Р Е Ш Е Н И Е  44

 

      гр.Стара Загора 27.11.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и осми ноември

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                       Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     272 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Оспорена е заповед № 1173/06.06.2007г на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план /ПУП/-  изменение на плана за застрояване /ПЗ/ на УПИ ХІІ 1338 и УПИ ХІІІ-1337 в кв.107 по плана на гр.Стара Загора.

Недоволни от заповедта са останали жалбоподателите М.б.А. и В.Е.Ч. *** Загора  и молят да бъде отменена като незаконосъобразна. Чрез процесуалния си представител по делото твърдят, че е издадена при нарушение на административно-производствените правила и на материалния закон, тъй като не са уведомявани за процедурата и в качеството си на заинтересовани лица не са давали съгласие за изменение на ПУП-ПЗ. Претендират за направените разноски.

Ответникът Община Стара Загора чрез процесуалния си представител изразява становище, че жалбата е неоснователна.

Ответниците С.К.С. и С.Б.С. чрез пълномощниците си оспорват жалбата. На първо място считат, че е недопустима като подадена от лица без правен интерес. Алтернативно поддържат, че е неоснователна поради липса на нарушения на административната процедура, на материалния закон и на градоустройствените правила и норми. 

 Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

 С обжалваната заповед № 1173/06.06.2007г., на основание чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ и решение по протокол № 45 от 20.12.2006г на ЕСУТ при Община Стара Загора е одобрен ПУП-  изменение на ПЗ на УПИ ХІІ 1338 и УПИ ХІІІ-1337 в кв.107 по плана на гр.Стара Загора. С ПЗ се установява устройствена зона – Цсм/централна смесена/, със средна височина /над 15м/, свързано застрояване. Заповедта е издадена от Кмета на Община Стара Загора.

От представените нотариални актове № 37 т.ІІ дело 326/1994г. и № 119 т.І дело 172/1994 на нотариуса при районен съд Стара Загора се установява правото на собственост върху УПИ ХІІІ 1337 на ответника Е.А.. Той е сключил граждански брак с жалбоподателката М.А. на 28.09.1980г, за който няма данни да е прекратен. На 08.03.2005г Е. и М. Абрашеви даряват на дъщеря си жалбоподателката В.Е.А./Ч./ жилище, съставляващо целия втори жилищен етаж от сграда, построена в УПИ ХІІІ 1337 в кв.107 по плана на гр.Стара Загора заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място, за което е съставен нотариален акт № 113 т.І дело № 83/2005г на Нотариус рег.№ 394. М.А. и В.А./Ч./ не са записани в разписния списък към плана.

Ответниците  С.К.С. и С.Б.С. са собственици на УПИ ХІІ 1338 в кв.107 по плана на гр.Стара Загора, видно от приложените нотариални актове № 34 т.ІІІ дело № 815/1988г и № 200 т.І дело № 356/1993 на Нотариус при Районен съд Стара Загора и протокол за съдебна спогодба от 11.11.1988г по гр.д.№ 2599/1988г на Районен съд Стара Загора.

По делото е представена преписката по издаване на обжалваната заповед. На 06.11.2006г. е подадено заявление от С.К.С., С.Б.С. и Е.Н.А. *** за издаване на предписание за възлагане изработването на подробен устройствен план за УПИ ХІІ 1338 и УПИ ХІІІ-1337 в кв.107 по плана на гр.Стара Загора. Издадено е предписание № Ип-И-494/29.11.2006г от Главния архитект на общината, действащ по делегация, за изработване изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване, в който да се установи устройствена зона Цсм- централна със смесени функции, за средно свързано застрояване.

  Изготвен е проект за изменение на действуващия план за застрояване въз основа на скица и обяснителна записка на проектанта. Видно от предписанието за възлагане изработване на ПУП, по действуващия общ устройствен план на гр.Стара Загора кв.107 се намира в устройствена зона Цсм-централна със смесени функции, средно застрояване. Изменението на застроителния план предвижда свързано основно застрояване в УПИ ХІІ 1338 и УПИ ХІІІ-1337 с височина до 15м за жилищни нужди и общественообслужващи дейности. Устройствената зона е Сж,одо- смесена за жилищни нужди и обществено и делово обслужване.

 С решение по протокол № 45 от 20.12.2006г. ЕСУТ при Община Стара Загора приема проекта за ПУП – изменение на плана за застрояване без забележки. На 20.12.2006г. е подадено заявление от С.К.С., С.Б.С. и Е.Н.А. *** за съгласуване на подробен устройствен план за УПИ ХІІ 1338 и УПИ ХІІІ-1337 в кв.107 по плана на гр.Стара Загора. С решение по протокол № 5 от 14.02.2007г е констатирано, че по така приетия проект не са постъпили възражения и е направено предложение до кмета да допусне изменението. На 06.06.2007г. е издадена обжалваната заповед.

По делото са приети заключения на единична и тройна съдебно-технически експертизи, които са единодушни относно липсата на нарушения в  техническите изисквания при изработването и приемането на процесния ПУП.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбата срещу оспорената заповед е допустима, като подадена от заинтересовани страни по смисъла на чл.131, ал.1 вр. ал.2, т.1 от ЗУТ. Жалбоподателите притежават вещни права върху УПИ ХІІІ 1337 в кв.107 - предмет на плана, с оглед на което са легитимирани да оспорват законосъобразността на заповедта за изменението му. Без правно значение според последователната към настоящия момент практика на Върховния административен съд е обстоятелството, че не са вписани в разписния списък към плана, щом притежават документи за собственост.

Жалбоподателката М.А. има съсобственически права върху дворното място и постройките, намиращи се в УПИ ХІІІ 1337 в кв.107 по плана на града, на основание възникнала по силата на чл.19 от Семейния кодекс съпружеска имуществена общност върху тях с оглед сключения преди възмездното им придобиване граждански брак с ответника Е.А.. Оспорването на правото на строеж, принадлежащо на жалбоподателката Ч., е недопустимо, тъй като за него е представен официален документ, чиято обвързваща материална доказателствена сила не може да бъде оборена в настоящото производство, а само по общия исков ред.

 Жалбата до съда е подадена в законоустановения срок. Към преписката и по делото не са представени никакви доказателства за изпълнение на законовата процедура, предвидена в чл.130 от ЗУТ, по уведомяване на всички заинтересовани лица, а именно по реда на Гражданския процесуален кодекс / в редакцията на относимата норма към момента на издаване на заповедта/. По тази причина съдът приема, че жалбоподателките за узнали за административния акт от приложеното писмо на РДНСК Стара Загора изх.№ СЗ-58-8-00-232/18.03.2008г и с подаване на жалбата на 01.04.2008 е спазен 14-дневния преклузивен срок за оспорване.

Като обсъди събраните по делото доказателства съдът намира  обжалваната заповед за незаконосъобразна. 

Същата е издадена от компетентен орган и се основава на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

Съдът намира за неоснователни твърдените от жалбоподателите процесуални нарушения при постановяването й. Неуведомяването им за изготвения проект и за крайния административен акт безспорно е процесуално нарушение, но то не е съществено предвид подадената жалба, с която е обезпечено правото им на защита на законните права и интереси.

Законосъобразността на оспорения административен акт следва да  се преценява с оглед правното основание, на което е издаден. Действително не е посочено фактическо основание по смисъла на чл.59, ал.1, т.4 от АПК, но то може да бъде извлечено от приложените към преписката и цитирани в заповедта документи – заявление, предписание за възлагане изработване на ПУП, обяснителна записка към проекта. В конкретния случай изменението на ПУП се допуска при налично съгласие на всички пряко заинтересовани собственици. Понятието “собственици” в контекста на тази разпоредба се отнася и за носителите на ограничени вещни права, понеже техни права и законни интереси също се засягат от изменение на плана.

Жалбоподателките обаче, в качеството им съответно на собственик и на носител на ограничено вещно право върху процесния имот, не са изразили съгласие по реда на чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изменение на плана за застрояване. Това е единственото посочено правно основание и съдът не може да преценява дали евентуално не са налице други законови предпоставки за изменение на плана.

Констатираната материална незаконосъобразност е достатъчно основание за отмяна на оспорената заповед. Поради това не се налага обсъждане на заключенията на назначените съдебно-технически експертизи за изясняване техническите параметри на процедирания план и тяхното съответствие със закона.

При така установеното по делото административният съд счита, че обжалваната заповед е издадена при липса на предпоставките на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, поради което се явява незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

С оглед изхода на делото претенцията на жалбоподателите за присъждане на разноски  се явява неоснователна. Община Стара Загора следва да им заплати сумата 950лв, включваща държавна такса, адвокатско възнаграждение и разходи за експертизи.

   Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1173/06.06.2007г на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план -  изменение на плана за застрояване на УПИ ХІІ 1338 и УПИ ХІІІ-1337 в кв.107 по плана на гр.Стара Загора, по жалба на М.Б.А. ЕГН ********** И В.Е.Ч. ЕГН **********,***.

ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА ЗАПЛАТИ на М.Б.А. и В.Е.Ч. СУМАТА 950/деветстотин и петдесет/лв за направени по делото разноски.

Решението  не подлежи на касационно оспорване.

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪДИЯ: