Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  49  12.11.2008г.   град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на  двадесет и втори октомври две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.   

и с участието на прокурора                                                                

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 475 по описа за 2008г.                                                       

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на “Вълчев Инвест” ЕООД със седалище гр.Първомай и адрес на управление: ул.”Христо Ботев”№ 1в, представлявано от управителя Тоско Колев Христозов, чрез пълномощника адв. Христо Вълчев, против Заповед № РД-09-409/ 20.06.2008г. на кмета на община Чирпан, с която е обявен кандидата, спечелил конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – Дворно място с площ от 1770 кв.м., представляващо УПИ ХV”за обществени дейности” в кв.121 по плана на гр.Чирпан. Жалбоподателят твърди, че издадената заповед е незаконосъобразна, тъй като се основавала на неточни данни относно ценовите предложения и оттам неправилни изчисления и неправилно класиране на кандидатите, съдържащи се в доклада на конкурсната комисия. Единственият довод, релевиран от жалбоподателя е че доколкото в предложението на кандидата, определен за купувач, изрично не е посочено, че предлаганата от него цена в размер на 226000лв. е без ДДС, е следвало конкурсната комисия да приеме, че това е цена с включен ДДС. Като е приела обратното, комисията е определила цена, различна от предложената от този участник, в резултат на което кандидата “Роуз Трейдинг”ЕООД е получил максимален брой точки – 75 и е бил класиран на първо място.  

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез пълномощника си адв.Вълчев поддържа жалбата. Моли оспорената Заповед № РД-09-409/ 20.06.2008г. да бъде отменена.

Ответникът по жалбата – Кмета на община Чирпан, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна. Поддържа, че оспореният административен акт е правилен и законосъобразен. 

Ответникът по жалбата – “Роуз Трейдинг”ЕООД гр.Чирпан, чрез пълномощника си по делото, моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана.   

Ответниците по жалбата – “Вълеви”ООД гр.Чирпан и “Оксен”ООД гр.Първомай, редовно и своевременно призовани, не изпращат представители в съдебно заседание и не вземат становище по основателността на жалбата.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

 Жалбата е подадена в законоустановения срок от заинтересовано лице, участник  в проведения конкурс, имащо право на жалба против заповедта, с която е определен за спечелил конкурса друг участник в него, при което се явява допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

С решение № 65 от 24.04.2008г., издадено на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.41, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се извърши продажба чрез конкурс на незастроен имот с площ 1770 кв.м., представляващ УПИ ХV, кв.121 по плана на гр.Чирпан, ул.”Г.Димитров”. С това решение е приета пазарната оценка на имота, представляваща минималната продажна цена в размер на 118 600,00лв. без ДДС. Определени са и условия, които да бъдат включени в конкурсните изисквания, както следва: 1. Задължение за купувача да изгради обект с обществено – делово предназначение, съгласно отреждането на имота /УПИ/, за срок на изпълнение не повече от три години от датата на подписване на договора за продажба на имота; 2. Задължение за купувача да прехвърли на Община Чирпан правото на собственост на минимум 100 кв.м. от първи офисен етаж на сградата; 3. Купувачът да гарантира бъдещите инвестиции с парична или банкова гаранция в размер на 10% от продажната цена, която се освобождава след получаване на разрешение за строеж.

Със заповед № РД-09-341/ 28.05.2008г. Кмета на Община Чирпан на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.72 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ и в изпълнение на решение № 62/ 24.04.2008г. на ОбС Чирпан, открива процедура за продажба чрез конкурс на общински имот – дворно място с площ от 1770кв.м., представляващо УПИХV1 кв.121 в гр.Чирпан, ул.”Г.Димитров”/между ПК”Искра” и Агроаптека „Агроиндекс”/. Определена е началната цена на имота – 118 600лв., дата на провеждане на конкурса, конкурсна документация, крайния срок за подаване на заявления и депозит за участие. Определени са специални условия условия за участие в конкурса /идентични с определените условия по решение № 65/24.04.2008г.. на Общински съвет Чирпан/ и критерии за оценка на предложенията. Съгласно изискването на чл.75 от НРПУРОИ конкурса е обявен в местен седмичник – „Чирпански новини” бр.11(405) от 31.05.2008г. В установения срок са постъпили заявления за участие от „Вълчев инвест”ЕООД гр.Първомай, „Оксен”ООД гр.Първомай, „Вълеви”ООД гр.Чирпан и „Роуз трейдинг”ЕООД гр.Чирпан. На 17.06.2008г. комисията, назначена със заповед № РД-09-396/ 17.06.2008г. на кмета на общината е провела конкурса, като е съставила доклад за работата си. Съгласно този доклад до участие са допуснати и четиримата кандидати. В него е отразено, че комисията пристъпва към оценка на предложенията. Самото оценяване е направено в табличен вид при стриктно спазване на утвърдените критерии за оценка и тяхната относителна тежест. Вземайки предвид получените крайни резултати комисията е класирала на първо място „Роуз трейдинг”ЕООД гр.Чирпан, на второ място „Вълчев инвест”ЕООД гр.Първомай, на трето място „Вълеви”ООД гр.Чирпани и на четвърто място „Оксен”ООД гр.Първомай. Въз основа на съставения доклад от комисията кмета на община Чирпан е издал обжалваната заповед № РД-09-409/ 20.06.2008г., с която е определил „Роуз трейдинг”ЕООД гр.Чирпан за купувач на недвижимия имот – общинска собственост.

По делото е представена преписката  образувана по провеждане на конкурса и издаване на обжалваната заповед, включително подадените предложения от участниците в него, заедно със съпровождащата ги документация.

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че оспореният административен акт е законосъобразен – издаден е от компетентния по см. на чл.35, ал.6 от ЗОС орган, при спазване на административно-производствените правила, постановен е при наличие на нормативно регламентираните материалноправни предпоставки, в предвидената от закона форма и съдържа изискуемите по чл. 59, ал.2 от АПК и чл. 80 от НРПУРОИ реквизити.  

В жалбата, по която е образувано съдебно-административното производство единствения довод за незаконосъобразност на оспорената заповед се свежда до това, че предложената от кандидата „Роуз трейдинг”ЕООД цена е с включен ДДС, като конкурсната комисия в противоречие с разпоредбата на чл.67, ал.2 от ЗДДС е приела, че това е цена без ДДС. В резултат на което комисията е извършила неправилна оценка на предложенията и класиране на кандидатите. Според жалбоподателя неговото предложение по критерий № 1 – цена на имота е по виско /201 000лв. без ДДС или 241 200 лв. с вкл.ДДС/ от ценовото предложение на спечелилия кандидат, и е следвало фирма “Вълчев инвест”ЕООД гр.Първомай да бъде класиран от комисията на първо място, респ. кмета на общината да издаде заповед, с която да определи него за купувач. 

При преценка на доказателствата по делото съдът намира за неоснователно това възражение на жалбоподателя. Действително, съгласно разпоредбата на чл.67, ал.2 от ЗДДС когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена. В конкретния случай обаче не може да намери приложение цитираната правна норма.  Видно от съдържанието на Решение № 65/ 24.04.2008г. ОбС Чирпан е приел решение за продажба на недвижимия имот – предмет на конкурса, като е определил начална цена на имота в размер на 118 600,00 лв. без ДДС. В изпълнение на това решение кмета на общината е издал нарочна заповед за откриване на конкурса. В утвърдената конкурсна документация и по конкретно в условията за провеждане на конкурса отново изрично е посочено, че началната цената на имота е 118 600,00лв.(без ДДС), като е въведено и изискването предложената от кандидатите цена да не е по – ниска от началната конкурсна цена. Следователно, както Общинския съвет, така и кмета на общината, категорично и недвусмислено са определили че в продажната цена на имота не е включен данък добавена стойност. В тази връзка съдът счита, че правилно конкурсната комисия е приела посочените от кандидатите цени като такива без ДДС, съобразно утвърдените от възложителя и обявени условия на конкурса, независимо, че в две от подадените предложения /на “Роуз трейдинг”ЕООД и “Вълеви”ООД/ цената на имота /т.1 от предложението/ е посочена без изричното отбелязване, че в нея не е включен ДДС. Определената комисия е извършила преценка на допустимостта на подадените четири предложения, извършила е и оценка същите при спазване на законоустановения ред и въз основа на въведените критерии от възложителя, като е извършена преценка на всяко от подадените предложения по отношение на всеки един въведен критерий. От страна на комисията не е  допуснато въвеждането на допълнителни такива за да е налице неправилност на извършеното оценяване.

Предвид изложените съображения съдът приема, че обжалваната заповед е  законосъобразна.  Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

  С оглед изхода на делото направеното от пълномощника на “Роуз трейдинг” ЕООД гр.Чирпан искане за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като “Вълчев инвест”ЕООД гр.Първомай бъде осъдено да заплати на ответника по жалбата “Роуз трейдинг”ЕООД гр.Чирпан сумата от 50,00лв. /петдесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие №   030499/ 21.10.2008г.. 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на “ВЪЛЧЕВ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Първомай, ул.”Христо Ботев”№ 1в, представлявано от управителя Тоско Колев Христозов, против Заповед № РД-09-409/ 20.06.2008г. на кмета на община Чирпан, с която е обявен кандидата, спечелил конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, като неоснователна.  

ОСЪЖДА “ВЪЛЧЕВ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Първомай, ул.”Христо Ботев”№ 1в, представлявано от управителя Тоско Колев Христозов да заплати на  “РОУЗ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул.”Г.С.Раковски”№ 4А, представлявано от управителя Павлина Стефанова Танева, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                             

  

СЪДИЯ: