Р Е Ш Е Н И Е  43

 

      гр.Стара Загора 11.11.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и осми октомври

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                   Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     139 по описа  за 2007 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Оспорена е заповед № 50/2728.01.2008г на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен план за застрояване на поземлен имот 037024, находящ се в м.”Тънкия път” в землището на с.Черганово общ.Казанлък.

Недоволен от заповедта е останал жалбоподателят П.Й.П. и моли да бъде отменена като незаконосъобразна. Твърди, че границите на имот 037024 са преместени в неговия имот и обслужващият път също му отнемал от земята.

Ответникът Община Казанлък, редовно призован, не се представлява и не изразява становище.

Ответниците “Казанлък” АД гр.Казанлък и “Булинвест” ООД гр.Казанлък чрез процесуалния си представител изразяват становище, че жалбата е неоснователна, а обжалваната заповед законосъобразна.

Ответниците “ДАНИ-ЕМ” ООД гр.Мъглиж, “Напоителни системи” ЕАД гр.Стара Загора, П.И.Г., Р.И.Г., Д.Г.К., Й.И.Й., Р.Б.Х., С.П.Г., К.П.И., К.И.Й., П.Й.П., И.Й.П., Д.П.Й., М.Д.С., Г.С.Г., Р.С.Г., П.И.П. и Е.И.П., редовно призовани, не се явяват и не изразяват становище по жалбата.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

 С обжалваната заповед № 50/28.01.2008г., издадена от Кмета на Община Казанлък на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.59, ал.1, чл.60, ал.2 и чл.108, ал.2 от ЗУТ и решение № 40 по протокол № 11 от 22.06.2007г на ОЕСУТ при Община Казанлък с цел реализиране строителна инициатива на собственика, е одобрен план за застрояване на поземлен имот 037024, находящ се в м.”Тънкия път” в землището на с.Черганово общ.Казанлък; подробен устройствен план за линейни връзки – ЕЛ и ВиК, транспортен достъп; предназначението на поземления имот е за предимно производствена дейност – склад за селскостопанска продукция; предвидено е свободно ниско застрояване, показано на приложените чертежи.

 По делото е представена преписката по издаване на обжалваната заповед. На 18.11.2005г. е направено искане вх.№ 168-517-1 от “ДАНИ-ЕМ” ООД гр.Мъглиж до Кмета на Община Казанлък за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ за строителство в процесния недвижим имот, негова собственост, видно от нотариален акт № 71, т.V, дело № 764/2005г на Нотариус с рег.№ 100.

Издадено е разрешение изх.№ 168/22.12.2005г от Кмета на общината по заявлението на “ДАНИ-ЕМ” ООД гр.Мъглиж, с което допуска изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване, план-схема за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация в обхват имот № 037024 м.”Тънкия път” в землището на с.Черганово общ.Казанлък. Разрешението е съгласувано с Главния архитект на Общината на 29.11.2005г.

  Изготвен е проект за план за застрояване, въз основа на скица и обяснителна записка на проектанта. Видно от представените скици по делото, проектът  предвижда свободно малкоетажно застрояване за производствени и складови дейности. В имота ще се изгради склад за селскостопанска продукция.

На 04.05.2007г със заявление вх.№ 1568-1311-1 е представен за съгласуване проекта за ПУП с приложена скица за извършено съгласуване от  “Електроразпределение Стара Загора” АД район Казанлък на 23.02.2006г.; ЕООД “В и К” Ст.Загора на 11.01.2006г здравно становище № 1845/23.04.2007г на РИОКОЗ Стара Загора, становище от Регионална инспекция към МОСВ Стара Загора изх.№ 4492 от 29.11.2006г и схема на транспортния достъп, съгласувана с “Напоителни системи” ЕАД-ХТР Казанлък. С протоколно решение № 11 от 22.06.2007г. ОЕСУТ при Община Казанлък приема плана.

Жалбата е допустима, като подадена от заинтересована страна по смисъла на чл.131 ал.1 вр. ал.2 т.4 от ЗУТ и в законоустановения срок.

Като обсъди събраните по делото доказателства съдът намира  обжалваната заповед за незаконосъобразна. 

Същата е издадена от компетентен орган, съгласно чл.129, ал.2 във вр. с чл.128, ал.3 ЗУТ – кмета на Община Стара Загора.

Разпоредбата на чл.110, ал.1 ЗУТ визира пет вида ПУП, като предмет на конкретната заповед е план за застрояване. Тъй като планът е за застрояване на земеделска земя, същият се основава на чл.59, ал.1 и чл.60 ЗУТ. Тези разпоредби са в раздел Х на глава ІІІ от ЗУТ, касаещ застрояването в неурегулирани територии, какъвто е настоящия случай, т.е. касае се за изработване на подробен устройствен план за поземлен имот, намиращ се извън границите на урбанизираните територии, който ще послужи за откриване на процедура по промяна на предназначението на земята.

Конкретните изисквания за разположение на строежите в случаите по чл.59 ЗУТ са посочени в чл.60, ал.1 от същия закон. Застрояване се разрешава едва след осигуряване на водоснабдяване, електрозахранване и транспортен достъп до обектите - чл.60, ал.2 ЗУТ. С оглед характера на имотите не би следвало да се изисква конкретния ПЗ да е съпроводен със съпътстващите планове по чл.108, ал.2 ЗУТ, които не са необходима съставка в случая, а са предмет на последващо разработване. Съответно и разпоредбата на чл.59, ал.2 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове предвижда, че ПЗ се изработват съгласно общите изисквания към ПУП по чл.46-50, но като включва само частите, отнасящи се до ПЗ, в случая съобразено и с изискванията на чл.59 и 60, ал.1 ЗУТ.

От представените по делото доказателства се установи, че обжалваният ПЗ е изготвен в нарушение на материалноправните разпоредби на чл. 21, чл. 22 и чл. 24 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, а именно за всеки обект, който се предлага да бъде изграден върху земеделска земя, да се определи необходимата площадка или трасе с проект за подробен устройствен план. Едновременно с основната площадка или трасе се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането на обекта. Площадките и трасетата се утвърждават с решение на комисията при съответната Областна дирекция "Земеделие и гори" по искане на собственика на земята. Едва след влизане в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка или трасе, собственикът на земята внася за одобряване подробен устройствен план за определената площадка или трасе, с който се доказват конкретният размер и границите на необходимата земеделска земя. Сред съдържащите се в преписката по издаване на оспорения акт документи липсва такова решение. Не са изпълнени и указанията на съда за представяне на доказателства за предшестващо извършена промяна в предназначението на земята.

По отношение на твърдението на жалбоподателя, че имотът, относно който се процедира ПУП, навлиза в негов имот, съдът намира, че не следва да излага съображения. Освен че не са събрани доказателства в тази насока, което е поставено в тежест на оспорващия, в съдебното административно производство не се разглеждат претенции за нарушено право на собственост – те са предмет на общото исково производство.

При така установеното по делото съдът намира, че обжалваната заповед се явява незаконосъобразна, а жалбата – основателна, поради което оспореният акт следва да бъде отменен.  

   Водим от тези мотиви, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА  заповед № 50/28.01.2008г на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен план за застрояване на поземлен имот 037024, находящ се в м.”Тънкия път” в землището на с.Черганово общ.Казанлък, по жалбата на П.Й.П. ЕГН ********** ***.

Решението  не подлежи на касационно оспорване.

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪДИЯ: