Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  85  14.03.2009г.   град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на  двадесет и пети февруари две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.   

и с участието на прокурора                                                                

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 358 по описа за 2007г.                                                       

 

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ и чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Образувано е по жалба на Кмета на община Казанлък против Решение № 741 на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 60 от заседание, проведено на 04.09.2007год., с което се отменят три заповеди на Кмета на община Казанлък: Заповед №725/13.08.2007г. – за определяне на комисия за провеждане на конкурси за обществен превоз на пътници, Заповед №750/15.08.2007г. - за определяне изпълнители на превозите, предмет на конкурс №1 и  Заповед № 751/15.08.2007г. - за определяне изпълнители на превозите, предмет на конкурс № 2.  Жалбоподателят счита решението на ОбС – Казанлък за незаконосъобразно и по подробно развити оплаквания моли да бъде отменено.

 

Ответникът по жалбата – Общински съвет – Казанлък, редовно и своевременно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по основателността на оспорването. 

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Жалбата е процесуално допустима - подадена е от легитимирано лице и  в срока по чл.149, ал.1 от АПК. Разгледана по същество е основателна. 

 

            Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

 

С Решение № 678 от 31.05.2007г. по протокол № 55 Общински съвет – Казанлък е решил да бъдат проведени конкурси по реда на Наредба № 2/ 15.03.2002г. на МТС за превоз на пътници по посочени в решението автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми. Въз основа на това решение и чл. чл.17, ал.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. на Министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Кметът на община Казанлък е издал Заповед № 568/ 27.06.2007г. за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от Републиканската, Областната и Общинската транспортни схеми – квота на община Казанлък. На основание чл.60, ал.1 от АПК и във връзка със защита на обществения интерес е разпоредено предварително изпълнение на заповедта. С Решение № 720 по Протокол № 58 от проведено на 26.07.2007г. заседание на ОбС – Казанлък, Заповед № 568/ 27.06.2007г. на Кмета на община Казанлък е отменена. Решението № 720/ 26.07.2007г. на Общински съвет – Казанлък е оспорено пред Административен съд – Стара Загора и изпълнението на същото е спряно по аргумент от разпоредбата на чл. 166, ал.1 от АПК. По подадената от Кмета на община Казанлък жалба против Решение № 720/ 26.07.2007г. на ОбС – Казанлък е образувано адм.дело № 294/ 2007г. по описа на Административен съд – Стра Загора. Доколкото въпросът относно законосъобразността на обжалваното решение на ОбС – Казанлък - предмет на административно дело № 294/ 2007г. е преценен като преюдициален по отношение предмета на настоящото съдебно производство с Определение от 27.09.2007г., на основание чл. 182, ал.1, б.”г” от ГПК /отм./ във вр. с чл. 144 от АПК, производството по адм. дело № 358/ 2007г. по описа на Административен съд Стара Загора е спряно  до приключване на производството по адм. дело № 294/ 2007г. по описа на същия съд, с влязъл в сила съдебен акт. С Решение № 232/ 31.01.2008г. по адм. дело № 294/ 2007г. по описа на Административен съд – Стара Загора, е отменено като незаконосъобразно Решение № 720/ 26.07.2007г. на ОбС – Казанлък. С Решение № 9643/ 24.09.2008г., постановено по адм. дело № 4780/ 2008г. по описа на ВАС, решението на Старозагорския административен съд е оставено в сила. Междувременно, откритата със Заповед № 568/ 27.06.2007г. на Кмета на община Казанлък конкурсна процедура е проведена, като със Заповед № 725/ 13.08.2007г. Кмета на община Казанлък е назначил комисия по провеждането на конкурса, а със Заповеди № № 750/ 15.08.2007г. и 751/ 15.08.2007г. са обявени кандидатите, класирани на първо място, съответно по конкурс № 1 и конкурс № 2.

С оспореното Решение № 741 взето по протокол № 60 от заседание, проведено на 04.09.2007год. Общински съвет Казанлък е отменил Заповед № 725/ 13.08.2007г., Заповед № 750/ 15.08.2007г. и Заповед № 751/ 15.08.2007г., всички издадени от Кмета на община Казанлък. Като правно основание за вземане на решението са посочени разпоредбите на чл.45, ал.2, изр.първо и чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА. От фактическа страна решението на общинския съвет е мотивирано с обстоятелството, че посочените заповеди са издадени на основание Заповед № 568/27.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, която обаче е била отменена с Решение № 720/26.07.2007г. на Общински съвет – Казанлък. Въз основа на това ОбС – Казанлък е приел, че Заповеди № 725/13.08.2007г., № 750 и № 751 от 15.08.2007г. на кмета на общината са издадени в  пряко нарушение на акт, приет от Общински съвет – Казанлък – Решение № 720/ 26.07.2007г.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че оспореното решение № 741/ 04.09.2007г. на Общински съвет – Казанлък е незаконосъобразно.

С разпоредбата на чл.45, ал.1, изр.първо от ЗМСМА е нормативно установено правомощието на общинския съвет да отменя актове на кмета на общината, които противоречат на актовете на съвета, в 14-дневен срок от получаването им. От анализа на цитираната правна норма се установява, че за да упражни общинският съвет това свое правомощие е необходимо кумулативното наличие на две материалноправни предпоставки: 1.Наличие на влязъл в сила акт на общинския съвет и 2. Акт на кмета на общината, пораждащ правни последици несъответни на разпоредените такива с акта на общинския съвет. В случая за да отмени издадените от Кмета на община Казанлък  Заповеди № № 725/ 13.08.2007г., 750/ 15.08.2007г. и 751/ 15.08.2007г. Общински съвет - Казанлък е приел, че същите са издадени в “пряко нарушение” на взетото от него Решение № 720/ 26.07.2007г., с което е отменена заповедта за откриване на конкурса /Заповед № 568 от 27.06.2007г. на кмета на община Казанлък/. От материалите по делото безспорно се установява, че към момента на приемане на оспорения акт / Решение № 741/ 04.09.2007г./, посоченото като фактическо основание за издаването му Решение № 720/ 26.07.2007г. не е било влязло в сила. Това е така, тъй като последното решение е било обжалвано пред Старозагорски административен съд от кмета на община Казанлък и в резултат на оспорването, по силата на закона, е спряно неговото изпълнение /арг.чл.166, ал.1 от АПК/. Ето защо съдът приема, че към момента на издаването на Заповед №725/13.08.2007г. – за определяне на комисия за провеждане на конкурси за обществен превоз на пътници, Заповед №750/15.08.2007г. - за определяне изпълнители на превозите, предмет на конкурс №1 и  Заповед № 751/15.08.2007г. - за определяне изпълнители на превозите, предмет на конкурс № 2, отменителното Решение № 720/ 26.07.2007г. на ОбС-Казанлък не е породило целените правни последици за прекратяване на конкурсната процедура и  същото не може да бъде валидно основание за отмяната на извършените от кмета на община Казанлък правни действия по провеждането и приключването на конкурса за възлагане на обществен превоз. Допълнителен аргумент за това е и Решение № 232/ 31.01.2008г. на Старозагорски административен съд постановено по адм.дело № 294/ 2007г. /оставено в сила с Решение № 9643/ 24.09.2008г. по адм. дело № 4780/ 2008г. на ВАС/,  с което е отменено Решение № 720/ 26.07.2007г. на ОбС – Казанлък, като незаконосъобразно.

По изложените съображения съдът намира, че юридическият факт /влязъл в сила акт на общинския съвет, на който да противоречи издадения от кмета акт/, с който правната норма свързва упражняването на правомощието на Общинския съвет по чл.45, ал.1, изр.първо от ЗМСМА, в случая не е бил налице, поради което Решение № 741/ 04.09.2007г. на Общински съвет Казанлък е прието в нарушение на материалноправните разпоредби на закона и следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ, по жалба на Кмета на община Казанлък, Решение № 741 на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 60 от заседание, проведено на 04.09.2007год., с което на основание чл.45, ал.1, изр.първо и чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА са отменени Заповед №725/13.08.2007г., Заповед №750/15.08.2007г. и Заповед № 751/15.08.2007г. на Кмета на община Казанлък, като незаконосъобразно.  

 

Решението  подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

 

 

                                                                            СЪДИЯ: