РЕШЕНИЕ

 

Номер VІ-58                                            18.02.2009г.                                     гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                  ШЕСТИ СЪСТАВ

На шестнадесети февруари                                                         две хиляди и девета година

В открито заседание, в следния състав:

                            

                                                                                     СЪДИЯ:Д.Д.

Секретар И.К.

Като разгледа докладваното от съдия Д.Д.

Административно дело  №472 по описа за 2008г.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 79 ал.2 от ЗДС / отменен/ във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от Кмета на Община Павел Баня на Заповед №449/12.06.2008г. на Областен управител на Област с административен център Стара Загора, с която е отменен АОС №624/02.04.2003г. за актуване на Паркова зона – запад с площ от 21027 кв.м., представляваща УПИ ІV парк в кв.2 по плана на гр. Павел Баня с граници : изток- улица, запад-улица, север – пешеходна алея и УПИ ІІ спортен комплекс и юг – улица и УПИ V.

            С жалбата се твърди, че акта е съставен след като този имот е отписан от актовите на книги да държавна собсвеност със заповеди № 943/11.2002г. и №589/02.08.2002г. на Областен управител на област с админстративен център Стара Загора.

От съда се иска да отмени атакуваната заповед като издадена без да са налице фактическите основания на чл.79 ал.1 от ЗДС / отменен/, а именно да е съставен АОС за имот, за който има АДС.

Ответника – Областен управител на Област Стара Загора представя писмен отговор, с който оспорва жалбата по подробни съображения. Представя и АДС № 1116/29.08.1990г. за терен за лятна къпалня, стадион и парк с граници: изток – край на регулацията, запад – улица “Столетов”, север – край на регулацията, юг – улица “Освобождение”, с площ от 312 000 кв.м.

Административен съд Стара Загора, като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Предмет на контрол за законосъобразност е заповед № 449/12.06.2008г. на Областен управител на област с адм. център Стара Загора, с която е отменен акт за публична общинска собственост №624/02.04.2003г. за имот “Паркова зона – запад”  с площ от 21027 кв.м. в кв.2 по плана на гр. Павел Баня с мотиви,  че имотът е държавна собственост. Този извод се извежда от Постановление №549 от 1950г. на МС, с което град Павел Баня е обявен за балнеолечебен курорт с национално значение и съгласно чл.2, ал.2 т.5 от ЗДС. Счита, че втората предпоставка за отмяна на АОС също е налице, тъй като липсва посочване ан бившия собственик на имота, както и номер на датат на по-рано съставените актове, а като правно основание за съставянето му е посочен единствено ЗОС, като не позволява установяване на действителнотот придобивно основание. Предвид липсата на установяване на правото на собственост на Община Павел баня.

Правно релевантните факти за спора обаче, не включват изясняване на правото на собственост, а едниствено спазването на процедурата по съставяне на АОС, тъй като последният има само декларативно значение, а Областния управител е овластен да го отмени в случаите, когато има АДС за същия имот, който не е отписан от актовите книги. Оттук и относимите доказателства по делото са АДС №1116/29.08.1990г., заповеди № 943/11.2002г. и №589/02.08.2002г. на Областен управител на област с админстративен център Стара Загора за отписване на идеални части от имота, предмет на АДС №1116. За установяване точното местоположение на имотите предмет на АДС №1116, на АОС №624/02.04.2003г. и  на заповедите за деактуване е допуснато извършването на съдебно техническа експертиза. Заключението на вещото лице е възприето от страните без възражения, а съдът му дава вяра като изгответно от лице с компетентност и поради неговата обоснованост. От същото се установява, че с АОС №624/02.04.2003г. се актува терен с площ от 21027 кв.м., който е част от терена с площ от 312000 кв.м., актуван с АДС №1116/90г., а със заповедите за деактуване се отписват терени, които представляват УПИ ІІІ и VІ в кв. 2 по плана от 1992г. Терена предмет на АОС е в кв.2, УПИ ІV по плана от 1992г. При така изяснената фактическа обстановка се налага извода, че е съставен акт за общинска собственост за част от имот, който е предмет на акт за държавна собственост и не е отписан от актовите книги, нито е направено такова искане.

            Поради това, изложените в жалбата мотиви по този въпрос не се подкрепят от фактите по делото и не могат да обосноват отмяна на атакуванат заповед, въпреки не съответното й мотивиране. В последната не е посочен АДС №1116/90г., нито е индивидуализиран имота, който е негов предмет и това, че актувания е негова част. Доводите в атакуваната заповед на Областния управител касаят спор за собственост, който не може да бъде разглеждан в настоящото производство. Въпреки не съответните мотиви, административния орган е действал според предписаното от правното основание, на което се е позовал и предвид установяване на фактите от хипотезата на чл.79 ал.1 от ЗДС/отменен/, жалбата срешу негоследва да бъде отхвърлена.

            Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

ОТХВЪРЛЯ  оспорването на Кмета на Община Павел Баня на Заповед № 449/12.06.2008г. на Областен управител на Област с административен център Стара Загора, с която е отменен АОС №624/02.04.2003г. за актуване на Паркова зона – запад с площ от 21027 кв.м., представляваща УПИ ІV парк в кв.2 по плана на гр. Павел Баня с граници : изток- улица, запад-улица, север – пешеходна алея и УПИ ІІ спортен комплекс и юг – улица и УПИ V.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

 

                                                                                          СЪДИЯ: