Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№ 174      20.05.2009г.      град Стара Загора

 

     

   В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на дванадесети май две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

                                                                       СЪДИЯ: И.Я.

       

при секретар   М.П.                                                                          и с участието

                        на прокурора  Р.С.                                                                                                    като разгледа

                        докладваното от съдия И. Я. административно дело № 473 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ / във вр. с чл.79, ал.2 /отм./ от Закона за държавната собственост /ЗДС/.

           

            Образувано е по жалба на община Павел Баня, представлявана от кмета на общината Станимир Радевски, против Заповед № 447/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора. С оспорената заповед, на основание чл.32, ал.1, чл.31, т.3, т.4 и т.5 от Закона за администрацията /ЗА/, чл.5 и чл.79, ал.1 от ЗДС и чл.114 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост /ППЗДС/, са отменени одобрени от Кмета на община Павел Баня Актове за  общинска собственост, както следва АОбС № 625/ 02.04.2003г.;  АОбС № 1275/ 05.05.2006г.; АОбС № 1276/ 05.05.2006г.; АОбС № 1277/ 05.05.2006г.; АОбС № 1076/ 04.04.2005г.; АОбС № 1223/ 30.12.2005 г.; АОбС № 1077/ 04.04.2005г.; АОбС № 1212/ 14.11.2005г.; АОбС № 1213/ 14.11.2005г.; АОбС № 1224/ 30.12.2005г.; АОбС № 1078/ 04.04.2005г.; АОбС № 1222/ 30.12.2005г.; АОбС № 1506/ 09.02.2007г, АОбС № 1507/ 09.02.2007г АОбС № 1508/ 09.02.2007г АОбС № 1509/ 09.02.2007г АОбС № 1078/ 04.04.2005г и  АОбС № 1225/ 30.12.2005г. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като по същество изложените съображения са за постановяването му в противоречие на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят твърди, че отменените АОбС са съставени и одобрени след провеждане на процедура по отписване на недвижимите имоти от актовите книги за държавна собственост и при наличието на законово регламентираните материалноправни предпоставки за това. Обосновава, че доколкото правото на собственост на държавата върху процесните имоти не е установено и удостоверено по надлежен ред и със съответните документи, Областният управител на област Стара Загора не може по административен ред в производство по чл.79, ал.1 от ЗДС да постановява отмяната на съставените АОбС. Моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваната заповед, като незаконосъобразна.

           

            Ответникът по жалбата -  Областен управител на област Стара Загора в представения по делото писмен отговор по чл. 163, ал.2 от АПК, оспорва подадената жалба като неоснователна. С подробно изложени съображения поддържа, че заповедта, като издадена в съответствие с материалния закон, при наличие на предпоставките по чл.79, ал.1 /отм./ от ЗДС и при упражняване на законово регламентирани правомощия, е правилна и законосъобразна.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

С обжалваната заповед № 447/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора са отменени одобрени от Кмета на община Павел Баня Актове за общинска собственост - АОбС № 625/ 02.04.2003г.;  АОбС № 1275/ 05.05.2006г.; АОбС № 1276/ 05.05.2006г.; АОбС № 1277/ 05.05.2006г.; АОбС № 1076/ 04.04.2005г.; АОбС № 1223/ 30.12.2005 г.; АОбС № 1077/ 04.04.2005г.; АОбС № 1212/ 14.11.2005г.; АОбС № 1213/ 14.11.2005г.; АОбС № 1224/ 30.12.2005г.; АОбС № 1078/ 04.04.2005г.; АОбС № 1222/ 30.12.2005г.; АОбС № 1506/ 09.02.2007г, АОбС № 1507/ 09.02.2007г АОбС № 1508/ 09.02.2007г АОбС № 1509/ 09.02.2007г АОбС № 1078/ 04.04.2005г и  АОбС № 1225/ 30.12.2005 г. Оспореният акт е постановен на основание чл.32, ал.1, чл.31, т.3, т.4 и т.5 от ЗА, чл.5 и чл.79, ал.1 от ЗДС и чл.114 от ППЗДС. От фактическа страна заповедта се основава на обстоятелството, че с посочените актове за общинска собственост незаконосъобразно, в нарушение на материалния закон, са актувани като общински недвижими имоти – държавна собственост, представляващи застроени и незастроени терени, находящи се в гр. Павел Баня, кв. 27 и 27а по плана на града, индивидуализирани от гл. т. на площ, номер на УПИ и граници. Прието е, че доколкото с ПМС № 549/ 1950г. гр. Павел Баня е обявен за балнеолечебен курорт с национално значение, а терените по отношение на които са съставени АОбС се намират в курортната зона на града и са отредени за обекти обслужващи потребности от лечение, профилактика и почивка, същите представляват имоти с национално значение, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение чрез общо ползване и като такива - държавна собственост по см. на чл. 2, ал.2, т.5 от ЗДС. Отделно от това са изложени доводи че в терена, за които са съставени АОбС № 1213/ 14.11.2002г.. има разположени каптажи за минерална вода. Последните представлявали водовземно съоръжение за подземни в т.ч. минерални води по см. на § 1 от Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенични нужди /Наредба № 3/ 2000г./ и като такива - водоизточник по см. на чл. 2 от Наредбата. Посочено е, че земята около каптажите като терен в който попада водоизточник на минерални води от находище на минерална вода Павел Баня – изключителна държавна собственост по см. на чл.14, ал.1, т.2 от Закона за водите /ЗВ/,  представлява публична държавна собственост по см. на чл. 15 от ЗВ.  Въз основа на горното Областният управител е обосновал извод, че доколкото актуваните с АОбС имоти са държавна, а не общинска собственост, съставените актове за общинска собственост са материално незаконосъобразни. 

По делото е представена образуваната административна преписка по издаване на оспорената заповед, съдържаща отменените с нея Актове за публична общинска собственост - - АОбС № 625/ 02.04.2003г.;  АОбС № 1275/ 05.05.2006г.; АОбС № 1276/ 05.05.2006г.; АОбС № 1277/ 05.05.2006г.; АОбС № 1076/ 04.04.2005г.; АОбС № 1223/ 30.12.2005 г.; АОбС № 1077/ 04.04.2005г.; АОбС № 1212/ 14.11.2005г.; АОбС № 1213/ 14.11.2005г.; АОбС № 1224/ 30.12.2005г.; АОбС № 1078/ 04.04.2005г.; АОбС № 1222/ 30.12.2005г.; АОбС № 1506/ 09.02.2007г, АОбС № 1507/ 09.02.2007г АОбС № 1508/ 09.02.2007г АОбС № 1509/ 09.02.2007г АОбС № 1078/ 04.04.2005г и  АОбС № 1225/ 30.12.2005 .; кореспонденция между Областна администрация – Стара Загора и Кмета на община Павел Баня и Председателя на Общински съвет – Павел Баня. Представен е и АДС 1116/ 29.08.1990г. с който е актуван като държавна собственост терен с площ от 312 000кв.м. – за лятна къпалня, стадион и парк с граници: от изток – край на регулация; от запад – ул. “Столетов”; от север – край на регулация и от юг – ул. “Освобождение”. С първият съставен акт за публична общинска собственост /№ 625/ 02.04.2003г./ са актувани терените и построените в тях сгради, съставляващи УПИ І , курортен комплекс по действалия ПУП към 2003г.Като правно основание за придобиване на правото на собственост върху имота е посочено Закона за общинската собственост. Впоследствие след направени частични изменения на ПУП – ПР одобрени със Заповед № 162/ 10.04.2004г.  и на основание чл.59 от ЗОС въз основа на АОбС № 625/2003г. са съставени нови актове за общинска собственост - № 1275/2006, 1276/2006 и АОбС1277/2006 ., с които са актувани новообразуваните УПИ в резултат на разделянето и отделянето на терени от УПИ І,кв.27.Със заповед № 253/ 08.06.2004 година е създаден квартал 27а чрез отделянето му от кв. 27 по плана на Павел баня. По силата на горната заповед и въз основа на АОбС № 625/ 2003 година и на основание чл. 59 от ЗОС са съставени актовете за публична общинска собственост № 1076/2005г., № 1077/2005г., № 1078/2005 г. и № 1079/2005 г. за новообазуваните терени. В последствие по решение на ОС  Павел баня и на основание чл.6,ал.1 от ЗОС за същите имоти са съставени нови актове този път за частна общинска собственост за същите терени както следва: 1223/2005 г. , 1212/2005г. 1213/2005г, 1225/2005г.Със заповед №  28 от 15.01.2007 година са направени промени в  ПУП ПР и са съставени АОС №№1507/2007г., №1506/2007 г., № 1508/2007 г. и №1509/ 2007 година. Правно основание са актуване на тези имоти като общински е посочен предходно съставения АОС 1078/2005 година.. АОС № 1224/2005 г. е съставен на основание чл.6,ал.1 от ЗОС въз  основа на АОС № 1077/2005 г.

По делото са допуснати и назначени комплексна съдебно-техническа експертиза и техническа експертиза, заключенията по които съдът кредитира и възприема като компетентни, обективни и безпристрастни. Въз основа на извършен оглед на място, проучване и обективиран в констативно-съобразителната част на заключенията обстоен анализ на действалите  кадастралните и регулационни планове на гр. Павел Баня за периода 1949г. – 2005г., на одобряваните техни изменения и на промените в площта, конфигурацията,  границите и номерацията на УПИ вещите лица подробно са посочили промени в ПР, извършени след съставяне  на № АОС 625/2003. Установили са че имотите, актувани като общински с отменените със Заповед 447/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора актове за общинска собственост попадат в терена от 312 000кв.м., който е бил актуван с АДС № 1116/ 1990г. и се намират в кв. 27 по плана на Павел баня за 1992 година. Този имот е площ от 312 000 кв.м. и включва квартали 2,26,27 и 27 а по плана , съгласно комбинираната скица Съгласно заключението на комплексната съдебно-техническа експертиза в кв. 27 и 27а има изградени 4 бр. каптажи и два броя сондажи за минерална вода, като за тях са учредени и санитарно охранителни зони със заповед № 97/04.01.1983 година на МНЗ.Санитарно охранителната зона от първата група/ сондаж СМ+, каптаж “ Кадемията,” Голям гьол” и малък гьол” заемат 80 кв.м.  от УПИ VІІІ -1448, кв.27 и 3060 кв.м.от УПИ Іскк, кв. 27.Санитарно охранителната зона на  каптаж “ Жабарника” е 480 кв.в и заема 100 кв.м. от УПИ V одо, кв.27, 80 кв.м. от алеята и 300 кв.м. от УПИ Іскк. Сондаж Сз-7 има утвърдена санитарно охранителна зона с площ от 440 км.м. и заема УПИ Х, каптаж минерална вода, кв.27 а по плана на гр. Павел Баня.

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на обжалваната заповед на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Оспорването, като направено в законово установения срок, от активно легитимирано лице и против заповед, подлежаща на съдебен контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо. При съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и приетата за установена въз основа на тях фактическа обстановка съдът намира, че разгледана по същество, жалбата е  частично основателна по отношение на имотите, които към момента на издаване на заповедта на областния управител не са вече собственост на община Павел Баня поради извършени прехвърлителни в полза трети лица, а в останалата част жалбата се явява неоснователна. 

 

Оспорената заповед е издадена от материално и териториално компетентния орган съгласно действалата към датата на постановяването й разпоредба на чл. 79, ал.1 от ЗДС  – Областен управител на област Стара Загора, в изискуемата форма и при спазване на императивните изисквания досежно нейното съдържание, регламентирани в разпоредбата на чл.59, ал.2 от АПК. Същата е постановена в съответствие с  материалния закон .

Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.1 от ЗДС /в редакцията преди отмяната й, обн. ДВ бр.54 от 13.06.2008г./, когато незаконосъобразно е актуван имот - държавна собственост, като общински, актът за общинска собственост се отменя със заповед на областния управител. Следователно правомощието на административния орган за издаване на заповед по реда и на основание чл.79, ал.1 /отм./ от ЗДС възниква при кумулативното наличие на две материалноправни предпоставки, а именно: 1. Установена по надлежния ред собственост на държавата върху недвижим имот /имоти/ и 2. За тези имоти незаконосъобразно да са съставени актове за общинска собственост. С оглед на така описания законово регламентиран правопораждащ фактически състав за възникване и упражняване правомощието по чл.79, ал.1 /отм./ от ЗДС от страна на Областния управител, първият релевантен юридически факт, който следва да бъде установен и доказан, е фактът досежно принадлежността на правото на собственост на държавата върху имот, актуван с АОбС. Изхождайки от административния характер на производството по чл.79, ал.1 от ЗДС /респ. на съдебното производство по оспорване и контрол за законосъобразност на постановен на основание чл.79, ал.1 от ЗДС административен акт/, в рамките на които производства е недопустимо да бъдат разглеждани и разрешавани вещноправни спорове за собственост, твърдяното право на собственост на държавата може и следва да бъде установявано единствено въз основа на надлежни документи, удостоверяващи възникването и съществуването на това право. Такъв документ на първо място би бил съставен АДС, който по аргумент от разпоредбата на чл. 158, ал.1 от ППЗДС /отм/, чл.114, ал.1 от сега действащия ППЗДС във вр. с чл. 5, ал.1 от ЗДС, удостоверява с обвързваща материална доказателствена сила до доказване на противното удостоверените в него факти и обстоятелства в т.ч. принадлежността на правото на собственост. На следващо място такива документи могат да бъдат нотариален акт или договор /при придобиване на собствеността въз основа на сделка/ или пък влязло в сила съдебно решение, което със сила на пресъдено нещо установява спрямо общината принадлежността на правото на собственост на държавата. В случая АДС № 1116 от 29.08.1900  доказва , че процесните имоти, актувани като общински  са  държавна собственост.

Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.3 от ЗДС актът за държавна собственост няма правопораждащо действие, същият има констативен, а не конститутивен характер. Но по аргумент от разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗДС именно с акт за държавна собственост държавата удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост. Актът за държавна собственост, като официален свидетелстващ документ, както и съгласно изричната разпоредба на 158, ал.1 от отменения ППЗДС, идентична с разпоредбата на чл.114 от сега действащия ППЗДС има обвързваща материална доказателствена сила до доказване на противното досежно удостоверените в него факти и обстоятелства в т. ч. принадлежността на правото на собственост на държавата върху актувания имот. Ето защо освен удостоверителния ефект съставените по надлежния ред и в изискуемата форма АДС имат и легитимиращ ефект – с тях именно държавата доказва, че е титуляр на правото на собственост. И докато в едно исково производство при спор за материално право е допустимо оборването на обвързващата доказателствена сила на съставен АДС или АОбС и съответно установяването и доказването принадлежността на това право, в административното производство /каквото е производството по чл.79, ал.1 /отм./ от ЗДС/, когато упражняването на едно право респ. правомощие е обусловено от принадлежността на правото на собственост върху даден имот, титулярството на вещното право следва да е установено по надлежния ред и със съответния документ. След като за един имот е съставен АДС,  независимо че е възможно по силата на §7 от ЗМСМА или по силата на чл. 2 от ЗОС общината да е станала собственик на процесните имоти, общината може да състави акт за общинска собственост след като инициира процедурата, уредена в разпоредбата на чл.109 от ППЗДС, респективно чл. 158 от ППЗДС/ отм./ и иска отписване  на тези имоти  от съответните актови книги  по реда на чл. 112 / със заповед на областния управител. Едва с новелата на чл. 58,ал.5 от ЗОС , приета през 2008 г.се даде възможност на общините да съставят актове за общинска собственост, за имоти преминали в собственост на общините по силата на закона., без да искат отписването им от актовите книги на държавата.

Съдът не споделя становището на ответника по жалбата , че по силата на разпоредбите на  ЗВ,  държавата е придобила право на собственост върху процесните имоти, актувани с АОС. Действително “възникването” на държавна собственост може да стане и по силата на закона. Това са хипотезите когато въз основа на нормативна разпоредба собствеността върху определени имоти е определена като държавна такава.. По делото не са представени никакви доказателства, че процесните имоти са обявени като такива от национално значение било с нормативен, било с административен акт. Обстоятелството, че с ПМС № 549/ 1950г. град Павел Баня е обявен за балнеолечебен курорт с национално значение и доколкото се твърди че “терените, по отношение на които са съставени АОбС се намират в курортната зона на гр. Павел Баня и са отредени за обекти обслужващи потребности от лечение, профилактика и почивка”, не води до направения от Областния управител на област Стара Загора извод че тези имоти са предназначени за “трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение.” На първо място обстоятелството, че имотите се намират в гр. Павел Баня – балнеолечебен курорт с национално значение не е достатъчно за да се аргументира, че процесните терени представляват имоти с “национално значение” по см. на чл.2, ал.2, т.5 от ЗДС. Да се приеме противното би означавало всички имоти на територията на курорта да бъдат със статут на “публична държавна собственост”, което е правно и житейски необосновано. На следващо място не са представени каквито и да е било доказателства, че актуваните с отменените АОбС имоти попадат в “курортната зона” на гр. Павел Баня. Нещо повече – няма данни такава устройствена зона да е отредена и обособена с ПУП за града в съответствие със ЗУТ и подзаконовите актове по неговото прилагане. А и в констативно-съобразителната част на приетото като доказателство по делото заключение на комплексната съдебно-техническа експертиза/ изрично е посочено, че кв.27 /в който се намират имотите актувани с отменените АОбС/ попада в „парковата зона” на гр. Павел Баня. С оглед заключението на същата експертиза абсолютно необосновано е и твърдението, че имотите са отредени „за обекти обслужващи потребности от лечение, профилактика и почивка от национално значение”. Отреждането на имотите с ПУП по аргумент от разпоредбата на чл.112, ал.1 от ЗУТ определя структурата на територията, устройствените зони и територии с устройствен режим и конкретното предназначение на всеки поземлен имот по см. на чл.8 от ЗУТ във вр. с чл. 48 от Наредба № 8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Няма данни по ПУП на гр. Павел Баня в кв. 27 и 27а да са отредени имоти за обекти публична собственост, отразяването на които би било задължително ако са предвидени за изграждане. В заключението на експертизата изключително подробно и изчерпателно е посочено предназначението на всеки един от имотите, актувани с отменените АОбС по ПУП на гр. Павел Баня от 1949г. до действащия такъв към настоящия момент, като нито едно от тях не сочи на конкретно отреждане за публично мероприятие на държавата, още по-малко за обслужване на потребности от “лечение, профилактика и почивка от национално значение”.

 

Ето защо съдът приема, че за конкретния административно-правен спор е установено имотите – предмет на отменените актове за  общинска собственост са актувани с АДС № 1116/1990 година,. Следователно  е налице първата от материалноправните предпоставки по чл.79, ал.1 /отм./ ЗДС обуславяща възникването на правомощието за Областния управител да издаде заповед за отмяна на одобрените от Кмета на община Павел Баня актовете за публична общинска собственост.

           Съдът намира че е налице и второто законово установено условие по чл.79, ал.1 /отм./ от ЗДС. При съставянето на първия Акт за публична общинска собственост № 625/2003 г не .  е спазено изискването на приложимата към процедурата за издаването  му разпоредба чл.158, ал.2 от ППЗДС /отм./, съгласно която общините, които претендират права върху имот, за който има съставен акт за държавна собственост могат да се снабдят с документ за собственост, ако такъв не е издаван, след като бъде издадена заповед за отписване. Актът за публична общинска собственост № 625/ 2003г. е съставен без проведени административни производства по чл.78, ал.1 от ЗДС . И при съставените въз основа на него последващи АОС с правно основание чл. 59 от ЗОС и чл. 6,ал.1 от ЗОС не е проведена процедурата по чл. 78,ал.1 от ЗДС, поради което те следва да се отменят.

Обжалваната заповед е постановена и в съответствие с целта на закона. В отменената към настоящия момент разпоредба на чл.79, ал.1 от ЗДС беше предвиден един облекчен ред за защита правото на държавна собственост. Условие за прилагането на тази защита е наличието на съставен акт за общинска собственост за имот, по отношение на който е налице по-рано издаден АДС и който имот не е отписан от актовите книги за държавна собственост или за който имот държавата се легитимира като собственик въз основа на влязло в сила съдебно решение, с което със СПН е установено правото й на собственост. Действително това изискване не е изрично установено в закона, но то следва както от административния характер на производството така и от целта на регламентираното правомощие на Областния управител по чл.79, ал.1 от ЗДС. Тази цел се основава на недопустимостта на съществуването на два акта, с които се установява принадлежността на правото на собственост върху един и същи имот на два различни правни субекта – държавата и общината и които актове /АДС и АОбС/ се ползват с презумтивна доказателствена сила по силата на закона чл. 158, ал.1 от ППЗДС /отм./, съотв. чл.114 от сега действащия ППЗДС и чл.38, ал.2 от ППЗОС /отм./. Именно в случаите на конкуренцията между документите, удостоверяващи правото на собственост /каквито за държавата са актовете за държавна собственост, а за общината – актовете за общинска собственост/, нормативното разрешение е в полза на по-рано съставения АДС. Въвеждайки изискването АОбС да се съставя едва след проведена процедура по отписване от актовите книги за държавна собственост законът от една страна забранява съставянето на АОбС за имот, по отношение на който е налице необорен по надлежния ред акт за държавна собственост, а от друга – регламентира възможност по административен ред със заповед на Областния управител да бъде отменен по-късно съставеният АОбС.

По отношение на АОС № 1223/2005т.,№1212/2005 г.№1275/2005  съдът намира, че жалбата е основателна Общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти с акт за общинска собственост, който е официален свидетелстващ документ, съставен от посочени в закона лица по определен ред и установена форма - чл. 5, ал. 1 и ал. 2 ЗОС. Съгласно разпоредбата на чл.64,ал1 от ЗОС имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика. Видно от тези актове в графа разпореждане с имота е посочено” извършена продажба”, заповед за отписване № 51/31.01.2007г., замяна, заповед за отписване № 360/ 19.07.2006 година, ,договор за доброволна делба, отписан със заповед № 674/04..12.2006 година. От горните записвания е видно, че община Павел Баня се е разпоредила с имотите, актувани с изброените по- горе актове.и е престанала да бъде техен собственик по силата на различни по своя характер правни сделки.. Ако областен управител твърди, че община Павел Баня е прехвърлила правото на собственост върху трети лица, без то надлежно да е възниквало следва по реда на общото исково производство –чл.108 от ЗС, респективно установителен иск по чл. 124,ал.1 от ГПК  да докаже, че приобретателите на процесните имоти, актувани с актове за общинска собственост не са техни собственици, тъй като праводателят не е бил такъв. Наличието или липсата на АОС ще се преценява от гражданския съд към момента на изповядване на сделките с оглед преценка на дали тези лица добросъвестни.

            Предвид гореизложеното съдът намира, че оспорената Заповед № 447/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора следва да се отмени, в частта , в която са отменени АОС № 1223/2005т.,№1212/2005 г.№1275/2005   е издадена в противоречие на материалния закон и в несъответствие с целта на закона, което по см. на чл.1 46, т.4 и т.5 от АПК е абсолютно основание за нейната отмяна, като незаконосъобразна., а в останалата част жалбата на кмета на община Павел Баня се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.    

             

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд,  

 

                       

                               Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ОТМЕНЯ  Заповед № 447/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, с която на основание чл.32, ал.1, чл.31, т.3, т.4 и т.5 от Закона за администрацията, чл.5 и чл.79, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.114 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост в частта , с която  са отменени одобрени от Кмета на община Павел Баня Актове за общинска собственост, както следва: 1275/ 05.05.2006г, АОбС № 1223/ 30.12.2005 г.; АОбС № 1212/ 14.11.2005г,  като незаконосъобразна. 

 

         ОТХВЪРЛЯ  жалбата на кмета на община Павел Баня, в частта й , с която се оспорва законосъобразността на Заповед № 447/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, с която на основание чл.32, ал.1, чл.31, т.3, т.4 и т.5 от Закона за администрацията, чл.5 и чл.79, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.114 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост в частта , с която , са отменени одобрени от Кмета на община Павел Баня Актове актове за общинска собственост както следва: АОбС № 625/ 02.04.2003г.;   АОбС № 1276/ 05.05.2006г.; АОбС № 1277/ 05.05.2006г.; АОбС № 1076/ 04.04.2005г.; АОбС № 1077/ 04.04.2005г.;.; АОбС № 1213/ 14.11.2005г.; АОбС № 1224/ 30.12.2005г.; АОбС № 1078/ 04.04.2005г.; АОбС № 1222/ 30.12.2005г.; АОбС № 1506/ 09.02.2007г, АОбС № 1507/ 09.02.2007г АОбС № 1508/ 09.02.2007г АОбС № 1509/ 09.02.2007г АОбС № 1078/ 04.04.2005г и  АОбС № 1225/ 30.12.2005 , като неоснователна.

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: