Р Е Ш Е Н И Е 

                                    56   11.12.2008г.  гр.Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично  съдебно заседание на  дванадесети ноември през две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Г.Д.

 

                                                                     

при секретаря    А.А.

и в присъствието на  прокурора   Н.М.                                     ,                                                        като разгледа докладваното от  Г.Д. адм.дело     395 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.25, ал.2 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/.

Образувано е  по жалба на В.Е.Я. *** Загора против заповед рег.№ 338/04.06.2008г на Началника на РПУ Стара Загора, с която са отнети за срок от две години разрешения за съхраняване и за носене на огнестрелно оръжие и се изземват притежаваните от него оръжия. Моли заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна по поради издаване при съществено нарушение на административно-производствените правила и в противоречие с материалния закон. Претендира за присъждане на направените по делото разноски. 

В съдебно заседание чрез пълномощника си адв.Комсийски поддържа жалбата.

Ответникът – Началник на РПУ Стара Загора, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Счита оспорената заповед за законосъобразна, поради което моли жалбата да бъде отхвърлена.

Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага заповедта да бъде потвърдена. Излага съображения, че поради нарушение на чл.15а от ЗКВВООБ е налице основание за налагане на принудителната административна мярка спрямо жалбоподателя.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

Жалбата е допустима като подадена от лице с правен интерес в законоустановения 14-дневен срок от съобщаване на административния акт.

С оспорената заповед рег.№ 338/04.06.2008г., подписана от Началника  на РПУ Стара Загора, са отнети издадени разрешения за носене на късо огнестрелно оръжие № СТ 0212644, валидно до 07.08.2009г и разрешение за съхраняване Приложение № 4  № 2000/07.08.2006г от  жалбоподателя В.Е.Я. и е разпоредено изземване на притежаваните от него оръжия – пистолет “БЕРЕТА”, кал.9х19, № Е 95223 Y и револвер “ХОЛЕК”, кал.22, № 0361017866. От фактическа страна заповедта се основава на постъпила жалба от Яна Добрева и С.С., както и на извършена допълнително проверка от служител на РПУ Стара Загора, при която е установено, че при възникнал пътен конфликт на ул.”Васил Левски” на кръстовището с ул.”Х.Д.Асенов” в гр.Стара Загора В.Я. е възпроизвел изстрел с притежаваното от него късо огнестрелно оръжие. От правна страна е мотивирана с  чл.25, ал.1 във връзка с чл.15а от ЗКВООБ. 

По делото е изискана и представена  преписката, образувана в РПУ Стара Загора, по издаване на обжалваната заповед: обяснения от Яна Славова Добрева, С.С.С., С.С.К. и О.Й.Н.; докладна записка от Иван Вълчев Денев – мл.ПИ при РПУ Стара Загора от 28.12.2007г, разрешения за носене на късо огнестрелно оръжие № СТ 0212644, валидно до 07.08.2009г и разрешение за съхраняване Приложение № 4  № 2000/07.08.2006г, издадени на жалбоподателя В.Я..

По повод изпратеното му уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за започнало административно производство по отнемане на издадените му разрешения за носене и съхраняване на късо огнестрелно оръжие, Я. е депозирал становище от 02.06.2008г, че не е допускал нарушения, свързани със съхраняването, носенето и употребата на това оръжие. На 23.11.2007г е подал тъжба до РПУ Стара Загора с оглед извършено спрямо него престъпление по чл.144, чл.216 и чл.325 от Наказателния кодекс на 20.11.2007г. Описал е състоял се пътен инцидент на кръстовището на ул.”Васил Левски” и “Х.Д.Асенов” в гр.Стара Загора, при който млад мъж причинил повреди на личния му автомобил, обиждал го и имал толкова агресивно поведение спрямо него, че за да се защити, се наложило да възпроизведе изстрел от газовия си пистолет. С протокол за доброволно предаване от 21.11.2007г предал 1бр газов пистолет BLOW MINI, мод. 2003, кал.8мм, № 5-189392, сребрист на цвят с черна дръжка и 1бр пълнител, черен на цвят с четири газови патрона. В наличната по преписката докладна записка е прието на база запис от външно записващо устройство, че използваният при инцидента пистолет е огнестрелно оръжие, тъй като притежаваните от Я. лични къси огнестрелни оръжия по характеристични данни са по-големи от предадения газов пистолет.

По делото са разпитани като свидетели очевидецът на действието С.С. и неприсъствалата съпруга на жалбоподателя Ваня Янкова. С. твърди, че с оглед големината на оръжието преценил, че се касае за боен пистолет. Според св.Янкова съпругът й носи със себе си само притежаваните от него газови пистолети. Огнестрелните такива държал в каса в офиса си.

При съвкупната преценка на събраните по делото доказателства съдът намира, че обжалваната заповед е издадена от компетентния административен орган, съгласно чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 от ППЗКВВООБ - Началникът на РПУ Стара Загора, който я е подписал,  в предписаната от закона писмена форма  и при спазване на процесуалните правила.

Не представлява процесуално нарушение, още по-малко съществено такова, издаването на оспорената заповед извън срока по чл.57, ал.1 от АПК. Следва да се отбележи, че този   срок се отнася за издаване на индивидуални административни актове по искане на лице или организация. В настоящия случай актът се издава служебно от административния орган.

Неоснователно е оплакването, че при издаване на заповедта не е спазен чл.59, ал.2, т.4 от АПК, т.е. не са посочени фактически и правни основания. Видно от съдържанието й, в нея са описани определени факти, настъпването на които е подведено под регулацията на чл.25, ал.1 във връзка с чл.15а от ЗКВВООБ. Отделен е въпросът дали това описание е достатъчно за изясняване на обстановката и дали посоченото правно основание й съответства.

Според разпоредбата на чл.25, ал.1 от ЗКВВООБ огнестрелното оръжие се изземва, а разрешението се отнема за срок от една до пет години, когато се употребява не по предназначение или по начин, създаващ опасност за живота и здравето на гражданите. Нормата на чл.15а от ЗКВВООБ забранява откритото носене на огнестрелно оръжие освен при осъществяване на охранителна дейност.

Основният юридически факт, релевантен за преценката на административния орган, е употребата на огнестрелно оръжие. От събраните  по делото доказателства – свидетелските показания на С. и Янева и приложените в преписката обяснения на преки очевидци, не може да се направи еднозначен извод, че употребеното от Я. оръжие е огнестрелно. При това положение не е доказано нарушение на режима на ЗКВВООБ и актът за прилагане на ПАМ следва да бъде отменен като незаконосъобразен поради нарушение на материалния закон.

С оглед изхода на делото на жалбоподателя следва да бъдат заплатени направените по делото разноски в размер на 510лв., от които 10 лв. за платена държавна такса и 500лв., представляващи договорено и заплатено адвокатско възнаграждение, съобразно договор за правна защита и съдействие № 029527/04.07.2008г.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 172, ал.2, предложение второ от АПК, съдът 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ по жалба на В.Е.Я. ***, ЗАПОВЕД рег.№ 338/04.06.2008г. на Началника  на РПУ Стара Загора, с която са отнети издадени разрешения за носене на късо огнестрелно оръжие № СТ 0212644, валидно до 07.08.2009г и разрешение за съхраняване Приложение № 4  № 2000/07.08.2006г и е разпоредено изземване на притежаваните от В.Е.Я. оръжия – пистолет “БЕРЕТА”, кал.9х19, № Е 95223 Y и револвер “ХОЛЕК”, кал.22, № 0361017866, КАТО НАЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – Стара Загора да  заплати на В.Е.Я. ЕГН ********** ***, сумата 510 /петстотин и десет/лв., представляваща направени по делото разноски. 

 

Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

 

                                                  СЪДИЯ: