Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-27                            30.10.2008г.                   гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД          ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесети октомври                                          две хиляди и осма година

в публично заседание в състав:    

        

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №412  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.118 от КСО във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалба от П.Й.П. ***, против решение №240-4257551/22.05.2008г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата против разпореждания от 26.03.2008г. и 02.04.2008г. на Ръководител “ПО” за възстановяване на неправилно изплатена сума, представляваща пенсия за осигурителен стаж и възраст на починалата Величка Йорданова Йорданова. С жалбата и постъпилото становище по отговора на административния орган се  навеждат доводи за не законосъобразност на решението, предвид на факта, че у жалбоподателя е липсвало знание за не правомерността на изплащането на пенсията на починалата му сестра, както и че останалите нейни наследници нямат претенции към сумата. От съда се иска отмяна на оспореното решение.

         Ответника – Директора на ТП на НОИ Стара Загора, чрез процесуалния си представител депозира писмен отговор по жалбата и в съдебно заседание, поддържа доводите посочени в атакуваното решение, а именно, че същата е неоснователна предвид не спазването на чл.91 от НПОС, според която норма пенсията да се изплати на упълномощен от всички наследници представител или да се разпредели между тях по реда на ЗН.

         Съдът, като взе предвид становищата на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Предмет на контрол за законосъобразност е решение на Директора на ТП на НОИ Стара Загора от 22.05.2008г., с което е оставена без уважение жалбата на П.Й.П. *** срещу разпореждане №********** от 26.03.2008г. на ръководител ПО за установяване на надвзета сума от наследниците на Величка Йорданова Йорданова и разпореждане със същия номер от 02.04.2008т. на Началник отдел “Администрация – пенсии”  за възстановяване от П.Й.П.  на неправилно изплатена сума – пенсия за м. декември 2007г. на починалата Величка Йорданова Йорданова. В решението си административния орган е изложил фактически и правни мотиви, като жалбоподателя не въвежда спор по фактите, а именно, че сестра му Величка Йорданова от гр. Стара Загора е починала на 5.12.2007г., а на 6.12.2007г. същият е получил от клон на Български пощи следващата й се за месец декември пенсия в размер на 226.66лв. Установено е от приложените по делото доказателства, че починалото лице има и друг наследници по съребрена линия от първа степен, които биха могли да претендират за своя наследствен дял от нея. Въз основа на тези факти е изведен правен извод първо за надвзета сума / съгласно разпореждането от 26.03.2008г./, а после за не правилно изплатена / съгласно разпореждането от 02.04.2008г./, като се поддържа, че се претендира възстановяване на основание второто разпореждане на началник отдел “Администрация – пенсии”. Директора на ТП на НОИ Стара Загора, за да отхвърли жалбата е приел, че не е спазен редът на чл.91 от НПОС, а на основание чл. 98 ал.2 от КСО длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване издава разпореждания за възстановяване на неправилно изплатените суми за пенсии, а недобросъвестно получените суми за осигурителни плащания се връщат заедно с лихвата по чл.113 от КСО.    

         Решението е не законосъобразно. На първо място е  допусната не точност на правната квалификация в разпореждането от 26.03.2008г. на ръководител на “ПО”, на което се основава разпореждането на Началник отдел “ Администрация – пенсии” /за двете длъжностни лица се е разписала Манчева, което води на извод за смяна наименованието на длъжността/.  Изплатената сума не е надвзета, а неправилно изплатена пенсия, но това не е в резултат от неизпълнение на задължението на жалбоподателя по 14 ал.1 от НПОС, по силата на което пенсионерите и техните наследниците уведомят органите на пенсионното осигуряване в едномесечен срок от настъпването на всяко обстоятелство, което води до прекратяване, спиране или изменение на пенсията, както и а адреса си. Й. е получил пенсията, която се следва за месеца, през който е починал пенсионера – месец декември 2007г. – на 5.12. е починала Величка Йорданова, а на 06.12.2007г. “Български пощи” ЕАД изплащат размера й за същия месец, без да са налице данни да  са изпълнили задължението си по чл. 51 и сл. от НПОС – срещу представена лична карта от правоимащото лице, респ. нотариално заверено пълномощно. Съгласно чл. 53 ал.1 от НПОС те са длъжни да не изплащат сумата, когато пенсионерът не представи документ за самоличност или пълномощното е нередовно. Налице е  нарушение от страна на служители на Български пощи. Няма данни  жалбоподателя да е изпълнил задължението си по чл. 14 ал.1 от НПОС да уведоми пенсионните органи, но не в следствие на това не изпълнение е получил сумата. Причинна връзка следва да бъде налице и тя не се урежда от чл.91 от НПОС, който предвижда условия за изплащане на пенсия при поискване от наследниците. Й. не е отправил такова искане, нито другите сочени от административния орган наследници, на което да е отговорено отрицателно с мотивите, които са изложени в решението, предмет на настоящото съдебно производство. Посочената от административния орган норма на чл.91 от НПОС е не относима- тя не съдържа задължение, което да не е изпълнено и в резултат да се е стигнало до неправилно плащане. Не може да се споделят мотивите, че другите наследници биха могли да претендират. Въпроса касае взаимоотношенията между НОИ и Български пощи, за които има изрични норми в НПОС и няма норма, която да задължава пенсионерите или техните наследници да връщат суми, които са им изплатени в резултат на неизпълнение на задълженията, които длъжностните лица имат. От наследниците могат и е задължително да се търсят не правилно изплатени суми в резултат неизпълнение на задължението по чл.14 ал.1 от НПОС, но само когато в следствие не уведомяването на органите на ТП на НОИ получили пенсия, правото върху която е погасено със смъртта на пенсионера на наследодател. В конкретния случай, такава не правилно изплатена сума би била пенсията на Йорданова за месец януари и следващите, но не и за месец декември.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

         ОТМЕНЯ решение № **********/26.05.2008г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърдените с него разпореждане № **********/26.03.2008г. и разпореждане №**********/02.04.2008г. на Началник отдел “Администрация – Пенсии” при ТП на НОИ Стара Загора, по оспорване от П.Й.П. ***, ЕГН **********.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: