Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 19 ..…..…..………...…..… 19.02.2009 Година ……..…....…... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ………………………………….…. първи състав На двадесет и първи януари ……….…………..….…..…… Година две хиляди и девета

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                                              Председател: П.П.

 

 

Секретар Д.  Д. ………………………..…..................................……………....

разгледа докладваното от съдията ……………………..……П.П. административно дело номер 350 по описа за две хиляди и осма година.

 

Производството е по чл.215, ал.1 ЗУТ, във вр. с чл. 126 и сл. АПК.

 

Образувано е по жалбата на П.Х.П., с която е оспорена заповед №ДК-02-СЗ-3/11.03.2008г. на Началник РДНСК Стара Загора за премахване на незаконен строеж. Иска се отмяната й като незаконосъобразна - издадена при съществени нарушения на административнопроизводствени правила.

 

Ответникът по жалбата Началник РДНСК Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище, че жалбата е неоснователна и следва оспорването да бъде отхвърлено.

 

Заинтересованата страна С.Р.Р. взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Заинтересованата страна М.П.П. взема становище за основателност на жалбата и незаконосъобразност на оспорената заповед.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено следното:

 

С оспорената  заповед Началник РДНСК Стара Загора е наредил премахването на незаконен строеж: “Преустройство на част от входно антре в баня и изградено канализационно отклонение” находящо се в УПИ V-2478, кв.61 по плана на гр.Стара Загора, като извършен без одобрен проект и разрешение за строеж от жалбоподателя П.П.. От фактическа страна е прието, че строежа е извършен от жалбоподателя в частта от имота предоставена му за ползване по решение за разпределението му от съда от 1973г., представено по делото. Представлява изградена клетка с блокчета “итонг” с размери 2.50/1.00м. в коридора на сградата, което помещение ще служи за баня, като отпадните води се заустват в новоизградено канализационно отклонение. Описанието се основава на  съставеният и представен по делото Констативен акт №3/10.01.2007г. от длъжностни лица при РДНСК – Стара Загора. От правна страна заповедта се основана на  разпоредбите на чл.225, ал.1, 3 и 4 от ЗУТ, при установен незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2  изпълнен в нарушение на чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от същия закон.

 

По делото е представена преписката образувана по издадената заповед. В нея се съдържа констативен протокол от 22.08.2006г. съставен от длъжностни лица при Община Стара Загора, които при извършена проверка въз основа на писмо на РДНСК Стара Загора са установили, че в имот на адрес ул.”М.Дринов” №5, в западна част на жилищната сграда, е извършено изграждане в коридорното пространство на клетка с размери 2.50/1.00м. от блокчета итонг, предвидена за баня, с поставени плочки и извършени инсталации. На 20.11.2006. е съставен констативен акт №29 от длъжностни лица при Община Стара Загора  за извършен строеж “преустройство на входно антре в баня” в УПИ №V-2478 в кв.61, като е прието че същия е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 от ЗУТ, като акта е основание за образуване на производство за забрана ползването на строежа. Оспорената пред съда заповед се основава на Констативен акт №3/10.01.2007г. съставен от длъжностни лица на РДНСК Стара Загора, след извършена проверка на строеж “преустройство на входно антре в баня” находящ се в гр.Стара Загора ул.”Марин Дринов” №3, кв.61, УПИ V-2478, извършен от П.Х.П.. Съгласно констативния протокол строежа е извършен без одобрен проект и издадено разрешение за строеж. Връчването на акта е извършено при условията на §4, ал.1 от ЗУТ, за което се представят констативен протокол и служебна бележка.

 

При преценката на събраните по делото доказателства, съдът намира, че обжалваната заповед се явява издадена от компетентен орган по чл.222, ал.1, т.10 ЗУТ. Същата е подписана от началник РДНСК Стара Загора, при допустимото упълномощаване, извършено с представената по делото заповед №РД-13-182/29.05.2007г. на началник ДНСК.

 

Предмет на заповедта е премахване на строеж, представляващ “Преустройство на част от входно антре в баня и изградено канализационно отклонение” от жалбоподателя, съществуващ към момента на издаването й. Същият е подробно описан в оспорената заповед, основана на съставения констативен акт, където се съдържа и изискуемата се графическа част. Съгласно §5, т.38 от ДР на ЗУТ “Строежи” са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради постройки, пристройки, надстройки и др., както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението. Несъмнено строителството, описано в обжалваната заповед, съставлява “строеж” по смисъла на закона, което обстоятелство не се оспорва и в жалбата до съда. Съгласно разпоредбата на чл.137, ал.3 от ЗУТ, строежите се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и съгласувани и одобрени инвестиционни проекти при условията и по реда на закона. Чл. 148, ал.1 ЗУТ изисква строежите да се извършват само ако са разрешени по реда на закона. Безспорно е в случая, че не е издадено разрешение за строеж по чл.148, ал.2 ЗУТ от главния архитект на общината, не са представени каквито и да е строителни книжа нито пред административния орган, нито пред съда, относими към извършеното строителство, не се и твърди да са налице такива. Следователно извършеният от жалбоподателя строеж е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 ЗУТ – строителството е осъществено без съгласуван инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж и подлежи на премахване. Заповедта на Началник РДНСК Стара Загора е издадена след изпълнение и на изискването на чл.225, ал.3 ЗУТ – съставяне на  констативен акт от длъжностни лица на ДНСК.

 

Неоснователно се твърди в жалбата, че са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, изразяващи се в издаване на оспорената заповед, без да е връчен по надлежния ред преди това съставения констативен акт и да е упражнено право на жалба против него. По делото е установено, че констативния акт е връчен при условията на §4, ал.1 от ДР на ЗУТ, което е установено от представените констативен протокол, служебна бележка и съобщение. Връчването на акта по този начин не рефлектира върху правото на защита, при положение, че е упражнено правото на жалба пред съд, където същото може да бъде защитено в пълен обем. Както бе посочено извършването на строежа в посочения обем и характер е установено в съставените констативни актове и протокол още през 2006г., съдържанието им не е оспорено, не се сочат и доказателства оборващи ги, като единствените възражения се основават на допуснати процесуални нарушения от страна на административния орган.

 

 При това положение, безспорно е налице извършен строеж в нарушение на изискванията на чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ. Не е налице  хипотезата на чл.151 от ЗУТ,  в която  изрично са визирани  случаите в които не се изисква разрешение за строеж нито тази на чл.147, ал.1 ЗУТ. При установеното от органите на РДНСК че е налице извършено строителство  по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ без изискуемите се по закон  строителни книжа, законосъобразно е прието, че се касае за незаконен строеж  подлежащ на премахване. Не се касае за строеж изграден до посочената в § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ дата за да е приложима възможността дадена от § 184 от ПЗР на ЗИТ и ЗУТ ДВ бр.65/22.07.2003г. Твърденията за налични спорове със съсобственика на УПИ в който е извършен строежа са неотносими към законосъобразността на оспорената заповед. Що се касае до това, че строителството е извършено с оглед осигуряване на възможност за нормално ползване на имота, дори това да е така, същото следва се реализира по законоустановения ред, а не по усмотрение на собственика.

 

С оглед гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед на Началник РДНСК Стара Загора, като издадена от компетентен орган, в съответната форма, при спазване на процесуалноправните и материалноправни разпоредби по издаването й се явява законосъобразна, оспорването й е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, пр. последно АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  оспорването на Заповед № ДК-02-СЗ-3/11.03.2008г. на Началник РДНСК – Стара Загора, с която е наредено  премахването на незаконен строеж: “Преустройство на част от входно антре в баня и изградено канализационно отклонение”, извършен в УПИ .V-2478, кв.61 по плана на гр.Стара Загора, без необходимите строителни книжа по жалбата на П.Х.П., ЕГН **********,***.

 

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: