Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 28 ….…………...….…….. 19.12.2008 Година ………..……... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ……….……………………..……... първи състав На деветнадесети ноември …………………....………....…… Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                             Председател: П.П.                                                                                     

 

Секретар Д.Д. ……………………….........................................……………....

разгледа  докладваното от съдията ………..……...……………   П.П.

Административно дело № 225 по описа за 2008 година.

 

Производството е по чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.49, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ образувано по жалбата на Министерство на отбраната гр.София против заповед № РД-18-1/07.01.2008г., на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Стара Загора.

 

Жалбоподателят счита заповедта за незаконосъобразна, като издадена при неправилно приложение на закона.

 

Ответникът по жалбата Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър/АГКК/, чрез пълномощника си по делото взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Ответникът по жалбата Община Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

 

Жалбата е подадена от собственик на имот по смисъла на чл.49, ал.4 ЗКИР в законоустановения срок и се явява допустима.

 

С обжалваната заповед №РД-18-1/07.01.2008г., изпълнителният директор на АГКК е одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Стара Загора, приети с протоколи от 09.07.2007г. и 13.08.2007г. на Службата по кадастъра Стара Загора, на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР.

 

По делото е представена преписката образувана по обжалваната заповед, от която се установява, че производството по одобряване на кадастралната карта и регистри към нея е започнало със заповед №РД-16-18/19.06.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. В заповедта се съдържа  правоспособното лице, на които е възложено изработването на картата, посочено е че графика за извършване на дейностите е обявен в службата по кадастъра и общината, дадени са указания за собствениците на имоти да означат границите им. Заповедта е обнародвана в ДВ бр.55/07.07.2006г. След приемане на картата и регистрите е извършено обявление в ДВ бр.76/2007г. по чл.46, ал.1 ЗКИР за възможността на заинтересованите лица да направят писмени искания и възражения. Не е постъпило и не е разгледано възражение подадено от Министерство на отбраната. Съответно с обжалваната пред съда заповед на основание чл.49, ал.1 ЗКИР изпълнителният директор на АГКК одобрява кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Стара Загора.

 

Предмет на жалбата е поземлен имот №68850.509.4081 с площ от 7810 кв.м., предназначен за комплексно застрояване със стар идентификатор 4576а. В регистъра към плана този имот е записан като собствен на Община Стара Загора без отразен документ за собственост. Жалбоподателят оспорва така направеното записване, като се основава на представените по делото: Указ №95/05.09.1906г.;Указ №5/30.01.1909г.; Административни актове от 29.05.1912г. и 23.08.1912г.; шест броя нотариални актове от 1921г., 1925г., 1928г., 1929 и 1930г. Същите  удостоверяват придобиване на недвижими имоти за нуждите на 8-ми артилерийски полк в гр.Стара Загора недвижими имоти /ниви, лозя/ в м.”Джелата” чрез отчуждаване и заплащане, както и чрез покупко-продажби. Оспорва се и квадратурата на имота, като се сочи такава от 8194.888 кв.м.

 

По делото са представени копие от разписния списък към действуващия подробен устройствен план на гр.Стара Загора, одобрен със заповед №443/10.03.2003г., самата заповед и графичните части към нея.

 

При преценката от събраните по делото доказателства съд намира че обжалваната заповед е издадена от компетентен орган по чл.49, ал.1 ЗКИР, същата се явява и законосъобразна. Производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри е започнало с издаване на надлежна заповед по чл.35, ал.1 ЗКИР от компетентен орган. Същата е в изискуемото се съдържание съгласно ал.2 на посочената разпоредба и е обнародвана в Държавен вестник съгласно изискването на закона. Дадена е възможност да се изпълнят изискванията на чл.36, ал.1 ЗКИР. След приемане на кадастралната карта и регистри по чл.45 ЗКИР е извършено надлежно обявяване отново в държавен вестник, като е дадена възможност на заинтересованите лица да направят възражения при несъгласие. Министерство на отбраната не е подало  възражение, нито е означило по надлежния ред твърдяните от него граници на имота предмет на жалбата. При това положение в съответствие с изискванията на чл.49, ал.1 ЗКИР е издадена обжалваната заповед, която е обнародвана и огласена по предвидения в закона ред.

 

Неоснователно се твърди в жалбата неправилно записване на поземлен имот №68850.509.4081, предмет на одобрената кадастрална карта, в регистъра към нея като собствен на Община Стара Загора, а не на Министерство на отбраната. Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.2 ЗКИР данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и актовете, от които те черпят правата си се набират от регистрите към картите и плановете, представените актове по чл.38, ал.1, т.3 и регистрите на общинската и областната администрация. Такива данни за собственост по отношение на жалбоподателя не са налице в регистрите, а както бе посочено, същият не е представил пред административния орган актове, удостоверяващи претендираното право. При тези данни като собственик е записана Община Стара Загора, при установеното, че се касае до имот отреден за комплексно жилищно строителство. Представените в хода на делото писмени доказателства за придобито право на собственост от жалбоподателя върху недвижими имоти не обосновава друго. Действително представените доказателства удостоверяват придобити права върху 20 740 кв.м. но същите са от периода 1906-1930 г., като от данните в тях не може да се направи извода, че касаят именно процесния имот, тъй като описанието в тях касае придобиване на земеделски земи с граници физически лица. Не е представен акт за държавна собственост за спорния имот, нито е налице записване в разписните списъци към действуващите към момента на одобряване на кадастралната карта планове налична собственост от Министерство на отбраната.  Изложените обстоятелства в жалбата и представени доказателства сочат на наличие на спор за материално право, който спор не може да бъде разрешен в настоящото производство. Ето защо съдът намира жалбата за неоснователна в частта и относно извършеното записване в имотния регистър с оспорената заповед относно поземлен имот №68850.509.4081.

 

Несъстоятелни са при установеното по делото и твърденията за неправилно заснемане на същия имот в граници, различни от твърдяните в жалбата. В разпоредбата на чл.14, ал.1 от Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /Наредба №3/, е посочен начина относно приоритетно установяване на границите на поземлените имоти. Безспорно е по делото, че жалбоподателят не се е възползвал от възможността по чл.36, т.1 и чл.38, ал.1, т.2 от ЗКИР да означи на терена претендираните от него граници с надлежни гранични точки, при което границите на оспорения имот не са заснети при приложението на чл.14, ал.1, т.1 от Наредба №3. Законосъобразно при това положение спорната граница на поземлен имот №68850.509.4081 е заснета при условията на чл.14, ал.1, т.2 от Наредба №3, по съществуваща на място материализирана граница – трайна масивна ограда, която ограда е елемент на кадастралната основа на всички досегашни планове и отразена на представените по делото скици. Желаната от жалбоподателя граница е основана на подробен устройствен план, който не е с приоритет съгласно чл.14, ал.1 от Наредба №3 пред действителната такава, а последната е надлежно означена и на изготвената и на изготвената и представена от него скица. Независимо от това следва да се отбележи, че площта от поземлен имот №68850.509.4081, с посочената в жалбата спорна граница е включена в собствения на жалбоподателя съседен поземлен имот №68850.509.3341.

 

С оглед гореизложеното административният съд намира, че обжалваната заповед се явява законосъобразна, същата е постановена от компетентен орган, при спазване на процесуалноправните и материалноправни разпоредби по издаването и. Оспорването е неоснователно и като такава следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл172, ал.2 пр. последно съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № РД-18-1/07.01.2008г., на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Стара Загора, по отношение на поземлен имот №68850.509.4081, по жалбата на Министерство  на отбраната гр.София при участие по делото на Община Стара Загора.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: