Р   Е   Ш   Е   Н   И   E

 

 № 44    10.12.2008г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември  две хиляди и осма година, в състав:

 

                                           

                СЪДИЯ: Р.Т.

       

при секретар   П.М.                                                                   и с участието

            на прокурора                                                                                                   като разгледа

            докладваното от съдия Р. Т. административно дело № 477 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба, подадена от С.А.М., в качеството й на управител и представляващ “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност “Банала чешма” № 27, собственик на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Гео Милев” № 35, против Заповед № РД – 19 - 247/ 17.06.2008г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ – гр. Стара Загора. С оспорената заповед на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от Индивидуален договор № 24 – 0203/ 01.03.2006г., за констатирано нарушение по чл.5, ал.1, т.3 от ИД 2006г., е наложена финансова неустойка в размер общо на 450лв. В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед, като по същество изложените съображения са за постановяването й при неспазване на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК за посочване на фактическите основания за издаване на акта. Жалбоподателят оспорва и направения от Директора на РЗОК извод за наличие на допуснати нарушения по индивидуалния договор, обосноваващи налагането на санкция - финансова неустойка.  Направено е искане за отмяна на обжалваната заповед.

 

Ответникът по жалбата -  Директор на РЗОК – Стара Загора, чрез  процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. С подробно изложени съображения в съдебно заседание обосновава, че с оглед на констатираните при извършената финансова проверка нарушения и при правилно определяне на съответната по вид и размер санкция, законосъобразно с оспорената заповед е наложена финансова неустойка общо в размер на 450лв.  

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е частично основателна.

       

            Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Аптека “Марешки”, собственост на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД – гр. Варна, е изпълнител по сключения с НЗОК – гр. София Индивидуален договор № 24 – 0203/ 01.03.2006г.  за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК. Със Заповед № РД – 18 – 497/ 28.05.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, на основание чл. 49 от Националния рамков договор 2006г. /НРД/ и чл.31 от Индивидуалния договор /ИД/, е наредено да бъде извършена пълна финансова проверка на  аптека “Марешки – Стара Загора”, гр. Стара Загора, ул. “Гео Милев” № 35, по изпълнение на ИД № 24-0203/ 01.03.2006г. и Анекс от 01.02.2008г., със задача: Проверка по отпускането на лекарства по рецептурните бланки – МЗ - НЗОК № 5, в съответствие с чл.1 от ИД. За резултатите от извършената проверка е съставен констативен протокол № Р – 477/ 28.05.2008г. за извършване на финансов контрол върху изпълнението на договорите, сключени с аптеките. Съгласно същият, проверяващият екип финансови инспектори е констатирал следните нарушения: 1. На 29.02.2008г. е изпълнена рецепта № 16321 на лицето Цоньо Атанасов Иванов, като на 13.02.2008 год. с друга рецепта са му отпуснати същите медикаменти; 2. С рецепта № 14830 от 23.02.2008 год. е отпуснат четвърти медикамент – Plavix на лицето Димитър Лазаров Константинов по едно и също МКБ за един период; 3 На 07.02.2008 год. е изпълнена рецепта № 9591 на лицето Петър Веселинов Величков като не е спазено възрастовото ограничение при отпускане на RF 108 Seretide discusa; 4. На 23.03.2008 год. е изпълнена рецепта № 23231 на лицето Йоан Киряков, като не е спазено възрастовото ограничение при отпускане на RF 119 Flixotide; 5. С рецепта № 24977 от 31.03.2008 год. е отпуснат медикамента CF 351 Auronal  на лицето Господин Вълчев Попов по МКБ I 10, като на 07.03.2008 год. му е отпуснат медикамента CF 540 – Nordipin, който е от същата ХТГ, но по друго МКБ –І 20 и 6. С рецепта № 34363/ 30.04.2008г. е изпълнено дублирано предписание на CF 414 Nitrendipin на лицето Йордан Стоянов. Срещу направените в протокола констатации за извършени нарушения е подадено писмено възражение от управителя на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД до Директора на РЗОК – Стара Загора с вх. № 29-03-369/ 09.06.2008г. Предвид обстоятелството, че възражението е подадено след изтичане на регламентирания в чл.34 от ИД 7-дневен срок от връчване на констативния протокол, същото не е било разгледано по предвидения в чл. 36 от ИД ред.   Видно от писмо изх. № 29-03-389/ 11.06.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, изложените във възражението аргументи относно дублираното отпускане на медикамент по рецепта № 34363/ 30.04.2008г. са приети за основателни и жалбоподателят е уведомен, че по отношение на тава констатирано нарушение санкция няма да бъде наложена. С оспорената в настоящото производство Заповед № РД-19-247/ 17.06.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД – гр. Варна, като собственик на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Гео Милев” № 35,  на основание чл.36, ал.2 от ИД № 24-0203/ 01.03.2006г. във връзка с извършена проверка по Заповед № РД – 18 – 497/ 28.05.2008г. и съставен констативен протокол № Р – 477 от 28.05.2008г., е наложена санкция – финансова неустойка общо в размер на 450лв., определена на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от ИД за констатирано нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от ИД. В мотивите на заповедта са описани поотделно всяко едно от нарушенията, определени от Директора на РЗОК – Стара Загора като такива по чл. 5, ал.1, т.3 от ИД 2006г.

            По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на обжалваната заповед, както и Договор № 24 – 0203/ 01.03.2006г. за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, сключен между НЗОК – гр. София и маг. Фармацевт Йорданка Иванова – ръководител на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Гео Милев” № 35, собственост на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД – гр. Варна, ведно с Допълнително споразумение № 2 към договора от 30.01.2008г., в сила от 01.02.2008г. Представени и приложени по делото са и извлечение от утвърденото със Заповед № РД – 16 – 3/ 10.01.2008г. на Директора на НЗОК Указание за работа с лекарствен списък на НЗОК, както и извлечение лекарствения списък досежно медикаментите RF 108 и RF 119.   

По делото е назначена и изслушана съдебно-медицинска експертиза, заключението по която съдът кредитира и възприема като компетентно, обективно и безпристрастно. Съгласно същото в Указанието за работа с лекарствения списък на НЗОК, представляващ приложение № 11 от Решение № РД – УС – 04 – 127/ 27.12.2007г. на УС на НЗОК и в лекарствения списък, е регламентирано възрастово ограничение за изписване на медикаментите RF 108 Seretide discusa и RF 119 Flixotide; медикаментите Nordipin и Auronal са в една и съща химико-терапевтична група – групата на калциевите антагонисти; медикаментите Nordipin CF 540 и Auronal CF 351 са изписани за различни заболявания с МКБ 120 съотв. МКБ 110.

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган -  Директорът на РЗОК – Стара Загора, в предвидената от закона форма и при постановяването й не са допуснати нарушения на процедурните правила. По отношение на четири от констатираните от проверяващите нарушения санкциониращият орган правилно и обосновано е приел, че са налице фактическите предпоставки, обуславящи налагането на договорните санкции.

 

Съгласно чл.3, ал.2 от сключения ИД № 24-0203/ 01.03.2006г., Аптека “Марешки” се е задължила да отпуска лекарства, медицински изделия и диетични цени за специални медицински цели при условията на този договор и приложенията към него. Едно от тези изисквания, установено в чл.2, ал.1 от ИД, е отпускането на медикаменти да се извършва само при условие, че същите са предписани по установения ред, като съгласно чл.5, ал.1, т.3 от договора аптеката е длъжна да не изпълнява рецептата и да я връща на приносителя й когато има несъответствие между предписания брой опаковки лекарство и определената доза на прием и на другите общи изисквания по предписване на лекарствените продукти, медицинските изделия и диетични храни за специални медицински цели. От своя страна такива общи изисквания се съдържат в Указанието за работа с лекарствения списък на НЗОК /Указанието/ и в самия лекарствен списък, които, съгласно клаузата на чл.54, т.1 от сключения ИД представляват Приложение № 1 – неразделна част от самия договор. В раздел VІІ от договора е предвидено, че за констатирани нарушения на неговите разпоредби, се налагат предвидените по вид и размер санкции. По смисъла на чл.38, ал.1, т.3, б. “а” от ИД неспазването на изискванията на чл.5, ал.1 от същия представлява нарушение, което е основание за налагане на санкция - финансова неустойка в размер на 90лв., умножена по броя на констатираните нарушения.

 

От представената и приета като доказателство по делото Рецептурна бланка № Е 4515547 /л. 77 от делото/ е видно, че с Рецепта № 1881 от 07.02.2008г., на Цоньо Атанасов Иванов с ЕГН **********, са изписани лекарствени продукти – CF 267, СF 448 и CF 502, отпуснати на 13.02.2008г. На 29.02.2008г. Аптека „Марешки” е изпълнила рецепта № 16321/ 29.02.2008г. /л.40/, като е отпуснала на същото лице същите лекарствени продукти, преди да е изтекъл срока, за който са предписани и отпуснати медикаментите по първата рецепта. Съгласно т. Б 1.6 от Указанието, не се допуска дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствата, като в т. Б 2.7 във вр. с т. Б. 3.2 от Указанието е регламентирано, че при предписването на лекарствата и издаването на рецептурните бланки задължително се проследява предходното получаване на лекарствата от ЗЗОЛ, с цел недопускане дублиране на предписанията или нарушаване на правилата за предписване на лекарствата, като се съобразява задължително датата на предходното отпускане на лекарствата, документирано в рецептурната книжка. С оглед на установеното задължение по чл.5, ал.1 т.3 от ИД и т.В 8. 3 от Указанието, Аптека „Марешки” е следвало като констатира, че е налице дублиране по см. на т. Б 1.6 във вр. с т. Б 2.7 и т. Б. 3.2  от Указанието на предписанията в рамките на срока, за който са предписани и отпуснати лекарствата, да върне рецептата и да не я изпълнява. Отпускайки повторно същите медикаменти на същото лице по Рецепта № 16321/ 29.02.2008г., издадена в несъответствие на общите изисквания по предписването на лекарствата, аптека “Марешки” е допуснала нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от ИД, което е основание за налагане на санкция – финансова неустойка по чл. 38, ал.1, т.3, б. “а” от ИД.

 

Съгласно приетите като доказателства по делото Рецептурни бланки №№ Е 2870514 и Е 2870513 /л. 78-79/, на лицето Димитър Лазаров Костадинов с Рецепти №№ 2421/ 14.01.2008г. и 2398/ 14.01.2008г. са изписани лекарствени продукти - CF 406, СF 436 и CF 192, за МКБ І 20. Рецептите са изпълнени и медикаментите са отпуснати на 05.02.2008г. На 23.02.2008г. Аптека „Марешки” е изпълнила рецепта № 14830 от 21.02.2008 год. /л.39/, като на същото лице и за същото МКБ - І 20, е отпуснат лекарствен продукт Plavix, който се явява четвърти медикамент в рамките на срока, за който са отпуснати лекарствата, предписани по първите две рецепти. Съгласно т. Б. 1.6 от Указанията, не се допуска едновременно предписване от общопрактикуващ лекар и специалист за рамките на срока за който са предписани на повече от три лекарствени продукта за едно заболяване /един МКБ код/. В случая в нарушение на  изискванията по т. Б 2.7 и т. Б.3.2 от Указанието за задължително съобразяване при изписването на медикаментите на датата, на която са отпуснати предходно предписаните такива, документирано в рецептурната книжка, е предписан четвъртия медикамент Plavix на едно и също лице, за едно и също заболяване по МКБ, за което са били предписани и отпуснати други три лекарствени продукта. В изпълнение на задължението си по чл. 5, ал.1 т.3 от ИД и т.В. 8.3 от Указанието магистър фармацевтът е бил длъжен след като установи несъответствието с общите изисквания по предписване на лекарствата да не изпълнява рецепта № 14830 от 21.02.2008 год. Отпускайки предписания медикамент аптека “Марешки” е извършила нарушение по см. на чл. 38, ал.1, т.3, б. “а” във вр. с чл.5, ал.1 от ИД, за което нарушение се следва санкция – финансова неустойка в размер на 90лв.

 

Видно от представената по делото Рецептурна бланка № Е 2844998 /л. 38/, на 07.02.2008г. аптеката е изпълнила рецепта № 9591 от 05.02.2008г., като е отпуснала на лицето Петър Веселинов Величков, с ЕГН ********** лекарствен продукт RF 108 Seretide discusa. Съгласно заключението по назначената съдебно-медицинска експертиза в лекарствения списък на НЗОК, е регламентирано възрастово ограничение за изписване на медикамента и същият може да се изписва на деца над 12г. С оглед на посочения ЕГН на П. Величков очевидно лицето няма навършени 12год. В случая предписването на лекарството предвид възрастта на ЗЗОЛ не съответства с общите изисквания по изписването на лекарствата. В изпълнение на задължението си по чл.5, ал.1, т.3 от ИД и т.В 8.3 от Указанието, аптеката е била длъжна да не изпълнява рецептата и да я върне, като отпускайки лекарствения продукт въпреки несъответствията на рецептата с изискванията по предписването на лекарствата, е допуснала нарушение на чл.5, ал.1 от ИД, обуславящо налагането на санкция. Съдът не възприема за основателно възражението на жалбоподателя, че в случая при отпускането на лекарството магистър – фармацевтът се е съобразил с предписанията на общопрактикуващия лекар и на специалиста – детски пулмолог. Доколкото медикамента е изписан на лице на възраст под минимално определената при разрешаването за употреба на лекарствения продукт, по аргумент от т. Б. 3.7 от Указанието, при оформянето на рецептата предписващият медикамента лекар /общопрактикуващ или специалист/, е бил длъжен да се подпише срещу така изписаното лекарство. Видно от Рецептурна бланка № Е 2844998 такъв подпис липсва и следователно предписаното лекарство не е следвало да бъде отпускано.

От Рецептурна бланка № Е 6811638 /л. 37 от делото/ се установява, че на  23.03.2008 год. Аптека „Марешки” е изпълнила рецепта № 23231/ 17.03.2008г. като е отпуснала на лицето Йоан Киряков, с ЕГН ********** лекарствен продукт RF 119 Flixotide. Съгласно заключението на съдебно-медицинската експертиза в Указанието за работа с лекарствения списък на НЗОК, представляващ приложение № 11 от Решение № РД – УС – 04 – 127/ 27.12.2007г. на УС на НЗОК, е регламентирано възрастово ограничение за изписване на медикамента и същият може да се предписва на деца над 16г. С оглед на посочения ЕГН на Йоан Киряков към датата на отпускане на лекарственият продукт лицето няма навършени 16год. По съображения, аналогични на изложените по-горе, отпускането на медикамента въпреки несъответствията на рецептата с изискванията по предписването на лекарствата представлява нарушение на чл.5, ал.1 от ИД, което е основание за налагане на санкция – финансова неустойка по чл. 38, ал.1, т.3, б. “а” от ИД. 

 

Въз основа на съставения констативен протокол № Р – 477/ 28.05.2008г. и установеното, че с рецепта № 24977 от 31.03.2008 год. е отпуснат медикамента CF 351 Auronal на лицето Господин Вълчев Попов по МКБ I 10, като на 07.03.2008 год. му е отпуснат медикамента CF 540 – Nordipin, който е от същата ХТГ, но по друго МКБ –І 20, Директорът на РЗОК – Стара Загора е приел, че е налице нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от ИД, което е основание за налагане на финансова санкция. Съдът намира, че този извод е неправилен, по следните съображения:

 

Нито в Решение № РД – УС – 04 – 127/ 27.12.2007г. на УС на НЗОК, нито в приложенията към него – Лекарствения списък и Указанието за работа с лекарствения списък на НЗОК, съществува забрана за предписване респ. отпускане на лекарствени продукти от една и съща химико-терапевтична група за заболявания с различни МКБ кодове. Регламентираната в т. Б. 1.5 забрана е за лечението на едно ЗЗОЛ за повече от едно заболявания с едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, а не на такива, включени в една и съща химико - терепевтична група.  А съгласно заключението на назначената съдебно-медицинска експертиза Медикаментите Nordipin код CF 540 и Auronal код НЗОК CF 351 са в една и съща химико - терапевтична група – групата на калциевите антагонисти, но тези медикаменти са с различно международно непатентно наименование. В Международната класификация на болестите  /МКБ/ под код І 10 е заболяването Есенциална хипертония, а под код І 20 е заболяването Стенокардия. Видно от рецептурна бланка на НЗОК № Е 7108129 на пациента е изписано лекарство Auronal  за заболяването Есенциална хипертония с МКБ код І 10, а съгласно  рецептурна бланка на НЗОК № Е 5086296 на пациента е изписано лекарството Nordipin за заболяването Стенокардия с МКБ код І 20. Следователно двата лекарствени продукта са с различни международни непатентни наименования и при изписването им не са допуснати несъответствия с общите изисквания за предписване на медикаментите и съответно отпускането от Аптека “Марешки” по  рецепта № 24977 от 31.03.2008 год. на медикамента CF 351 Auronal на Господин Вълчев Попов по МКБ I 10, не представлява нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от сключения ИД, което да обоснове налагането на финансова санкция по чл. 38, ал.1, т.3, б. “а”.  Още повече че видно от представените по делото извлечения от лекарствения списък, същият никъде не съдържа отбелязване към коя химико-терепевтична група принадлежи съответния медикамент.

 

Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че при издаването на заповедта не са спазени изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, доколкото не е „конкретизирано точно и ясно кои текстове и разпоредби на ИД № 24-0203/ 01.03.2006г. и съответно приложенията и анекса от 01.02.2008г. са нарушени с всяко от описаните действия” и поради „липса на ясна мотивировка при налагането на санкцията и начина на нейното определяне общо в размер на 450лв.” На първо място изрично в заповедта е отбелязано, че финансовата неустойка се налага за нарушение на чл. 5, ал.1, т.3 от ИД 2006г. Обстоятелството, че текстово в съдържанието на заповедта не е изписано какво е предвидено в посочената разпоредба респ. кои точно общи изисквания по предписванията на лекарствата не са спазени, не представлява нарушение на формата на акта от категорията на съществените такива, което да обоснове наличието на  отменително основание по см. на чл.146, т.2 от АПК. Доколкото както задълженията, така и санкциите за неизпълнението им са  регламентирани в сключен договор /неразделна част от който са Лекарствения списък и Указанието за работа с лекарствения списък/ и страна по който договор е и жалбоподателят, несъстоятелно е да се твърди, че липсата на точна и ясна конкретизация кои текстове и разпоредби от ИД и приложенията са нарушени, опорочава формата на издадената от Директора на РЗОК – Стара Загора заповед. С оспореният в настоящото съдебно производство акт се налага финансова неустойка, която е договорно установена санкция по вид, основание и размер в сключения ИД договор № 24 – 0203/ 01.03.2006г., за неизпълнение на поети от страна на изпълнителя задължения по същият този договор.

Възражението за липсата на обосновка относно начина на определяне на общия размер на наложената финансова неустойка е несъстоятелно – изрично в заповедта е посочено, че санкцията се налага на основание чл.38, ал.1 т.3, б”а” от ИД № 24-0203/ 01.03.2006г., текстът на която разпоредба е пределно ясен – за „нарушение по чл.5, ал.1 от договора се налага финансова неустойка в размер на 90лв. умножена по броя на констатираните нарушения” – т.е при установени 5 /пет/ нарушения по чл.5, ал.1 от ИД въпрос на елементарна аритметична операция е определянето на общия размер на финансовата неустойка като сума в размер на  450лв.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че четири от петте констатирани нарушения на чл.5, ал.1 т.3 от ИД № 24-0203/ 01.03.2006г. действително са извършени от Аптека “Марешки” – гр. Стара Загора, с оглед на което правилно и  обосновано за същите е наложена санкция по чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от ИД. С оглед на което  Заповед № РД-19-247/ 17.06.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора в частта й, с която е наложена финансова неустойка за сумата от 360 /триста и шестдесет/ лв. е законосъобразна и оспорването в тази му част следва да бъде отхвърлено, като неоснователно.  Заповед № РД – 19 - 247/ 17.06.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора в частта й, с която на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от ИД  е наложена финансова неустойка за сумата над 360 /триста и шестдесет/ лв. до 450 /четиристотин и петдесет/ лв. се явява незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

 

Искането на процесуалния представител на ответника по жалбата РЗОК - Стара Загора и на пълномощника на жалбоподателя “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, съобразно изхода на делото. На РЗОК – Стара Загора следва да бъдат присъдени 4/5 от направените разноски общо в размер на 150лв. /от които 70лв. внесено възнаграждение за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение, определено в размер на 80 лв., съгласно чл. 7, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 8 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, за осъщественото процесуално представителство пред настоящата съдебна инстанция/, а на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД – гр. Варна – 1/5 от направените разноски общо в размер на 50лв./внесена държавна такса по делото/, като по компенсация “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД – гр. Варна бъде осъдено да заплати на РЗОК – Стара Загора сумата от 110лв. Доколкото на репариране подлежат само действително направени разноски, такива за адвокатско възнаграждение не следва да бъдат присъждани, тъй като по делото няма представени доказателства за договорено, внесено /платено/ от жалбоподателя адвокатско възнаграждение.

.     

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ и четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

      Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ  Заповед № РД – 19 - 247/ 17.06.2008г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора в частта й, с която на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност “Банала чешма” № 27, собственик на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Гео Милев” № 35, на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от Индивидуален договор № 24 – 0203/ 01.03.2006г. за извършено нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от същия договор е наложена санкция - финансова неустойка за сумата над 360 /триста и шестдесет/ лв. до 450 /четиристотин и петдесет/ лв., като незаконосъобразна.

           

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност “Банала чешма” № 27, собственик на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Гео Милев” № 35, против Заповед № РД-19-247/ 17.06.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора в частта й, с която на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от Индивидуален договор № 24 – 0203/ 01.03.2006г. за извършено нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от същия договор е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 360 /триста и шестдесет/ лв. , като неоснователна. 

 

            ОСЪЖДА “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност “Банала чешма” № 27, БУЛСТАТ 103789484, представлявано от управителя С.А.М., да заплати на Районната здравноосигурителна каса – гр. Стара Загора сумата от 110 /сто и десет/ лева, представляваща направените разноски в производството по делото.

 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                         СЪДИЯ: