РЕШЕНИЕ №10

гр.Стара Загора 17.03.2008 год. В ИМЕТО НА НАРОДА

Старозагорският административен съд     в публичното   заседание на        дванадесети март през      две хиляди и осма година в състав:

Председател: Б.Т.

Членове:

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на прокурора                                                      ,

като разгледа докладваното от Б.Т.   адм.дело   № 282    по описа за 2007 год, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от АПК във връзка с   § 62, ал.З от ПЗР на ПМС № 456/97г. за изменение и допълнение на

ппзспзз.

Образувано е по жалба от Т.А.Г. *** Загора против заповед № 1693/14.07.2006г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на С.М.К. правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Б.б." землище на гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.

Жалбоподателят моли заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна поради противоречие с материалноправни разпоредби -не били налице предпоставките на §4а и 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържа оспорването.

Ответникът Кмет на Община Стара Загора чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение. Счита, че при издаване на заповедта е спазена процедурата по трансформиране правото на ползване в право на собственост.

Ответникът С.М.К. също оспорва жалбата и моли заповедта на кмета да бъде потвърдена като законосъобразна.

Ответницата М.Г.Д., редовно призована, не се явява и не изразява становище.


Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт, намира за установено следното:

Жалбоподателят Т.Г. и ответницата М.Д. са наследници по закон на А.Г. Г. и М. И. А., на които е възстановен в землището на гр. Ст.Загора, местност "Б. б." имот с площ от 5.000 дка с решение на Общинска поземлена комисия - гр.Ст.Загора по чл. 18ж/вероятно от ППЗСПЗЗ/, взето с протокол № 50270/19.02.1993г.

На ответника С.М.К. с удостоверение № 130 от 07.04.1981г., на основание Постановление № 76 на МС от 05.12.1977г., е предоставена за ползване земя "овощна градина" в размер на 0.500дка и "зеленчукова градина" в размер на О.ЗООдка, общо ЬОООдка, в местност "Б. б.'1, землището на гр.Ст.Загора. К. ***№ 0301-031 от 26.05.1992г. за преобразуване правото му на ползване в право на собственост на основание § 4 от ЗСПЗЗ във вр. с § 5 /изм./ от ППЗСПЗЗ. Описал е, че имотът представлява лозе и овощна градина. На 14.01 Л998г е подал нова молба със същото искане с вх.№ 9403-770.

С протокол № 27 от 29.04.1998г., комисия, назначена със Заповед №70/15.01.1998г. видоизменена със Заповед № 165/04.02.1998г., на осн. §62, ал.1 от ПЗР към ПМС №465/11.12.1997г. за изменение на ППЗСПЗЗ, е разгледала постъпилите редовно подадени заявления от ползвателите, които имат права по § 4а и § 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност "Б. б.", землището на гр.Ст.Загора, и счела, че за заявители, изброени поименно с посочване номерата на заявленията и адресите им, са налице условията по § "4а и § 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62, ал.1 от ПЗР към ПМС № 456/11.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи. В протокола не е отразено срещу всеки от имотите на ползувателите кои от предпоставките да придобият право на собственост са налице - тези по § 4а или § 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и въз основа на кой от актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ е възникнало правото им на ползване. Сред ползвателите изброени в протокола, под № 77, е и С.М.К.. В продължение на почти осем години Кметът на общината не е издал заповед по реда на § 62, ал.З от ППЗСПЗЗ, с която да признае или откаже на К. да придобие право на собственост върху предоставената му за ползване земя.

Със заповед № 440 от 11.05.2004г. на Областен управител Стара Загора е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи в местността "Б. б." в землището на гр.Стара Загора. В този план е отреден новообразувания имот № 88 от масив 256 с площ от 865 кв.м. на С.М.К.. Планът е изготвен въз основа на помощен


кадастрален план на земите на бившите собственици. В регистъра на тези имоти под кадастрален № 93 с площ от 3 000.20кв.м. е отразен имот на А. Г.Г. и М. И., който включва имот № 88 по плана на новообразуваните имоти с площ 734кв.м., записан на С.К., както и новообразуваните имоти №№ 87, 89, 90 и части от 91 и 141. Тези обстоятелства се установяват от заключението на приетата по делото без оспорване от страните съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещото лице Г.И., в чиято компетентност и безпристрастност съдът няма основание да се съмнява.

В имот № 88 към настоящия момент са разположени 47 броя различни овощни дръвчета, от които 42 броя са с изтекъл амортизационен срок, видно от заключението на назначената съдебно-агрономическа експертиза. От констативно-съобразителната част на заключението може да се направи извод, че към 1992г 1бр круша, 1 бр райска ябълка , 5 бр смокини и 2 бр череши не са били с изтекъл амортизационен срок. Според вещото лице А.П., за чиято добросъвестност съдът няма колебания и изцяло кредитира заключението й, имотът не може да се определи като овощна градина поради наличието на различни видове дървета и поради неспазени изисквания за отстояния при засаждането им. Ответникът К. оспорва заключението в частта за изтеклия амортизационен срок.

С обжалваната заповед № 1693 от 14.07.2006г. на Кмета на Община Ст.Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.З от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 27/29.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/15.01.1998г., е признато правото на С.М.К. да придобие собственост върху имот, находящ се в местност "Б. Б.", землището на гр.Стара Загора. В мотивите е посочено, че на К. е предоставено право на ползване на имот № 88 масив 256 с удостоверение № 130/07.04.1981г. Със заповедта е възложено на техническата служба на общината да извърши оценка на имота.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения 14 дневен срок от надлежен субект, поради което е процесуално допустима. Собствениците на възстановени земеделски земи по чл.27 от ППЗСПЗЗ, какъвто се явява жалбоподателят, попадащи в обхвата на действие на § 4а и § 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ, притежават активна процесуална легитимация да атакуват всички заповеди по § 62, ал.З и ал.9 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и § 4к, ал.6 и ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като непосредствено засегнати от тях, в случаите, когато са благоприятстващи за ползвателите.

Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.

След като е сезиран с жалба, при служебния и цялостен съдебен контрол    върху    законосъобразността    на    обжалвания    индивидуален


административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателите пороци, така и за наличието на всички незаявени от тях основания за отмяна по чл.146 от АПК.

Оспорената заповед е постановена от компетентен орган, в предвидената от закона форма и в съответствие с целта му, но при пълно незачитане на законовата последователност на издаваните за всяка фаза административни актове в производството по трансформация на правото на ползване в право на собственост, определена с § 62, ал.З и ал.9 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и § 4к, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ. Тъй като е длъжен да се произнесе по заявлението на С.К. от 1992г, респективно от 1998г и няма законоустановен преклузивен срок за това, издавайки оспорената заповед, Кметът не е постановил нищожен административен акт.

Процесната заповед обаче е незаконосъобразна.

Планът на новообразуваните имоти се изработва за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. С този план на всеки правоимащ по § 4а и 46 се определя имот в съответствие с изискванията на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Правоимащо е лицето, чието право на ползване се е превърнало в право на собственост чрез заплащане цената на земята по който и да е от предвидения за това ред - по § 5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 34/1992 г., понастоящем с променена редакция); по § 30 от ПЗР на ПМС № 121/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 28/1997 г.) или по § 62 от ПЗР на ПМС № 456/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 122/1997 г.), като процедурата по придобиването на собствеността върху предоставения за ползване въз основа на някой от актовете по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ имот трябва да е

приключила, а не висяща или предстояща, независимо дали ползвателят придобива при условията на § 4а или по § 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

След като Кметът на Община Стара Загора е бездействал в изпълнение на задълженията си по § 62, ал.З от ПЗР на ППЗСПЗЗ, и не е издал заповедта по тази норма, то при наличието на влязъл в сила план на новообразуваните имоти на лицата по § 4а и 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ не е следвало да издава последваща такава. С влизането в сила на плана на новообразуваните имоти законът и съдебната практика приемат, че процедурата за установяване правото на собственост е приключила. Следователно издадената от кмета при тази хипотеза заповед по §62, ал.З от ПЗР на ППЗСПЗЗ за установяване и признаване правото на ползвателя да придобие собственост върху имота, е незаконосъобразна поради съществено нарушение на процесуалните правила.

На следващо място протоколът на комисията по § 62, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ досежно процесния имот не отговаря на §62, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ - в смисъл да даде становище относно спазването на изискванията на актовете на държавните органи, посочени в § 4 от ПЗР на


ЗСПЗЗ във вр. с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, както и дали са налице другите условия съгласно § 4а и 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ, които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи. Протоколът е без мотиви, отразяващи разискванията при преценката на кандидатите, дали отговарят на изискванията и съдържа само диспозитив на решение, в което са изброени гражданите, за които „са налице условията по § 4а и § 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62, ал.1 от ПЗР към ПМС № 465/П.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи в местност "Б. б.", землището на гр.Стара Загора. Въз основа на този несъответстващ на законовите изисквания протокол кметът не би могъл, съгласно § 62, ал. 3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, да издаде заповед, с която отказва или признава правото да се придобие собственост от ползвателите. В заповедта си кметът също не е посочил съображения за основанието - по § 4а или 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ, въз основа на което признава правото на С.М.К. да придобие като ползвател собственост върху имот в местност "Б. б.", землището на гр.Ст.Загора. Именно административният орган със заповедта си по § 62, ал.З от ПЗР на ППЗСПЗЗ, и при съобразяване на всички законови и технически изисквания, е компетентен да признае правото на ползвателя да придобие собственост, като в условията на обвързана от становището на комисията компетентност, отчете фактическите и правни основания за възникване на правото на придобиване на собственост. Заповедта по § 62, ал.З от ПЗР на ППЗСПЗЗ може да се издаде само на база мотивираното и конкретно становище на комисията по § 62, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Като е заместил комисията и сам е извършил преценка за съществуването на условията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, без дори да посочи мотиви по кое от двете основания -по § 4а или 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е възникнало правото на ползвателя, както го задължава действащият АПК, Кметът на Община Стара Загора е постановил един незаконосъобразен административен акт /в този смисъл са Решение № 2377 от 8.03.2007 г. на ВАС по адм. д. № 1002/2007 г., IV отд, Решение № 11658 от 23.11.2007 г. на ВАС по адм. д. № 7628/2007 г., IV о./.

Следва да се отбележи, че в оспорената заповед не е индивидуализиран имот с номер, площ и граници, което също я прави незаконосъобразна. Едва в мотивите се споменава върху какъв имот е предоставено право на ползване на ответника К., но не и върху какъв му се признава право на собственост и действителната воля на административния орган трябва да се извлича чрез тълкуване. Същите съображения се отнасят за индивиуализацията на ползвателя, за който като физическо лице следва да са посочени ЕГН и постоянен адрес. Предвид обстоятелството, че планът на новообразуваните имоти е влязъл в сила към момента на издаване на заповедта, съдът счита, че в нея имотът следва да бъде абсолютно точно индивидуализиран, независимо, че разпоредбата на


§62 ал.З от ПЗР на ЗСПЗЗ не го изисква изрично, тъй като за заинтересованите лица е изтекъл срока за обжалването му и те не разполагат с друг ред за защита на правата си освен да оспорват заповедта.

На последно място ответниците не изпълниха задължението си по чл.170 ал.1 от АПК като не представиха доказателства, че са изпълнени предпоставките на § 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ, които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи - имотът да представлява лозе, овощна градина или земеделската земя да е единствена на семейството на ползвателя, който живее постоянно в населеното място, в чието землище е имотът. В конкретния казус категорично се установява от заключението на вещото лице П., че имотът не представлява овощна градина. За останалите предпоставки доказателства не са представени, въпреки дадената на ответниците възможност.

По отношение хипотезата на §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ между страните не се спори, че в процесния имот няма изградена постройка.

По тези съображения оспорената заповед следва да бъде отменена изцяло като постановена в нарушение на процесуални правила и в противоречие с материалния закон.

Водим от тези мотиви, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1693/14.07.2006г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на С.М. *** правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Б. б.", землище на гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, ПО ЖАЛБА НА Т.А.Г. ЕГН ********** *** със съдебен адрес гр.Стара Загора .

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.