Р Е Ш Е Н И Е  41

 

      гр.Стара Загора 03.11.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и първи октомври

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:            

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                                           ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   379    по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

       Производството е с правно основание чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с § 31, ал.3 от ПЗР на ПМС 234 от 16.12.1999г за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка с §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ.

         Образувано е по жалба на Л.С.М.-Б. *** Загора против заповед № 676/25.03.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с постъпила молба вх.№ ТЗ-359/22.03.2008г, е признато на наследниците на Никола Благоев Ганев да придобият право на собственост върху 300/900 идеални части  от новообразуван имот № 213, кадастрален район 259, находящ се в местност „Съборена кюприя”, целият с площ от 900кв.м. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт като издаден в съществено противоречие с относимите материалноправни норми от ЗСПЗЗ. По същество се поддържа, че не са налице основанията по §4а и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ наследниците на Никола Ганев да придобият право на собственост върху процесния имот. Направено е искане за отмяна на оспорената заповед и присъждане на разноски.

         В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържа жалбата.

         Ответникът по жалбата Кмет на община Стара Загора не изразява становище.    

       Ответницата  И.Н.Д. пледира за отмяна на заповедта.

       Ответниците Н.М.Д., И.М.Б. и Н.С.К. /наследници на И. Минев Б./, редовно призовани, не се явяват и не изразяват становище.  

       Ответниците Т.Г.А., М.С.М., Г.И.П., Р.А.Н. и А.В.Н. /наследници на Слави, Катя и А. Господинови/ чрез процесуалния си представител заявяват, че оспорват заповедта като незаконосъобразна и молят да бъде отменена. Претендират за разноски.

       Съдът като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

         Жалбата е подадена в законово установения 14-дневен срок от активно легитимирано лице по смисъла  на  § 31, ал.3 от ПЗР на ПМС 234 от 16.12.1999г за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, поради което е процесуално допустима.  

       Със Заповед № 676/25.03.2008г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с постъпила молба вх.№ ТЗ-359/22.03.2008г от И.Н.Д. в качеството на наследник на Никола Благоев Ганев е признато на наследниците на Никола Благоев Ганев да придобият право на собственост върху 300/900 идеални части  от новообразуван имот № 213, кадастрален район 259, находящ се в местност „Съборена кюприя”, целият с площ от 900кв.м. Със заповедта е възложено на техническата служба на общината да извърши оценка на имота.

         Заповедта е съобщена на наследниците на И. Минев Б. и на Слави, Катя и А. Господинови  в качеството им на лица с възстановено право на собственост върху земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, върху които попада имот № 213, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в м.”Съборена кюприя” в землището на гр.Стара Загора.

         От фактическа страна обжалваният административен акт се основава само на нотариален акт № 25, т.ІІІ, дело № 1030/1995г на нотариус при районен съд Стара Загора, с който Никола Благоев Ганев е признат да собственик на основание § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ на имот с площ 600кв.м., целият с площ 1000кв.м., съставляващ кадастрален № 213 в зона за земеделско ползване.

         От заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза се установява, че имотът, предмет на горецитирания нотариален акт, е идентичен с процесния № 213, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в м.”Съборена кюприя” в землището на гр.Стара Загора. Той е образуван от следните имоти по помощния комбиниран кадастрален план на бившите собственици, а именно имот № 101, записан в разписния списък към плана на И. Минев Б. и имот № 102, записан на А., Слави и Катя Господинови. За 300/900 идеални части от процесния имот № 213 може да се образува самостоятелен парцел, попадащ изцяло в имот № 102 по помощния план. 

         При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че разгледана по същество, жалбата е основателна.  

Процесният случай попада под разпореждането на § 4з, ал. 2, изречение второ от ПЗР на ЗСПЗЗ. Разпоредбата е допълнена с ДВ, бр. 68 от 1999 г. Съгласно разпоредбата на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ ползвателите по §4а, ал. 1 и § 4б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чието право на ползване се трансформира в право на собственост, могат да придобият право на собственост за разликата над 600 кв. м, съответно 1000 кв. м при определени от ППЗСПЗЗ условия, а именно: когато тази разлика е по-малка от 250 кв. м. и не може да се обособи нов имот по плана на новообразуваните имоти за собствениците на земята, ползвателите имат право да я заплатят на собствениците по пазарни цени в тримесечен срок от влизане в сила на оценката.

Посочената разлика следва да бъде установена и оценена след утвърждаването на плана на новообразуваните имоти за земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Съгласно § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ, след като влезе в сила планът на новообразуваните имоти, оценките на земите, сградите и подобренията на земята по § 4а, 4б, 4в и 4з се извършва със заповед на кмета на общината при условия и по ред, определени с ППЗСПЗЗ. Нормата на § 4л е нова и е създадена с изменението и допълнението на ЗСПЗЗ, в ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г. Разпоредбите на правилника, към който закона препраща, са нормите на § 31 и сл., създадени с ПМС № 234 от 16.12.1999 г., ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г.

В ал. 1 на § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ е предвидено правоимащите по § 4а, 4б, 4в и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ в 30-дневен срок от влизане в сила на плана на новообразуваните имоти да могат да подават молба до кмета на общината за оценка. Срокът е преклузивен, което означава, че с изтичането му правото на ползвателя да иска оценка се прекратява. В такъв смисъл е решение № 11000/09.11.2007г по адм.д.№ 392/2007, ІV отд на ВАС.

Ответницата И.Д., за която оспореният административен акт е благоприятен, не възразява относно влизането в сила на плана на новообразуваните имоти. Той е одобрен със заповед № 329/15.04.2003г на Областния управител на Област Стара Загора, обнародван е в Държавен вестник бр.43/13.05.2003г и няма данни да е обжалван в частта за процесния имот. Съгласно разпоредбите на §4к, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ при липса на жалби той влиза в сила 14 дни след обнародването. Молбата на ответницата за оценка по §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ е от дата 22.03.2007г, т.е. много по-късно от 30 дни от влизане на плана в сила. От данните по делото е видно, че не се  касае за оценка по §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ, за която срокът по §31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ не е обвързан с влизане в сила на плана на новообразуваните имоти. Такава оценка е била изготвена и сумата е заплатена по сметка на Община Стара Загора, което се установява от представения по делото и неоспорен нотариален акт.

Следователно заповедта, предмет на делото, е постановена от Кмета на община Стара Загора по недопустима молба и само на това основание е незаконосъобразна. В нея също така не са изложени никакви мотиви относно установените от административния орган релевантни юридически факти  и доколко същите се субсумират в посочената като правно основание за издаване на акта норма и респективно дали се следват разпоредените правни последици. Такива не се съдържат и в преписката, приложена по делото. Липсата на мотиви е отделна хипотеза на незаконосъобразност на акта, представляваща съществено нарушение на формата, тъй като не позволява на съда да проведе адекватен контрол върху оспорения административен акт.

При този изход на спора на жалбоподателката следва да бъдат заплатени направените разноски по делото от Община Стара Загора. По отношение на ответниците, за което оспореният акт е неблагоприятен, разноски не следва да се присъждат. Уредбата на отговорността за разноски е изрично и изчерпателно уредена в чл.143 от АПК. В тази разпоредба не се предвижда репариране на разходите на лица, което не са се възползвали от правото си на жалба като не са го упражнили в съответствие с чл.162, ал.3 от АПК.

         Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК,  съдът 

 

                         

Р     Е     Ш     И  :

 

 

         ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 676/25.03.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е признато на наследниците на Никола Благоев Ганев да придобият право на собственост върху 300/900 идеални части  от новообразуван имот № 213, кадастрален район 259, находящ се в местност „Съборена кюприя”, целият с площ от 900кв.м., по жалба на Л.С.М.-Б. ЕГН ********** ***.

         ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ НА Л.С.М.-Б. СУМАТА 210/двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.

         ОТХВЪРЛЯ искането на А.В.Н. ЕГН ********** ***, Т.Г.А. ЕГН ********** ***, М.С.М. ЕГН ********** ***, Г.И.П. ЕГН ********** *** и Р.А.Н. ЕГН ********** ***  за заплащане на направени по делото разноски.

       Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

                                          

                                                     

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: