РЕШЕНИЕ

 

Номер VІ-59                                            18.02.2009г.                                     гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                  ШЕСТИ СЪСТАВ

На шестнадесети февруари                                                         две хиляди и девета година

В открито заседание, в следния състав:

                            

                                                                                     СЪДИЯ:Д.Д.

Секретар И.К.

Като разгледа докладваното от съдия Д.Д.

Административно дело  №474 по описа за 2008г.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 79 ал.2 от ЗДС / отменен/ във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от Кмета на Община Павел Баня на Заповед №446/12.06.2008г. на Областен управител на Област с административен център Стара Загора, с която са отменени актове за частна общинска собственост, както следва: АОС № 550/08.02.2001г., АОС № 645/02.04.2004г., АОС № 646/02.04.2004г., АОС №1214/14.11.2005г., АОС №1215/14.11.2005г, АОС № 1216/14.11.2005г, АОС № 1217/14.11.2005г, АОС № 1218/14.11.2005г. и АОС № 1219/14.11.2005г.

            С жалбата се твърди, че акта е съставен след като този имот е отписан от актовите на книги да държавна собсвеност със заповеди № 943/11.2002г. и №589/02.08.2002г. на Областен управител на област с админстративен център Стара Загора.

От съда се иска да отмени атакуваната заповед като издадена без да са налице фактическите основания на чл.79 ал.1 от ЗДС / отменен/, а именно да е съставен АОС за имот, за който има АДС.

Ответника – Областен управител на Област Стара Загора представя писмен отговор, с който оспорва жалбата по подробни съображения. Представя и АДС № 1116/29.08.1990г. за терен за лятна къпалня, стадион и парк с граници: изток – край на регулацията, запад – улица “Столетов”, север – край на регулацията, юг – улица “Освобождение”, с площ от 312 000 кв.м.

Административен съд Стара Загора, като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Предмет на контрол за законосъобразност е заповед №446/12.06.2008г. на Областен управител на област с адм. център Стара Загора, с която са отменени посочените по-горе актове за частна общинска собственост за терен с обща площ от 11 960 кв.м., отреден за обекти КОО в кв.27, парцел ІІ по плана на града, с мотиви,  че имотът е държавна собственост. Този извод се извежда от Постановление №549 от 1950г. на МС, с което град Павел Баня е обявен за балнеолечебен курорт с национално значение и съгласно чл.2, ал.2 т.5 от ЗДС. Счита, че втората предпоставка за отмяна на АОС също е налице, тъй като липсва посочване на бившия собственик на имота, както и номер и дата на по-рано съставените актове, а като правно основание за съставянето му е посочен единствено ЗОС, което не позволява установяване на действителното придобивно основание. Предвид липсата на установяване на правото на собственост на Община Павел баня се разпорежда отмяна на съставените АОС.

Правно релевантните факти за спора обаче, не включват изясняване на правото на собственост, а едниствено спазването на процедурата по съставяне на АОС, тъй като последният има само декларативно значение, а Областния управител е овластен да го отмени в случаите, когато има АДС за същия имот, който не е отписан от актовите книги. Оттук и относимите доказателства по делото са АДС №1116/29.08.1990г., заповеди № 943/11.2002г. и №589/02.08.2002г. на Областен управител на област с админстративен център Стара Загора за отписване на идеални части от имота, предмет на АДС №1116. За установяване точното местоположение на имотите предмет на АДС №1116 и на АОС №550/08.02.2001г., и  на заповедите за деактуване, е допуснато извършването на съдебно техническа експертиза. Заключението на вещото лице е възприето от страните без възражения, а съдът му дава вяра като изгответно от лице с компетентност и поради неговата обоснованост. От същото се установява, че с АОС №550/08.02.2001г. се актува терен с площ от 11960 кв.м., който е част от терена с площ от 312000 кв.м., актуван с АДС №1116/90г., а със заповедите за деактуване се отписват терени, които представляват УПИ ІІІ и УПИ VІ в кв. 2 по плана от 1992г. Терена предмет на АОС №550/08.02.2001г. е урегулиран в кв.27а по действащият план от 2004г., а по този от 1992г., по който е извършвано отписване на части от актувания с АДС 1116 терен, е в кв27. АОС с номера от 1214 до 1219 и АОС с номера 645 и 646 имат за предмет части от площта на имота, описан в АОс №550/08.02.2001г. Те са урегулирани в УПИ в кв.27а, поради което няма съвпадение с имотите, за коиото е разпоредено отписване със заповеди №943/11.2002г. и №589/02.08.2002г. на Областен управител на област Стара Загора.

При така изяснената фактическа обстановка се налага извода, че са съставени актове за общинска собственост за част от имот, който е предмет на акт за държавна собственост и не е отписан от актовите книги, нито е направено такова искане.

            Поради това, изложените в жалбата мотиви по този въпрос не се подкрепят от фактите по делото и не могат да обосноват отмяна на атакуванат заповед, въпреки не съответното й мотивиране. В последната не е посочен АДС №1116/90г., нито е индивидуализиран имота, който е негов предмет и това, че актувания е негова част. Доводите в атакуваната заповед на Областния управител касаят спор за собственост, който не може да бъде разглеждан в настоящото производство. Въпреки не съответните мотиви, административния орган е действал според предписаното от правното основание, на което се е позовал и предвид установяване на фактите от хипотезата на чл.79 ал.1 от ЗДС/отменен/, жалбата срешу негоследва да бъде отхвърлена.

            Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

ОТХВЪРЛЯ  оспорването на Кмета на Община Павел Баня на Заповед № 446/12.06.2008г. на Областен управител на Област с административен център Стара Загора.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

 

                                                                                          СЪДИЯ: