Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

12   20.10.2008г.      град Стара Загора

                         

                           В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на шестнадесети октомври  две хиляди и осма година, в състав:

          

                                                                                                                                      

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    И.Я.

                                                                                                           РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

  при секретар  Д.Д.                                                                                     и с участието

  на прокурора  Д.Д.                                                                   като разгледа

  докладваното от  съдия    И. Я.   административно дело    № 404  по  описа

  за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

                                                                      

                                                                                 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.4 и ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

Образувано е по оспорване на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № 461/ 17.06.2008г., на Решение № 88 от проведено на 29.05.2008г. заседание на  Общински съвет – Чирпан, с което е приети нови текстове на разпоредбата на чл.20 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чирпан /ПОДОбС/. В заповедта са изложени подробни съображения, че определеният размер на възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседания на съвета и в работата на постоянните  комисии, е в нарушение на чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА. Направено е искане за отмяна на Решение № 88/ 29.05.2008г. на ОбС – Чирпан и приетият с него нови текстове на разпоредбата на чл.20 от ПОДОбС.  

                       

            Ответникът по жалбата -  Общински съвет гр. Чирпан, редовно призован за съдебно заседание, не се представлява и не взема становище по основателността на оспорването.

           

            Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че обжалваното решение е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

           

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в заповедта доводи и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения акт, намира за установено следното:

 

            Обективираното в Заповед № 461/ 17.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване е направено в законово установения срок по чл.45, ал.8 от ЗМСМА, от легитимирано лице и е процесуално допустимо. Разгледано по същество е основателно.

 

   Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            С Решение № 88 от проведено на 29.05.2008г. заседание на Общински съвет –Чирпан, на основание чл.21, ал.2 и чл. 34,ал.2 от ЗМСМА, са приети изменения и допълнения на ПОДОбС. С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 88 от 29.05.2008г. е приет нов текст на разпоредбата на чл.20, л. 2 и ал.3  от ПОДОбС, както следва: чл.20,ал21 - „ Общинският съветник получава месечно възнаграждение по ал.1т.7 / да получава възнаграждение за участието в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран/ в размер на 50 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие” и ал.3 – „т.1 При неявяване в заседание на комисии на общинския съвет се удържа 10% от месечното възнаграждение и т.2 За неявяване в заседанията на Общинския съвет се удържа 20% от месечното възнаграждение. Със Заповед № 461 / 17.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл.32, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията /ЗА/, чл. 45, ал. 4, чл. 27,ал.4  и чл.34, ал.1 и ал.2  от ЗМСМА, е оспорено като незаконосъобразно Решение № 88 по Протокол № 14 от проведено на 29.05.2008г. заседание на  Общински съвет – Чирпан.

По делото е представено Решение № 88 по Протокол № 14 от проведено на 29.05.2008г. заседание на ОбС – Чирпан, ведно с Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чирпан+--+*  в редакцията преди неговото изменение с оспореното в настоящото съдебно производство решение. 

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че решението на Общински съвет Чирпан  и приетият с него нови текстове на разпоредбата на чл.20, ал.2 и ал.3 т.1 и т.2  от ПОДОбС, са незаконосъобразни.  

В чл.34, ал. 1 от ЗМСМА е предвидено, че общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. В ал.2 на чл.34 от посочения нормативен акт, императивно са регламентирани начина и реда за определяне размера на възнаграждението на общинските съветници, като е установен и максимално допустимия размер на възнаграждението за участие в едно заседание и на общия размер на възнаграждението, което общинският съветник може да получи за един месец. Анализът на посочените разпоредби води до следните изводи: Доколкото правото на общинския съветник да получава възнаграждение е обусловено от участието му в работата на съвета /в пленарните заседания и в тези на постоянните и временни комисии, в състава на които е включен/, в правомощията на общинския съвет е да определи размера на възнаграждението за едно заседание, в рамките на нормативно установения максимум – не повече  от размера на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на НСИ. За разлика от Председателя на ОбС, на когото, по аргумент от разпоредбата на чл.26, ал.1 от ЗМСМА се определя месечно възнаграждение, такава възможност по отношение на  общинските съветници не е предвидена. Те нямат законово гарантирано право да получават „месечно възнаграждение в определен размер”, а размерът на възнаграждението на общинския съветник за един месец представлява сбор от възнагражденията за всяко участие в заседание на съвета и на неговите комисии, проведени през съответния месец. За разлика от нормата на чл.34, ал.2, изр.първо от ЗМСМА, регламентираща максималния размер на възнаграждението на общинските съветници за участие в едно заседание, в рамките на който Общинският съвет е оправомощен да определи конкретния размер на това възнаграждение, с  въведеното с чл.34, ал.2, изр.2 от ЗМСМА ограничение досежно общият размер на възнаграждението на общинският съветник законът пряко определя максималния размер на възнаграждението, което фактически може да получи за един месец. Следователно начинът, по който   ОбС – Чирпан с оспореното решение е определил възнаграждението на общинския съветник – месечно, а не за едно участие в заседание, не е съобразен с нормата на чл.34, ал.2, изр. първо от ЗМСМА. На практика така определеното възнаграждение би могло да доведе до надвишаване на законово установения максимум на размера на възнаграждението за участие в едно заседание. 

            С оглед съдържанието на ал.3, т.1 и т.2 на приетия нов текст на чл.20 от ПОДОбС “при неявяване в заседания на комисия на Общински съвет/ т.1/  и  при неявяване в заседание на Общински съвет се удържа 10%, съответно 20 % от  месечното възнаграждение има за последица и незаконосъобразност на третата алинея т. 1 и т.2 . Последната е приета в противоречие на материалния закон. След като законодателят в чл.34, ал.1 от ЗМСМА е предвидил, че общинският съветник получава възнаграждение единствено и само за участие в заседания на съвета и в тези на комисиите, очевидно при неучастие такова не му се дължи.

           

            Предвид изложените съображения съдът намира, че оспореното решение и   приетият с него нови текстове на чл.20, ал.2 и ал.3, т.1 и т.2  от ПОДОбС, противоречат на чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и с оглед разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗНА, следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

  

Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 88 по Протокол № 14 от проведено на 29.05.2008г. заседание на  Общински съвет – Чирпан и приетият с него нов текст на чл.20, ал.2 и ал.3, т.1 и т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Чирпан, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като незаконосъобразни. 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           

         ЧЛЕНОВЕ:  1.

                              

          2.