Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     25

 

 гр.Стара Загора

 05.02.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав, в публичното  заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и девета година, в състав:

                   

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

при секретаря    З.Д.,

като разгледа, докладваното от  съдия Р. Р., адм.дело   406   по описа  за 2007 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от АПК във връзка с  § 62, ал.3 от ПЗР на ПМС № 456/97г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба от И.С.К., Д.Н.К. и С.Н.К. *** Загора, като наследници на Неделчо Д.К. против заповед № 1742/16.08.2007г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на наследниците на Георги Д.Г. правото да придобият собственост върху имот, находящ се в местността "Черния мост" землище на гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота. Молят заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна тъй като Георги Г. е починал и от две години наследниците му не ползват имота; че на ползвателите са предоставени за ползване повече от нормативно определените 600 кв.м.;  липсват документи, удостоверяващи, че те не притежават други земеделски имоти; че имота не е облагороден от тях, а в него има трайни насаждения, съществували и преди да им бъде предоставен за ползване.

В с.з. жалбоподателите не се явяват, но първата и третата от тях се представляват от процесуални представители, които поддържат жалбата.

Ответникът Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение.

Ответниците - наследници на ползвателя Георги Д.Г. не се явяват, но чрез процесуалния си представител считат жалбата за недопустима, поради липса на правен интерес от жалбоподателите, тъй като липсват доказателства, че са собственици на имот, върху който попада процесния такъв, и алтернативно за неоснователна, поради спазване на законовите процедури при издаване на оспорената заповед и молят тя да се потвърди.

След преценка на всички събрани по делото годни и относими доказателства, съдът прие за установено  от фактическа страна, следното:

На Георги Д. ***.Загора с решение на Общинската комисия по ТПС при ГОНС-Ст.Загора по Протокол № 1 от 12.03.1974г., потвърден от ИК на ОНС-Ст.Загора с решение №89”б” от 11.04.1974г.,на основание Постановление № 12 на МС от 13.04.1971г. ПМС №21, е предоставена за ползване земя в размер на 1,000 дка в местност “Гьоновец”, землището на гр.Ст.Загора. Същия подал заявление №0803008/27.05.1992г. за преобразуване правото му на ползване в право на собственост на основание § 4 от ЗСПЗЗ във вр. с § 5 /изм./ от ППЗСПЗЗ. В заявлението си не посочил кое от основанията по § 4а или § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ е налице по отношение на ползвания имот. Уточнил само, че в имота съществува “лозе” и сграда с РЗП 25 кв.м., построена на основание строително разрешение №266 от 1979г. и, че това е единствената  земеделска земя на семейството му.

Заявеният имот бил вписан в регистъра на новообразуваните имоти на ползвателите към помощния кадастрален план на земите на бившите собственици на 12.09.1999г., под №0418, в масив 302, с площ от 875,16 кв.м. в местността “Гьоновец”, землище на гр.Ст.Загора и нанесен под същия номер в помощния кадастрален план. В този план изпълнителя му -“Геодезия” ЕАД –гр.Пловдив, не е означил върху кой номер имот на бившите собственици на земеделска земя, възстановена им по реда на ЗСПЗЗ, попада имота предоставен за ползване на Г.. Същия изпълнител в регистъра на имотите на собствениците на земи попадащи в обхвата на §4-§4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Черния мост”, на 23.11.1999г. вписал като собственик на имот №1252 с площ 3159 кв.м. Община Ст.Загора, а като начин на трайно ползване на имота – “нива”.  На 18.06.2002г., в Таблица за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците на имоти в местността “Черния мост”, Община Ст.Загора отразила, че  Неделчо Д.К. е собственик на имот №1252 с площ 3000 кв.м., в който попада новообразувания имот №3020418 с площ 875 кв.м., като частта, която попада в стария имот е 716 кв.м. и този имот е записан на ползвателя Георги Д.Г.. Видно от Удостоверение ТУ-И 304/02.11.2007г. на отдел ”КР” при Община Ст.Загора, плана на новообразуваните имоти за местността “Черния мост”, обхваща част от три местности, сред които и част от м. “Гьоновец”, без да е уточнено в кои точно техни части и конкретно имот под №0418 в масив 302, с площ от 875,16 кв.м. в местността “Гьоновец”, попада ли в плана на местността “Черния мост”. В това удостоверение е отразено и, че този имот попада върху имот имот №1252, собственост на наследниците на Неделчо Д.К..

Със Заповед №613 от 23.06.2004г. Областния управител на Област Ст.Загора е одобрил план на новообразуваните имоти, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м.”Черния мост” /Гьоновец/ в землището на гр.Ст.Загора, обнародвана в ДВ бр.76/30.08.2004г., която досежно имот №0418 в масив 302 не е обжалвана в законовия срок и е влязла в сила на 15.09.2004г.

С протокол № 28 от 23.04.2007г., комисия, назначена със Заповед №1001/09.07.2004г., на осн. §62, ал.1 от ПЗР към ПМС №465/11.12.1997г. за изменение на ППЗСПЗЗ, е разгледала постъпилите заявления от ползвателите в местност “Черен мост”, землището на гр.Ст.Загора, и счела, че за заявителите, изброени поименно с посочване номерата на заявленията и адресите им, са налице условията по § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62, ал.1 от ПЗР към ПМС № 456/11.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи. В протокола не е отразено, срещу всеки от имотите на ползвателите, кои от предпоставките да придобият право на собственост са налице - тези по § 4а или § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и въз основа на кой от актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ е възникнало правото им на ползване. Сред ползвателите изброени в протокола, под № 75 е и Георги Д.Г..

Неделчо Д.К. е починал на 17.01.2001г. и оставил като наследници по закон  жалбоподателите по делото И.С.К., Д.Н.К. и С.Н.К. /видно от приложеното удостоверение за наследници/. Съдът е изискал от Общинска служба по земеделие и гори – Ст.Загора заверени копия от всички документи намиращи се по преписката образувана по заявление №53292/03.06.19992г. на Неделчо Д.К.. От представените по делото такива е видно, че на същия, по това заявление, са възстановени в землището на гр. Ст.Загора, местност “Гьоновец” - лозе с площ от 1000 кв.м. и нива с площ от 2000 кв.м. с решение на Общинска поземлена комисия - гр. Ст.Загора по чл.18ж, ал. 1 /вероятно от ППЗСПЗЗ/, взето с протокол № 51176/07.07.1993г. В продължение на  петнадесет години Кметът на общината не издал заповед, по реда на  § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, с която да признае или откаже на Георги Д.Г., да придобие право на собственост върху предоставената му за ползване земя.

С обжалваната заповед № 1742 от 16.08.2007г. на Кмета на Община Ст.Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 28/23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед № 1001/09.07.2004г., е признато правото на наследниците на Г. да придобият собственост върху имот, находящ се в местност “Черния мост”, землището на гр.Стара Загора без да е уточнена площта на имота и да е индивидуализиран като номер и граници. В мотивите е посочено само, че на тях е предоставено право на ползване на имот 418 масив 302 с площ 875,16 кв.м. по Решение № 89-б/11.06.1974г. на ОНС Ст.Загора. Със заповедта е възложено на техническата служба на общината да извърши оценка на имота.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена и доказана, след съвкупната преценка и анализ на всички събрани по делото, допустими, годни и относими доказателствени средства.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения 14 дневен срок, от надлежен субект, поради което е процесуално допустима. Собствениците на възстановени земеделски земи по чл. 27 от ППЗСПЗЗ, каквито се явяват жалбоподателите,  попадащи в обхвата на  действие на § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, притежават активна процесуална легитимация да атакуват всички заповеди по  § 62, ал.3 и ал.9 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и § 4к, ал.6 и ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като непосредствено засегнати от тях, в случаите, когато са благоприятстващи за ползвателите. По делото се събраха доказателства, от които е видно, че имота възстановен в съществуващи или възстановими стари реални граници, като собственост на Неделчо Д.К., по решение на Общинска поземлена комисия - гр. Ст.Загора по чл.18ж, ал. 1 /вероятно от ППЗСПЗЗ/, взето с протокол № 51176/07.07.1993г., е именно имот  № 1252 с площ 3000 кв.м., в който попада новообразувания имот №3020418 с площ 875 кв.м. записан на ползвателя Георги Д.Г. и предмет на оспорената заповед. Пропускът на изпълнителя на помощния кадастрален план-“Геодезия” ЕАД –гр.Пловдив, е саниран в хода на административното производство пред административния орган с  отразяване в Регистъра на имотите и Таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците на имоти попадащи в обхвата на действие на §4 - §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Процесната заповед е постановена от компетентен орган, в предвидената от закона форма и в съответствие с целта му.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

При постановяването на оспорената заповед е допуснато незачитане на законовата последователност на издаваните за всяка фаза административни актове в производството по трансформация на правото на ползване в право на собственост, определена с   § 62, ал.3 и ал.9 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и § 4к, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ. Планът на новообразуваните имоти се изработва за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. С този план на всеки правоимащ по § 4а и 4б се определя имот в съответствие с изискванията на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Правоимащо е лицето, чието право на ползване се е превърнало в право на собственост чрез заплащане цената на земята по който и да е от предвидения за това ред - по § 5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 34/1992 г., понастоящем с променена редакция); по § 30 от ПЗР на ПМС № 121/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 28/1997 г.) или по § 62 от ПЗР на ПМС № 456/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 122/1997 г.).  Процедурата по придобиването на собствеността върху предоставения за ползване, въз основа   на    някой   от    актовете   по  §   4 ПЗР   на   ЗСПЗЗ, имот трябва да е приключила, а не висяща или предстояща, независимо дали ползвателят придобива при условията на § 4а или по § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ. Следователно издадената от кмета при тази хипотеза  заповед по §62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ за признаване правото на ползвателя да придобие собственост върху имота, е незаконосъобразна поради съществено нарушение на процесуалните правила.

На следващо място, протоколът на комисията по § 62, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, досежно процесния имот, не отговаря на § 62, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ - в смисъл да даде становище относно спазването на изискванията на актовете на държавните органи, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, както и дали са налице другите условия съгласно § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи. Протоколът е без мотиви, отразяващи разискванията при преценката на кандидатите, дали отговарят на изискванията и съдържа само диспозитив на решение, в което са изброени гражданите, за които „са налице условията по § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62, ал.1 от ПЗР към ПМС № 465/11.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи”. Въз основа на този, несъответстващ на материалния закон, протокол, кметът не е следвало, съгласно § 62, ал. 3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, да издаде заповед, с която да признае правото да се придобие собственост от наследниците на ползвателя Георги Д.Г.. За пълнота следва да се отбележи, че в заповедта си, кметът не е посочил и съображения за основанието - по §4а или 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, въз основа на което признава правото на ползвателя да придобие собственост върху процесния имот. Именно административният орган със заповедта си по §62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, и при съобразяване на всички законови и технически изисквания, е овластен да признае правото на ползвателите да придобият собственост, като в условията на обвързана от становището на комисията компетентност, отчете фактическите и правни основания за възникване на правото на придобиване  на собственост. Заповедта по § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ може да се издаде само на база мотивираното и конкретно становище на комисията по § 62, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Като е заместил комисията и сам е извършил преценка за съществуването на условията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, без дори да посочи мотиви, по кое от двете основания  -  по  §   или   от  ПЗР на  ЗСПЗЗ,  е възникнало правото  на ползвателя, кметът на Община Стара Загора е постановил един незаконосъобразен административен акт /в този смисъл са Решение № 2377 от 8.03.2007 г. на ВАС по адм. д. № 1002/2007 г., IV отд, Решение № 11658 от 23.11.2007 г. на ВАС по адм. д. № 7628/2007 г., IV о./.

Следва да се отбележи, че в оспорената заповед не е индивидуализиран имота с площ и граници, което също я прави незаконосъобразна. Едва в мотивите се споменава върху какъв имот е предоставено право на ползване, но не и върху какъв имот му се признава право на собственост и действителната воля на административния орган трябва да се извлича чрез тълкуване.

По тези съображения оспорената заповед следва да бъде отменена изцяло.

В изпълнение на разпоредбата на чл.173 ал.2 от АПК, преписката следва да бъде върната на Община Стара Загора с указания за издаване на мотивирана заповед след преценка от компетентната комисия по § 62, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, дали са налице основания за трансформиране на правото на ползване в право на собственост по някое от основанията, предвидени в § 4а или 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ. Административния орган следва да изясни и въпроса частта от процесния новаобразуван имот с площ от 159,16 кв.м., която  не попада върху имот № 1252 с площ 3000 кв.м. на наследниците на Неделчо Д.К., върху кой друг имот на бивши собственици попада и да ги привлече за участие в административното производство.

Водим от тези мотиви, съдът

 

                                      Р       Е       Ш       И :

 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 1742/16.08.2007г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на наследниците на Георги Д. ***.Загора, правото да придобият собственост върху имот, находящ се в местността "Черния мост", землище на гр.Стара Загора и е възложено на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.

ВРЪЩА делото като преписка на Община Стара Загора за произнасяне по заявление №0803008/27.05.1992г. от Георги Д. ***.Загора, при спазване разпоредбите на § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, и на § 62 и § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и изпълнение задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: