Р Е Ш Е Н И Е  44

      гр.Стара Загора 17.10.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         четиринадесети октомври

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: И.Я.

 

                                                                       

при секретаря    М.П.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  И.Я.   адм.дело     289 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Оспорена е заповед № 114/14.02.2008г на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрено изменение на план за застрояване  на част от квартал 204 по плана на Казанлък и работен устройствен план.

Недоволни от заповедта са останали жалбоподателите И.Х. Няголов и М.Ж. ***  и молят да бъде отменена като незаконосъобразна.Те тъврдят, че предвиденият начин на застрояване ще похаби имота им, който щял да се засенчи впредвид дълбочината на сградата в УПИ ІІІ – 679. ПЗ не отговарял и на показателите за застрояване , предвидени за централна смесена зона  и най вече по отношение на озеленяването.

 

Ответникът Община Казанлък   не се явява и не се представлява  и не  взема становище по жалбата.

Ответниците по жалбата  В.С.И., И.С.И., Г.И.М., С.М., И.П.М., Й.К.Т., Т.Ф.Е., К.Ф. не се явяват и не вземат становище по жалбата.

Ответниците по жалбата Т.Д.П. и В.Д.П., чрез процесуалния си представител адвокат, С.З.В., оспорват жалбата, като твърдят, че жалбата е неоснователна, а предвиденото изменение на ПЗ отговаря на нормативно определените показатели за застрояване, както и на характера на застрояването.

.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК и чл. 168 от АПК , намира за установено  следното:

 С обжалваната заповед № 114/14.02.2008г., на основание чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ и чл.113 ал.2 от ЗУТ и решение № 42 по протокол № 19 от 22.11.2007г на ОЕСУТ при Община Казанлък е одобрено “Изменение на план за застрояване и работен устройствен план на част от кв.204 по плана на гр.Казанлък с предвидено свързано средно етажно застрояване за УПИ ІІ-680,ІІІ-679, ІV-675 и V- 674. Заповедта е издадена от Кмета на Община Казанлък .

По делото е представена преписката по издаване на обжалваната заповед. На 05.07.2006г. е направено искане от арх. И.Н., като пълномощник на В.И., И. Александрова, И.М. и С.М. / съгласно декларация от 04.07.2006 година с нотариална заверка на подписите от нотариус Петранка Куцарова с рег. № 220 при Нотариалната Камара и район не действие Районен съд Казанлък/ до Кмета на Община Казанлък за разрешение за изработване на подробен устройствен план и РУП за имот № ІІІ- 679 в кв.204 по плана на гр.Казанлък, а впоследствие на 07.09.2006 година  за част от квартал 204 по плана на Казанлък относно УПИ ІІ-680, ІІІ-679, ІV – 675 и V-674 на основание чл.134, ал.1, т.1 ЗУТ. От представения по делото заверено ксерокопие на разписен списък  и скица № 983 от 18.07.2006 година се установява правото на собственост на върху имот пл.№ ІІІ-679 в кв.204 по плана на гр.Казанлък В.И., И. Александрова, И.М. и С.М... Ответниците Й.К.Т., Т.Ф.Е. и К.Ф.Е.  са собственици на съседния УПИ ІІ-680, а ответниците по жалбата Т.Д.П. и В.Д.П.   са  собственици на УПИ ІV- 675.Жалбоподателите Няголови са собственици на УПИ V-675 по плана на Казанлък Издадено е предписание  № 128/07.08.2006г от Кмета на общината за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ и  работен устройствен план и изменение на план за застрояване.

  Изготвен е проект за изменение на действуващия план за застрояване и работен устройствен план, въз основа на скица и обяснителна записка на проектанта. Изменението на застроителния план предвижда свързано основно застрояване в сградите в четирите имота . С протоколно решение № 6 от 30.03.2007г. ОЕСУТ при Община Казанлък е уважено частично възражението на К.. С протоколно решение № 19 от 22.11.2007 година ОЕСУТ  Казанлък приема проекта относно плана за застрояване и работен устройствен план на част от кв.204 за описаните по –горе имота  по плана на града със забележки да се докаже коефициента на интензивност за УПИ – предмет на разработката. На 14.02.2008 г. е издадена обжалваната заповед.

Жалбата е допустима, като подадена от заинтересовани страни по смисъла на чл.131 ал.1 вр. ал.2 т.1 от ЗУТ. Жалбоподателите притежават вещни права върху имот- предмет на плана, с оглед на което са легитимирани да оспорват законосъобразността на заповедта за изменението му. Жалбата до съда е подадена в законоустановения срок.

Като обсъди събраните по делото доказателства съдът намира  обжалваната заповед за незаконосъобразна.  Същата е издадена от компетентен орган и се основава на чл.134, ал.1, т.1 ЗУТ. Тази норма предвижда възможност за изменение на влязъл в сила общ устройствен план, приложима съгласно чл.134, ал.2 ЗУТ и за изменение на подробен устройствен план, каквито с оглед нормата на чл.110 ал.1 от ЗУТ са процесните план за застрояване е работен устройствен план.

В нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК в оспорената заповед не са посочени фактическите основания, налагащи издаването й, не се съдържат такива и в решение № 19/22.11.2007г. на ОЕСУТ, с което е приет проекта за изменение на влязъл в сила застроителен план и работен устройствен план. Разпоредбата на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ дава възможност за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план тогава, когато са настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът. От съдържанието на заповедта не може да се направи извод за приложимостта на тази хипотеза в случая, тъй като не е посочено възникването на такива промени. В обяснителната записка към проекта е отразено, че изменението е направено във връзка с желанието на възложителя да се предвиди  свързано застрояване на четири сгради което според съда не представлява мотивиране на изменението на плана за застрояване не само за имота на възложителите  но и за още три поземлени имота –, за които няма направено искане.

Изискванията на чл.59, ал.2 АПК имат императивен характер и са предпоставка за валидността и законосъобразността на издадения административен акт, който следва да съдържа всички законови реквизити. Липсата на надлежни мотиви от правна и фактическа страна води до незаконосъобразност на заповедта, тъй като същите не могат да бъдат установени едва в съдебното производство. Недопустимо е съдът да изземе прерогативите на административния орган, предоставени на последния по силата на закона.

На следващо място е необходимо да се отбележи, че при разработването на проекта ан ПЗ не са спазени показателите за плътност и интензивност за застрояване. Съгласно чл. 38, ал.1 от Наредба № 7 максимално допустимите параметри не могат да надхвърлят нормативно определените . Съгласно тази законова разпоредба УПИ за жилищно    обществено или смесено предназначение в територии от разновидност “ смесена централна зона магат да се устройват и застрояват съобразно с  определени показатели “ плътност за застрояване”, интензивност за застрояване и необходима зелена площ. Експертът е установил, че Казанлък попада в обхвата на средните градове, при които плътността  на застрояване може да бъде по-голяма от  80 процента, а необходимата зелена площ не може да бъде по- малка от 20 процента. За УПИ ІІІ – 679 тя е 86 процента. Не е спазено изискването и за минимално необходима зелена площ - за УПИ ІІІ -679 тя е 16 процента, а нормативно определената е не по-малко от 20 процента.Съгласно разпоредбата на чл. 38,ал.3 от Наредба № 7 е недопустимо да се ползват общо показателите за четирите имоти, тъй като в тези имоти не се установява комплексно застрояване. Съгласно разпоредбата на параграф  10  от процесната наредба отклоненията от правилата и нормативите, определени с наредбата за отделни територии и /или устройствени зони се допуска само по изключения , въз основан на предложение на общинския съвет със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство. По делото не са представени тези документи, от които да се направи извод, че предвидената законова процедура е  спазена. Поради което съдът намира, че ПЗ за процесните имоти е одобрен в нарушение на показателите плътност на застрояване и необходима зелена площ .което се явява самостоятелно основание за отмяна на заповедта на кмвета.

   В тази връзка обсъждането на оплакването, че изготвената от архитекта таблица не отговаря на приложение № 3 от Наредба № 8 се явява безпредметно.

При така установеното по делото административният съд счита, че обжалваната заповед е издадена в нарушение на разпоредбата на чл.59 от АПК, чл.125 от ЗУТ и при липсата на предпоставките на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, поради което се явява незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

 За пълнота следва да се отбележи , че в самата заповед се съдържат поправки относно датата на издаването й. Не е ясно дали същата е издадена през 2007 година или през 2008 година. Съгласно чл. 59,ал.2 т.8 датата на издаването на административния акт е елемент на формата му. Тя е от съществено значение за определяне на законосъобразнноста му, предвид обстоятелството, че съдът следва да се прецени  не само приложимия материален закон ,  но и компетентността на административния орган8 в случая кмета на община Казанлък/

С оглед изхода на делото претенцията на жабоподателети се явява основателна. Община Казанлък следва да им заплати направените по делото разноски в размер на 285 лева.

   Водим от тези мотиви, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ заповед № 114/14.02.2008г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която е одобрено Изменение на план за застрояване и работен устройствен план на част от кв.204 по плана на гр.Казанлък с предвидено свързано средно етажно застрояване за УПИ ІІ-680,ІІІ-679, ІV-675 и V- 674 КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба на И.Х. Няголов с ЕГН **********  и М.Ж. Няголова с ЕГН **********,***

ОСЪЖДА  Община Казанлък да ЗАПЛАТИ на И.Х. Няголов с ЕГН **********  и М.Ж. Няголова с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 285 лева.

Решението  не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

                                            АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪДИЯ:/п/