Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е         №13

 

гр. Стара Загора,

29.01.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав, в  откритото заседание на двадесети октомври през две хиляди и осма година в състав:

               

                                                     АДМ. СЪДИЯ: Р.Р.

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: Г. Д.

                                                                                Д.Д.

                                    

при секретаря З.Д., като разгледа докладваното от  съдията Р.Р., административно  дело  № 347 по описа за 2008  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 70-73 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Зам. окръжният прокурор на гр. Ст.Загора е направил предложение за възобновяване на КНАД241/2007г. по описа на Окръжен съд гр. Ст.Загора. В предложението се излага, че с НП 1754/2006г. на Началник РПУ Ст.Загора е наложено административно наказание на Г.Б.В.-Г., което и е връчено на 15.10.2006г. Зам. окръжният прокурор на гр. Ст.Загора счита, че неправилно с Решение №196 от 06.06.2007г.  по КНАД241/2007г. Старозагорския окръжен съд е прекратил съдебното производство като недопустимо. Сочи, че с писмо изх.№18804 Началника РПУ Ст.Загора удостоверява, че жалбата срещу НП е заведена с вх.№11793 на 23.10.2006г. Към предложението са приложени молба от Г.Б.В.-Г. до ОП Ст.Загора вх.№1024/17.04.2008г., определение №593/16.01.2008г. по АД №11164/2007г. на ВАС, цялото КНАД241/2007г. Старозагорския окръжен съд, цялото АНД №1711/2006г. на Старозагорския районен съд.

В с.з. прокурор от ОП Ст.Загора В.Р., поддържа предложението.

Г.Б.В.-Г. ***., но се представлява от адв. Алексиев, който моли да се уважи предложението.

Административно-наказващият орган не се явява и не взема становище по предложението.

Съдът, след проверка на доказателствата по делото, прие за установено от фактическа страна следното:

С НП 1754/2006г. на Началник РПУ Ст.Загора е наложено административно наказание на Г.Б.В.-Г., което и е връчено на 15.10.2006г. Тя подала жалба срещу него на 23.10.2006г. пред СтРСъд, който с Решение №198/29.12.2006г. по АНД №1711/2006г. го е отменил, като незаконосъобразно. Решението на съда е обжалвано от административно наказващия орган пред СтОкр.съд, който със свое Решение №196 от 06.06.2007г. по КНАД №241/2007г. е отменил решението на въззивния съд и е прекратил като недопустимо производството по делото. За да стигне до този извод касационния съд приел, че жалбата на Г.Б.В.-Г. срещу НП 1754/2006г. на Началник РПУ Ст.Загора  е просрочена, защото тя е получила НП на15.10.2006г., а го е обжалвала на 23.10.2006г., т.е. след изтичане на законния 7-дневен срок за обжалване. Решението на окръжния съд, като необжалваемо е влязло в законна сила на 06.06.2007г.  Г.Б.В.-Г. подала молба 1024/17.04.2008г. до ОП Ст.Загора за изготвяне на предложение по чл.72 от ЗАНН.

Въз основа на приетото от фактическа страна съда направи следните правни изводи:

Предложението за възобновяване е направено от надлежен субект съгласно чл.72, ал.1 от ЗАНН - Зам. окръжният прокурор на гр. Ст.Загора, заместващ Окръжния прокурор на гр. Ст.Загора, съгласно негова Заповед ОП №27/26.05.2006г. То е за възобновяване на съдебно административно наказателно производство, по което НП е влязло в сила и е в срока по чл.71, предл. 2 от ЗАНН.

Разгледано по същество е неоснователно.

В него не е посочено като цифрово изписване на нормата, по кое от изчерпателно изброените основания по чл.70 от ЗАНН се иска възобновяването, но както е изтъкнал в мотивите си към Определение №9151/08.08.2008г. по АД №9143/2008г. ВАС, от описаното в предложението може да се приеме, че соченото основание е това по чл. 70, б. "в" от ЗАНН- открити обстоятелства или доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на постановлението, решението или определението на съда. Този извод се налага и защото предложението се основава само на писмо изх.№18804 на Началника РПУ Ст.Загора, удостоверяващо, че жалбата срещу НП е заведена с вх.№11793 на 23.10.2006г., а от там и Зам. окръжният прокурор твърди, че решение №196 от 06.06.2007г. по КНАД №241/2007г. на СтОС е неправилно, защото съдебния състав неточно е преброил 7-дневния срок за обжалване на НП, който изтичал именно на 23.10.2006г., когато е подадена жалбата от наказаното лице. Макар в предложението да не изрично казано, то е очевидно, че се претендира откриване на обстоятелство и доказателство от съществено значение за разкриване на обективната истина, което според прокурора не е било известно на съда постановил решение №196 от 06.06.2007г. по КНАД №241/2007г. Не се сочат обстоятелства, които да могат да се отнесат към някоя от основанията за възобновяване по чл.70, б. “а”, “б” или “г” от ЗАНН. Настоящият съд, счита, че факта изложен в писмо изх.№18804 на Началника РПУ Ст.Загора не е обстоятелство или доказателство от съществено значение за разкриване на обективната истина, което да не е било известно на Старозагорския окръжен съд при постановяване на решение №196 от 06.06.2007г. по КНАД №241/2007г. Това е така, защото в мотивите си към това решение, съдът изрично посочва, че приема за установено, че НП е връчено на Г. на 15.10.2006г., а нейната жалба срещу него е заведена в РДВР Ст.Загора с вх.№11793/23.10.2006г., т.е именно каквото установява и писмо изх.№18804 на Началника РПУ Ст.Загора. За да е налице основание за възобновяване на административно наказателно производство, по което НП е влязло в сила, трябва да са налице комулативно всички елементи от фактическия състав на някоя от хипотезите по чл.70 от ЗАНН. В настоящия случай, Зам. окръжният прокурор сочи на основанието по чл. 70, б. "в" от ЗАНН, но предложението му не се основава на обстоятелство или доказателство от съществено значение за разкриване на обективната истина, което да не е било известно на Старозагорския окръжен съд към момента на постановяване на решението по делото, чието възобновяване се иска, а на такова което е било известно и обсъдено в съдебния акт. В случая е без значение дали състава на съда, постановил решение №196 от 06.06.2007г. по КНАД №241/2007г. на СтОС, е изчислил правилно законния преклузивен срок за подаване на жалба срещу НП или не. Настоящия състав споделя становището на прокуратурата, че жалбата е била подадена в законния 7-дневен срок за обжалване на НП и по тази причина е редовна, а не просрочена, но решението на СтОС е касационно в адм.наказателното производство, окончателно и не подлежи на друга инстанционна проверка за законосъобразност, както е посочено и в Определение №593/16.01.2008г. по АД №11164/2007г. на ВАС. По същество предложението за възобновяване не сочи основания по чл.70 от ЗАНН, а навежда доводи за неправилност на решение №196 от 06.06.2007г. по КНАД №241/2007г. на СтОС. Административен съд Ст.Загора не е съдебна инстанция, която да е овластена да извършва проверки за законосъобразност на влезли в сила съдебни актове по касационни производства.

С оглед на тези изводи, предложението на Зам. окръжният прокурор на Ст.Загора за възобновяване съдебното адм.наказателно производство по КНАД №241/2007г. на СтОС, следва да бъде отхвърлено, като неоснователно.

На основание горното, Административен съд  гр.Ст.Загора,

 

                                   Р        Е       Ш       И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложение на Зам. окръжният прокурор на Ст.Загора за възобновяване съдебното адм.наказателно производство по КНАД №241/2007г. на Старозагорския окръжен съд, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                     

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                   2.