Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     35

 

 гр.Стара Загора

 22.01.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав в публичното  заседание на двадесети октомври през две хиляди и осма година в състав:

                   

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

при секретаря    З.Д.

като разгледа, докладваното от  съдия Р. Р.,  адм.дело   547    по описа  за 2007 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.27 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от “Билла Недвижимости” ЕООД гр.София, регистрирано по ф.д.№6830/1999г. на СГС, против заповед №2518/15.11.2007г. на Вр.ИД Кмет на Община Стара Загора за отчуждаване на реални части от недвижими имоти и определяне на обезщетение. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на заповедта в частта за определеното обезщетение поради противоречие с Конституцията разпоредбите на ЗОС. Счита, че обезщетението не е определено по пазарни цени на имотите. Жалбоподателя моли съда да измени заповедта в оспорената част като определи справедлив размера на определеното парично обезщетение. Претендира да му се присъдят разноските по делото.

В съдебно заседание дружеството жалбоподател, чрез пълномощника си, поддържа жалбата.

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител взима становище за постановяване на решение, съобразно заключението на назначената по делото експертиза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна и се явява допустима.

С оспорената заповед, издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора Тихомир Д. /избран с решение № 1056 от протокол № 56 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 18.10.2007г/ на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във вр. с чл.25, ал.2 от Закона за общинска собственост/ЗОС/, са отчуждени реални части от следните недвижими имоти, собственост на “Билла Недвижимости” ЕООД гр.София: 1. реална част в размер на 140 кв.м. от поземлен имот /ПИ/ № 1501, в квартал 526”в” по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 828/03.07.2001г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-ПИ №1516, изток-ПИ №1507, югозапад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 – за хипермаркет и паркинг, запад-ПИ №1504 в квартал 526”в” гр.Ст.Загора; 2. реална част в размер на 161 кв.м. от ПИ № 1507, в квартал 526”в” по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 1978/04.11.1997г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-УПИ IX, югозапад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 – за хипермаркет и паркинг, запад-ПИ №1501 в квартал 526”в” гр.Ст.Загора; 3. реална част в размер на 85 кв.м. от ПИ №1508, в квартал 526”в” по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 828/03.07.2001г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-ПИ №3923, юг-ПИ №1517, югозапад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 – за хипермаркет и паркинг в квартал 526”в” гр.Ст.Загора; 4. реална част в размер на 62 кв.м. от ПИ № 1517, в квартал 526”в” по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 1978/04.11.1997г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-ПИ №3923, юг-ПИ №3923, запад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 – за хипермаркет и паркинг, северозапад-ПИ №1508 в квартал 526”в” гр.Ст.Загора.

Отчуждаването се извършва съгласно решение № 1033 от протокол № 55 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 13.09.2007г. и във връзка с изграждане на обект, публична общинска собственост  - улици “Орфей” и “Евридика” между осови точки 4882-4883; 4892-4893; 4895-4896-4894-4898-4899-603 до ул.”Армейска”; 4889-4894; 4894-4893 в кв. 525-526-526”а”-526”б”-526”в” гр.Ст.Загора.

Имотите са собственост на дружеството жалбоподател, видно от нот.акт №121, том II, дело №235 от 2001г. и скица №№1906/24.10.2007г., 1904/25.102007г., 2850/08.07.2007г. и 2845/11.06.2007г. на Община Стара Загора.

Обезщетението е определено като парично в размер общо на 22400/двадесет и две хиляди и четиристотин/лева, както следва на стойност: за първия имот-7000/седем хиляди/ лева, за втория- 8050 /осем хиляди и петдесет/ лева, за третия-4250 /четири хиляди двеста и петдесет/ лева и за четвъртия-3100 /три хиляди и сто/ лева. От преписката е видно, че лицензирани оценители са дали експертно становище за пазарна стойност на отчуждаемия имот, както следва: “Интелект Диамандиеви и сие” СД Стара Загора в размер общо на 45560лв. или по 49,50 евро/кв.м., а СД”Полиексперт СД” Стара Загора в размер на 56000 лв. или по 125лв/кв.м.

По делото е назначена единична съдебно-техническа експертиза. Съгласно заключението на вещото лице пазарната стойност на отчуждаемата реална част от имота е определена на 209 /двеста и девет/ лв. на кв.м. или 93632 /деветдесет и три хиляди шестотин тридесе и два/ лева. Използван е метода на пазарните аналози, като са отчетени специфичните особености на имота и редуциращи аналоговата стойност коефициенти.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Оспорването е подадено в законовия срок от лице, което е пряко засегнато от административния акт и има правен интерес от оспорването му.

Съдът осъществява контрол за законосъобразност като изследва инвокираните от жалбоподателя пороци, следи за наличието и на незаявени от него основания. При проверката  настоящият състав намира, че обжалваната заповед е постановена при спазване на процесуалните норми.

Разгледано по същество оспорването е основателно.

Заповедта, предмет на съдебен контрол в частта за обезщетението, е постановена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с целта на закона. При определяне оценката на отчуждената част от имота на жалбоподателите, административният орган е определил цена, по-ниска от действителната пазарна цена за района. Обжалваната част от заповедта се явява незаконосъобразна по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК вр. чл. 22, ал.4 от ЗОС. В мотивите към заповедта е посочено, че оценката е определена “на базата на оценките, изготвени от двама независими лицензирани оценители”, а в същото време е възприета оценка от 22400 лева, която е два пъти по-ниска от оценката на единия независим оценител и два и половина пъти по-ниска от тази на втория. Налице е противоречие между мотивите на заповедта и нейния диспозитив, което налага извода, че определената оценка не е съобразена с разпоредбата на чл.22, ал.4 от ЗОС и в противоречие с цените на имотите възприети с Приложение №2 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община Ст.Загора, съгласно която пазарната цена на 1 кв.м. в ІІ-ра зона “запад”/където попадат и процесните имоти/ е 200 лева. На следващо място от заключението на назначената в съдебното производство оценителна експертиза се установява друг размер на дължимото обезщетение.

Заключението на съдебно-техническа експертиза е възприето от страните. Съдът го приема изцяло като обективно, компетентно и безпристрастно. То се основава изцяло на база предвидените в законодателството критерии за равностойно парично обезщетение, дадени с легалното определение на понятието в  параграф 1а т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, съгласно което “пазарни цени" са осреднените цени от сделки с имоти за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. С  него е дадена действителната пазарна цена на имота като са взети предвид всички негови специфични характеристики и е преценена относителната им тежест при формиране на крайната цена. Използване са цени на сходни по вид и местоположение имоти, достигнати при търгове за продажбата им от Община Ст.Загора, такива от придаване на части от имот общинска собственост и изкупуване на ид.части от имот и те са послужили за основа на заключението, поради което съдът счита, че то възможно най-пълно отговаря на изискването за справедливо обезщетяване на собственика на отчуждаемия имот.

Предвид изложеното се налага изводът, че заповедта, в обжалваната и част, следва да бъде изменена, като оценката на отчуждената част от имота се увеличи от 22400/двадесет и две хиляди и четиристотин/лева на  93632 /деветдесет и три хиляди шестотин тридесе и два/ лева.

Съгласно правилата на процеса, ответника следва да бъде осъден да заплати на  жалбоподателя всички направени от него, поискани и доказани деловодни разноски в размер общо на 130 /сто и тридесет/ лв, представляващи внесена държавна такса и депозит за възнаграждение на вещо лице, а по сметка на съда да заплати и разликата до окончателното възнаграждение на вещото лице по съдебно-оценителната експертиза в размер на 60 /шестдесет/ лева.

Водим от тези мотиви, съдът

 

                              Р       Е       Ш       И :

 

ИЗМЕНЯ заповед № 2518/15.11.2007г. на Вр.ИД Кмет на Община Стара Загора, с която във връзка с изграждане на обект, публична общинска собственост  - улици “Орфей” и “Евридика” между осови точки 4882-4883; 4892-4893; 4895-4896-4894-4898-4899-603 до ул.”Армейска”; 4889-4894; 4894-4893 в кв. 525-526-526”а”-526”б”-526”в” гр.Ст.Загора, са отчуждени реални части от следните недвижими имоти, собственост на “Билла Недвижимости” ЕООД гр.София, регистрирано по ф.д.№6830/1999г. на СГС: 1. реална част в размер на 140 кв.м. от поземлен имот /ПИ/ № 1501, в квартал 526”в” по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 828/03.07.2001г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-ПИ №1516, изток-ПИ №1507, югозапад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 – за хипермаркет и паркинг, запад-ПИ №1504 в квартал 526”в” гр.Ст.Загора; 2. реална част в размер на 161 кв.м. от ПИ № 1507, в квартал 526”в” по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 1978/04.11.1997г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-УПИ IX, югозапад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 – за хипермаркет и паркинг, запад-ПИ №1501 в квартал 526”в” гр.Ст.Загора; 3. реална част в размер на 85 кв.м. от ПИ №1508, в квартал 526”в” по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 828/03.07.2001г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-ПИ №3923, юг-ПИ №1517, югозапад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 – за хипермаркет и паркинг в квартал 526”в” гр.Ст.Загора; 4. реална част в размер на 62 кв.м. от ПИ № 1517, в квартал 526”в” по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 1978/04.11.1997г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-ПИ №3923, юг-ПИ №3923, запад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 – за хипермаркет и паркинг, северозапад-ПИ №1508 в квартал 526”в” гр.Ст.Загора, В ЧАСТТА ЗА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на “Билла Недвижимости” ЕООД гр.София, като УВЕЛИЧАВА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО от 22400 /двадесет и две хиляди и четиристотин/лева на 93632 /деветдесет и три хиляди шестотин тридесе и два/ лева.

ОСЪЖДА Община Ст.Загора да заплати на “Билла Недвижимости” ЕООД гр.София, регистрирано по ф.д.№6830/1999г. на СГС, направените разноски по делото в размер на 130 /сто и тридесет/ лева.

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати, по сметка на Административен съд Стара Загора, сумата от 60 /шестдесет/ лева, представляваща доплащане възнаграждение на вещо лице.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: