Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е         №28

 

гр. Стара Загора,

29.01.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав, в  откритото заседание на петнадесети септември през две хиляди и осма година в състав:

               

                                                     АДМ. СЪДИЯ:   Р.Р.

                                    

при секретаря З.Д., като разгледа докладваното от  съдията Р.Р. административно  дело  N 443 по описа за 2008  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Х.Д.П. *** баня, против Решение № 0012/24.06.2008 г. на Директора на ТП, НОИ гр. Стара Загора, с което е потвърдено разпореждане № 0-23-000-00-00074371/15.05.2008 г. на ръководител “Изплащане на обезщетенията и помощите” при РУ „Социално осигуряване” на НОИ гр. Стара Загора. Жалбоподателката счита оспореното решение за постановено в нарушение на материални и процесуални норми и съществено противоречие с основните цели на приложимите закони. Твърди, че адм. орган неправилно е възприел изцяло изводите на обжалваното пред него разпореждане, като е приравнил обезщетението за бременност и раждане на това за временна нетрудоспособност и, че е приложима нормата на чл.40 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, а не на чл.48а от КСО. Възразява, че по отношение на нея са били налице всички предпоставки по чл.48а /в сила до 01.01.2009г./ за получаване на обезщетение за бременност и раждане за периода, за който това и е отказано. Излага подробни съображения в подкрепа на становището си за фактическите и правни различния на тези два вида обезщетения, базиращи се на техните формулировки и систематичното им разделяне в КСО. На следващо място възразява, че второто и осигурително основание е за извършвана работа не по трудово правоотношение, както приема адм. орган, а по такова възникнало от избор и зависещо от обема на работа. В подкрепа на това извлича аргументи от разграничението, което прави чл.4, ал.1 от КСО в своите т.1 и т.8, както и от нормите на чл.24, чл.26, ал.2 и чл.29а от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Счита, че неупражняването на правото да поиска издаване на втори екземпляр от болничен лист и непредставянето му на втория осигурител, е неотносимо като правоизключващ юридически факт на правото на обезщетение. На следващо място възразява, че е нарушена процедурата при постановяване на обжалваното разпореждане, тъй като не и е предявен констативен протокол от извършена проверка, както и не е присъствала по време на съставянето му. Моли съда да отмени обжалваното решение и да реши делото по същество.

В съдебно заседание жалбоподателката редовно призована не се явява.

В съдебно заседание ответникът – редовно призован, не се явява, но чрез процесуалния си представител юриск. Пеева, оспорва жалбата и моли да се остави без уважение.

Въз основа на събраните доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Жалбоподателката Х.Д.П. е самоосигуряващо се лице-адвокат и като такава се е осигурявала за всички осигурени социални рискове с изключение трудова злополука и професионална болест и безработица под БУЛСТАТ 123632818, считано от 01.01.2007г. На 13.11.2007г. с решение на Общински съвет гр.Павел баня е избрана за негов председател. Като такава и е определено и изплащано месечно възнаграждение  на осн. чл.26 от ЗМСМА като във връзка с него Община гр.Павел баня е внасяла и дължимите осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове за лице получаващо доходи на изборна длъжност под БУЛСТАТ 000817931. П. родила на 08.02.2008г. дете. На 07.04.2008г. с вх.№23-232-01-00004539, тя представила в ТП на НОИ гр.Ст.Загора, в качеството и на самоосигуряващо лице, болничен лист №А20063166591 за периода 08.02.2008г. до 20.03.2008г. за временна нетрудоспособност поради майчинство с искане да и се изплати обезщетение за майчинство за този период. В тази връзка адм. орган разпоредил проверка от контролните органи при ТП на НОИ Ст.Загора, която установила с констативен протокол, че П. е получила пълно месечно трудово възнаграждение от Община Павел баня за месец февруари 2008г. Установено е и, че П. не представила втори екземпляр от този болничен лист пред другия си осигурител Община Павел баня. По тази причина и е изплатено пълното трудово възнаграждение за м.февруари 2008г. от  Община Павел баня, като са внесени и дължимите върху него за този месец осигурителни вноски. При доказателства, съдържащи се по адм. преписка, липсват такива установяващи изплащане на жалбоподателката на трудово възнаграждение за м.март 2008г. от  Община Павел баня. С разпореждане №0-23-000-00-00074371/15.05.2008г. ръководител “Изплащане на обезщетенията и помощите” при РУ „Социално осигуряване” на НОИ гр. Стара Загора, на осн. чл.40, ал.3 от КСО чл.31, ал., от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване /НИИПОПДОО/, е отказал на жалбоподателката отпускане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство №А20063166591 за периода 08.02.2008г. до 20.03.2008г. Този отказ е мотивиран с обстоятелството, че в същия период, осигуреното лице е получавало трудов доход от изборна длъжност при втория си осигурител Община Павел баня, където не представило екземляр от болничния лист. Разпореждането за отказът е обжалвано в законния срок от П., пред Директора на ТП, НОИ гр. Стара Загора, който с Решение № 0012/24.06.2008 г. го потвърдил, като възприел същите мотиви, които развил още по подробно, с тази разлика, че не се е позовал на извършено изплащане на доход от изборна длъжност на П. *** 2008г.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на всички събрани годни, допустими и относими доказателства. Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законовия срок от Х.Д.П. *** баня, която е пряко засегната от решението и има правен интерес от оспорването му.

Жалбата е срещу индивидуален административен акт, издаден от административен орган в кръга на неговата компетентност и в съответната писмена форма, съдържа изискуемите реквизити, определящи го като валиден административен акт.

Страните не спорят по фактите и събраните доказателства. Спорът между тях е правен.

Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Предмет на съдебната проверка е оспореното от жалбоподателя Решение № 0012/24.06.2008 г. на Директора на ТП на НОИ, с което е оставена без уважение жалбата на П. срещу разпореждане № 0-23-000-00-00074371/15.05.2008 г. на ръководител “Изплащане на обезщетенията и помощите” при РУ „Социално осигуряване” на НОИ гр. Стара Загора, за отказ да и се отпусне парично обезщетение по болничен лист за майчинство №А20063166591 за периода 08.02.2008г. до 20.03.2008г.

Видно от съдържанието на оспорения административен, Директорът на ТП на НОИ – Стара Загора е направил извод, че лицето няма право на парично обезщетение за майчинство за периода 08.02.2008г. до 20.03.2008г., тъй като макар, че е включена в кръга на осигурените лица, по силата на  изрична правна норма чл.40, ал.1 от КСО това осигурително плащане при временна нетрудоспособност се дължи вместо  трудово възнаграждение, а не е едновременно с него, и то само  тогава, когото лицето е в невъзможност да извършва  дейност и получава доходи. Приел е, че предвид обезщетителния характер на това вземане едновременно за едни и същи работни дни трудово възнаграждение при един работодател или осигурител и парично обезщетение на друго основание  не може да  се получава за един и същи период от време. Съдът споделя становището на жалбоподателката, че  правоотношенията, възникнало от избор  не е трудово правоотношение по своя характер и правна същност, но за целите на социалното  и данъчното законодателство, специфични области на правото, то е приравнено на трудово. Така съгласно разпоредбата на чл. 26, ал.2 от ЗМСМА председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношения, освен тези, които противоречат и са несъвместими с неговото правно положение. Лицата  на изборни длъжности, каквито са председателите на общинските съвети извършват дейност за постигане на определени резултати  срещу възнаграждение. За тази  именно дейност те получават  доходи. Жалбоподателката не оспорва факта, че през месец февруари 2008г. е получила възнаграждение от Община Павел баня в пълен обем. Съгласно чл. 163,ал.1 от Кодекса на труда / КТ/ работничка и служителка има право на отпуск поради бременност и раждане в размер от 315 дни за всяко дете. Според разпоредбата на чл. 163, ал. 7 от КТ през време на отпуската  на служителя се изплаща обезщетение при условия и ред, определени в отделен закон – КСО. Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, при настъпване на събитията, изброени в чл. 2 от КСО. Те се дължат поради лишаване от възможността лицето в някакъв обем да полага труд. ДОО е гаранция, че тези лица ще получат парична помощ във формата на обезщетения. Майчинството е едно от осигурените събития, изброени в чл. 2 от КСО. За да възникне право на обезщетение за бременност  и раждане следва да са налице няколко кумулативни предпоставки. Те са посочени в разпоредбата на чл. 48а от КСО, а именно: бременната жена, да е осигурена за всички социални рискове без безработица и за всички социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица,  да има най-малко шест месеца осигурителен стаж. Правото на парично обезщетение по чл.48а от КСО по своята същност представлява субективно притезателно право, което възниква по силата на закона. Предмет на това право е едно вземане, което се поражда в полза на лицето, по отношение на което са налице посочените по-горе нормативно регламентирани предпоставки. Както всяко право, което възниква по силата на закона, като необходимо и достатъчно условие е наличието на елементите от законово установения фактически състав. В чл. 40, ал.1 от КСО е изведен общия принцип на всички обезщетения  се дължат, ако лицето е нетрудоспособно / не полага труд и е в отпуск за временна нетрудоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете/. Настъпване на социалния риск майчинство по принцип поражда право на жената да получи съответните осигурителни плащания. Но тяхното предназначение е да заместят трудовите доходи. Съгласно чл. 16, ал.4 от цитираната по - горе наредба паричните обезщетения на лица, които са осигурени за всички социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица се изплащат поотделно за всеки едни от договорите или за всяко основание поотделно. От което следва, че лицето не може да получава за едни същи период възнаграждение при един работодател / Община Павел Баня/ и парично обезщетение по друг договор или основание / в качеството й на самоосигуряващото се лице/. Паричното обезщетение замества  възможността да се реализират доходи  и не следва да се изплаща ако лицето получава възнаграждение за положен труд и попада в обхвата на лицата по чл. 4 от КСО. В тази връзка, извода на административния орган, че обжалваното пред него разпореждане е законосъобразно в частта му досежно недължимо обезщетение за майчинство на П. за периода от 08.02.2008г. до 29.02.2008г. е правилен. Не така стои въпроса с другата част от периода по предявения за изплащане на обезщетение болничен лист от 01.03.2008г. до 20.03.2008г. включително. За този период с оспореното пред Директора на ТП на НОИ разпореждане незаконосъобразно и необосновано е отказано обезщетяване за майчинство, тъй като по преписката не е установено Община Павел Баня да е изплатила възнаграждение на П. за месец март 2008г. за заеманата от нея изборна длъжност. В случая е без значение дали осигурената е представила или не на този осигурител втори екземпляр от болничния лист или не. Правно релевантен е само факта, че за месец март 2008г. не и е заплащано възнаграждение за заемана изборна длъжност, т.е. тя има право на обезщетение като самоосигуряващо се лице за този период.

Съдът намира, че при постановяване на оспореното решение не са нарушени административно производствените правила. С предявяване на болничния лист за плащане от страна на жалбоподателката се открива производството по изплащане на паричното й обезщетение за бременност и раждане. По силата на чл. 36,ал.1 от АПК административният орган е длъжен да събере служебно всички допустими и относими по административната преписка доказателства чрез предвидените в закона доказателствени средства. В изпълнение на това свое задължение директорът на ТП на НОИ Стара Загора е назначил комисия, извършил е проверка  и е установил, че  П.  е осигурявана на две основания като самоосигуряващо се лице и като председател на Общ.съвет Павел Баня. Този факт е обективиран в съответния протокол, които по своята същност е вторичен свидетелстващ документ, издаден от комисия, чийто функция  е спомагателна. Незапознаването със съдържанието на този документ не представлява съществено процесуално нарушение. Той само обобщава информацията от първични счетоводни документи – осигурителни плащания и ведомости за заплати, в него не се сочат и нови доказателства. Поради което съдът не възприема становището на жалбоподателката, че незапознаване с констатациите, изложени в него нарушава правото й на защита.

С оглед гореизложеното съдът намира, че решение № 0012/24.06.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, в частта с която е потвърдено Разпореждане № 0-23-000-00-00074371 от 15.05.2008 година на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ – Стара  Загора, с което на основание чл. 40,ал.3 от КСО и чл. 31,ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, е отказано на Х.Д.П. отпускане на парично обезщетение по болничен лист №А20063166591 за периода от 08.02.2008г. до 29.02.2008г. включително,  е  правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, а в частта в която и е отказано отпускане на парично обезщетение за периода от 01.03.2008г. до 20.03.2008г. включително е незаконосъобразно и следва да се отмени. В отменената част преписката следва да се върне на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ – Стара  Загора за разглеждане искането на Х.Д.П. *** баня за отпускане на парично обезщетение майчинство за периода от 01.03.2008г. до 20.03.2008г. включително, при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.

Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2  и чл.173, ал.2 от АПК, съдът

 

                         Р             Е             Ш             И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.П. *** против  Решение № 0012/24.06.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта с която е потвърдено Разпореждане № 0-23-000-00-00074371 от 15.05.2008 година на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ – Стара  Загора, с което на основание чл. 40,ал.3 от КСО и чл. 31,ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, с което й е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист № А20063166591 за периода от 08.02.2008г. до 29.02.2008г. включително.

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №0012/24.06.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта с която е потвърдено Разпореждане №0-23-000-00-00074371/15.05.2008г. на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ – Стара  Загора, с което на основание чл. 40, ал.3 от КСО и чл. 31, ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, на Х.Д.П. ***  Баня, е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист №А20063166591 за периода от 01.03.2008г. до 20.03.2008г. включително, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Разпореждане №0-23-000-00-00074371/15.05.2008г. на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ – Стара  Загора, с което на основание чл. 40,ал.3 от КСО и чл. 31,ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, на Х.Д.П. ***  Баня, е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист № А20063166591 за периода от 01.03.2008г. до 20.03.2008г. включително.

ИЗПРАЩА преписката на ръководител по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ гр. Стара Загора за произнасяне по искането на Х.Д.П. ***  Баня за отпускане на парично обезщетение по болничен лист № А20063166591 за периода от 01.03.2008г. до 20.03.2008г. включително, съобразно дадените в настоящето решение указания.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението да страните, че е изготвено.

 

                                     

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: