Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

№ 9   25.09.2008г.      град Стара Загора

                          

                           В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на осемнадесети септември  две хиляди и осма година, в състав:

          

                                                                                                                                      

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                                           Р.Т.

       

 

  при секретар   И.К.                                                                                    и с участието

  на прокурора  Ю.С.                                                                   като разгледа

  докладваното от  съдия    Р. Т.   административно дело    № 384  по  описа

  за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

                                                                      

                                                                                 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.4 и ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

Образувано е по оспорване на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № 308/ 29.04.2008г., на Решение № 119 по Протокол № 9 от проведено на 27.03.2008г. заседание на  Общински съвет – Стара Загора, с което е приет нов текст на разпоредбата на чл.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора /ПОДОбС/. В заповедта са изложени подробни съображения, че определеният размер на възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседания на съвета и в работата на постоянните  комисии, е в нарушение на чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА. Направено е искане за отмяна на Решение № 119/ 27.03.2008г. на ОбС – Стара Загора и приетият с него нов текст на разпоредбата на чл.14 от ПОДОбС.   

                       

            Ответникът по жалбата -  Общински съвет гр. Стара Загора, редовно призован за съдебно заседание, не се представлява и не взема становище по основателността на оспорването.

           

            Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че обжалваното решение е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

           

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в заповедта доводи и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения акт, намира за установено следното:

 

            Обективираното в Заповед № 308/ 29.04.2008г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване е направено в законово установения срок по чл.45, ал.8 от ЗМСМА, от легитимирано лице и е процесуално допустимо. Разгледано по същество е основателно.

 

   Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            С Решение № 58 по Протокол № 7 от проведено на 21.02.2008г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, са приети изменения и допълнения на ПОДОбС. С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 119 по Протокол № 9 от 27.03.2008г. е отменено Решение № 58 в частта му, касаеща чл.14, като на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, е приет нов текст на разпоредбата на чл.14 от ПОДОбС, както следва: чл.14, ал.1 - „За участие в заседания на общински съвет, постоянните комисии и за цялостното си изпълнение на задълженията общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на 50 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие” и ал.2 – „При неучастие в заседание на комисии и общинският съвет възнаграждението по предходната алинея се намалява с размера на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец на предходното тримесечие по данни на НСИ”. Въз основа на упражнения контрол за законосъобразност и на основание чл.45, ал.4, изр. второ, предл. първо от ЗМСМА, със Заповед № 267/ 08.04.2008г. на Областния управител на област Стара Загора Решение № 119 на Общински съвет – Стара Загора е върнато за ново обсъждане. В законово установения 14-дневен срок по чл.45, ал.7 от ЗМСМА върнатото решение не е разгледано на заседание на съвета. Със Заповед № 308 / 29.04.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл.32, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията /ЗА/, чл. 45, ал. 8 и чл.34 от ЗМСМА, е оспорено като незаконосъобразно Решение № 119 по Протокол № 9 от проведено на 27.03.2008г. заседание на  Общински съвет – Стара Загора.

По делото е представено Решение № 58 Протокол № 7 от проведено на 21.02.2008г. заседание на ОбС – Стара Загора, ведно с Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора в редакцията преди неговото изменение с оспореното в настоящото съдебно производство решение. 

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че решението на Общински съвет Стара Загора  и приетият с него нов текст на разпоредбата на чл.14 от ПОДОбС, са незаконосъобразни.   

В чл.34, ал. 1 от ЗМСМА е предвидено, че общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. В ал.2 на чл.34 от посочения нормативен акт, императивно са регламентирани начина и реда за определяне размера на възнаграждението на общинските съветници, като е установен и максимално допустимия размер на възнаграждението за участие в едно заседание и на общия размер на възнаграждението, което общинският съветник може да получи за един месец. Анализът на посочените разпоредби води до следните изводи: Доколкото правото на общинския съветник да получава възнаграждение е обусловено от участието му в работата на съвета /в пленарните заседания и в тези на постоянните и временни комисии, в състава на които е включен/, в правомощията на общинския съвет е да определи размера на възнаграждението за едно заседание, в рамките на нормативно установения максимум – не повече  от размера на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на НСИ. За разлика от Председателя на ОбС, на когото, по аргумент от разпоредбата на чл.26, ал.1 от ЗМСМА се определя месечно възнаграждение, такава възможност по отношение на  общинските съветници не е предвидена. Те нямат законово гарантирано право да получават „месечно възнаграждение в определен размер”, а размерът на възнаграждението на общинския съветник за един месец представлява сбор от възнагражденията за всяко участие в заседание на съвета и на неговите комисии, проведени през съответния месец. За разлика от нормата на чл.34, ал.2, изр.първо от ЗМСМА, регламентираща максималния размер на възнаграждението на общинските съветници за участие в едно заседание, в рамките на който Общинският съвет е оправомощен да определи конкретния размер на това възнаграждение, с  въведеното с чл.34, ал.2, изр.2 от ЗМСМА ограничение досежно общият размер на възнаграждението на общинският съветник законът пряко определя максималния размер на възнаграждението, което фактически може да получи за един месец. Следователно начинът, по който   ОбС – Стара Загора с оспореното решение е определил възнаграждението на общинския съветник – месечно, а не за едно участие в заседание, не е съобразен с нормата на чл.34, ал.2, изр. първо от ЗМСМА. На практика така определеното възнаграждение би могло да доведе до надвишаване на законово установения максимум на размера на възнаграждението за участие в едно заседание.  

            С оглед съдържанието на ал.2 на приетия нов текст на чл.14 от ПОДОбС “при неучастие в заседания на комисии и Общински съвет възнаграждението по предходната алинея се намалява…”, незаконосъобразността на ал.1 на чл.14 има за последица и незаконосъобразност на втората алинея. Последната е приета в противоречие на материалния закон. След като законодателят в чл.34, ал.1 от ЗМСМА е предвидил, че общинският съветник получава възнаграждение единствено и само за участие в заседания на съвета и в тези на комисиите, очевидно при неучастие такова не му се дължи.

           

            Предвид изложените съображения съдът намира, че оспореното решение и   приетият с него нов текст на чл.14 от ПОДОбС, противоречат на чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и с оглед разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗНА, следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

  

Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 119 по Протокол № 9 от проведено на 27.03.2008г. заседание на  Общински съвет – Стара Загора и приетият с него нов текст на чл.14, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни.  

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Б. Табакова

 

                                                                           

         ЧЛЕНОВЕ:  1. /п/ И. Янкова

                              

          2. /п/ Р. Т.