РЕШЕНИЕ

№39                                            15.12.2008г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На осми декември 2008г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: Д.Д.

СЕКРЕТАР: И.К.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №276 по описа за 2008г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ  във вр. с чл.145 от АПК, образувано по жалба от Л.Й.А., А.С.А. и Христина Сименова Михова – починала в хода на процеса с правоприемник Л.Н.М. *** Загора, в качеството им на ползватели и по жалба на   Д.Т.С., в качеството й на собственик на земята против заповед №749/28.03.2008г. на Кмета на община Стара Загора за утвърждаване оценката на 216 ид.ч./кв.м. от имот №206 кад. район 259 по плана на новообразуваните имоти, местност “Съборената кюприя” землище на гр. Стара Загора, целият с площ от 716 кв.м.

         В жалбата на Л.Й.А., Л.Н.М. и А.С.А. - наследници на бившия ползувател Симеон Христов А., се твърди, че е нарушена Наредбата за условията и реда за установяване на текущите пазарни цени на земеделски земи приета с ПМС №118/1998г., приложима по силата на чл.36 ал.2 от ЗСПЗЗ, не е извършен оглед на имота, за да вземе предвид състоянието му, както и не е ясен реда по който е извършена оценката. В съдебно заседание процесуалния представител на първите двама жалбоподатели – адвокат Ц. поддържа доводи, че следва да се възприеме заключението на вещото лице, по допуснатата съдебно- техническа експертиза, в което са оценени реални 216 кв.м., придадени с ПНИ към имот №206, представляващи наклонен терен с не променено предназначение. 

         Жалбоподателя Любимир Н.М.- правоприемник на Христина Симеонова Михова  не се явява и не се представлява.

         В оспорването на Д.Т.С. - собственик на земята, се излагат доводи за не съответствие на утвърдената цена, която следва да получи като обезщетение, с реалните пазарни цени. Последните са критерий за определяне стойността на обезщетението, предвид статута на местността на селищно образувание. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител – адвокат Д. прави искане да бъде обявена  за нищожна Заповед №749/28.03.2008г. на Кмета на община Стара Загора за оценка на придадени с ПНИ 216 кв.м. към имот №206, като издадена след постановяване на заповед № 1330/14.07.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание §4к ал.7 във вр. с §4з ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на Тотьо Стойков Диманов / каквато е жалбподателката/ върху 217/717 ид.ч. кв.м. от същия имот №206 по ПНИ. Тази заповед е влязла в сила и е образувано дело за делба висящо пред ВКС и към момента. Релевира се  и преклудирано право на наследниците на бившия ползувател да искат оценка на придаваемите земи, като направено след изтичане на преклузивния срок по §31 ал.1 от ПЗР на ПМС №234/16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ. Предвид на този факт не се оспорва повторното заключение на вещото лице, макар в него да не е извършена оценка на 216 ид.ч. кв. м. и при съобразяване със статута на местността. От съда се иска да обяви заповедта за нищожна. Претендират се разноски, за чийто размер се представя и списък.

         Ответника Кмета на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Василев иска от съда да измени оспорената заповед като определи оценка на придаваемите с плана 216 ид.ч. кв.м. от процесния имот, съобразно повторното заключение на вещото лице.

         Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира  за установено следното:

         Жалбите са подадени в срок и от лицата, посочени в §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ, поради което са допустими.

         Предмет на контрол за законосъобразност е заповед № 749/28.03.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с §62 ал.4 от ППЗСПЗЗ е утвърдена оценка за 216/716 ид.ч. кв.м. от имот №206, масив 259, целият с площ от 716 кв.м., находящ се в местност “Съборената кюприя”, собственост на наследници на Симеон Христов А. *** Загора, на основание влязла в сила заповед №2884/12.11.2007г. за признаване право да се придобие собственост върху същите 216 ид.ч. кв.м. Цената е утвърдена в размер на 3208лв., съгласно приложената оценка, изготвена от лицензиран оценител.

         От представената административна преписка се установява следната фактическа обстановка, която не е оспорена от страните:

         За Симеон Христов А. - наследодател на Л.Й.А., А.С.А. и Л.Н.М., процедурата по преобразуване на прекратеното право на ползване върху имот №206 с площ от 500 кв.м., в право на собственост,  е приключила по реда на отменения §5 от ПЗР на  ППЗСПЗЗ /ДВ. Бр. 34/1992г./. Имот №206 по кадастралния план на местността “Съборения мост” е с площ от 500 кв.м., върху които съгласно представения нотариален акт №92, т.ІІ от 05.05.1994г. Симеон Христов А. има право на собственост на посоченото по-горе основание. По делото са представени доказателства за промяна предназначението на имот №206 по кадастралния план и за узаконяване на построената в него масивна жилищна сграда.

         Със заповед №329/15.04.2003г., публикувана в ДВ бр. 43/13.05.2003г. областния управител на област с административен център Стара Загора е одобрил плана на новообразуваните имоти за местността “ Съборената кюприя”, землище на гр. Стара Загора. В съдебно заседание процесуалния представител на първите двама оспорващи – адвокат Ц. заяви, че тази заповед в частта й относно имот №206 не е обжалвана. По този въпрос, както и по факта, че с посочената заповед за одобряване плана на новообразуваните имоти, към имот №206, дотогава с площ по кадастралния план от 500 кв.м., са придадени 216 кв.м., спор между страните няма. Плана на новообразуваните имоти досежно имот №206, е влязъл в сила на 27.05.2003г. /вторник/, предвид датата на публикуване на заповедта за одобряването му в Държавен вестник и  посоченото за липса на обжалване. На 14.07.2005г. Кмета на Община Стара Загора постановява заповед №1330 за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тотьо Стойков Диманов – Д.Т.С., на основание §4к ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с §4з ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, върху 217/717 ид.ч. от имот №206 по ПНИ за посочената местност. Няма спор, че и тази заповед не е оспорена и е влязла в сила.

При тези факти се налага извод, че оспорената заповед №749/28.03.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е утвърдена оценка на 216 ид.ч.кв.м. от имот №206 по ПНИ за местността “Съборената кюприя”  е постановена при наличие на отрицателната предпоставка на чл.27 ал.2 т.1 от АПК, която норма е приложима по силата на чл. 2 ал.1 от Кодекса, в сила от 12.07.2006г. Административно производство със същия предмет – възстановяване респ. придобиване право на собственост върху 216 кв.м., придаваеми към имот №206, и между същите страни – наследниците на бившия ползвател по правоприемство и наследницата на собственика е приключило с влязла в сила  заповед №1330/14.07.2005г. на Кмет на Община Стара Загора. Със същата е разпоредено възстановяване,  при условията на §4з ал.2 изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, право на собственост върху 216/717 ид.ч. кв.м. от новообразуван имот №206 по ПНИ за местността “Съборената кюприя” в полза на Тоьо Диманов. Нормата предвижда възстановяване на собствениците на разликата над 600 кв. м и над 1000 кв.м до фактически ползваната земя за образуване на нови имоти, с размери не по-малки от 250 кв.м, при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Заповед №1330/14.07.2005г. за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тотьо Диманов е стабилен административен акт, не оспорен, поради което същият е задължителен както за страните, така и за административния орган. Неговото наличие е предпоставка, която изключва компетентността на Кмета на Община Стара Загора в конкретния случай, а именно да се произнесе по искането на наследниците на Симеон Христов А. за оценка на придаваемите с одобрения ПНИ 216 кв.м. към бившия ползвателски имот. Заповед №2884/12.11.2007г. на Кмета на Община Стара Загора за признаване право на бившия ползувател да  придобие собственост върху същите 216 ид.ч. кв.м. на същото основание §4з ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, не може да породи правно действие по същата причина -  влязла в сила заповед №1330/14.07.2005г., с която на основание §4з ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е възстановено право на собственост на собствениците на земеделска земя. Посоченото обуславя извод за липса на компетентност на Кмета в  конкретния случай, поради наличие на влязъл в сила административен акт между същите страни и със същия предмет – разликата до фактически ползваната земя. Липсата на компетентност винаги е основание за нищожност, която съдът е длъжен да обяви, дори да липсва искане в този смисъл.

Извън посоченото за нищожността на оспорената заповед, следва да се каже, че са налице и нарушения на материалния закон, както и на изискването за форма.

От 28.05.2003г., когато ПНИ е влязъл в сила,  тече тридесет дневния преклузивен срок по §31 ал.1 от ПМС №234/16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, за подаване на молба за оценка на земята, върху която може да се придобие право на собственост на основание §4з ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Тази разпоредба урежда отношенията между бившите ползватели и собствениците на земеделски земи, възникнали при прилагане правилата за площ на новобразуваните имоти.

  Симеон Христов А. – наследодател на Л.Й.А., А.С.А. и Л.Н.М. *** на 01.11.2006г., с искане за оценка на земята, придадена към имот №206, със заповед №329/15.04.2003г. на Областен управител на област с административен център гр. Стара Загора за одобряване ПНИ за селищно образувание “Съборената кюприя”, землище на гр. Стара Загора. Молбата не е подписана -  видно от представеното нейно ксерокопие / стр. 10 от делото/, поради което е нередовна. Следващата молба с идетнично искане, вече от наследниците на Симеон Христов А. е с дата 27.09.2007г., надлежно подписана. Тя е подадена също след изтичане на преклузивния тридесетдневен срок по §31 ал.1 от ПМС №234/16.12.1999г. за ИД на ППЗСПЗЗ, чието спазване е предпоставка за упражняване правото на бившия ползвател по §4з ал.2 изречение второ от ПЗР на ЗСПЗЗ. Одобряването на оценка по заявено след този срок искане е в противоречие с материалните разпоредби и основание за отмяна на валиден акт като незаконосъобразен.

Допуснато е и нарушение във формата – посочено е не съответно правно основание - §62 ал.4 от ПЗР на ПМС № 456/97г., който намира приложение в случаите, когато се оценява площта на предоставения за ползване имот. В настоящия казус тази процедура е приключила по отменения §5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ /ДВ. Бр. 34/1992г./, а в заповед № 2484/12.11.2007г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Симеон Христов А. е признато право да придобие собсвеност върху 216/716 ид.ч. кв.м от имот №206 и е възложена оценката им е посочено като правно основание §4з ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Въпреки посоченото не съответно правно основание - §62 ал.4 от ПЗР на ПМС №456/97г., лицензирания оценител в административното производство е извършил оценка на придаваемите 216 кв.м. към имот №206 по пазарни цени. Поради това оплакването в жалбата на наследниците на бившия ползвател за неспазване Наредбата за определяне цените на земеделските земи е неоснователно – тя не приложима. Разпоредбата на чл.36 ал.2 от ЗСПЗЗ е не приложима в случая – тя касае случаите, в които при признато право на реституция земята не може да се възстанови по някой от предвидените в закона начини – стари реални граници, възстановими на терена или с план за земеразделяне. Относимото правило е това на §31 ал.2 т.1 от ПЗР на  ПМС №234/99г. за ИД на ППЗСПЗЗ, което предвижда оценка по реда на ППЗДС, когато земите са разположени в селищни образувания, който обаче е отменен от 26.09.2006г. Следователно оценката следва да бъде извършена по пазарни цени и от лицензиран оценител, на основание §4з ал.2, изр. второ от ПЗР на ЗСПЗЗ, каквато е дало и вещото лице, назначено от административния орган и която съдът би възприел, ако оспорената заповед не страдаше от пороци, обуславящи нейната нищожност.

Посоченото за нарушенията във формата на акта – не съответно посочване на правните и фактически основания, може да обуслови отмяна само на валиден административен акт, какъвто оспорения не е. При това положение жалбите и на бившите ползватели и на собственика на земята се явяват основателни, макар и не по изложените съображения, а предвид релевираното от Д.Т.С. искане за обявяване нищожността на заповед №749/ 28.03.2008г.

         Предвид изхода от оспорването следва да бъдат разгледани и исканията за присъждане на разноски по делото, заявени както от жалбоподателите Л.Й.А., А.С.А. и Л.Н.М., така и от Д.Т.С.. Правилото на чл. 143 ал.1 от АПК предвижда отговорност за административния орган в случаите на отмяна на оспорения административен акт, поради което на всички жалбоподатели се следват разноските, направени в настоящото производство. На Л.Й.А., А.С.А. и Л.Н.М., Кмета на следва да заплати държавната такса в размер на 10лв., 100лв. възнаграждение за вещо лице и 100лв. възнаграждение за един адвокат или общо 210лв., а на Д.Т.С., съгласно представения списък на разноските – държавна такса от 10лв., депозит за вещо съдебно техническа експертиза – 100лв. и възнаграждение за един адвокат – 200лв. – общо 310лв.   

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

ОБЯВЯВА по искане на Д.Т.С., нищожността на заповед №749/28.03.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е утвърдена оценка на 216/716 ид.ч. от имот №206, масив 259, целият с площ от 716 кв.м., местност “Съборената кюприя”, землище на гр. Стара Загора.  

         ОСЪЖДА  Община Стара Загора да заплати на Л.Й.А., А.С.А. *** и  Л.Н.М. *** сумата от 210лв. /двеста и десет лева/, представляващи разноки по дело №276 по описа за 2008г. на АС – Стара Загора

         ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Т.С. ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по дело №276 по описа за 2008г. на АС Стара Загора.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: