Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

     

№ 50    21.11.2008г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и осма година, в състав:

                                           

                                                                                              СЪДИЯ: Г.Д.

 

при секретар   А.А.                                                                      

и с участието на прокурора                                                                                                    

            като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 316 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Образувано е по жалба на “Малтехагро”ООД със седалище и адрес на управление гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”№ 30, представлявано от управителя Димитър Иванов Димитров, против отказ да бъде изготвен проект за изменение на ПУП, обективиран в Писмо изх.№ Т-отг 377/ 16.04.2008г. на Главния архитект на Община Стара Загора. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, тъй като при постановяването му са допуснати нарушения на процесуалните и материалноправни разпоредби. Изложени са подробни съображения за наличие на матриалноправните предпоставки, предвидени в разпоредбата на чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, обуславящи основателността на направеното от “Малтехагро”ООД искане за изменение на ЗРП, одобрен със Заповед № 2/ 03.01.1991г. в частта, в която е предвидено изграждане на улица с о.т. №№ 4514 – 4520, в кв.520, гр.Стара Загора. Иска се оспореният отказ на Главния архитект на община Стара Загора да бъде отменен като незаконосъобразен. 

 

Ответникът по жалбата -  Община Стара Загора, представляван в съдебно заседание от процесуалния си представител юрисконсулт Петрова, оспорва жалбата. Поддържа, че обжалвания административен акт е законосъобразен, поради което моли жалбата да бъде оставена без уважение.  

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Административното производство по издаване на оспорения отказ на Гл.архитект на община Стара Загора е започнало по молба вх.№ТЗ-263/ 05.03.2008г., подадена от “Малтехагро”ООД на основание чл.208 във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ за изменение на ЗРП, одобрен със Заповед № 2/ 03.01.1991г., в частта в която е предвидено изграждане на улица с осови точки от № 4514 до № 4520, кв.520 по плана на гр.Стара Загора, като това предвиждане отпадне. Към молбата е представен нотариален акт № 110, т.І, рег.№ 2584, нот.дело № 86/ 15.06.2005г., удостоверяващ правото на собственост на “Малтехагро”ООД върху Стопанска сграда, представляваща западната масивна самостоятелна сграда, със застроена площ от 288 кв.м., с право на строеж върху парцел І-ЖСК в имот пл.№ 4645, кв.520 по регулационния план на гр.Стара Загора, утвърден със заповед № 2/03.01.1991г. С Протокол от 07.04.2008г. на комисията, назначена със заповед № 800/ 03.04.2008г. на кмета на община Стара Загора да разглежда постъпили заявления за изменение на ПУП по реда на чл.15, ал.3 и чл.17 от ЗУТ, е решено че искането на “Малтехагро”ООД не може да бъде удовлетворено, поради обстоятелството, че на УПИ ІІ-4645а, кв.520 има одобрен план за застрояване, предвиждащ застройката по границата на улица с осови точки 4514 – 4520. Въз основа на този протокол Главния архитект на община Стара Загора е отказал изработване на проект за изменение на ПУП. Като мотиви за отказа, материализиран в писмо изх.№ Т-отг 377/ 16.04.2008г., е посочено, че искането е нецелесъобразно, поради обстоятелството, че за УПИ ІІ-4645а, кв.520 има одобрен план за застрояване, предвиждащ застройката по границата на улица с осови точки 4514 – 4520.   

            По делото е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза, заключението по която съдът кредитира като обективно и безпристрастно. Съгласно същото, както и от допълнителните уточнения, направени от вещото лице в съдебно заседание, се установява, че със Заповед № 2/ 03.01.1991г. на Председателя на КТСУС при ОбНС Стара Загора, издадена на основание чл.75, ал.1, т.2 от ППЗТСУ и протокол № 19/ 11.10.90г. на съвета по ТСУ, строителство и архитектура при ОбНС, е одобрен застроителния и регулационния план на кв.”Трите чучура – юг” за посочените в заповедта квартали, сред които и кв.520 по плана на гр.Стара Загора. С посочения ЗРП е предвидено изграждане на улица тупик с осови точки 4514 – 4520, част от която обхваща терена, върху който е построена стопанска сграда със застроена площ от 288кв.м., собственост на жалбоподателя. При извършения оглед на място вещото лице е установило, че към настоящия момент отреденото мероприятие - изграждане на улица с о.т. 4514-4520, попадаща в УПИ І на кв.520 по плана от 1991г., не е изпълнено, като на мястото на част от предвидената улица се намира едноетажна постройка – необитаема със ст.бетонова конструкция /основи, колони и плоча/ и частично ограждащи тухлени стени.

От приетите като писмени доказателства по делото НА № 110, том.І, рег.№ 2584, нот.д.№ 86 от 2005г. и скици /лист №№ 9, 10 и 11 от делото/ е видно, че по сегашен план сградата на “Малтехагро”ООД попада в УПИ І – за комплексно жилищно строителство, УПИ ІІ – 4646а и улица с о.т.№№ 4514-4520.     

При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законово установения срок. Жалбоподателят като носител на ограничено вещно право върху имот – засегнат от предвижданията на влязъл в сила ПУП, има качеството на заинтерисовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ и като такова по отношение на него е налице правен интерес от исканото изменение на плана и респ.активна процесуална легитимация да обжалват отказа да се допусне такова изменение. По изложените съображения съдът приема жалбата за процесуално допустима.

Като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, съдът намира жалбата за основателна.

Отказът за изработване на проект за изменение на ПУП, обективиран в писмо изх.№ Т-отг 377/ 16.04.2008г. на Гл.архитект на община Стара Загора, е постановен от компетентен орган след надлежна делегация на правомощия. Съгласно разпоредбата на пар. 1, ал. 3 от ДР на ЗУТ, кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на главния архитект на общината. Видно от представената по делото Заповед № 721/ 11.06.2001г., Кметът на община Стара Загора изрично е делегирал правомощия по чл.135, ал.3 от ЗУТ на главния архитект на общината.  

Оспореният административен акт обаче е издаден при допуснати нарушения на законово установените изисквания за форма и съдържание на акта, както и в противоречие на материалния закон.

Съгласно действащата към датата на издаване на оспорения акт императивна разпоредба на чл.59, ал.2, т.4 от АПК,  административният акт следва да съдържа фактическите основания за неговото издаване. В случая, в оспореното писмо на гл.архитект не са изложени каквито и да е било мотиви относно фактическите основания за направения отказ и по -точно въз основа на кои факти и обстоятелства е направен извода, че не са налице твърдяните от “Малтехагро”ООД нормативно установени предпоставки за изменение на влязъл в сила ПУП съгласно чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ. В процесното писмо е посочено единствено, че искането е нецелесъобразно поради обстоятелството, че за УПИ ІІ 4645а, кв.520 има одобрен план за застрояване, предвиждащ застройка по границата на улица с осови точки 4514-4520, с което е преповторено становището на комисията, изложено в Протокола от 07.04.2008г. Съдът счита, че визираното от административния орган съображение за направения отказ е неотносимо към процесния случай. От приетото като доказателство по делото заключение на назначената СТЕ безспорно се установи, че предвиденото с плана от 1991г.  мероприятие изграждане на улица тупик с о.т.4514 – 4520 не е осъществено. В тази връзка не е ясно по какъв начин може да се предвижда застройка по нереализирана улица тупик, а още по – малко евентуалното наличие на такова предвиждане да бъде основание за отказ по чл.135, ал.3 във вр. с чл.134, ал.2, т.1 от  ЗУТ.   Липсата на мотиви, обосноваващи спазването на материалните законови изисквания за издаването на административния акт е не само нарушение на императивното изискване за форма на акта по чл.59, ал.2, т.4 от АПК и като такова - абсолютно основание за неговата отмяна в обжалваната част, по аргумент от разпоредбата на чл.146, т.2 от АПК. Непосочването на фактическите основания за постановяването на отказа поставя съда в невъзможност да осъществи контрол за материална законосъобразност на оспорения административен акт.  

Доколкото искането на жалбоподателя, обективирано в молба вх.№ Тз-263/ 05.03.20088г. е направено по реда и условията на чл.208 във вр.с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, компетентният съгласно чл.135, ал.1 от ЗУТ орган е следвало да провери наличието /респ. липсата/ на законоустановените условия за изменение на влезлия в сила план, които в процесния случай се свеждат до незапочнала отчуждителна процедура по реда на ЗОС в 10-годишен срок от влизане в сила на ЗРП, одобрен със Заповед № 2/ 03.01.1991г. При установяване материалноправните предпоставки, визирани в цитираните разпоредби на ЗУТ, е длъжен да допусне с мотивирано предписание изготвянето на проект за изменение на плана. В хипотезата на чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ административният орган е поставен  в условията на обвързана компетентност, поради което отказ да бъде изменен плана при наличие на предвидените в закона факти е в нарушение на материалния закон.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваният отказ на Гл.архитект на община Стара Загора, обективиран в писмо  изх.№Т-отг 377/ 16.04.2008г. на гл.архитект на община Стара Загора е незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен. Тъй като в случая произнасянето на съда е в хипотезата на чл.172, ал.2, пр.второ от АПК, като естеството на акта не позволява решаване на делото по същество, преписката следва да се върне на административния орган за издаването на законосъобразен акт. При новото административно производство компетентният административен орган, при спазване на административно-производствените правила, регламентирани в АПК и чл.135 от ЗУТ, и след обсъждане на всички релевантни факти и обстоятелства от значение за наличието /респ.липсата/ на основания по чл.208 във вр. с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, и при съблюдаване на изискванията за форма и съдържание на административните актове по чл.59 от АПК, следва да издаде мотивирана заповед по чл.135, ал.3 от ЗУТ. 

С оглед изхода на делото направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като на основание чл. 143, ал.1 от АПК община Стара Загора  бъде осъдена да заплати сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, от които 50 /петдесет/ лева платена държавна такса, 100 /сто/ лева внесено възнаграждение за вещо лице и 200 /двеста/ лева адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие № 01201/ 21.04.2008г.  

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И:   

 

ОТМЕНЯ  по жалба на “Малтехагро”ООД със седалище и адрес на управление гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”№ 30, представлявано от управителя Димитър Иванов Димитров, отказа да бъде изготвен проект за изменение на ПУП, обективиран в Писмо изх.№ Т-отг 377/ 16.04.2008г. на Главния архитект на Община Стара Загора, като незаконосъобразен. 

ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадената от “Малтехагро”ООД гр.Ботевград молба вх.№ Тз-263/ 05.03.2008г., съобразно дадените от съда указания. 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  да заплати на “Малтехагро”ООД със седалище и адрес на управление гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”№ 30, представлявано от управителя Димитър Иванов Димитров, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски

Решението не подлежи на обжалване.

                                                                              

 

                                                                               СЪДИЯ: