Р Е Ш Е Н И Е  40

 

      гр.Стара Загора 16.10.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         седми октомври

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                       Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   № 364 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.195 ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от Потребителна кооперация “Изгрев” гр.Гълъбово против заповед № 237/21.05.2008г на Кмета на община Гълъбово, с която е одобрен протокол от 09.05.2007г на комисия по чл.195 от ЗУТ при Община  Стара Загора и е наредено да премахване на  строеж “ограда”. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на заповедта като издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Подателят моли оспорената заповед да бъде отменена и да му бъдат присъдени направените разноски.

В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържа жалбата.

Ответникът Община Гълъбово с писмено становище оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

Със заповед № 237/21.05.2008г Кметът на Община Гълъбово е одобрил протокол от 09.05.2008г на комисия по чл.195 от ЗУТ при Община  Гълъбово, и  наредил на жалбоподателя да премахне строеж “ограда” около пивница “Роза”, находяща се в УПИ ІІ, отреден за сладкарница и озеленяване, в кв.63 по плана на гр.Гълъбово. Изложил е съображения, че строежът е изграден в имот, собственост на Община Гълъбово като тя не е давала съгласие или отстъпила право на строеж, поради което оградата се явява неподходяща по разположение.

По делото е изискана и представена от административния орган преписката по издаване на заповедта. От нея се установява, че със заповед № 219/09.05.2008г на Кмета на Община Гълъбово е назначена комисия по чл.195 от ЗУТ със задача да извърши проверка на строеж “ограда” около пивница “Роза”, находяща се в УПИ ІІ, отреден за сладкарница и озеленяване, в кв.63 по плана на гр.Гълъбово. Комисията констатира, че оградата с височина около 1.50м с плътна част около 0.50м и ажурна част от дървени пана около 0.75м е изградена в имот, собственост на Община Гълъбово като общината не е давала съгласие или отстъпила право на строеж. Взема решение, че оградата е неподходяща по разположение и предлага на Кмета на общината да издаде заповед за премахването й. Тези обстоятелства са отразени в протокол от 09.05.2008г със ситуационна скица, видно от който за проверката не е уведомен и присъствал жалбоподателят. Протоколът не му е връчван за запознаване. Въз основа на него е издадена процесната заповед, подписана от заместник-кмета при условията на заместване поради отсъствие на кмета на основание заповед № 200/29.04.2008г на Кмета на Община Гълъбово, приложена по делото.

Жалбоподателят Потребителна кооперация “Изгрев” гр.Гълъбово е собственик на сграда-павилиони със застроена площ  от 147кв.м., складове със застроена площ  от 89.6 кв.м., навес със застроена площ от 63 кв.м. и прилежащ терен от 510кв.м., находящи се в гр.Гълъбово кв.63 за озеленяване и сладкарница, видно от представения нотариален акт № 58, т.І, дело № 96/1999г на Нотариус при районен съд Раднево. Съгласно скица № 619/09.09.2004г, част от УПИ ІІ за озеленяване и сладкарница в кв.63 по плана на гр.Гълъбово е собственост на Община Гълъбово/ акт за общинска собственост № 46 от 30.09.1998г/. Като забележка е отбелязано наличието на  павилион със застроена площ 260 кв.м.- собственост на ПК”Изгрев” гр.Гълъбово и наличието на бетонова площадка с площ 225 кв.м. За обект “пивница” Роза” гр.Гълъбово е одобрен акт 16, видно от протокол за приемане и предаване на завършен обект след основен ремонт и реконструкция от 26.02.1990г.

Разпитан като свидетел, изпълнителят на строежа – пълномощник на стопанисващия пивницата ЕТ “Плама-Тянка Митева” гр.Гълъбово, заявява, че не е навлязъл в общинско място и оградата не е опасна.

 Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган при условията на заместване, в предписаната от закона писмена форма, но в противоречие с действащите материалноправни норми и при допуснати съществени процесуални нарушения.

Посоченото от административния орган правно основание за постановяване на оспорения акт – чл.195, ал.5 от ЗУТ предоставя правомощия на кмета на общината да задължи със заповед собствениците на строежи да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. За да приеме, че оградата е неподходяща по местоположение ответникът се е позовал на изграждането й в общински имот без съгласие или отстъпено право на строеж от общината. Обстоятелството за навлизане в общинския имот не е доказано по делото, а тежестта за това е възложена на административния орган. Дори да беше установено обаче, то не кореспондира с компетентността на кмета на община по чл.195, ал.5 от ЗУТ, а индицира спор за материално право, който следва да се решава по исков ред. Съгласието или отстъпването на право на строеж са релевантни при преценка законосъобразността на строежа, която също не попада в регулацията на чл.195 от ЗУТ.

На следващо място, съгласно чл. 196, ал.1 от ЗУТ комисията по ал.2 на същия член, назначена да освидетелствува строеж, по отношение на който е образувано производство за премахване, следва служебно да събере всички необходими данни за вида и състоянието му и да изслуша заинтересуваните страни. Нейното решение се одобрява от кмета на общината. В конкретния случай освен извършения на място оглед, комисията не е събрала други доказателства, не е уведомен и изслушан собственикът на обекта. Това нарушение е съществено, тъй като изпълнението на процедурата гарантира правата на заинтересуваните страни и съобразяване при издаването на административния акт на закона, предвидил премахването на строежите като крайна мярка, след цялостно и задълбочено изследване на възможностите за алтернативно решение. Неспазването на цитираната императивна норма е достатъчно основание заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна.

При този изход на делото на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото разноски – 50лв за държавна такса и 80лв за адвокатско възнаграждение.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на Потребителна кооперация “Изгрев” със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, бул.”Република” № 50 ЗАПОВЕД  № 237/21.05.2008г на Кмета на Община Гълъбово, с която е одобрен протокол от 09.05.2008г на комисия при Община  Гълъбово и е наредено премахване на  строеж “ограда” около пивница “Роза”, находяща се в УПИ ІІ, отреден за сладкарница и озеленяване, в кв.63 по плана на гр.Гълъбово, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА Община Гълъбово ЗА ЗАПЛАТИ на Потребителна кооперация “Изгрев” гр.Гълъбово СУМАТА 130/сто и тридесет/лв, представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: