Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-35                                    26.11.2008г.                    гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                 ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти ноември                              две хиляди и осма година

в публично заседание в състав:     

           

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №290  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от С.И.С. *** на Заповед №526/19.06.2007г. на Кмета на община Казанлък за одобряване на ПУП №130023, местност “Тумбова чешма”, землище на с. Енина.

         С жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, предвид не съобразяването му с високия риск за живота и здравето на населението от производствената и складова дейност. Не са спазени показателите за плътност и интензивност на застрояването, както и съотношението озеленена – застроена площ. В съдебно заседание, процесуалния представител на жалбоподателя Т. Рачев и. – адвокат Д. поддържа доводи и за затрудняване на ползването на съседните имоти от учредяването на бъдещи сервитути за обслужване на процесния имот

         От съда се иска да отмени Заповед №526/19.06.2007г. на Кмета на община Казанлък за одобряване на ПУП за поземлен имот №130023, собственост на ответника В.А.В..

         Ответния административен орган – Кмет на община Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Дончева поддържа становище, че заповедта е издадена при спазване изискванията на раздел ІІІ от ЗУТ.

         Ответника В.А.В. в писмения си отговор и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа доводи, че заповедта е постановено в производство по промяна предназначението на земеделската земя по реда на ЗОЗЗ, за което представя доказателства.

         Заинтересованите страни редовно призовани не се явяват и не се представляват.

         Съдът, след като обсъди доводите и възраженият на страните, намира за установено следното:

         Със заповед №526/19.06.2007г. Кметът на община Казанлък е одобрил ПУП за ПИ №130023, местност “Тумбова чешма”, землище на с. Енина и ПУП за линейни връзки ЕЛ. и ВИК и транспортен достъп на основание чл.59 ал.1 и чл.64 ал.2 и чл.70 ал.2 от ЗУТ, решение №48 по протокол от 08.07.2007г. на ОбЕСУТ с цел реализиране на строителна инициатива на инвеститора.

         Видно от доказателстват по делото – съгласувателни становища от ЕВН България Електроразпределение АД, удостоверение от “В и К” ЕООД, здравно становище от РИОКОЗ  Стара Загора, РИОСВ Стара Загора и Решение № 2 /15.03.2007г. на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, атакуваната заповед е издадена именно в производството по промяна предназначението на земята. В тази хипотез по изискване на чл.22 ал.2 от ЗОЗЗ е необходимо да бъде изработен и одобрен ПУП – ПЗ на имота, чието предназначение се променя, който следва да бъде съобразен с изискванията на чл.59 и чл.60 от ЗУТ. Допълнително условие е, същият да бъде приет само след представяне на решение за утвърждаване на строителна площадка и трасе за  проектиране. Съгласно чл.22 ал.2 от ЗОЗЗ Комисията е органа, която преценява спазването на хигиенни, строителни и други изисквания или с ограничения предвидени в други закони. В случая е налице решение за утвърждаване на площадка за проектиране, издадено след представяне на съответните съгласувателни становища от административните орган, които провеждат контрол върху спазването на изискванията за здравословна и безопасна среда. Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ е специален орган, който преценя допустимо ли е застрояването на земеделския имот за неземеделски нужди, следователно оплакванията относно възможността за упражняване в пълен обем на правото на собственост от страна на жалбоподателите, са относими към законосъобразността на решението за утвърждаване на площадка, което обаче не е предмет на контрол за законосъобразност. Последния се осъщствява в хода на настоящото съдебно производство върху заповед за одобряване на ПУП – ПЗ и ПУП за линейни връзки, в процедура по промяна предназначението на земята. В тези случаи се изработва план за застрояване за отделен или за група имота, като застрояването се допуска след промяна на предназначението и при спазване изискването на чл.60 от ЗУТ за разположение на строежите.

         Оплакването за нарушение на нормите за плътност и интензивност на застрояването са неоснователни, предвид спазването на показателите на чл.38 от Наредба №7 за ПНУОВТУ.

         Предвид изхода от оспорването претенцията на ответния административен орган за присъждане на разноски са основателни, но недоказани. Същият не е предстваил доказателства за техния размер и вид.

         Мотивиран от изложеното и на основание 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

         ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.И.С. *** на Заповед №526/19.06.2007г. на Кмета на община Казанлък за одобряване на ПУП №130023, местност “Тумбова чешма”, землище на с. Енина, собственост на В.А.В..

         ОТХВЪРЛЯ искането на Кмета на Община Казанлък за присъждане на разноски по делото.

         Решението не подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ.

         Препис от решението да се връчи на страните.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: