Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е      39

 

                                 гр. Стара Загора,

                                       22.04.2009 г.

 

                               В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав, в  откритото заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и осма година в състав:  

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

 

при секретаря З.Д.,

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р. АД №319 по описа за 2008год., за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК и е образувано по жалба от И.К.Н. ***, против изричен отказ за попълване на кадастрална карта, обективиран в писмо изх.№ 194-И-517-2 от 10.04.2007г. на кмета на община Казанлък. Твърди, че същият е незаконосъобразен, поради противоречия с материалния закон и съществени нарушения на процесуални правила. Счита за безспорно установено правото му на собственост върху имота, за който е поискано попълването, и за несъстоятелен аргументът за отказа – наличие на спор за материално право, тъй като такъв спор няма. Твърди, че община Казанлък не е собственик на идеална част от процесния имот и този факт е установен в представената по преписката съдебна спогодба, а също, че между него и останалите собственици на имота не е налице спор за материално право. Счита, че за него е налице правен интерес за попълване на кадастралната карта, тъй като имотът не е урегулиран. Позовава се на решение № 1 от 22.01.2008г., постановено по административно дело №498/07г. на Административен съд Стара Загора и на мотивите към него, с което е отменен отказ на кмета на община Казанлък да се произнесе по негово искане за попълване на кадастралния план на града. Моли съда да отмени процесния отказ.

В съдебно заседание жалбоподателя редовно призован не се явява, но чрез процесуалния си представител адв.Петрунова поддържа жалбата. Претендира присъждане на  разноските по делото.

Ответния административен орган – кмет на община Стара Загора в качеството си на такъв и като представител на заитересованата община Казанлък, чрез процесуалния си представител юриск. Тенева, оспорва жалбата. Претендира присъждане на  разноските по делото.

Конституираните заинтересовани лица Н.Ц.А., Д. Даниилова А., С. Даниилова А., М.Д.П. и П.Т.П., редовно призовани не се явяват в съдебните заседания. Писмено становище депозира само М.Д.П., с което поддържа жалбата.

Въз основа на събраните доказателствени средства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С нот.акт №104, том І, рег.№857, дело №77/2006г. на  Нотариус Невена Бранчева, с рег.№167 и район на действие Районен съд-Казанлък, И.К.Н. е придобил собствеността върху целия партерен етаж на жилищната срада - етажна собственост, построена в имот пл.№636, с площ на имота /по нот.акт/ 200 кв.м., а по графични данни имота е с площ от 121 кв.м., включен в УПИ ІІ за ЖС КОО в кв.203 по плана на гр.Казанлък, и собствеността върху 1/3 идеална част от описаното дворно място. Част от този имот, по силата на ЗВСВОНИ, е възстановен ex.lege на 21.02.1992г. на собствениците му и техните наследници, като за реституцията е изготвена скица №672/09.06.1992г., според която имот пл.№636 е с площ от 121 кв.м. В разписната книга към плана имот №636 е записан на Хр. М.. К. /задраскан/, наследници на В. М. К. /съгласно заповед №726 от 09.05.1992г./, М. Хр. К. и С. Хр. К. / заповед №1228 от 29.09.1992г. - задраскани/, М. и П. П. /дог. за замяна от 24.01.1994г. и нот.акт №198/1995г./ и Д. Д. Аз. /починал/. Със съдебна спогодба по В.гр.д. №293/2004г. собствениците на терена образуващ имот пл.№636 и построената върху него сграда със ЗРП от  121 кв.м., са уредили помежду си собствеността върху обособените обекти от сградата и съсобствеността върху терена, като навсякъде в спогодбата е упоменато, че имота е с площ от 200 кв.м. Към момента на оспорването освен И.К.Н. собственици на този имот са лицата М.Д.П. и П.Т.П., и наследниците на Д. Д. А. - Н.Ц.А., Д. Даниилова А. и С. Д. А. – в съответните идеални части от терена и реални части от построената в него върху площ от 121 кв.м. сграда. Имот №636 е част от бивш имот пл.№2872,  по стария кадастрален план на гр.Казанлък, действал от 1957г. до 1987г., който през 1957г. е записан с площ от 200 кв.м. и като собственост на Хр. М. К.,  наследници на В. М. К.  и на Държавата. Към момента на влизане в сила на ЗВСВОНИ, имот пл.№2872 вече не съществува като кадастрална единица и граници. Част от него с площ 121 кв.м. попада в имот №636, а другата част от 79 кв.м. попада в имот пл.637. Към момента върху терена липсват видими и ясно очертани граници на бившия имот №2872. УПИ ІІ за ЖС, Хали и КОО в кв.203 по действащия план на гр.Казанлък, одобрен със Заповед РД-02-14-192/1987г., е с обща площ от 2711 кв.м. и включва в себе си имоти пл.№№633, 634, 634-а, 635, 636, 637 и 8389, като имот пл.№ 636, не е самостоятелен, а представлява реална част от това УПИ и е с площ от 121 кв.м. Имот пл.№ 637, като част от УПИ ІІ за ЖС, Хали и КОО в кв.203 по сега действащия кадастрален план, е с площ от 1081 кв.м. и е включил в себе си бившите имоти пл.№№2873 и 2874, както и 79 кв.м. от бившия имот пл.№2872, по кадастралния план от 1957г. В имот пл.№637 е построена четириетажна жилищна сграда и масивна стопанска сграда, и е записан като собственост на жилищен блок „Г.Д.”, П. К К. /задраскан/, К. С. Р., Г. Д. Ск. и обособена част от 65,1 кв.м. и прилежащите и общи части от приземен етаж – на „Балкан-К” ЕООД. община Казанлък претендира, че е собственик на имот пл.№637 по силата на чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинска собственост /ЗОС/ във връзка с §7 от ПЗР на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС. По точка три от  Заповед №410/19.05.2008г., кмета на община Казанлък, е заповядал да се състави акт за частна общинска собственост за „земя с площ 1081 кв.м., при граници: от север – пл”Севтополис”; изток – ул.”Розова долина” и имот №636; юг – имот №636 и ул.”И. Вазов”; запад – имоти №634, 635 и 634а; представляващ имот пл.№637, включен в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ „за ЖС, Хали и КОО” в кв.203, кад. Район 504, гр.Казанлък, съгласно ПУП, одобрен със заповед РД-02-14-192/1987г., без построените върху него сгради /жилищни блокове с обекти ОДО/”. На 20.05.2008г. е издаден Акт №587 за частна общинска собственост за част от УПИ ІІ „за ЖС, Хали и КОО” в кв.203, гр.Казанлък, включващ и имот пл.637 с площ от 1081 кв.м., без построените в имота сгради.

С молба вх.№194-00-171/15.03.2003г., Н.Ц.А. и М.Д.П.,*** да бъде извършена техническа анкета за попълване на кадастралната карта с верните граници на имот пл.№636 в кв.203 по плана на гр.Казанлък. Протокола за техническата анкета е подписан само от двама от общо единадесетте тогавашни съсобственици на този имот. община Казанлък, като собственик на съседен имот, чрез директор „Общинска собственост”, е отказала да подпише обявлението за извършена техническа анкета за  попълване на кадастралната основа на гр.Казанлък с нови кадастрални граници на имот пл.№636 в кв.203. Като резултат от това кмета на община Казанлък не извършил попълване на кадастралната карта с нови кадастрални граници на имот пл.№636 в кв.203. По делото не се съдържат доказателства този отказ да е оспорен по съдебен ред.

С молба вх. №194-И-517-1 от 24.09.2007г. И.К.Н.,***, попълване на кадастралната карта на гр.Казанлък с нов поземлен имот, съответстващ на придобития от него и попадащ в УПИ ІІ „за ЖС, Хали и КОО” в кв.203 по плана на гр.Казанлък, но в законоустановения срок, кмета на община Казанлък не се произнесъл. Мълчаливият отказ на кмета е оспорен и с решение №1/22.01.2008г. по АД №498/2007г. на Административен съд Ст.Загора, е отменен, като преписката е върната на административния орган със задължение за произнасяне по искането.

Настоящото административното производство е започнало по ново заявление вх. №194-И-517-2 от 26.03.2008г. от И.К.Н. *** за попълване на кадастралната карта на гр.Казанлък, относно имот пл.№636 в кад.район 504, поради наличие на съществена грешка. С писмо изх.№ 194-И-517-2 от 10.04.2007г. /очевидно се касае за техническа грешка в изписването на годината – 2007 вместо 2008/, кметът на община Казанлък отказъл да уважи искането, като се позовал, че е налице спор за материално право, тъй като претендираните за попълване 79 кв.м. попадат в имот пл.№637, и че този спор е констатиран още през 2003г. при подадена молба за попълване на кадастралната карта вх.№194-00-171/15.03.2003г. от предходните собственици на имот пл.№636.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на всички събрани годни, допустими и относими доказателства, неоспорени от страните.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Оспорването е направено от лице с правен интерес и в срок, поради което е допустимо.

Разгледано по същество е неоснователно

Административният орган е разгледал искане за попълване на кадастралната карта на гр.Казанлък, относно имот пл.№636 в кад.район 504, поради наличие на съществена грешка.  Още преди да пристъпи към провеждане на техническа анкета, установил, че е налице спор за материално право за собственост, констатиран по аналогично искане през 2003г., за 79 кв.м., попадащи в съседния имот пл.№637 в кад.район 504, който е частна общинска собственост на община Казанлък. Като резултат от тази констатация кмета на община Казанлък, в писмо изх.№ 194-И-517-2 от 10.04.2007 г. обективирал изричен отказ за попълване на кадастрална карта. Това писмо, макар и да не е оформено като заповед за отказ с всички формални реквизити по чл.59, ал.2 от АПК, съдържа тези от тях по т.1, 3, 4, 5 и 8, които му придават необходимите белези на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК.

Оспорения адм.акт е законосъобразен. Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗКИР  и чл.62, ал.3 от Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри, предпоставка за попълването на кадастъра е съгласието на заинтересуваните собственици, документирано с подписите им върху акта за грешки или непълноти. Този ред, съгласно чл.62, ал.4 от Наредбата, се прилага и за имотите, чиято собственост е възстановена по реда на някой от реституционните закони, какъвто е и настоящия случай. Противопоставянето на общината в това производство е достатъчна пречка за попълването на кадастъра по искания от заявителя начин. При наличието на спор за материално право за имот или част от него, идентичен с претендирания от заявителя и повдигнат от активно легитимирано лице, адм.орган правилно и законосъобразно е отказал попълване на кадастралният план. Последната ал.6 на чл.62 от Наредбата, предвижда при спор за материално право непълнотите и грешките да се отразяват след решаването му по съдебен ред.

От представените с административната преписка доказателства безспорно се установява, че такъв спор съществува и това е пречка за попълването на кадастралния план. Този материален спор е заявен още на 14.11.2003г., когато община Казанлък, като собственик на имот пл.№637, който се засяга от процесното искане, чрез директор „Общинска собственост”, е отказала да подпише обявлението за извършена техническа анкета за попълване на кадастралната основа на гр.Казанлък с нови кадастрални граници на имот пл.№636 в кв.203. Няма данни отказът на кмета на община Казанлък да уважи искането по молба вх.№194-00-171/15.03.2003г. за извършване на техническа анкета за попълване на кадастралната карта с верните граници на имот пл.№636 в кв.203 по плана на гр.Казанлък, да е бил оспорен по съдебен ред и следователно е влязъл в сила. Като такъв той има действие по отношение на собствениците на имоти пл.№636 и 637. Ново искане на същото основание, може да бъде разгледано само след разрешаване на спора за материално право, между собствениците на съседните имоти.

Възражението на оспорващия, че община Казанлък не е собственик на идеална част от процесния имот и този факт е установен в представената по преписката съдебна спогодба, е вярно като твърдение, но не е относимо към законосъобразността на оспорения адм.акт, тъй като на спор за материално право може да се позове не само собственик на имота, за който се иска попълване на кадастралната карта, но и собственик на засегнат от исканото попълване имот, какъвто в случая се явява община Казанлък. Неоснователно е и възражението за допуснато нарушение на процесуални правила с позоваване на Решение № 1 от 22.01.2008 г., постановено по административно дело №498/07 г. на Административен съд Стара Загора и на мотивите към него. С това решение, съдът е преценил мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък да се произнесе по идентично искане за попълване на кадастралния план на града, като незаконосъобразен и го е отменил и върнал преписката за произнасяне, но без в мотивите да е засягал въпроса, с какъв резултат да се произнесе адм.орган. С процесния адм.акт, кмета на община Казанлък е изпълнил задължителните указания на съда и се е произнесъл по същество на искането, като е отказал да го уважи.

При служебната и цялостна проверка на оспорената заповед, в изпълнение на задължението си по чл.168 от АПК, съдът не констатира наличието на някое от основанията на чл.146 от АПК за незаконосъобразност на този адм.акт. Ето защо жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

Съгласно правилата на процеса, оспорващия следва да заплати на ответника претендираните разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Стара Загора,

 

                                         Р         Е         Ш         И :

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на И.К.Н., ЕГН-**********,***, против изричен отказ, обективиран в писмо изх.№ 194-И-517-2 от 10.04.2008г., на кмета на община Казанлък за попълване на кадастрална карта на гр.Казанлък, поради наличие на съществена грешка относно имот пл.№636 в кад.район 504.

ОСЪЖДА И.К.Н., ЕГН-**********,***, да заплати на община Казанлък, направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева.

 

Решението   подлежи   на   обжалване   пред   ВАС,   в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

 

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: