Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 36..……. 01.10.2008 Година ……..……... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд, V състав, На шестнадесети септември………………...………….…………..…… Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                          Председател:

 

Секретар М.П. ……………………………..................................……………....

Прокурор ………………………………………............................... като разгледа докладваното от съдията  ………………………И.Я. административно дело номер 335 по описа за две хиляди и осма година.

 

Обжалвана е решение №56/ 04.02.2008 г., на общински съвет Раднево, с което е одобрен подробен устройствен план –  парцеларен план за обект : рудник “ Трояново север “ , подобект: развитие  на минните работи пред фронта на рудника за описаните в решението поземлени имоти, находящи в землището на село Трояново, община Раднево.

 

Недоволна от решението е  останала жалбоподателката М.Г.С. и като го обжалва в законоустановения срок, моли същото да бъде обявено за нищожно.

 

Ответникът по жалбата , Общински съвет  Раднево, чрез пълномощника си по делото взема становище, че жалбата е неоснователна, а решението  законосъобразно.

 

Ответникът по жалбата “ Мини Марица Изток “ ЕАД гр. Раднево, чрез процесуалния си представител, взема становище, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

 

С обжалваното решение №56/ 04.02.2008 г., на Общински съвет Раднево е одобрен подробен устройствен план –  парцеларен план за обект : рудник “ Трояново север “ , подобект: развитие  на минните работи пред фронта на рудника за описаните в решението поземлени имоти, находящи в землището на село Трояново, община Раднево.Проектът на подробен устройствен план  е приет от ЕСУТ при Община Раднево с протокол № 1/22.01.2008 г.. Срещу проекта не е подадено възражение от жалбоподателите.Видно от акт № 559 от 27.09.1999 година за изключителна държавна собственост находището “ Марица Изток “ с лигнитни въглища с площ от 209 309 дка, находящо се на територията на общините Раднево и Гълъбово не е предоставено  на концесионер.   

 

Административното производство е започнало и обжалваното решение е издадено по искане на “ Мини Марица Изток “ ЕАД като пълномощник на държавата, по силата на решение № 655 от 13.07.2005 година на Министерски съвет и сключен договор за концесия от 11.08.2005 година.По силата на разпоредбата на чл. 75, ал.2 от ЗПБ титулярът на право на концесия, ако не постигне съгласие със собствениците на засегнатите имоти, засегнати от концесионното право,  може да прави искане на отчуждаване на недвижимите имоти за нуждите на добива на подземни богатства.по реда на Закона за държавна собственост. Съгласно чл. 32, ал.1 от ЗДС отчуждаването на такива имоти – собственост на физически и юридически лица следва да се извършва за държавни нужди въз основа на влязъл в сила ПУП. Жалбоподателката, като съсобственик на имот 016003 по плана за земеразделяне на с. Трояново имат правен интерес от обжалването на решението за одобряване на парцеларния план , тъй като имотът й е непосредствено засегнат от инвестиционната инициатива на “ Мини Марица Изток” ЕАД.

 

След подаденото заявление от  дружество е издадено разрешение за възлагане изработване на подробен устройствен план при условията на чл.124,ал,3 от ЗУТ от кмета на Община Раднево на 02.10.2007г.  Въз основа на издаденото разрешение е изготвен проект на подробния устройствен план. На 20.11.2007 г.  с решение № 20 от 20.11.2007 година ЕСУТ Раднево е приела предложения проект за ПУП. Същият е обявен в ДВ бр. 109/ 20.12.2007 година. С решение от 22.01.2008 година ЕСУТ Раднево е приела проекта за ПУП По предложение на кмета на община Раднево ОС Раднево е одобрил ПУП - парцеларен план за обект “ рудник “ Трояново –север “ , “ подобект “ развитие на минните работи пред франта на рудника за описаните в решението недвижими имоти”.

 

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която е депозирала писмено заключение. От него се установява, че обжалваният ПУП е разработен за терени от 534,432 дка от землището на с. Трояново, в който попада и имотът на жалбоподателката. Той към момента отстои на 108 м. от напредъка на минните дейности, отчетен е по картата на развитието на фронта, по картния материал, съхраняван от “ Мини Марица Изток” ЕАД Раднево.

 

Жалбата е подадена от заинтересовани лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, в законоустановения срок  чл. 149,ал. 5  от АПК и се явява допустима.

 

Като обсъди събраните по делото доказателства съдът намира, че  обжалваната заповед е незаконосъобразна до степен на нищожност. Същата е издадена от некомпетентен орган съгласно чл.129, ал.2 във вр. с чл.128, ал.3 ЗУТ – общински съвет Раднево. Чл.110, ал.1 ЗУТ визира пет вида ПУП, като предмет на конкретната заповед е парцеларен план. Тъй като планът  се отнася до  земеделска земя, същият се основава на чл.59, ал.1 и чл.60 ЗУТ. Тези разпоредби се намират в раздел Х на глава ІІІ от ЗУТ, касаещ застрояването в неурегулирани територии, какъвто е настоящия случай. Чл.59, ал.1 ЗУТ дава възможност за застрояване въз основа на ПУП за един поземлен имот, след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. За конкретния имот е приложим ЗОЗЗ.

 

При установеното по делото съдът намира, че обжалваната заповед ЗУТ, издадена е от некомпетентен орган, при съществено нарушения  процесуалноправните и материалноправни разпоредби по издаването й.

 Имотите, предмет на плана се явяват земеделски земи , които се намират извън границите на урбанизираните територии.Съгласно разпоредбата на чл. 59,ал.1 от ЗУТ извън граници на урбанизирани територии застрояване се допуска при спазване на предвижданията на ОУП или въз основа на план за застрояване или парцеларен план за елементите на техническата структура след промяна на предназначението на земята, когото това се изисква по реда на специален закон Процедурата по промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди е подборно регламентирана в Закона за опазване на земеделски земи/ ЗОЗЗ/ и правилника за прилагането му/ ППЗОЗЗ/. Съгласно чл. 17 и следващи от закона   тази промяна се  разрешава от специализиран административен орган – комисии за земеделски земи. То  следва да се инициира от собственика на недвижимия имот / чл. 18 от ЗОЗЗ/ или от инвеститора съгласно чл. 19 от ЗОЗЗ, преминава през няколко самостоятелни етапа, включващи  утвърждаване на площадка за проектиране и промяна на предназначението на земеделската земя за държавни нужди от министъра на регионалното развитие/ съответно от областния управител/. Съгласно чл. 22 от ЗОЗЗ площадките се утвърждават с решение на комисията по искане на инвеститора във втората хипотеза, какъвто безспорно се явява “Мини Марица Изток “ ЕАД Раднево. По административната преписка липсват каквито и доказателства, че е предприета процедура по утвърждаване на строителна площадка. По силата на чл. 24 , ал.1 от ЗОЗЗ едва след влизане на това решение собственикът или инвеститорът внася за одобряване съответния ПУП за определена площадка, с който се доказва и конкретния размер и границите на необходимата земя.Така съгласно  и чл. 35 от ППЗОЗЗ ПУП за утвърдена площадка се внася от инвеститора за приемане и одобряване по реда на чл. 129 от ЗУТ Съдът не споделя становището на жалбоподателката, че ответникът по жалбата няма право да започне производството по промяна предназначението на земята., тъй като откриване на фронта за работа в мината не попадало под хипотезата, “ промяна на предназначението на земеделската земя “ за държавна нужди. Природните богатства са изключителна държавна собственост.Чл. 15,ал.1 от Закона за концесиите /ЗК/  изрично посочва, че концедентът запазва правото си на собственост върху обекта на концесията..Още повече, независимо от предмета си, тя може да се предостави за срок до 35 години, което показва, че отношенията между страните по концесионния договор са ограничени в рамките на определен период от време. Природните богатства  се експлоатират в интерес на населението чрез концесия. Съгласно Закона за природните богатства при наличието на подписан договор и предоставена концесия за добив на подземи богатства концесионерът може САМОСТОЯТЕЛНО да предприеме съответните фактически и правни действия за постигане на споразумение със собствениците на земята за осъществяване  на концесионната дейност.Ако такова съгласие не се постигне, разпоредбата на чл. 75,ал.2 от ЗК предвижда специална процедура за отчуждаване на горните имоти с оглед на осъществяване на концесията на добив. Вярно е , че предвиждането на такава възможност за отчуждаване на един частен имот за нуждите на търговец противоречи на чл.17,ал. 5 от Конституцията, но по силата на чл. 3,ал.1 от ЗПБ те се явяват държавна собственост и когото за добива е необходимо отчуждаване на имота, в които те се намират, това отчуждаване не обслужва интересите на концесионера, а нуждите на държавата като собственик на подземните богатства. Поради което се явява несъстоятелни твърденията на оспорващата, че процедурата по промяна на предназначените на земеделски земи не е извършвана за държавни нужди , а от  лице, което няма право да   я провежда . В качеството си на концесионер , инвеститор, по силата на сключения концесионен договор дружеството е започнало производството , като пълномощник на държавата. От изложеното по горе съдът приема, че преди одобряване на ПУП с оспореното решение не е спазена процедурата , регламентирана в чл. 21 ,чл.22 и чл. 24 от ЗОЗЗ за утвърждаване на строителна площадка, като само на това основание то се явява нищожно.
            Оспореното решение е взето от некомпетентен орган.

Процедурата за одобряване на ПУП е подробно регламентира в чл. 128 и следващи от ЗУТ. Компетентността на различните органи в тази материя се определя от вида, обхвата на територията и местоположението й – в урбанизираните или в неурбанизирани територии. Като правно основание за одобряване на ПУП е посочена разпоредбата на чл. 129,ал.1 от ЗУТ. ПУП, с изключения на плановете на чл. 128,ал.3 се одобряват с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината. .В нормата на чл. 128,ал.3  от ЗУТ са предвидени хипотезите, при които кметът на общината  единствено е компетентен да ободри ПУП,.а именно за част от населено място до три квартала или за селищно образование до три квартала, като и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образования. Имотите, предмет на оспорения  план имат статута на земеделски земи, намират се в землището на с. Трояново, не са включени в урбанизираните територии. Компетентен съгласно чл. 129,ал.2 от ЗУТ да одобрява такива ПУП е единствено кметът на община Раднево.Видно от оспореното решение то е прието от ОС Раднево в нарушение на цитираната по-горе разпоредба. Поради което съдът намира, че то е прието от материално правно некомпетентен  орган и се явява нищожно .

Решението е прието и при липса на предпоставки за вземането му. В  чл.110 от ЗУТ са изброени различните видове ПУП, които се приемат от компетентните органи. Според чл.110,ал.1.т.5 от ЗУТ парцеларният план, като вид ПУП, се приема за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.По принцип е допустимо да се изработват и други видове планове, но по силата на чл. 111 от  ЗУТ те могат да засягат само земеделски, горски и защитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за територии със специализирано или друго предназначение, при условие, че решават отделни структурни въпроси и обхващат структурни части от територията на общината. В.параграф 5,точка 31 от ЗУТ  е дадена легална дефиниция на термина  “техническа инфраструктура” – това е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването газоснабдяването, електронните съобщения и геозащитна дейност. Имотите предмет на плана, одобрен с решението на ОС Раднево не представлява елемент на техническата инфраструктура, а земеделска земя , поради което административният орган не би могъл да одобри парцеларен план за описаната по- горе територия.. По силата на специалния закон ЗОЗЗ парцеларен план може да се изработи за изграждане на линеен обект, като с него следва да се докаже размерът на необходимата земя за изграждането му границите и собствеността на засегнатите имоти. В този закон е дадена и легална дефиниция на термина “ линеен обект” , това са автомагистрали, пътища, железопътни линии плавателни, отводнителни и напоителни канали, подземни и надземни водопроводи, канализации, кабели електропроводи, въжени, телефонни, телеграфни , радиосъобщителни и телекомуникационни линии. Описаните в решението на ОС Раднево, в които ще се извършва  добив на подземни богатства ,не представлява линеен обект пи смисъла на закона и за него не следва да се изготвя специализирания план.Поради което съдът намира, за основателни доводите, че процесното решение е прието при липса на основание .

 

Неоснователен се явява довода на жалбоподателката, че “ Мини Марица Изток “ ЕАД Раднево няма качеството на концесионер., тъй като самият договор за предоставяне на концесия влиза в сила от прехвърляне на акциите на дружество върху трети лица.Съгласно чл. 36, ал.1 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол   търговски дружества, в които държавата притежава акции или дялове, с обявена процедура по приватизация, които ползват обекти – публична  собственост, получават концесии по право за ползваните обекти. “ Мини Марица изток” ЕАД отговаря на всички законови изисквания за получаване на концесия по право:1. акциите му са собственост на държавата, 2. то е обявено за приватизация, 3. ползва находището за лигнитни въглища в с. Трояново. Клаузата на сключения между страните договор се явява нищожна, тъй като по силата на императивна правна норма “ Мини Марица изток “ получава концесията за добив на въглища.То има качеството на концесионер инвеститор и може да инициира процедура по одобряване на ПУП., в качеството си на пълномощник на държавата.

Водим от горните мотиви, Административния  съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА за НИЩОЖНО по жалба на М.Г.С. ***, с ЕГН ********** решение №56/ 04.02.2008 г., на общински съвет Раднево, с която е одобрен подробен устройствен план –  парцеларен план за обект : рудник “ Трояново север “ , подобект: развитие  на минните работи пред фронта на рудника за описаните в решението поземлени имоти, находящи в землището на село Трояново, община Раднево.

 

 

 

Решението  не подлежи на касационно обжалване.

 

                                                          СЪДИЯ: