РЕШЕНИЕ

37 08.07.2008г.   град Стара Загора В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

Старозагорският административен съд, IV състав, в публично съдебно заседание на единадесети юни две хиляди и осма година, в състав:

СЪДИЯ: Г.Д.

при секретар   А.А.

и с участието на прокурора

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело 321

по описа за 2008г.

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Образувано е по жалба на С.М.Ч. *** Загора срещу мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, поискана със заявление за достъп до обществена информация вх. ДИНФ-7/ 14.04.2008г. В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспорения отказ, като постановен в нарушение на материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата и изрично заявява, че оспорва и последвалия изричен отказ на кмета на община Стара Загора, обективиран в писмо рег. ДИНФ - 7/ 08.05.2008г. Иска да се отмени, като се върне преписката на административния орган с указания за предоставяне на достъп до търсената информация.

Ответникът по жалбата - Кметът на община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Жалболодателят е подал заявление за достъп до обществена информация вх. ДИНФ - 7/ 14.04.2008г. до кмета на община Стара Загора, с което е поискал да му бъде предоставена следната информация: Какви правила за движение по пътя е въвела Община Стара Загора в следния участък: по ул."Ангел Кънчев" в участъка, находящ се между бул."Цар Симеон Велики" и ул.Турко" към 1.01.2008г. и към момента на подаване на заявлението. За посочения пътен участък каква следва да бъде пътната маркировка и какви следва да са пътните знаци, отразени в съответните документи и планове. Разрешено ли е или забранено изпреварването в същия пътен участък, като се посочи в кои участъци е забранено и в кои - разрешено изпреварването. Какво е разстоянието от южния


ъгъл, образуван от улици бул."Цар Симеон велики" и ул."Ангел Кънчев" до северния ъгъл на отбивката за паркинга до заведение "Октопод" /северно от трафопоста/. Поради това, че кметът на община Стара Загора не се е произнесъл в законоустановения съгласно чл.28 от ЗДОИ срок, С.Ч. е подал жалба срещу мълчаливия отказ на административния орган, по повод на която е образувано настоящото съдебно административно производство. След подаване на жалбата до съда, чрез Община Стара Загора, е последвал изричен отказ на кмета на общината, обективиран в писмо рег. ДИНФ - 7/ 08.05.2008г. За да откаже достъп до търсената информация, ответникът е посочил, че: зададените въпроси не са от компетентността на кмета и отговор на тях жалбоподателят може да получи след назначаване на техническа експертиза, извършена от лица с необходимите познания.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Предмет на първоначално оспорване е мълчаливият отказ на кмета на община Стара Загора, който е бил последван от изричен отказ, видно от представеното и прието като доказателство по делото Писмо с рег. ДИНФ - 7/ 08.05.2008г. на кмета на община Стара Загора. В тази връзка следва да се отбележи следното принципно положение: В чл. 58, ал.1 от АПК е регламентирано, че непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. Следователно по законодателен ред бездействието на административния орган и липсата на волеизявление по направеното искане е приравнено на индивидуален административен акт, законосъобразността на който подлежи на съдебен контрол. Същевременно непроизнасянето в срок не представлява пречка за административния орган да постанови впоследствие и изричен отказ. За административния орган сроковете за произнасяне са инструктивни и с изтичането им не се преклудира възможността същия да се произнесе по искането, с което е сезиран. Ако междувременно вече е била подадена жалба в законния срок срещу мълчаливия отказ, както е в процесния случай, тя трябва де се приеме като жалба и срещу направения по - късно изричен отказ. В този смисъл е т.8 от ППВС 4/1976г., което не е изгубило сила и към днешна дата. С оглед изявлението на жалбоподателя, че оспорва и изричния отказ на административния орган, и тъй като същият не формира нов предмет на производството, съдът счита, че подлежи на проверка за законосъобразност в настоящото производство постановеният изричен отказ за предоставяне на обществена информация, материализиран в писмо рег. ДИНФ - 7/ 08.05.2008г. на кмета на община Стара Загора.

По изложените съображения и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, съдът намира, че жалбата е подадена в законоустановения по смисъла на чл.149, ал.З, предл.2 от АПК срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, основателна.

Отказът е издаден от компетентен орган, по смисъла на чл.З, ал.1 от ЗДОИ -Кметът на община Стара Загора, до когото е отправено искането за предоставяне на достъп до обществена информация. Същият е обективиран в писмен акт -писмо рег. ДИНФ - II 08.05.2008г, но в нарушение на императивните изисквания за съдържание на акта. Наред с приложимия чл. 59, ал.2, т.4 от АПК, в ЗДОИ като специален закон съществува и чл. 38, според който в решението за отказ за предоставяне на обществена информация се посочват правното и фактическото


основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. В случая обжалваното писмо не съдържа конкретна правна норма от закон или подзаконов нормативен акт, на която да е позовано. Не са изложени и фактическите основания за направения отказ и по - конкретно за наличие на някоя от изчерпателно изброените в ЗДОИ пречки за предоставяне на достъп до исканата информация.

Мотивите на административния акт представляват единство от фактическите и правни основания за издаването му, като наличието им в акта дава възможност на адресата да разбере волята на органа и да защити правата и интересите си пред съда, ако счита, че същите са нарушени. Мотивите имат съществено значение и за съда, за да вземе правилното решение по заявения спор. В случая такива на практика липсват в процесното писмо, поради което е нарушено императивното изискване на закона за форма на акта и е абсолютно основание за неговата отмяна, по аргумент на чл.146, т.2 от АПК.

Оспореният изричен отказ, обективиран в писмо рег. ДИНФ-7/ 08.05.2008г. е постановен и в противоречие с материалния закон.

Производството за предоставяне на достъп до обществена информация е било надлежно иниццирано по искане на жалбоподателя, чрез подадено от него писмено заявление, съдържащо изискуемите съгласно чл.25 от ЗДОИ реквизити. От съдържанието на представеното и прието като доказателство по делото Заявление вх. ДИНФ-7/14.04.2008г. се установява конкретния предмет на търсената от жалбоподателя информация.

По смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти. Понятието "обществена информация" следва да бъде възприемано като сведение, знание за някого или нещо, свързано с обществения живот в страната. В ЗДОИ са регламентирани два вида обществена информация - официална и служебна. Официална е онази информация, която се съдържа в актовете на държавни органи или органите на местното самоуправление, издавани в изпълнение на техните законово установени правомощия. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Информацията, предмет на Заявление вх. ДИНФ-7/ 14.04.2008г, с оглед определението по чл.Ю от ЗДОИ, следва да се дефинира като официална.

За субектите по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, какъвто несъмнено е Кметът на община Стара Загора в качеството му на орган на изпълнителната власт в общината /чл.38, ал.1 от ЗМСМА/, е регламентирано задължение да предоставят информация, която е създадена в кръга на тяхната компетентност и е налична.

Съдът счита, че в настоящият процес следва да бъде изяснен въпросът дали е в правомощията на кмета на община Стара Загора да издава актове относно организацията и правилата за движение по улиците в гр.Стара Загора.

По делото няма спор между страните, че визираните в заявлението улици се намират в границите на гр.Стара Загора и са със статут на общински пътища, отворени за обществено ползване, които по аргумент от разпоредбата на чл.8, ал.З от ЗП са публична общинска собственост.

Съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата управлението на общинските пътища е предоставено на кмета на общината, като последният се явява и "стопанин на тези пътища", по смисъла на §1, т.1 от Наредба 1 от


17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата. Съгласно разпоредбата на чл.З, ал.1 от ЗДвП е вменено задължение на лицата, които стопанисват пътищата, да ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, както и да организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване. А в ал.З от същата законова норма е регламентирано условията и редът за организиране на движението по пътищата да се определя с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Това е именно Наредба 1/ 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от компетентния министър. Съгласно тази Наредба за организиране на движението по пътищата в населените места се изготвят генерални планове за организация на движението /ГПОД/, които се одобряват от кмета на общината /чл.15/. В чл.12 от същия подзаконов нормативен акт е определено съдържанието на ГПОД. Видно от цитираната разпоредба на Наредба 1/ 17.01,2001г., в генералния план се съдържа информацията, предмет на подаденото от жалбоподателя заявление вх. ДИНФ-7/ 14.04.2008г, а именно: за пътната маркировка и знаци /чл.12, ал.2, т.2/, режими за движение на пътни превозни средства, посочност и предимство на движение, режими за престой, паркиране и изпреварване /чл.12, ал.1, 6.6.V, "е", "ж" от наредбата/. С оглед тази нормативна регламентация се налага извода, че исканата от жалбоподателя информация се създава и съхранява в Община Стара Загора, като компетентният орган, който се явява задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ е кметът на общината. Ето защо доводът на ответника, че зададените въпроси, касаещи въпросния пътен участък не са от компетентността на кмета, не се подкрепя от законовата уредба.

Предвид изложеното, обжалваният отказ на кмета на община Стара Загора, обективиран в писмо рег. ДИНФ - II 08.05.2008г. е незаконосъобразен и следва да се отмени.

При този изход на делото ответникът следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски в размер на 10лв.

Водим от тези мотиви и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ отказа на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо рег. ДИНФ - 7/ 08.05.2008г. за достъп до търсената обществена информация със заявление вх. ДИФН - II 14.04.2008г. на С.М.Ч..

ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора и на основание чл. 41, ал, 1 от Закона за достъп до обществена информация го ЗАДЪЛЖАВА да предостави достъп до исканата обществена информация със заявление рег. ДИНФ -7/ 14.04.2008г. на С.М.Ч..

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасянето.

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.М.Ч. ***, сумата 10/десет/лв за направени поделото разноски.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.