Р Е Ш Е Н И Е  39

 

гр.Стара Загора 04.11.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         седми октомври

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                              Членове:  

        

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора   П.В.                                      ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   328    по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.203 от Административно-процесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани/ЗОДОВПГ/.

Образувано е по искова молба от С.П.Ш. *** против Национална експертна лекарска комисия /НЕЛК/ гр.София за присъждане на сумата 896.53лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди и сумата 3 000лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, произтичащи от незаконно бездействие на НЕЛК, ведно със законната лихва върху тези суми до окончателното им изплащане. Бездействието се състояло в обстоятелството, че вместо в законоустановения 3-месечен срок ответникът се е произнесъл на 29.10.2007г с решение № 1302 по жалба от 10.03.2006г на председателя на медицинската комисия към РУСО Стара Загора против решение № 118 от 12.01.2006г на ТЕЛК към МБАЛ “Проф.д-р Стоян Киркович” Стара Загора, с което на ищеца е призната 80% нетрудоспособност. В периода до произнасянето на ответника ищецът не могъл да се ползва от правата си на инвалид, влошило се здравословното му състояние поради преживените притеснения, неудобство и несигурност.

В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържа така предявените искове.

Ответникът чрез процесуалния си представител оспорва претенцията в частта за обезщетението за неимуществени вреди като завишена по размер.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за основателност на претенциите.

От събраните по делото доказателства съдът установи следната фактическа обстановка:

С експертно решение № 118 от 12.01.2006г на ТЕЛК към МБАЛ “Проф.д-р Стоян Киркович” Стара Загора на ищеца С.Ш. е призната 80% неработоспособност поради общо заболяване със срок на инвалидност до 01.01.2008г. С жалба изх.№ 23/94С-00-29 от 10.03.2006г председателят на медицинската комисия към РУСО Стара Загора оспорил експертното решение. НЕЛК се произнася с решение № 1302 на 29.10.2007г и потвърждава решението на ТЕЛК. С експертно решение № 2 от 10.01.2008г по повод преосвидетелстване на състоянието  отново е определена 80% неработоспособност със срок до 01.01.2010г.

На основание обжалваното пред НЕЛК експертно решение на ищеца е прекратено плащането на месечна добавка за социална интеграция – за транспортни услуги и за диетично хранене и лекарствени средства от 01.04.2006г /заповед № 3369 от 25.04.2006г на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Казанлък/ и е лишен от такава добавка за периода 01.04.2006-31.03.2007г /заповед № 3369 от 05.05.2006г на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Казанлък/.

Заплатил е за своя сметка здравни осигуровки за периода м.май-м.август 2007г в размер на 26.40лв, годишна винетна такса за ползване на републиканските пътища в размер на 56лв за 2006г и за 2007в размер на 67лв г за притежавания от него лек автомобил, данък върху лекия автомобил в размер на 8.84лв за 2006г и 10.07лв за 2007г, данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци в размер на 12.92лв за 2006г и в размер на 10.97лв за 2007г, видно от представените приходни квитанции.

През 2007г многократно е хоспитализиран в гр.Казанлък и в гр.София по повод основното си кардиологично заболяване, което се установява от приложените епикризи.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Исковете за обезщетения за вреди от имуществен характер - загуби и пропуснати ползи и неимуществени такива, причинени от незаконосъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в тях се разглеждат от административния съд по реда на чл. 203 и сл. от АПК, към който препраща и чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ. Разпоредбата чл. 4 от ЗОДОВ урежда материалноправния режим на отговорността с препращане за неуредените въпроси към гражданските закони - § 1 от заключителните разпоредби на ЗОДОВ. Следователно искът по глава единадесета от АПК е граждански, основаващ се на фактическия състав на непозволеното увреждане, независимо от това дали вредите са причинени виновно от длъжностните лица. С оглед на това отговорността следва да бъде характеризирана като гаранционно-обезпечителна. Във фактическия й състав се включват следните елементи: незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата или общината, при или по повод изпълнение на административна дейност, отменени по съответния ред; вреда от такъв административен акт и причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействия и настъпилия вредоносен резултат. Съгласно разпоредбата на чл.204, ал.4 от АПК, когато вредите са причинени от бездействие, както се твърди в настоящия казус, незаконосъобразността се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.

Терминът "действие" е употребен както в чл. 7 и чл. 120, ал. 1 от Конституцията на Република България, така и в чл. 203 АПК и чл. 1 ЗОДОВ. Легално определение на термина "действие", респ. "бездействие", липсва в посочените нормативни актове. Под "действие", респ. "бездействие",  следва да се разбира всяко такова, извършено от държавен орган или длъжностно лице, което не е юридически акт, а тяхна физическа изява, но не произволна, а в изпълнение или съответно неизпълнение на определена нормативна разпоредба.

В този смисъл ответникът е бил длъжен по силата на чл.45 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи да се произнесе по жалбата на председателя на медицинската комисия към РУСО Стара Загора против експертното решение на ТЕЛК в 3-месечен срок, т.е. налице е задължение за волеизявление. Неизпълнението на това задължение, състоящо се в издаване на административен акт, се преодолява по реда за оспорване на отказите като вид индивидуален административен акт. В конкретния случай няма доказателства, а и твърдения в насока, че е оспорен мълчалив отказ, поради което няма и незаконосъобразен административен акт. Бързината на административния процес не е сред критериите за законосъобразност на крайния акт. Като предпоставка за допустимост на иска за обезщетение при това положение се изисква актът да е отменен по съответния ред, но с оглед изложеното в исковата молба ищецът няма предвид такава хипотеза.

По тези съображения съдът намира, че така предявеният и поддържан иск с правно основание чл. 1 ЗОДОВ е неоснователен, тъй като не е налице една от двете кумулативно изискващи се предпоставки за ангажиране на отговорност, а именно - незаконно бездействие, извършено от ответника като държавен орган, което съставлява административна дейност.

Затова претенциите за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди следва да бъдат отхвърлени изцяло. Последица от отхвърлянето на тези искове ще бъде и отхвърлянето на претенцията за лихви като акцесорна по своя характер.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че ищецът разполага с достатъчно законови възможности да получи регресия за накърнените си права от забавеното произнасяне на администрацията. Законът за интеграция на хората с увреждания и правилникът за приложението му предвиждат възобновяване на месечните добавки в хипотези като настоящата при изпълнение на определени условия. За извършените плащания на осигуровки, данъци и такси в пълен размер ищецът може да поиска възстановяване на сумите или да предяви правата си по общия исков ред.

Водим от гореизложеното, съдът

                                                                  

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска на С.П.Ш. ЕГН ********** *** против Национална експертна лекарска комисия гр.София, бул.”Акад.Иван Евстатиев Гешов” № 15 за присъждане на сумата 896.53лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди и сумата 3 000лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, произтичащи от незаконно бездействие на НЕЛК, ведно със законната лихва върху тези суми до окончателното им изплащане.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

 

                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: