РЕШЕНИЕ

№11                                       21.10.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                               на девети октомври

 две хиляди и осма година                                                   

  В открито заседание, в състав                                   

                            Председател: Р.Р.                                           Членове: 1. Г.Д.                                                             2. Д.Д.

 Секретар С.Х.   

 Прокурор В.М.

 като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КНАД №405 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК образувано по оспорване на чл.23 ал.6, чл.24 ал.4, ал.5 и ал.6, чл.25 ал.12 и чл.26 ал.4 и §1 от ПЗР на Наредба №22 за рекламната дейност на територията на Община Казанлък, приета с решение №869/29.05.2008г. на Общински съвет Казанлък, от Кмета на Община Казанлък.

         Оспорването е мотивирано с противоречие на установеното от посочените нормативни разпоредби “мълчаливо съгласие”  с чл.57 ал.1 от ЗУТ, който предвижда, че върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общински съвет. Същевременно и разпоредбата на чл.58 ал.4 от АПК допуска презумпцията за мълчаливо съгласие да се установява само със закон, не и с под законов нормативен акт. Въвеждането на петдневен срок за подаване на заявление преди разполагане на РИЕ, за който не е необходим носител е в противоречие със сроковете за издаване на ИАА, уредени в АПК и въвежда недопустимо по закон разграничение между елементите, за които е необходим и не е необходим носител. Противоречи на въведения със ЗУТ разрешителен режим нормата, с която се разрешава поставянето на РИН пет дни след подаване на заявлението без да е налице произнасяне на компетентния орган – кмета на общината, а с параграф първи на Наредбата се узаконяват заварените РИН/РИЕ.

Ответника Общински съвет Казанлък, чрез процесуалния си представител адвокат Енчева оспорва жалбата като твърди, че оспорените текстове са съобразени със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и с европейските стандарти за ясни и точни правила за елементите и техните носители.

Становището на представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора е за основателност на оспорването и отмяна на атакуваните с него нормативни разпоредби.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

С решение № 869/29.05.2008г. Общински съвет Казанлък е приел Наредба №22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък, с която урежда реда и начина за разпространението на реклама и информация със средствата на външната реклама, надписите, информационно-указателните табели и съобщенията на територията на общината. С оспорената разпоредба на чл.24 ал.6 е предвидено, че когато в определения срок за произнасяне няма изричен отказ за поставяне на РИЕ, за които не е необходим РИН върху имоти, сгради, съоръжения и транспортни средства общинска собственост, се счита, че е налице мълчаливо съгласие. Този подзаконов текст противоречи на чл.57 от ЗУТ, който установява компетентност на общинския съвет само по отношение на реда за издаване на разрешение, който може да бъде уреден единствено в наредба, приета в приложение на чл.56 от същия закон – наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти. Освен това същия текст изрично посочва какво може да се поставя върху недвижими имоти – рекламни елементи, независимо дали са закрепени с помощта на носители или не. С предвиждането на презумпция за мълчаливо съгласие се преуреждат отношения, които са регламентирани със закона, а наредбата по определението дадено с чл.7 ал.2 от ЗНА е нормативен акт за прилагане на законови разпоредби или подразделения на нормативен акт по-висока степен. Следователно с наредба не може да се установяват нови правила за регулиране на обществените отношения. В синхрон с изискването на ЗНА е и правилото на АПК за законово установяване на “мълчаливо съгласие” в случаите на липса на изричен акт. Този институт не може да се въвежда при предвиден от ЗУТ разрешителен режим с мотив, че се изпълняват разпоредбите на друг закон – този за ограничаване на административното регулиране. Общинския съвет макар и с функции на местен парламент няма властта да създава закони, а е длъжен да приема подзаконови актове, които да съответстват на нормативните такива от по-висока степен.  Разпоредбите на чл.24 ал.4 и ал.5 от Наредба №22 по същите мотиви са незаконосъобразни. Кмета на общината по разпореждане на ЗУТ издава разрешения за поставяне както на преместваеми обекти, така и на рекламни и други елементи върху недвижимите имоти – същият е единствено компетентен и да ги премахва. Поради това не може с Наредба да се предоставят правомощия на секретаря на общината да дава съгласие, когато законът изисква разрешение, за поставяне на РИЕ  за които не е необходим носител. С това се провежда разграничение на конструктивен принцип между рекламните елементи, което също противоречи на чл.57 от ЗУТ, който не може да се тълкува официално от общински съвет и да  прилага разширително. Правилото на ал.4 на същата разпоредба противоречи на въведения с чл.57 от ЗУТ разрешителен режим – да се подава заявлението пет дни преди поставяне на рекламния елемент. Буквалното граматично тълкуване води на извод, че е достатъчно да е подадено заявление и след пет дни може да бъде поставен елемент, който не е на някой от изброените в наредбата носители. Не може такава разпоредба да се брани с довод за спазване на Закона за ограничаване на административното регулиране, най-малкото защото редът, който общински съвет трябва да предвиди с наредбата е в приложение на чл.57 от ЗУТ и по посоченото правило на ЗНА следва да уреди обществените отношение в синхрон с тази разпоредба, като не допусне нарушаване и на други законови правила, които ги регулират. Поради това следва да се съобразят онези норми от Закона за ограничаване на административното регулиране и контрол върху стопанската дейност, които не допускат въвеждане на допълнителни изисквания за регистрация, лиценз и разрешителни от органите на местното самоуправление, извън установените със закон. Това означава, че в съответствие с чл.3 от ЗОАРАКСД, не може да се предвижда такъв ред за издаване на разрешение за поставяне на рекламен елемент, който поставя допълнителни изисквания и тежести и ограничава конкуренцията. Разпореденото от чл.24 ал.4, ал.5 и ал.6 на Наредбата наложи да бъде коментирано в мотивите на настоящото решение преди нормата на чл.23 ал.6, тъй като за нея важи изцяло изложеното по-горе за несъответствие с нормата на чл.57 от ЗУТ. Не може с наредбата да се дерогира разрешителния режим като се въведе правило за разполагане на носител пет дни след подаване на заявление за разполагане, а да се отстранят нередности в даден срок сред това, представляващи законови нарушения или застрашаващи сигурността на гражданите. Разрешителния режим именно с тази цел е въведен – да се гарантира обществения ред и основните конституционни права на гражданите. Рекламата е послание, върху което законодателя е предвидил контрол, чрез който да се прецени съвместимостта му както с елементите на градската архитектура, така и с основните права на гражданите т.е. търговската дейност не може да бъде ограничавана повече от необходимото – определено именно в чл. 3 от ЗОАРАКСД и визиращо обществения ред, личните и имуществени права на гражданите, околната среда. Все ценности от по-висок ред, които разрешителния режим на чл.57 от ЗУТ охранява. Оспорените чл.25 ал.12 и чл.26 ал.4 от Наредбата въвеждат мълчаливо съгласие, за чието противоречие със закона и АПК са изложени мотиви по-горе. Параграф първи изцяло дерогира разрешителния режим като предвижда, че поставените без разрешение рекламни елементи и носители се считат за законни, ако собствениците им са подали в срок необходимите документи и са заплащали всички такси по предходната наредба, като им се издава разрешително по настоящата ако такова се изисква. Подзаконовата норма въвежда обратно действие на правилата за мълчаливото съгласие и поставянето на елементи без разрешение, като освен това съдържа и правило за узаконяване на поставени без разрешение елементи. С това са нарушени основни правила на ЗНА, който следва да се спазва при творенето на нормативни актове. Обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден. Противоречие е допуснато с правилото на чл.57 от ЗУТ за разрешителния режим и с нормата на чл.57а, която без да предоставя оперативна самостоятелност на Кмета на общината разпорежда, че при липса на разрешение елемента, респ. преместваемия обект се премахват със заповед, която се изпълнява принудително по реда на наредбата, издадена в изпълнение на чл.56 от ЗУТ.

Констатираните груби противоречия със ЗУТ и ЗНА налагат отмяната на оспорените чл. 23 ал.6, чл.24ал.4, ал.5, ал.6, чл.25 ал.12, чл.26 ал.4 и §1 от Наредба №22 за рекламната дейност на територията на Община Казанлък.   

Мотивиран от горното и на основание чл. 193 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

ОТМЕНЯ по оспорване от Стефан Христов Дамянов – Кмет на община Казанлък, чл. 23 ал.6, чл.24ал.4, ал.5, ал.6, чл.25 ал.12, чл.26 ал.4 и §1 от Наредба №22 за рекламната дейност на територията на Община Казанлък, приета с решение № 869/29.05.2008г. на Общински съвет Казанлък.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от обявяването му на страните.   

         Решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана наредбата след изтичане на срока за касационно обжалване.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                 2.