095, 6096, 6097 до края на УПИ І-6102 е 17,64м. Тъй като тази дълбочина на застрояване е повече от 14м., нормативно регламентираното отстояние съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУТ спрямо имота на жалбоподателя следва да бъде увеличено с 30% съобразно изискването на чл.31, ал.5 от ЗУТ. В конкретния случай разстоянието между застройката в УПИ ІІ- 6094, 6095, 6096, 6097 и крайната част на регулационната линия с УПИ І-6102 следва да бъде 4,09м., а доколкото в графичната част към процесната заповед е отразено отстояние до страничната регулационната линия с УПИІ-6102 – 3,85м., безспорно е налице намалено отстояние спрямо имота на жалбоподателя.

 

   При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: 

 

            Относно допустимостта на жалбата:

            Жалбата е подадена в законово установения срок. Съгласно представения и приет като доказателство по делото заверен препис – извлечение от поименния стопански справочен регистър /разписен списък/ към регулационен план на гр. Казанлък и нотариален акт № 44, том ІV, рег.№ 5223, дело № 584/ 2004г., “Хиза – К” ООД гр.Казанлък е собственик на УПИ І-6102 в кв.181 по плана на гр.Казанлък. Видно от графичната част към оспорената заповед и допълнителното заключение на експертизата, одобреното изменение на ПУП – ПЗ предвижда намалени отстояния спрямо имота на жалбоподателя. Следователно жалбоподателят като собственик на съседен имот, по отношение на който са допуснати намалени отстояния, има качеството на заинтересовано лице по см. на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.3 от ЗУТ и като такова по отношение на него е налице правен интерес и респ. активна процесуална легитимация да обжалва Заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък в частта й, с която е одобрено изменение на ПЗ относно УПИ ІІІ - 6094, 6095, 6096, 6097 и е одобрен РУП за УПИ ІІІ - 6094, 6095, 6096, 6097.

            По отношение на останалата част от оспорената заповед жалбоподателят не се явява заинтерисовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ. Следователно не е налице пряк правен интерес за “Хиза – К”ООД гр.Казанлък да оспорва заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, в частта й, досежно одобреното изменение в ПЗ  за УПИ І-6001,  и ХІ—6004 в кв.187  и одобрения РУП за УПИ І-6001, УПИ ІІ-6002 и УПИ ХІ-6004 в кв.184 по плана на гр.Казанлък, и респективно липсва активна процесуална легитимация като абсолютна предпоставка за допустимост на жалбата и на образуваното съдебно-административно производство.    

            С оглед на гореизложеното съдът намира, че жалбата е процесуално допустима, в частта й, с която се оспорва законосъобразността на Заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, в частта за изменение на ПЗ относно УПИ ІІІ- 6094, 6095, 6096, 6097 и одобряване на РУП за УПИ ІІІ -6094, 6095, 6096, 6097. 

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира че оспорената заповед е незаконосъобразна. 

Обжалваният административен акт е издаден от компетентния орган по см. на чл. 129, ал.2 във връзка с чл.136 от ЗУТ – Кмета на община Казанлък, но при допуснати нарушения на нормативно установените изисквания за форма и съдържание на акта. 

            Заповедта е издадена при неспазване на императивната норма на чл.59, ал.2, т.4, предл. първо от АПК. Съгласно действащата към датата на издаване на оспорената заповед разпоредба на АПК, административният акт следва да съдържа фактическите основания за неговото издаване. Това са конкретните факти, въз основа на които административният орган е счел, че са налице материалноправните предпоставки за упражняване на предоставената му от закона компетентност. В случая, в оспорената заповед не са изложени каквито и да е било мотиви относно фактическите основания за нейното издаване. Действително, разпоредбата на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, посочена като основание за издаване на заповедта, дава възможност за изменение на влязъл в сила общ устройствен план, приложима съгласно чл.134, ал.2 от ЗУТ и за изменение на ПУП, каквито с оглед нормата на чл.110, ал.1, т.3 и т.4 от ЗУТ са процесните план за застрояване и работен устройствен план. Предпоставка за такова изменение са настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен планът.  От съдържанието на заповедта, както и съпътстващите нейното издаване документи – протокола на ОЕСУТ и обяснителната записка, не може да се направи извод за приложимостта на тази хипотеза в случая, тъй като не са посочени какви съществени промени в обществено – икономическите и устройствените условия са настъпили, обуславящи изменението на ПУП – ПЗ и РУП по посочения начин.  Нещо повече, от преписката е видно, че със Заповед № 426/ 25.06.2004г. е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ  и РУП за процесния имот УПИ ІІ-УПИ ІІ-6094, 6095, 6096, 6097, поради което предходното изменение на плана би следвало да е отчело съществените изменения за периода 1994г. /когато е влязъл в сила ЗРП/ до 2004г., включително и изчерпаните възможности на стария план. Липсата на мотиви досежно наличието на посочените релевантни юридически факти, обосноваващи спазването на материалните законови изисквания за издаването на административния акт е не само нарушение на императивното изискване за форма на акта по чл.59, ал.2, т.4 от АПК и като такова - абсолютно основание за неговата отмяна в обжалваната част, по аргумент от разпоредбата на чл.146, т.2 от АПК. Непосочването на фактическите основания за постановяването на заповедта поставя съда в невъзможност да осъществи контрол за материална законосъобразност на оспорения административен акт /т.е дали са спазени изискванията на закона/, тъй като този контрол обхваща преценката за наличието на установените от административния орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта или в протокола, на който се основава/ и доколко същите се субсумират в посочената като основание за издаване на заповедта правна норма.     

Налице е и нарушение на чл. 59, ал.2, т.5 от АПК. Оспорената заповед в диспозитива си /разпоредителната част/ е непълна – липсва конкретизация на одобрените изменения на ПР и в какво се изразяват те. Това не е видно и от приложените чертежи, неразделна част от заповедта, поради липсата на надлежно отразяване на отреденото по действащия план застрояване и новопредвиденото такова. На следващо място съдът констатира и допусната грешка в номера на урегулирания поземлен имот, по отношение на който е одобрено изменение в ПЗ и РУП. От заключението на приетата по делото СТЕ се установява, че процедираното изменение на ПЗ и изготвяне на РУП касае УПИ ІІ-6094, 6095, 6096, 6097 по действащия план за гр.Казанлък /това обстоятелство е видно и от предписание изх. № 86 от 30.05.2006г., с което кметът на община Казанлък е допуснал изработването на проект за УПИ ІІ-6094, 6095, 6096, 6097 /. В разпоредителната част на Заповед № 514/ 12.06.2007г. обаче е одобрено изменение на ПЗ и РУП за УПИ ІІІ- 6097, 6094, 6095, 6096,  като по делото няма данни административният орган да е предприел процедура по поправка на допусната очевидна фактическа грешка. С оглед естеството на процесната заповед като предпоставка за реализирането на последващи инвестиционни намерения, в нея задължително следва да бъдат конкретно, ясно и точно индивидуализирани имотите, предмет на плана. Поради това съдът приема, че допуснатата от административния орган грешка в номера на УПИ  представлява съществено нарушение на изискването за форма на индивидуалния административен акт, доколкото има за последица неяснота относно предмета на разпореденото изменение на ПУП.  

При издаването на обжалваната заповед са допуснати и съществени нарушения на административно-производствените правила.

            Административното производство по издаване на оспорената заповед е инициирано по Заявление вх.№ 194-Т-161-1/ 18.05.2006г. , подадено от Т.С.М., който в качеството си на собственик на УПИ І-6001в кв.187 по плана на гр.Казанлък, е поискал да бъде допуснато изработването на проект за изменение на ПУП /ПР и ПЗ/ в обхват УПИ І-6001. С представеното по делото предписание № 86/ 30.05.2006г. кметът на община Казанлък, позоваввайки се на направеното искане от Т.М., обективирано в посоченото по-горе заявление, е допуснал изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ и РУП, като обаче е разширил обхвата на разработката относно: УПИ І-6001, ХІ-6004, ІІ-6094, 6095, 6096, І-6102, ХV-6100, 6101 и ХІV-6098, кв.182 и 181 по плана на гр.Казанлък. Въпреки дадените указания на административния орган относно разпеделението на доказателствената тежест и предоставената възможност да ангажира доказателства за наличието на фактическите основания и изпълнението на законовите изисквания при издаването на оспорената заповед, по делото не са представени други заявления за изменение на ПУП, подадени от собствениците на останалите имоти, включени в обхвата на процедираното изменение. Във връзка с това съдът приема, че в случая административният орган е образувал производство по изменение на ПЗ и одобряване на РУП и относно УПИ ІІ-6094, 6095, 6096, 6097  в кв.181 по плана на гр.Казанлък, без да е бил надлежно сезиран за това.  Действително няма пречка процедурата за промяна на ПУП да бъде започната и служебно от административния орган /арг.чл.135, ал.5 ЗУТ/, но доказателства за това по делото също не са представени, а и в самата заповед липсва такова позоваване. Следователно Кметът на община Казанлък се е произнесъл извън предмета, очертан с искането до него, поради което Заповед № 514/ 12.06.2007г., в частта с която е одобрено изменение в ПЗ и РУП относно УПИ ІІІ - 6094, 6095, 6096, 6097  е постановена при съществено нарушение на административно-производствените правила.

Съгласно чл.136, ал.1 от ЗУТ проектите за изменения на устройствените планове се изработват, съгласуват, обявяват и одобряват по реда на раздел ІІІ  от глава седма на ЗУТ. В цитирания раздел от Закона за устройство на територията са регламентирани основните етапи и съпътстващи ги документи, през които преминава процедурата по изменение на влязъл в сила ПУП. Детайлна уредба на изискванията за съдържанието, на което трябва да отговаря проекта за изменение на ПУП е дадена в Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. В конкретния случай от графичната част на РУП е видно, че проектът е разработен без да са спазени изискванията на чл. 113, ал. 4 от ЗУТ по отношение на точните мерки за дълбочината и начина на застрояване, височината на сградите и наклоните на покривите, като по този начин е нарушен чл. 113, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за единност на градоустройствената форма. В одобрения проект за РУП дори липсва конкретизиране на новопредвиденото застрояване, изразяващо се в завишаване етажността /от 2 на 5 етажа/ на жилищната сграда в южната част на  УПИ ІІ-  и увеличаване обема на застрояването в посока запад с едноетажно застрояване, а единствено е отразена общественообслужващата сграда в имот която обаче е била вече предмет на РУП, одобрен със Заповед № 426/ 25.05.2004г.  Съдът констатира непълнота и в графичното изображение на одобреното изменение на ПЗ, тъй като в него не са посочени устройствените показатели за плътност и интензивност на застрояването, както и необходима озеленена площ /съществуващи и проектни/, съобразно изискването на чл.48, ал.2, т.”к” вр. с чл.59, ал.2 от Наредба № 8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Необходимостта от отразяване на посочените показатели в съдържанието на изработения ПУП /ПЗ/ е от значение за определяне съответствието на одобрения ПУП с правилата и нормативите за съответната устройствена зона, поради което тяхната липса поставя съда в невъзможност да осъществи контрол за законосъобразността на плана.  С оглед на изложеното следва да се приеме, че оспорения административен акт е издаден  в нарушение на установените технически изисквания за обем, съдържание и начин на представяне на разработката за изменение на ПУП.

            Освен цитираните формални и процесуални нарушения, заповедта е незаконосъобразна и като издадена в противоречие на чл. 134, ал.4, т.1 от ЗУТ. Съгласно посочената разпоредба е недопустимо да се изменят влезли в сила подробни устройствени планове с цел узаконяване на незаконни строежи.

            Видно от заключението на назначената по делото тройна съдебно-техническа експертиза, което съдът изцяло кредитира, одобреното с процесната заповед изменение  на ПЗ и РУП относно УПИ ІІІ- 6094, 6095, 6096, 6097 реално е съобразено със съществуващото към момента на издаването й незаконно строителство в УПИ ІІ- 6094, 6095, 6096, 6097.  Изграждането на сградите в посочения УПИ е започнало въз основа на издадени Разрешения за строеж № 175/ 07.1994г. и № 189/ 17.10.1995г. от кмета и протоколи за строителна линия № 94/ 24.10.1994г. и № 90/ 24.10.1995г. Със заповед № 439/ 07.07.1997г. кметът на община Казанлък е отменил посочените строителни разрешения и е спрял извършването на незаконния строеж /Евангелска Петдесятна църква и помощна жилищна сграда/, съгласно Заповед № 438/ 07.07.1997г., издадена на основание чл.159 ЗТСУ и констативен акт № 19/ 03.07.1997г. Със Заявление вх.№ 192-00-6/ 22.01.2004г. Б. Иванов Я. в качеството си на представляващ Евангелска Петдесятна църква гр.Казанлък, е поискал на основание § 184, ал.2 от ЗУТ да бъде започнато производство по узаконяване на строеж: Евангелска Петдесятна църква и помощна жилищна сграда. По делото няма данни за издаден акт за узаконяване на основание § 184, ал.5 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗУТ. Въз основа на тези фактически установявания съдът приема, че заповед № 514/ 12.06.2007г., в обжалваната й част, не е издадена на посоченото в нея правно основание – чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, а с цел узаконяване на незаконно изградените сгради в УПИ ІІ- 6094, 6095, 6096, 6097.  Следователно обжалваната заповед в оспорената й част се явява и материално незаконосъобразна като издадена в нарушение на императивната разпоредба на чл.134, ал.4, т.1 от ЗУТ.   

            Съдът намира за недопустимо искането на процесуалния представител на ответника – Евангелска Петдесятна църква за осъществяване на косвен съдебен контрол за валидността на Заповед № 439/ 07.07.1997г.на кмета на община Казанлък, с която са отменени Разрешения за строеж № 175/ 1994г. и №189/ 17.10.1995г. Предметът  на настоящото съдебно-административно производство е определен с жалбата на “Хиза – К” гр.Казанлък, с която се оспорва законосъобразността на Заповед № 514/ 12.06.2007г. за одобряване на ПУП. Произнасяне по направеното искане за устанановяване нищожността на Заповед № 439/ 07.07.1997г. би довело до изместване на административния процес от неговите рамки, очертани с подадената до съда жалба и до превръщането му в друг вид процес – такъв за установяване незаконосъобразността на предхождащ влязъл в сила административен акт. Всяка заинтересувана страна може да иска обявяване нищожността на административен акт, който не е предмет на обжалване по делото, но в отделно производство без ограничение във времето, както предвижда разпоредбата на чл.149, ал.5 от АПК, при положение, че този акт не е бил обжалван пред съда за законосъобразност. По делото са налице данни, че заповед №  439/ 07.07.1997г. не е обявена за нищожна в друго производство, поради което тя е стабилен административен акт и поражда правно действие. Поради това е недопустимо инцидентно в настоящото съдебно-административно  производство съдът да установява нейната нищожност.   

            Предвид изложените съображения съдът намира, че заповед Заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, в частта й с която е одобрено  изменение на ПЗ относно УПИ ІІІ- 6094, 6095, 6096, 6097 в кв.181 и РУП за УПИ ІІІ - 6094, 6095, 6096, 6097 в кв.181 по плана на гр.Казанлък, е  незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

   Подадената жалба, в частта й, с която се оспорва Заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, относно одобреното изменение в ПЗ  за УПИ І-6001,  и ХІ—6004 в кв.187  и одобрения РУП за УПИ І-6001, УПИ ІІ-6002 и УПИ ХІ-6004 в кв.187 по плана на гр.Казанлък, е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството в тази му част – прекратено.

 С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като община Казанлък  бъде осъдена да заплати сумата от 1612 /хиляда шестстотин и дванадесет/ лева, от които 50 /петдесет/ лева платена държавна такса, 1362 /хиляда триста шестдесет и два/ лева платени възнаграждения за вещи лица и 200 /двеста/ лева възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие №020487/ 05.02.2008г.  

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4, чл.172, ал.2, предложение второ и четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ, по жалба на  “Хиза –К” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Македония”№ 11, представлявано от управителя Ивелина Любенова Кошева, Заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, в частта й с която е одобрено  изменение на План за застрояване относно УПИ ІІІ- 6097, 6094, 6095, 6096 в кв.181 и Работен устройствен план за УПИ ІІІ - 6094, 6095, 6096, 6097 в кв.181 по плана на гр.Казанлък, като незаконосъобразна. 

 

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  “Хиза – К” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Македония”№ 11, представлявано от управителя Ивелина Любенова Кошева, против  Заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, в частта й с която е одобрено изменение на План за застрояване относно УПИ І-6001 и ХІ-6004 в кв.187  и одобрен РУП за УПИ І-6001, УПИ ІІ-6002 и УПИ ХІ-6004 в кв.187 по плана на гр.Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 238/ 2007г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.

 

ОСЪЖДА   ОБЩИНА КАЗАНЛЪК  да заплати на “Хиза –К” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Македония”№ 11, представлявано от управителя Ивелина Любенова Кошева, сумата от 1612 /хиляда шестстотин и дванадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                    

СЪДИЯ: