Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                     47    27.10.2008г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на шести октомври две хиляди и осма година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.                                                                          

и с участието на прокурора  Н.К.                                                                          като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 415 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

           

            Производството е по реда на чл. 104 от Закона за местните избори /ЗМИ/.

 

Образувано е по жалба на Предизборна коалиция “Съюз на демократичните сили – Новото време – съюз на свободните демократи” /ПК”СДС-Новото време-ССД”/, подадена в качеството на коалиция, участвала в изборите за общински съветници на 21.06.2008г. в Община Казанлък, против Решение от 22.06.2008г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Казанлък, с което е обявен изборния резултат за избор от 21.06.2008г. на общински съветници в община Казанлък.  В жалбата са изложени доводи за допуснати множество нарушения на избирателния процес, с твърдения, че същите са от категорията на съществените такива, опорочаващи валидността на вота на избирателите и имащи отражение върху крайния изборен резултат до степен, обуславяща обявяване на избора за общински съветници на община Казанлък за недействителен. Конкретните оплаквания се свеждат до: 1) Неправилно определяне от СИК на действителните и недействителните бюлетини, в резултат на което отчетения изборен резултат не съответства  на действителното фактическо положение; 2) Наличие на несъответствие между броя на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци и броя на намерените в избирателните кутии пликове; 3) Нарушения, свързани със съставянето и съдържанието на протоколите на СИК, изразяващи се в наличието на множество поправки и липса на подписи на всички членове на СИК;  4) Допуснато нарушение на чл.41а, ал.3 от ЗМИ при съставяне и отпечатване на интегралната бюлетина за избор на общински съветници в община Казанлък. В обобщение жалбоподателят твърди, че са налице съществени нарушения, повлияли върху изборния резултат и моли проведения на 21.06.2008г. избор за общински съветници на община Казанлък да бъде обявен за недействителен. 

            В съдебно заседание жалбоподателят чрез пълномощника си по делото - адв. Д., поддържа жалбата, като в хода на съдебното дирене прави допълнителни оплаквания за извършено нарушение в хода на предизборната кампаниясключване на договори от името на ПП”ФАГО”, с които е оказвано влияние върху  свободното формиране и изразяване на действителната воля на избирателите при гласуването, както и за участието в изборния процес на несъществуваща политическа партия. 

 

            Ответникът по жалбата -  Общинска избирателна комисия – Казанлък, представлявана от председателя М.К., оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

           

            Ответниците по жалбата – В.С.С., С.Д.Б., Ц.Т. Шиков, Ч. Костодинов А., Р.Х.Р., С.Г.Л., Е.С.С., Д.С.А., Д.В.П., С.С.К. и Г.М. Каличков, чрез пълномощниците си по делото – адв. Е. и адв.А., както и ответникът В.Д.А., оспорват жалбата като неоснователна и недоказана. Поддържат, че при проведените на 21.06.2008г. избори за общински съвет на община Казанлък не са допуснати съществени нарушения на изборния, водещи до опорочаване на вота на избирателите. Молят жалбата да бъде отхвърлена, а оспореното Решение на ОИК – Казанлък от 22.06.2008г. за определяне на изборните резултати за избор на общински съветници в община Казанлък, да бъде потвърдено.

            Останалите ответници, редовно призовани, не се явяват в съдебно заседание и не изразяват становище по основателността на оспорването.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение, че жалбата е основателна. 

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбите оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспореното решение на ОИК – Казанлък, намира за установено следното:

 

            Жалбата е подадена в законово установения 7 дневен срок, от активно легитимирано по см. на чл.104, ал.1 от ЗМИ лице /предизборна коалиция, регистрирана с Решение № 213 от 11.05.2008г. на ОИК – Казанлък и участвала в проведените на 21.06.2008г. местни избори за общински съветници в община Казанлък/ и е процесуално допустима. 

  

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            С оспореното Решение от 22.06.2008г. на ОИК – Казанлък, подписано от всички членове на комисията без спорове, възражения и особени мнения, на основание чл. 101 и чл.102, ал.4 от ЗМИ и въз основа на получените данни от секционните избирателни комисии в избирателните секции на територията на община Казанлък, е обявен изборния резултат за избиране на 37 общински съветници в община Казанлък от проведените на 21.06.2008г. местни избори. Общинската избирателна квота е определена на 683 гласа. Мандатите са разпределени по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по – малко от общинската избирателна квота, както следва: ПК ”БСП, ПБС” – 6бр., ПП”ДПС” – 2 бр., ПП”Атака” – 3 бр., ПП”РЗС” – 2 бр., ПК “Движение Напред” (ВМРО, БНД, ЗНС, Лидер) – 4бр., ПК “Експерти за Казанлък” – 3 бр., ПК ”СДС - Новото време – ССД” – 1бр., ПП “НДСВ” – 3 бр., ПП “Герб” – 5 бр., ПП “СПС “Защита”” – 5бр. и ПП “ФАГО” – 3бр.  По делото са представени и приети като доказателства Протоколи по чл.93, т.3 от ЗМИ на секционните  избирателни комисии във всички избирателни секции на територията на община Казанлък – от № 24-12-00-001 до № 24-12-00-087, за отчитане на резултатите от гласуването за избиране на общински съветници на 21.06.2008г.. Въз основа на данните от тези протоколи и на основание чл.99, т.2 от ЗМИ ОИК – Казанлък е съставила Протокол от 21.06.2008г., за отчитане на резултатите от гласуването за общински съветници за община Казанлък. От посочения протокол се установява, че броя на секционните избирателни комисии в общината е 87 и всичките комисии са представили протоколите по чл.93, т.3 от ЗМИ за отчитане на резултатите от гласуването. Съгласно удостовереното в протокола броя на избирателите според част І и част ІІ от избирателните списъци при предаването им  на СИК е 72555 души, а броя на дописаните в изборния ден под чертата в части І и ІІ на избирателния списък е 269. Броят на гласувалите избиратели според броя на положените подписи в части І и ІІ от избирателните списъци и допълнителния избирателен списък е 27096. Броя на гласувалите според броя на намерените в избирателната кутия пликове е 26342, а според броя на намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници гласувалите избиратели са 26341, като в един плик не е намерена бюлетина за общински съветници, а  606 бюлетини са намерени в избирателната кутия без плик. От подадените бюлетини, намерени в избирателните пликове 1092бр. са приети и отчетени за недействителни, като общият брой на действителните бюлетини /действителните гласове/ е 25249. В протокола на ОИК е отразено, че няма спорове и възражения между членовете на комисията относно представените от СИК протоколи и посочените в тях резултати; изборите са протекли в нормална обстановка. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК – Стара Загора, като няма член на избирателната комисия, който да го е подписал с особено мнение.  

С протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 28.07.2008г., по отношение на протоколите по чл. 93, т.3 от ЗМИ на всички СИК, както и по отношение на протокола на ОИК по чл.99, т.2 от ЗМИ, беше открито производство по оспорване истинността на посочените официални удостоверителни документи по реда на чл.193 и сл. от ГПК, досежно верността на част от удостоверените в тях факти, конкретно посочени в диспозитива на определението.

С оглед на изложените от жалбоподателя твърдения за допуснати нарушения при отчитането на изборния резултат и в частност - за извършено неправилно и в противоречие на разпоредбите на ЗМИ и указанията на ЦИКМИ определяне на действителните респ. недействителните бюлетини и съответно на броя на подадените за кандидатите действителни гласове, по делото беше допусната и назначена тройна съдебно-икономическа експертиза за извършване на проверка на резултатите, отразени в протоколите на СИК чрез повторно преброяване на интегралните бюлетини, с които е извършено гласуването на проведените  на 21.06.2008г.частични местни избори, на използваните за гласуване пликове, както и на броя на положените в избирателните  списъци  подписи на гласувалите лица.         

От представеното по делото писмено заключение на назначената съдебно –икономическа експертиза, неоспорено от страните и прието като писмено доказателство по делото, се  установява следното:

От общо 25249 бюлетини, определени като действителни от СИК за избирателни секции от № 001 до № 087 и разпределени по кандидатски кандидатски листи, както следва: за № 1 ПК”БСП - ПБС” – 3433бр., за № 2 ПП”Нова Зора”  – 136 бр., за № 3 ПП”ДПС” – 1360 бр., за № 4 ПК”Чиста розова долина” – 263 бр., за № 5 ПП”Атака” – 1869 бр., за № 6 ПП”Никола П.” – 28бр., за № 7 ПК”Демократи за силна България – Демократическа партия” – 391 бр, за № 8 ПП”Зелена партия” – 44бр., № 9 ПП”РЗС” – 1394бр., за № 10 ПК “Движение Напред – ВМРО, БНД, ЗНС, Лидер” – 2202бр., за № 11 ПК”Експерти за Казанлък” – 2036бр.,за № 12 ПК”Единство и надежда за просперитет на Казанлък” (БСДП, ПД”Социалдемократи и ПП”Новите лидери”) – 525бр., за № 13 ПП”НДПС” – 39 бр., за № 14 “Комунистическа партия на България” – 136 бр., за № 15 ПП”БКП” – 67 бр., за № 16 ПК”СДС-Новото време-ССД” – 812 бр., за № 17 ПП”НДСВ” – 1459бр., за № 18 ПП”Евророма” – 386бр., за № 19 ПП”Герб” – 2905бр., за № 20 ПП”Народняшка земеделска партия “Никола П.”” – 132бр., за № 21 ПП”СПС Защита” – 2941бр., за № 22 ПП”ФАГО” – 1617бр., за № 23 ПП”Солидарност” – 313бр., за № 24 Иниц.комитет С.Х. Дервишев – 221бр., за № 25 Иниц.комитет Стоян Г. Куршумов – 105бр., за № 26 Иниц.комитет Айше Емин Хайрол – 103 бр., за № 27 Иниц.комитет Константин П. Карагитлиев – 332бр., при преброяването от вещите лица са установени 25229 броя бюлетини. Видно от отразеното в т.т.3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9 на експертното заключение, преброените и отчетени като действителни бюлетини от СИК се обособяват в следните няколко групи, съобразно начина на извършеното върху тях отбелязване: 

І. Бюлетини, в които отбелязването е направено в едно единствено квадратче за гласуване (т.3.1 от заключението) – 24195 бр., подадени за кандидатски листи, както следва: № 13371 бр., № 2136 бр., № 31313 бр., № 4245 бр., № 51785 бр., № 623 бр., № 7379 бр., № 843 бр., № 91362 бр., № 102115 бр., № 111956 бр., № 12498 бр., № 1338 бр., № 14130 бр., № 1564 бр., № 16769 бр., № 171390 бр., № 18349 бр., № 192754 бр., № 20126 бр., № 212782 бр., № 221531 бр., № 23296 бр., № 24215 бр., № 25100 бр., № 2699 бр., № 27326 бр.

 

ІІ. Бюлетини, в които отбелязването е направено в едно единствено квадратче  за гласуване, като извършената отметка излиза  от това квадратче, но в рамките на   хоризонталния ред, определен за съответния кандидат/партия, коалиция/ (т.3.2 от заключението) – 680 бр., подадени за кандидатски листи, както следва:  № 152 бр., № 340 бр., № 411 бр., № 560 бр., № 65 бр., № 78 бр., № 921 бр., № 1051 бр., № 1150 бр., № 1222 бр. , № 142 бр., № 152бр.,№ 1625 бр., № 1742 бр., № 1825 бр., № 1976 бр., № 207 бр., № 21112 бр., № 2244 бр., № 2312 бр., № 245 бр., № 254 бр., № 262 бр., № 272 бр.

 

ІІІ. Бюлетини, в които има едно единствено отбелязване, извън квадрата за гласуване, но в рамките на хоризонталния ред в бюлетината, определен за съответния кандидат (т.3.3 от заключението) – 222бр., подадени за кандидатски листи, както следва:  № 16 бр., № 32 бр., № 41 бр., № 518 бр., № 73 бр., № 81 бр., № 98 бр., № 1020 бр., № 1119 бр., № 12 4 бр. , № 131 бр., № 142 бр., № 151бр., № 168 бр., № 1721 бр., № 189 бр., № 1935 бр., № 202 бр., № 2123 бр., № 2226 бр., № 235 бр., № 251 бр., № 261 бр., № 275 бр.

ІV. Бюлетини с две или повече отбелязвания в рамките на хоризонталния ред, определен за съответния кандидат/партия, коалиция/ (т.3.4 от заключението) – 115 бр., подадени за кандидатски листи, както следва:  № 16 бр., № 31 бр., № 41 бр., № 56 бр., № 93 бр., № 1014 бр., № 1110 бр., № 121 бр., № 169 бр. , № 172 бр., № 183 бр., 19 – 24 бр., № 2119 бр., № 2214 бр., № 242 бр.

V. Бюлетини, в които има отбелязване в квадрата за гласуване за един кандидат /партия,коалиция/ и направено отбелязване в хоризонтален ред /извън квадрата/, определен за друг кандидат/партия, коалиция/ (т.3.6 от заключението) – 10 бр., подадени за кандидатски листи, както следва:  № 51 бр., № 102 бр., № 121 бр., № 161 бр., № 191 бр., № 201 бр., № 211 бр., № 221 бр., № 261 бр.

VІ. Бюлетини, в които има отбелязвания в два или повече квадрата за гласуване (т.3.7 от заключението) – 1 брой за кандидат № 1, подадена в ИС № 33.

VІІ. Бюлетини с един печат (т.3.8 от заключението) – 5 бр., подадени за кандидатски листи, както следва: № 31 бр., № 71 бр., № 17- 1 бр., № 191 бр., № 221 бр.

VІІІ. Бюлетини,  в които единият  от печатите  не притежава белезите за уникалност(т.3.9. от заключението) – 1 бр. за кандидат № 11, подадена в ИС № 15.

            ІХ. Бюлетини, върху които са поставени символи – 5 броя, отчетени от СИК като действителни за кандидати, както следва: № 31 бр., № 51 бр., № 91 бр., № 171 бр., № 211 бр.

 

От общо 1092 бюлетини, определени като недействителни от СИК в проверените 87 секции, вещите лица са установили:

І. Бюлетини, в които отбелязването е направено в едно единствено квадратче за гласуване (т.4.1 от заключението на експертизата) – 40 броя, подадени за кандидатски листи, както следва: № 32 бр.,  № 54 бр., № 71 бр., № 106 бр., № 112 бр., № 121 бр.,  № 131 бр., № 161 бр., № 173 бр., № 195 бр., № 213 бр., № 227бр., № 231 бр., № 273 бр.

ІІ. Бюлетини, в които отбелязването е направено в едно квадратче за гласуване, на отметката излиза от квадрата, но е в рамките на хоризонталния ред, определен за съответния кандидат – 36 бр. (т.4.2 от заключението):№ 11 бр., № 55 бр. , № 91 бр, № 105 бр., № 112 бр., № 122 бр., № 161 бр., № 172 бр.,  № 194 бр., № 2110 бр.,  № 222бр.,  № 271 бр.

ІІІ. Бюлетини, в които има едно единствено отбелязване извън квадрата за гласуване, но в рамките на хоризанталния ред, определен за съответния кандидат /партия, коалиция/ - 360 бр. (т.4.3 от заключението), подадени за кандидатски листи както следва: №116 бр., № 21 бр., № 3  19 бр., № 4  3 бр., № 529 бр., № 7 1 бр., № 913 бр., № 1023 бр., № 1124 бр., № 12 5 бр., № 143 бр., № 152 бр., № 1616 бр., № 1716 бр., № 188 бр., № 1946 бр., № 202 бр., № 2165 бр., № 2255 бр., № 236 бр.,  № 244 бр., № 251 бр.,  № 261 бр.,  № 271 бр.

ІV. Бюлетини, в които има две и повече отбелязвания в рамките на един хоризонтален ред, определен за съответния кандидат – 119 бр. (т.4.4 от заключението), за кандидатски листи, както следва: №18 бр., № 21 бр.,  № 3  7 бр., № 511 бр., № 81 бр., № 92 бр.,  № 105 бр., № 118 бр., № 153 бр., № 161 бр., № 1710 бр., № 186 бр., № 1912 бр., № 201 бр., № 2114 бр., № 2227 бр., № 232 бр.

Въз основа на заключението на тройната съдебно – икономическа експертиза е изготвена съдебно математическа експертиза със задача да извърши проверка ще се получи ли различно разпределение на мандатите за общински съветници в сравнение с отбелязаното в оспореното решение на ОИК – Казанлък като се вземат предвид отчетените при повторното броене видове гласове. Заключението е изготвено в два варианта при пълно спазване в двата варианта на изискванията на чл.90, ал.2 от ЗМИ, а именно два броя печати на съответната секционна избирателна комисия върху бюлетината, липса на вписани символи като букви и числа и липса на повече от едно отбелязване в полета, определени за различини кандидати. В първия са взети предвид като действителни гласове бюлетините с отбелязвания само в квадрата на съответния кандидат. В този случай общинската избирателна квота възлиза на 671 гласа. Във втория вариант на изпълнената съдебно – математическа експертиза са взети предвид освен така посочените отбелязвания в квадрата на кандидата и тези в хоризонталния ред, определен за съответния кандидат. При този вариант общинската избирателна квота е  697 гласа. Заключението на експертизата е идентично като краен резултат в двата варианта – няма промяна в разпределението на мандатите за общински съветници. 

            При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

В съдебно-административното производство по оспорване решението на ОИК за определяне на изборните резултати по чл.104 от ЗМИ, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, изразяващ се в проверка за наличието на твърдяните нарушения на избирателния процес и преценка за тяхното влияние върху обявения изборен резултат. Избирателният процес представлява сложен фактически състав, обхващаш няколко относително обособени етапа на организация и провеждане, като заключителната фаза е провеждането на избора /гласуването/, определянето на резултатите от гласуването и обявяването на изборния резултат. Всяка една от тези фази включва определени нормативно регламентирани действия и условия, осъществявани в предвидената от закона /ЗМИ/ последователност, като целият процес е насочен към избора на съответния териториален орган на изпълнителната власт /респ. орган на местно самоуправление/. В тази връзка следва да се отбележи, че основание за обявяване за недействителен на съответния избор са не всички нарушения на избирателния процес, а само съществените такива – т.е нарушения, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен. Нарушения от категорията на посочените са: 1) Нарушения на избирателния процес, които опорочават волята на избирателя и пряко и непосредствено са се отразили на действителността на обективирания посредством гласуването вот и респ. на законосъобразността на проведения избор; 2) Нарушения при определянето и отчитането на резултатите от гласуването, които са довели или биха могли да доведат до друг, различен от обявения краен изборен резултат и 3) Нарушения, в резултат на които не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от проведения избор.  Само наличието на такива съществени нарушения биха довели до опорочаване на избирателния процес, защото се отразяват върху наличието на правото на глас и неговото упражняване съобразно закона. 

Водим от тези съображения, като обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид доводите и становищата на страните, съдът намира, че не са налице допуснати съществени нарушения на избирателния процес, които да водят до опорочаването и недействителността на проведените на 21.06.2008г. частични местни избори за общински съветници в община Казанлък.

 

Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, наведено в съдебно заседание, че в проведените избори за орган на местно самоуправление в община Казанлък е допусната до участие несъществуваща партия. Доколкото настоящото съдебно-административно производство по чл.104 от ЗМИ има контролно-отменителен характер /за разлика от производството по общия ред на АПК, което е въззивно по своята същност/, съдът няма задължението да проверява изцяло и да извършва преценка на законосъобразността на всички фази на избирателния процес на проведените на 21.06.2008г. частични местни избори. Задължението на съда е да разгледа и да се произнесе по наведените в жалбата и до приключването на съдебното дирене оплаквания за конкретно допуснати нарушения на избирателния процес и въз основа на извършената проверка да прецени наличността и основателността на инвокираните от жалбоподателя основания за обявяване на изборния резултат за недействителен. В случая не се твърди от жалбоподателя, че са допуснати нарушения на чл.41 от ЗМИ /регламентиращ реда за регистриране на политическите партии и предизборни коалиции, които ще участват в изборите за общински съветници/, а само се посочва че, съгласно Удостоверение № 75/ 11.05.2008г. на ОИК – Казанлък е регистрирана за участие Политическа партия „Движение Напред – ВМРО, БНД, ЗНС, Лидер”. Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал.2 вр. с ал.1, т.10 от ЗМИ актът, с който ОИК регистрира и обявява партиите и коалициите, които ще участват в изборите за съветници е Решение, именно това е документът, удостоверяващ надлежната регистрация на участващата партия, респ. коалиция. Позоваването от жалбоподателя на издадения вторичен документ /удостоверение № 75 от 11-05.2008г./ не може да обоснове твърдяната незаконосъобразност на регистрацията. Още повече, че като краен акт на една от началните фази от изборния процес, решението на ОИК за регистрация на кандидатите е подлежало на административен контрол пред ЦИК, съгласно чл.27, ал.2 от ЗМИ. Настоящото производство е по реда на чл.104 от ЗМИ в което се атакува решението за определяне на изборните резултати, поради което извън неговия обхват е контролът за законосъобразност на предходни актове и действия, в случая –  на влязлото в сила решение на общинската избирателна комисия .

Изложените съображения са относими и към следващото оплакване на жалбоподателя за несъответствие на утвърдения от ОИК образец на бюлетина с изискванията на чл.73, ал.1 от ЗМИ. Жалбоподателят е имал правната възможност в 3-дневен срок от обявяване на решението на ОИК – Казанлък, с което е утвърден образеца на бюлетината за гласуване да го оспори пред Централната избирателна комисия. Пропускането на този вид контрол от заинтерисованите да оспорват изборните резултати не може да бъде аргумент за касиране на изборите.

Като недоказано следва да се приеме и оплакването, че липсата на пълното наименование на Предизборна коалиция “Експерти за Казанлък” /ПП”Обединен блок на труда” и ПП”ЗС Александър Стамболийски”/  в утвърдения образец на бюлетина, е довело до объркване на гласоподавателите при упражняването на вота. По делото не бе установено с надлежни доказателствени средства, че неизписването в бюлетината за гласуване на политическите партии, включени в предизборна коалиция „Експерти за Казанлък” пряко и непосредствено се е отразило на формирането и изразяването на волята на избирателите. В тежест на жалбоподателя бе да установи и докаже твърдението си за опорочаване волята на избирателите, чрез въвеждането им в заблуждение, относно кандидата, за когото гласуват.  При прилагането на последиците от непредставянето на доказателства за правно и доказателствено релевантни факти от страната, която носи тежест за тяхното установяване и доказване, съдът приема за неоснователно като недоказано това оплакване.

Неоснователно е и поддържаното от жалбоподателя основание за недействителност на изборите поради упражнено въздействие върху част от избирателите чрез обещаване на възнаграждение. Аргументите се свеждат до това, че съгласно представените и приети като писмени доказателства по делото 13 броя договори за извършване на агитационна дейност  ПП”ФАГО” е възложила на физически лица извършването на агитационна дейност срещу възнаграждение. Чрез тълкуване съдържанието на договорите жалбоподателят е извел извод, че техния предмет  може да бъде изпълнен по един единствен начин – чрез лично действие на изпълнителя, а именно чрез гласуване за ПП”ФАГО”, в резултат на което се твърди, че неправомерно /чрез заплащане/ е въздействано върху вота на избирателите.

Съдът намира, че това твърдение е невъзможно да бъде установено  в хода на настоящото съдебно производство. Съгласно конституционно закрепения принцип на таен вот, прогласен в чл.10 от Конституцията на Република България и създадените от ЗМИ гаранции по чл.76, ал.1 и ал.3, чл.80, ал.1 и чл.81, обезпечаващи тайната на гласуването, личното и свободно упражняване на избирателното право, практически е невъзможно да се определи, че посочените в гражданските договори 13 лица са упражнили активното си избирателно право като са подали действителни бюлетини за ПП”ФАГО” и техните гласове са оказали решаващо значение за крайния изборен резултат. Освен това, не може да бъде игнориран и въпроса дали именно политическите пристрастия на изпълнителите по сключените граждански договори не са ги мотивирали да извършват агитационна дейност в полза на ПП”ФАГО”, което от своя страна опровергава твърдението за въздействие върху свободно формираната воля. Агитацията, в общоприетото й значение и вложения смисъл от закона е убеждаване на избирателите в полза на известни идеи и кандидати, което въздейства върху политическите им нагласи с цел да гласуват по определен начин. Затова при тайното гласоподаване, всяка преценка как е повлияла на вота на избирателите, респ. на изразеното чрез него предпочитание за определен кандидат, е субективна. Изводи за опорочаване волята на избирателите и гласуване не по тяхна собствена преценка и свободно формирана воля, могат да се правят само въз основа на доказани по съответния ред факти, а не на базата на предположения, че упражненото право на глас не отразява действителната воля на избирателите, а е резултат от оказано въздействие, чрез получаване на имотна облага, върху гласоподавателите в хода на предизборната кампания.

 

            Релевираният от жалбоподателя довод за недействителност на отчетения и обявен с оспореното решение на ОИК – Казанлък изборен резултат, поради неправилното и незаконосъобразно определяне на действителните и недействителните бюлетини /респ. гласове/ от СИК на територията на община Казанлък, не беше доказан в настоящото съдебно-административно производство. Действително, въз основа на изготвеното заключение на назначената съдебно-икономическа експертиза съдът намира, че в повечето от  протоколите на СИК удостоверените резултати от гласуването досежно броя на действителните бюлетини /гласове/ и недействителните такива, обективно не отговарят на фактическо установеното при извършената проверка на изборните книжа.

            На първо място, от определените и отчетени като недействителни от СИК 1092 бр. бюлетини, 554 броя са действителни.  Доколкото от заключението на експертизата, което съдът изцяло кредитира, се установява, че бюлетините, посочени в т.т. 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. са по установения образец и с поставени два печата на съответната СИК и с оглед на констатирания и описан начин на извършване на отбелязването /поставянето на отметката/, съдът намира, че по  отношение на тях кумулативно са налице и трите нормативно установени изисквания по чл.90, ал.2 от ЗМИ за действителност на бюлетините /гласовете/. Действително, в разпоредбата на чл.80, ал.2, т.1 от ЗМИ е регламентирано, че гласуването се извършва чрез поставяне на знак в квадратчето, изразяващ по еднозначен начин вота на избирателя. Но съгласно нормата на чл. 90, ал.2, т.2 от ЗМИ, като условие за действителност на подадения глас, е установено единствено изискването от съдържанието на бюлетината да може да се определи еднозначно волята на избирателя – т.е релевантно за действителността на бюлетината е не дали отметката е поставена в квадратчето за гласуване на съответния кандидат, а дали с оглед вида, мястото и броя на направените отбелязвания може несъмнено да се направи извод за кой от кандидатите е гласувал избирателят. Във всички посочени и описани по-горе бюлетини може да се направи такъв еднозначен извод за кой от кандидатите е обективирания в подадените бюлетина вот. Съдът приема, че действителни са бюлетините, в които 1) отметката не е поставена в квадратчето за гласуване, но е в хоризонталния ред, определен за съответния кандидат /отбелязване до името или с подчертаване  името на кандидата/; 2) е налице двойно отбелязване /напр. отметка в квадратчето за гласуване и до името на кандидата/, доколкото отбелязванията са в рамките на един единствен хоризонтален ред и не се засяга квадратче за гласуване на друг кандидат; 3) отметката е поставена по начин, така че отбелязването излиза извън хоризонталния ред, определен за съответния кандидат, без да засяга квадратче за гласуване на друг кандидат; 4) отбелязването е направено чрез ограждане/ подчертаване на квадратчето за гласуване за съответния кандидат. Следователно, неправилно определени и отчетени като недействителни от секционните комисии са 554 бр. бюлетини, подадени за кандидатски листи, както следва: за № 1 – 25 бр., № 2 – 2 бр., № 3 – 28 бр., № 4 – 3 бр., № 5 – 49 бр., № 7 – 2 бр., бб0 8 – 1бр., № 9 – 16 бр., № 10 – 39 бр., № 11 – 36 бр., № 12 – 8 бр., № 13 – 1 бр., № 14 – 3 бр., № 15 – 5 бр., № 16 – 19 бл., № 17 – 31 бр., № 18 – 14 бр., № 19 – 67 бр., № 20 – 3 бр., № 21 – 92 бр., № 22 – 92 бр., № 23 – 9 бр., № 24 – 4 бр., № 25 – 1 бр., № 26 – 1 бр. и № 27 – 5 бр., които следва да бъдат добавени към броя действителни гласове за тези кандидатски листи. 

            От друга страна от определените като действителни от СИК и отчетени като такива 25249 бр. бюлетини, съдът намира, че недействителни са 22 бр. бюлетини /описани в т.т. 3.6 – 10 бр., 3.7 – 1 бр., 3.8 – 5бр.и 3.9 – 1бр. от заключението на СИО, както и 5 бр., в които отбелязването е със символи, съгласно направеното допълнително уточнение от в.л. в с.з. от .26.09.2008г./. Следователно, неправилно са били отчетени като действителни бюлетини за кандидатски листи, както следва: за № 1 – 1 бр., за № 3 – 2 бр., за № 5 – 2 бр., за № 7 – 1бр., за № 9 – 1 бр., за № 10 – 2бр., за № 11 – 1 бр., за № 12 – 1бр., за № 16 – 1 бр., за № 17 – 2 бр., за № 19 – 2бр., за № 20 – 1 бр., за № 21 – 2 бр., за № 22 – 2 бр. и за № 26 – 1 бр.  

            При правилно определяне и отчитане от страна на СИК на действителните бюлетини, общия брой на действителните бюлетини /гласове/ за общински съветници би бил 25770 броя, разпределени по кандидатски листи, както следва:

 

            Констатираното от вещите лица при повторното преброяване на бюлетините несъответствие на определените и отчетени действителни и недействителни гласове от СИК с фактически установените такива, се отразява на общия брой действителни гласове и съответно на броя на получените действителни гласове от регистрираните за участие в частичните местни избори за общински съветници в община Казанлък кандидати, но по същество не се отразява на обявения с оспореното решение на ОИК – Казанлък изборен резултат. Това категорично се установява от заключението на назначената по делото Съдебно – математическа експертиза, неоспорено от страните и прието като доказателство по делото, съгласно което и в двата изготвени варианта няма промяна в разпределението на мандатите за общински съветници. Следователно допуснатите нарушения /установеното неправилно отчитане на действителни и недействителни бюлетини и респективно разпределението на действителните гласове по кандидати/ не са съществени нарушения, доколкото обективно не могат да доведат до различен от обявения изборен резултат – т. е да доведе до друго разпределение на мандатите за общински съветници между участвалите в частичните местни избори партии, коалиции и независими кандидати. 

            Във връзка с твърденията в жалбата, че протоколите на СИК в част от избирателните секции не са подписани от членове на избирателните комисии, действително се установи, че липсват подписи в протоколи на СИК за избирателна секция № 24-12-00-005, 24-12-00-055 и 24-12-00-062. Безспорно,  неподписването на протокола от член на СИК представлява нарушение на служебните му задължения, във връзка с което би могло да му се търси отговорност. Въпросът е дали това нарушение представлява съществено такова на избирателния процес с оглед отражението му върху действителността на отчетените и удостоверените резултати от гласуването и респ. на обявения изборен резултат. Съставянето на протоколите по чл.93, т.1 от от ЗМИ следва да се разглежда във връзка с регламентираното в разпоредбата на чл.30, ал.1, т.4 от ЗМИ правомощие на СИК - преброяване на гласовете, изготвяне на протокола от изборния ден и предаването му на ОИК. В разпоредбата на чл.34, ал.3 от посочения закон, членовете на комисиите могат да подписват протоколи и да гласуват решение с особено мнение, като изрично отбелязват дали гласуват „за” или „против” и в какво се изразява особеното им мнение. По аргумент от разпоредбата на чл. 94, ал.3, изр. последно от ЗМИ, липсата на подпис на член от комисията не води до недействителност на съставения протокол. Нещо повече – след измененията на ЗМИ /ДВ, бр.67, 2007г./ отпадна условието неподписването да е по политически, лични или други мотиви, за да се приеме, че липсата на подпис не води до недействителност на протокола – т.е ирелевантно за действителността на протокола са причините за неполагането на подпис. Изрично отбелязване на причините за неподписване на протокола се изисква само когато неподписалият член на комисията е обективно възпрепятстван да положи подпис. Дори и да се приеме, че неполагането на подпис /освен ако не се дължи на обективни причини/ следва да бъде приравнено на отрицателен вот „против”,  тази липса пак не може да доведе до недействителност на протокола и на удостовереното в него, доколкото подписалите с положителен вот „за” членове на СИК формират нормативно изискуемото по чл.34, ал.1 от ЗМИ мнозинство от 2/3 от присъстващите и участващи в състава на СИК.  Доколкото съгласно изричната законова разпоредба на чл.94, ал.3, изр. първо  от ЗМИ неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен, допуснатото нарушение, изразяващо се в неизпълнение на служебно задължение от длъжностно лице, не опорочава протокола и отчетения и удостоверен в него резултат от гласуването, още по малко обосновава неговата недействителност.

 

            Съдът намира за несъстоятелен довода на жалбоподателя, че е допуснато съществено нарушение на закона, предвид грубото разминаване между удостоверения брой на гласувалите лица според положените подписи в избирателните списъци /ред 5 от протокола на ОИК/ - 27096 и брой на гласувалите според намерените бюлетини /ред 8 от протокола на ОИК/ -  26342, която разлика е 754 гласа. Всъщност, съдът констатира такова разминаване и в протоколите на СИК за избирателни секции № 24-12-00-004 и № 24-12-00-067. Въз основа на извършената проверка на протоколите на посочените СИК съдът намира за установено, че обективираният резултат в графа 3 от протоколите е равен на сбора на посочения брой избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък и брой  дописаните под чертата избиратели – т.е попълването на графа 3 се е извършило при механичното пренасяне на резултатите от графа 1 и графа 2 и най-вероятно без съответните СИК да съобразят обстоятелството, че в графа 3 се отразява не общия брой избиратели по избирателен списък /основен и допълнителен/, а брой на гласувалите избиратели според положените в избирателните списъци подписи. Така например в избирателна секция № 24-12-00-004: 658 е броя на избирателите според част І и ІІ на избирателния списък /графа 1/, 6 бр. са избирателите, дописани под черта /графа 2/, в графа 3 /брой гласували избиратели, според подписите в избирателните списъци – части І и ІІ/ е написано числото 664, представляващо сбор от посоченото в графа 1 и графа 2, а в графа 6 - брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове са 234 бр. По идентичен начин е извършено попълването и в протокола на СИК от избирателна секция № 24-12-00-067. Касае се за очевидна фактическа грешка, а не за нарушение, отразило се върху действителността на отчетените резултати от гласуването. Доколкото протоколът на ОИК по чл.99, т.2 от ЗМИ се съставя въз основа на данните, съдържащи се в протоколите на СИК, допусната от двете СИК грешка при попълването на графа 3, се е отразила и на отчетените резултати от ОИК досежно броя на гласувалите избиратели в община Казанлък според броя на положените в избирателните списъци подписи /графа 5/ и според броя на намерените в избирателната кутия пликове /графа 8/.

            Съдът констатира наличието на очевидна фактическа грешка и при попълването на данните в графа 7 от протокола на ОИК – Казанлък /брой на намерените в избирателната кутия брой на бюлетини за общински съветници без пликове  Отбелязаният в протокола на ОИК брой на бюлетините без пликове – 606, е механично пренесен от протоколите на комисиите за секции № 18 и №19, от които е видно, че погрешно са вписани данните по графа 5 /брой на бюлетините без плик/.   Този извод се налага при съпоставяне на цифрите по графи 3, 6 и 8 на протоколите на посочените секции, при което се вижда, че броят на гласувалите избиратели в ИС № 18 е 280, като броят на намерените в изберателната кутия пликове /280/ е равен на броя на намерените в избирателните пликове бюлетини. Идентично е положението и за ИС № 19. Допуснатата очевидна фактическа грешка в протокола на СИК от избирателна секция № 24-12-00-018 и изберателна секция № 24-12-00-019, пренесена механично и в потокола на ОИК /ред 5/, по никакъв начин не може да обоснове извод, че това нарушение има пряка връзка и се е отразило върху крайния изборен резултат. 

            Съдът намира за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че извършените поправки в протоколите на СИК при неспазване разпоредбите на ЗМИ, представлява съществено нарушение, опорочаващо проведения избор поради невъзможност правилно да бъде определен действителния изборен резултат. Действително, от приетите като писмени доказателства по делото протоколи на 87 секционни изберателни комисии се установява, че в протоколите на избирателни секции №№ 6, 7, 66, 80 и  86    са нанесени корекции при неспазване изискването на чл.94, ал.5 от ЗМИ всяка поправка да се преподписва от всички членове на комисията /видно от протоколите преподписването е извършено от едно, две или три лица/. Доколкото нанесените корекции касаят допуснати при попълването на протоколите явни фактически грешки, то сочените от жалбоподателя нарушения се дължат на немарливо или поради недостатъчна подготовка изпълнение на задълженията на членовете на СИК, но тези технически нарушения не могат да се отразят на действителността на вота, тъй като не са от категорията “опорочаващи целия избор” и нямат за последица невъзможност да бъде правилно установен и определен действителният вот на избирателите.

 

            С оглед на гореизложените съображения и доколкото при извършената проверка не бяха установени допуснати съществени нарушения на избирателния процес при провеждането на избора, водещи до неговата недействителност, съдът намира, че оспореното решение на Общинска избирателна комисия – Казанлък, с което е обявен изборния резултат от проведените на 21.06.2008г. частични местни избори за избор на общински съветници в община Казанлък, е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

           

            Водим от горните мотиви и на основание чл.104, ал.4 от Закона за местните избори, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ПОТВЪРЖДАВА Решение от 22.06.2008г. на Общинска избирателна комисия – Казанлък  за обявяване на избраните общински съветници в община Казанлък от проведените на 21.06.2008г. частични местни избори. 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: