Р   Е   Ш   Е   Н   И   E

 

 

 86    от  25.03.2009г.    град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети февруари вде хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.                                            

и с участието на прокурора                                                                     

        като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 444 по описа за 2008г.                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с 76, ал.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ и чл.244 от Националния рамков договор /НРД/ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006г.

 

Образувано е по жалба на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАЗАНЛЪК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Старозагорска” № 16, представлявана от управителя д-р Христо Янев Христов, против Заповед № РД – 19 – 245/ 16.06.2008г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Стара Загора. Независимо, че в жалбата е посочено, че се оспорват определените санкции по т.2 и т.3 от заповедта, видно от обстоятелствената част на същата, както и от изложените съображения от пълномощника на жалбоподателя в хода на съдебното производство, съдът приема че заповед № РД-19-245/ 16.06.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора се оспорва в частта й, относно определените санкции по т.3 и т.6, както следва: 1. финансова неустойка в размер на 6120 лв.- на основание чл. 45, ал.4, т.2, буква”бб” от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и чл.238, ал.4, т.4, буква “бб” от НРД 2006 за нарушение на чл.11 от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и на чл. 188 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква „б” от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК, установено по отношение на ИЗ №№ 699, 263, 349, 381, 445, 682, 229, 485, 634, 943, 142, 39, 145, 533, 1384, 1748, 1882, 931, 1355, 1530, 1747, 1055, 903, 1543, 955, 960, 1081, 1269, 1731, 1913, 1053 и 1503 за 2008 г. и ИЗ № 11792 и 11719 от 2007 г. по КП № 102 /т.3 от заповедта/ и 2. финансова неустойка в размер на 180 лв. – на основание чл. 45, ал. 4, т. 2, буква „аа” от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и чл. 238, ал. 4, т.4, буква „аа” от НРД 2006 за нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 1 от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и на чл. 183, ал. 1, т. 1 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква „а” от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК,  установено по отношение на ИЗ № 11766 по КП № 184 /т.6 от заповедта/. 

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на административния акт, като по същество изложените съображения са за противоречието му с материалния закон. В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателя – адв. Сярова поддържа изцяло жалбата и излага подробни съображения относно липсата на  нарушения, обусловящи налагането на санкциите по т.3 и т.6 от оспорената заповед. Иска се Заповед № РД-19-245/16.06.2008г. на Директора на РЗОК-Стара Загора да бъде отменена в обжалваната й част. 

        Ответникът по жалбата -  Директор на РЗОК – Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна по подробно изложени съображения в представената по делото писмена защита и моли същата да бъде отхвърлена.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид доводите на страните, приема за установени следните обстоятелства по административноправния спор:

 Производството по издаване на оспорения административен акт е образувано със Заповед № 18-177/ 25.03.2008г. на директора на РЗОК-Стара Загора, с която на основание чл.72, ал.2 от ЗЗО и чл.222, чл.304, чл.306 и §6 от НРД 2006, е наредено да бъде извършена медицинска съвместна проверка от РЗОК със служители от НЗОК, на изпълнител на медицинска помощ МБАЛ Казанлък ЕООД, по изпълнение на индивидуален договор № 24-800/ 12.03.2008г. по КП № 26, 47, 52, 102 и 184 за периода от мес.януари до мес.февруари 2008г. Определен е проверяващия екип в състав от трима служители, двама от които лекари контрольори при РЗОК – Стара Загора и един служител от НЗОК.  Заповедта за извършване на проверка е връчена на жалбоподателя на 26.03.2008г. За резултатите от извършената проверка е съставен медицински протокол № Р–188/ 31.03.2008г. Съгласно същият, проверяващ екип в състав д-р Соня Борисова Митева – началник отдел КБМП и д-р Владимир Величков Няголов – лекар контрольор, е констатирал нарушения по три клинични пътеки /КП/, сред които са и оспорваните нарушения по КП № 102 за ИЗ №№ 699, 263, 349, 381, 445, 682, 229, 485, 634, 943, 142, 39, 145, 533, 1384, 1748, 1882, 931, 1355, 1530, 1747, 1055, 903, 1543, 955, 960, 1081, 1269, 1731, 1913, 1053 и 1503 за 2008 г. и ИЗ № 11792 и 11719 от 2007 г. – не е спазен диагностично-лечебния алгоритъм /раздел втори, т.2 от КП/, а именно не е извършена спирометрия на деца над 8 годишна възраст, както и нарушение по КП № 184 за ИЗ № 11766, изразяващо се в липса на индикации за  хоспитализация, отразени в раздел втори, т. 1 от клиничната пътека, а именно наличие на животозастрашаваща инфекция на меките тъкани. Протоколът за извършената медицинска проверка е връчен на представител на дружеството – жалбоподател на 03.04.2008г. В изпълнение на процедурата по по раздел трети от глава двадесет и първа от НРД 2006г., с възражение вх.№ 29-02-198/ 10.04.08г. управителят на МБАЛ Казанлък ЕООД е оспорил констатациите в медицинския протокол, като преписката е изпратена от директора на РЗОК – Стара Загора до Арбитражната комисия. С Решение № 1/ 13.05.2008г. Арбитражната комисия е потвърдила констатацията на проверяващия екип за нарушение на чл.11 от ИД № 24-800/ 12.03.2008г., чл.188 от НРД 2006г. във вр. с чл.201.6, буква “б” от Решение № РД-УС-04-127/ 27.12.2007г. на УС на НЗОК по КП № 102 /ИЗ №№ 699, 263, 349, 381, 445, 682, 229, 485, 634, 943, 142, 39, 145, 533, 1384, 1748, 1882, 931, 1355, 1530, 1747, 1055, 903, 1543, 955, 960, 1081, 1269, 1731, 1913, 1053 и 1503 за 2008 г. и ИЗ № 11792 и 11719 от 2007 г./, както и констатацията за неспазени индикации за хоспитализация по КП № 184/ИЗ №11766/ в нарушение на чл.8, ал.1, т.1 от ИД № 24-800/ 12.03.2008г., чл.183, ал.1, т.1 от НРД 2006 във вр. с т.201.6, буква “а” от Решение № РД-УС-04-127/ 27.12.2007г. на УС на НЗОК. Въз основа на това решение и на основание чл.232, ал.1 от НРД 2006г. директорът на РЗОК – Стара Загора е издал оспорената заповед за налагане на санкция на ИМП – МБАЛ Казанлък ЕООД. 

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

По делото е назначена и изслушана съдебно-медицинска експертиза, изпълнена от доц. д-р Мирослава Бошева – началник Клиника по детски и генетични заболявания при УМБАЛ “Св.Георги” гр.Пловдив и д-р Я.П. – ортопед-травматолог. 

При така изяснената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

 

При извършената цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, съдът намира, че Заповед № РД-19-245/ 16.06.2008г.на Директора на РЗОК-Стара Загора, в оспорената й част, е незаконосъобразна.

Оспорената заповед е издадена от компетентния по смисъла на чл.232 и чл.251 от НРД 2006г. орган – директора на РЗОК-Стара Загора, постановена е в предписаната от закона форма, но при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и в противоречие с материалния закон.

       

        От събраните по настоящото дело доказателства се установява, че контролът по изпълнението на договора между НЗОК и ИМП – МБАЛ Казанлък ЕООД е бил осъществен по реда на глава двадесета, раздел I от НРД 2006 г. - Контрол, осъществяван от длъжностни лица на НЗОК. Съгласно разпоредбата на чл.221, ал.2 от НРД 2006г., /посочена като правно основание в заповед № РД-18-177 от 25.03.2008г.на директора на РЗОК-Стара Загора за извършване на процесната проверка/,  въз основа на издадена заповед на директора на НЗОК, с която са определени обхвата и задачите на медицинската проверка, срокът на нейното извършване, както и длъжностните лица от НЗОК, които да участват в нея,   директорът на РЗОК издава заповед, с която определя  конкретния  ИМП – обект на проверката. Въпреки разпореждането на съда от 04.07.2008г. за комплектоване на жалбата с цялата административна преписка по издаването на оспорената заповед, както и указанията, дадени на ответника по жалбата с разпореждане от 11.07.2008г., че в негова тежест е да ангажира доказателства относно спазването на законовите изисквания по издаване на оспорената заповед, по делото не бе представена заповед на директора на НЗОК, въз основа на която директорът на РЗОК е разпоредил извършването на процесната медицинска съвместна проверка  на МБАЛ  Казанлък ЕООД, по изпълнението на ИД от 2008г. Доколкото със заповедта на директора на НЗОК се определят параметрите на извършваната съвместна медицинска проверка /арг.221, ал.1 от НРД 2006г./, тази  първоначална заповед е задължителна предпоставка за издаването на заповед по чл.221, ал.2 НРД от Директора на РЗОК – Стара Загора. Ето защо непредставянето по делото на заповедта по чл.221, ал.1 от НРД 2006г., издадена от директора на НЗОК поставя съда в невъзможност да извърши проверка за законосъобразното образуване на самото производство, приключило с издаването на обжалваната заповед.

       

        На следващо място съдът констатира и съществени нарушения на административнопроизводствените правила, допуснати в хода на извършената медицинска проверка.

        Със заповед № РД-18-177/ 25.03.2008г. директорът на РЗОК Стара Загора е определил проверяващия екип, в състава на който са включени двама лекари контрольори от РЗОК Стара Загора: д-р Соня Борисова Митева и д-р Владимир Величков Няголов, и един служител от НЗОК – д-р Мария Кирилова Ниновска. На основание чл. 221, ал. 3 от НРД 2006 г. извършването на медицинска проверка на МБАЛ Казанлък ЕООД е следвало да бъде удостоверено със съставен медицински протокол от длъжностните лица на РЗОК – Стара Загора  - лекари-контрольори и доклад от длъжностното лице от НЗОК. При липса на специални правила за работа на лекарите-контрольори от РЗОК следва да се прилагат правилата на раздел II - Непосредствен контрол, който се осъществява от районните здравноосигурителни каси. В изпълнение на чл. 228, ал. 1 от НРД 2006 г. двамата лекари-контрольори са съставили и подписали медицински протокол № Р-188/ 31.03.2008г, в който се съдържат констатации за извършени нарушения на ИД №24-800/ 12.03.2008г. от страна на проверения изпълнител на МП. В протокола е отразено, че проверката е извършена от проверяващ екип в състав д-р Соня Борисова Митева и д-р Владимир Величков Няголов, като липсва отразяване в проверката да е участвало определеното длъжностно лице от НЗОК – д-р Мария Кирилова Ниновска. Последната не е подписала протокола и не е представен доклад за резултатите от проверката съобразно изискването на чл.221, ал.3, изр.2 от НРД 2006г.   Непредставянето на доклад от страна на д-р Ниновска води до извод, че контролът по реда на раздел I от НРД 2006 г. всъщност е бил извършен без непосредственото задължително участие на длъжностно лице на НЗОК. Съдът намира че посоченото процесуално нарушение се явяват съществено, тъй като при установяване на фактите в хода на административното производство контролните органи не са действали в задължителния състав, определен със заповед № РД-18-177/ 25.03.2008г. на директора на РЗОК – Стара Загора. При тази конкретна фактическа обстановка не е спазено общото административно правило за установяване на истината за фактите от значение за случая по реда и със средствата, предвидени в нормативните актове. Съобразно чл. 170, ал. 1 от АПК следва да се приеме, че компетентният административен орган е основал заповедта за прилагане на санкции върху фактически основания, съществуването на които не е установено в изпълнение на законовите изисквания при издаването й. Законосъобразното удостоверяване на резултатите от извършената проверка е предпоставка за  законосъобразното образуване на самото производство по налагане на санкция, поради което нарушаването на императивните изисквания за провеждане на проверката и обективиране на резултатите от нея, опорочават процедурата и заповедта за налагане на финансова неустойка, като издадена при съществени нарушения на административно-производствените правила.  

 

По отношение на определената финансова неустойка на основание чл.45, ал.4, т.2, буква “бб” от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и чл.238, ал.4,т.4, буква “бб” от НРД 2006г. за нарушение на чл.11 от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и на чл. 188 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква „б” от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК / т.3 от Заповедта/:

Съдът намира, че в тази си част оспорената заповед е постановена и в нарушение на материалния закон.

Нарушението, за което е наложена санкцията по т.3 от заповедта се изразява в неизвършване на спирометрия на деца над 8 годишна възраст – пациенти по КП № 102 с ИЗ №№ 699, 263, 349, 381, 445, 682, 229, 485, 634, 943, 142, 39, 145, 533, 1384, 1748, 1882, 931, 1355, 1530, 1747, 1055, 903, 1543, 955, 960, 1081, 1269, 1731, 1913, 1053 и 1503 за 2008 г. и ИЗ № 11792 и 11719 от 2007 г.. Твърдяното нарушение, е определено от Директора на РЗОК – Стара Загора като неспазване на диагностично-лечебния алгоритъм по КП № 102 /раздел втори, т.2 от КП/ и е квалифицирано като такова по чл.11 от ИД и чл.188 от НРД 2006г.

Видно от доказателствата по делото и при липса на спор между кстраните, съдът приема за установено, че пациентите с ИЗ №№ 699, 263, 349, 381, 445, 682, 229, 485, 634, 943, 142, 39, 145, 533, 1384, 1748, 1882, 931, 1355, 1530, 1747, 1055, 903, 1543, 955, 960, 1081, 1269, 1731, 1913, 1053 и 1503 за 2008 г. и ИЗ № 11792 и 11719 от 2007 г. са деца на възраст от 8 до 18 години, които са били приети за лечение в МБАЛ Казанлък с диагноза “Бронхопневмония”. Няма спор между страните и относно обстоятелството, че КП по посочените 34 бр.ИЗ са били отчетени от жалбоподателя като завършени и по тях ИМП е получил плащане. Също така жалбоподателят не оспорва факта, че на пациентите с ИЗ №№ 699, 263, 349, 381, 445, 682, 229, 485, 634, 943, 142, 39, 145, 533, 1384, 1748, 1882, 931, 1355, 1530, 1747, 1055, 903, 1543, 955, 960, 1081, 1269, 1731, 1913, 1053 и 1503 за 2008 г. и ИЗ № 11792 и 11719 от 2007 г. не е правено изследване “спирометрия” /определяне на витален капацитет/, но твърди че това не представлявало нарушение на диагностично-лечебния алгоритъм по КП № 104, тъй като основните диагностични процедури и основните терапевтични процедури за да се счита за завършена тази КП, били изпълнени.

Според чл.188 от НРД 2006г., възпроизведен в чл.11 от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г., изпълнителят на болнична помощ в процеса на диагностика, лечение и обслужване на пациентите прилага утвърдени начини на действие, съобразени с указанията за клинично поведение в клиничните пътеки. Утвърдените начини на действие представляват по своята същност утвърдени от добрата медицинска практика начини на действие. По правило всяка клинична пътека съдържа описание на индикациите за хоспитализация и лечение, включително диагностични методи, чието приложение е задължително за уточняване на съответната болест. Клиничната пътека съдържа и лечебен алгоритъм терапия, представляващ системата от последователно изпълнявани по определени правила операции, която води до завършване на клиничната пътека. Действително определянето на витален капацитет /спирометрия/ - код **89.37 фигурира сред седемте основни диагностични процедури, посочени в КП № 102. Видно обаче от съдържанието на тази КП, за да се счита същата за завършена е необходимо да бъдат изпълнени три основни диагностични процедури: **87.44, **90.33, или **90.43, **90.59 /а при тежка пневмония - **90.53/ и две основни терапевтични процедури /една от които е *99.21. Следователно извършването на спирометрия не е включено в задължителния минимум медицински дейности, чието изпълнение прави КП завършена. Нещо повече - в самата КП изрично е посочено, че при приемането на пациента се извършва спирометрия, когато състоянието на болния позволява, което обстоятелство изключва твърдяния от административния орган задължителен характер на това изследване.

В процесния случай КП № 102 по посочените 34 бр.ИЗ са били завършени по см.на Приложение № 17 към Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК, което налага извода, че са били изпълнени задължителните диагностични и терапевтични процедури съгласно диагностично-лечебния алгоритъм. При съпоставяне на нормативно дефинираните понятия “клинична пътека” и “завършена клинична пътека”, дадени в т.7 и т.8 от §1 на ДР към НРД 2006г. и понятието “диагностично – лечебен алгоритъм” на всяка клинична пътека, според смисъла вложен в него в НРД 2006г. и Приложение № 17 към Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК, следва да се приеме, че при наличие на завършена клинична пътека алгоритъмът, заложен за нея е спазен. По тези съображения съдът намира, че ИМП е провел лечението на пациентите с ИЗ №№ 699, 263, 349, 381, 445, 682, 229, 485, 634, 943, 142, 39, 145, 533, 1384, 1748, 1882, 931, 1355, 1530, 1747, 1055, 903, 1543, 955, 960, 1081, 1269, 1731, 1913, 1053 и 1503 за 2008 г. и ИЗ № 11792 и 11719 от 2007 г. в съответствие с утвърдените в медицинската практика начини на действие и при пълно съобразяване с указанията за клинично поведение дадени в КП № 102, тъй като е бил спазен предвидения в тази клинична пътека задължителен обем диагностични и терапевтични процедури. В този смисъл е и заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза, изпълнена от доц.д-р Мирослава Бошева, което съдът като неоспорено от страните, мотивирано и компетентно изготвено, изцяло споделя. Съгласно същото стойностите, отчетени при извършване на изследването спирометрия по никакъв начин не могат да спомогнат за диагностициране на пневмония, нито да определят степента на тежестта й. Същите не са и критерий и за определяне на оздравяване на пневмония. Според вещото лице в България няма приета норма и съответно фиксиран апарат, на който да се провежда това изследването.

Във връзка с изложеното съдът приема, че не е налице твърдяното нарушение на чл.11 от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и на чл. 188 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква „б” от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК, поради което заповед № РД-19-245/ 16.06.2008г., в частта, с която на МБАЛ Казанлък ЕООД е наложена санкция на основание на основание чл. 45, ал.4, т.2, буква”бб” от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и чл.238, ал.4, т.4, буква “бб” от НРД 2006,  следва да бъде отменена като постановена в противоречие на материалния закон. 

 

По отношение на определената финансова неустойка на основание на основание чл. 45, ал. 4, т. 2, буква „аа” от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и чл. 238, ал. 4, т.4, буква „аа” от НРД 2006 за нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 1 от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и на чл. 183, ал. 1, т. 1 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква „а” от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК  /т.6 от заповедта/:

Съдът намира, че в тази си част оспореният административен акт е постановен при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, като съображенията за това са следните:

Нарушението, за което е приложена санкцията по т.6 от оспорената заповед, е установено при медицинска проверка, извършена въз основа на Заповед № РД–18-177/ 25.03.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора. С посочената заповед е наредено извършването на съвместна медицинска проверка по изпълнение на индивидуален договор № 24-0800/ 12.03.2008г. сключен между ИМП – МБАЛ Казанлък ЕООД и НЗОК, като проверката е следвало да обхване м.януари и мес.февруари от периода на действие на ИД от 2008г. Съдът намира, че констатациите на лекарите-контрольори, обективирани в съставения медицински протокол, за наличие на нарушение по чл.8, ал.1, т.1от ИД № 24-0800/ 25.03.2008г., излиза извън обхвата, задачата и предмета на възложената проверка. Конкретното нарушение е за липса на индикации за хоспитализиране на пациент с ИЗ № 11766 по клинична пътека № 184. Видно от приетата като доказателство по делото ИЗ №11766/07г. пациентът Ангел Ангелов Симеонов е бил приет по спешност на 28.12.2007г. в хирургично отделение на МБАЛ Казанлък ЕООД. Без съмнение към датата на извършване на твърдяното нарушение – 27.12.2007г. е действал ИД за 2007г., тъй като ИД за 2008г. все още не е бил сключен /същият е подписан на 25.03.2008г., като съгл. §2 от ДЗР на договора, влиза в сила от 01.01.2008г./. Следователно твърдяното нарушение на КП №184 по ИЗ №11766/2007г. е извършено в периода на действие на ИД 2007г. и е извън формулираната в заповедта на извършване на проверката задача – изпълнение на ИД № 24-0800/ 25.03.2008г. Осъществяването на проверката извън определения обхват опорочава процедурата и заповедта за налагане на финансова неустойка в тази и част, като издадена при съществени нарушения на административно-производствените правила. 

 

Предвид изложените съображения съдът намира, че оспорената заповед в частта, с която са определени санкции – финансова неустойка на основание чл. 45, ал.4, т.2, буква”бб” от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и чл.238, ал.4, т.4, буква “бб” от НРД 2006 за нарушение на чл.11 от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и на чл. 188 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква „б” от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК и финансова неустойка на основание чл. 45, ал. 4, т. 2, буква „аа” от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и чл. 238, ал. 4, т.4, буква „аа” от НРД 2006 за нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 1 от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и на чл. 183, ал. 1, т. 1 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква „а” от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК,  е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

 

С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като РЗОК – Стара Загора  бъде осъдена да заплати сумата от 323 /триста двадесет и три/ лева, от които 50 /петдесет/ лева платена държавна такса, 123 /сто двадесет и три/ лева платени възнаграждения за вещи лица и 150 /сто и петдесет/ лева възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие №016000/ 02.10.2008г.  

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

      Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ  Заповед № РД – 19 – 245/ 16.06.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, в частта, с която на  МБАЛ Казанлък ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Старозагорска”№ 16, са определени санкции, както следва: на основание чл. 45, ал.4, т.2, буква”бб” от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и чл.238, ал.4, т.4, буква “бб” от НРД 2006 за нарушение на чл.11 от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и на чл. 188 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква „б” от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК – финансова неустойка в размер на 6120лв. /т.3 от заповедта/ и на основание чл. 45, ал. 4, т. 2, буква „аа” от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и чл. 238, ал. 4, т.4, буква „аа” от НРД 2006 за нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 1 от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и на чл. 183, ал. 1, т. 1 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква „а” от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК – финансова неустойка в размер на 180лв. /т.6 от заповедта/. 

 

ОСЪЖДА   РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – СТАРА ЗАГОРА  да заплати на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КАЗАНЛЪК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Старозагорска № 16, сумата от 323 /триста двадесет и три/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                  

                                                                                              СЪДИЯ: