Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-25                                 06.10.2008г.                                    гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                   ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесет и девети септември                                                    две хиляди и осма година

в публично заседание в състав:     

           

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

секретар И.К.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №480 по описа за 2008г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на  чл.145 и сл. от АПК, образувано по оспорване от Д-р А.А.С. на Заповед №РД-19-0455/01.08.2007г. на Директора на РЗОК Стара Загора, с която е наложена финансова неустойка в размер на 70лв. за  несъответствие между декларираното, съгласно т.218.3 във връзка с т.273, б”в” от Решение №РД-УС-04-12/02.02.07г. на УС на НЗОК и наличното оборудване и обзавеждане, и финансова неустойка в размер на 70лв.за констатирано нарушение на чл.12 ал.2 от ИД 2007г. и чл.268 ал.2 от НРД 2006г.

            Производството е висящо за втори път пред АС Стара Загора, след като с решение №8746/15.07.2008г. на ВАС на РБ е отменено решението по адм.д. №381 по описа на АС Стара Загора за 2007г., с което оспорената заповед е обявена за нищожна. Върховният съд се е произнесъл по валидността на заповедта, поради което при новото разглеждане на делото не следва да се обсъжда възражението на оспорващия за нейната  нищожност.

С жалбата се навеждат доводи и за не законосъобразност на оспорената заповед, а именно изложеното в мотивите не отговаря на действителното положение. Жалбоподателката твърди, че притежава четири матрицодържателя, но те не са били видени от проверяващите. Оспорва се и липсата на ампула калциев глюконат, която се е намирала в спешния шкаф, но проверяващите не са попитали, за да им бъде показана, а списъка с информация за пакета от дейности и техния обем и стойности, за които има сключен договор с НЗОК е пред очите на пациентите .

От съда се иска да бъде отменена заповед №РД-19-0455/01.08.2008г. на Директора на РЗОК Стара Загора, като бъдат присъдени и направените по делото разноски. 

            Ответния административен орган, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и иска да бъде отхвърлена като неоснователна.

            Административен съд Стара Загора, като взе предвид становищата на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

            Оспорването е заявено в срок, от лице с правен интерес, поради което е допустимо, но разгледано по същество е неоснователно:

            Оспорената заповед е издадена от компетентен орган и след спазване правилата на чл. 222 и сл. от НРД 2006г. и правилата на раздел ІІІ от същия за налагане на санкциите. Издадена е заповед № РД -18-0246/10.04.2007г. от Директора на РЗОК Стара Загора, с която е наредено да бъде извършена съвместна медицинска проверка с експерти от НЗОК от 10.04.2007г. до 13.04.2007г. вкл. на ИППСП, представлявано от доктор С.. В заповедта е посочена вида и обхвата проверката – пълна, планова и първична, със задача да провери изпълнение на клаузите на НРД, Решение №РД-УС-04-12/02.02.2007г. и ИД от 2007г. Уточнено е изрично, че проверката следва да се извърши от Данчо Динев и д-р Яна Костадинова, които лица са положили подписите си под съвместния протокол и под медицинския, връчен на 20.04.2007г. На основание чл.228 ал.3 от НРД 2006г., когато се установи липса на документи, на изискуема апаратура и оборудване, фактите се констатират в съвместен протокол, изготвен до приключване на проверката и подписан от проверяващите и лицето, представляващо ИМП. Това изискване, което предопределя законосъобразността на процедурата по установяване на нарушението е изпълнено, а оттам и фактите, на които се позовава Директора на РЗОК Стара Загора са доказани. Като е предвидил съставянето на съвместен протокол, законодателя е целял да се избегне не достоверно документиране на отрицателни обстоятелства, каквито са именно липсата на документи и оборудване. С полагане на подписа си под текста на съвместния протокол, проверявания изпълнител на медицинска помощ, удостоверява верността на възприетото от контролните органи. Протокола е официален свидетелстващ документ, поради което за опровергаване на неговото съдържание, наведено с жалбата, е недопустимо да се събират свидетелски показания – чл.164 ал.1 т.2 от ГПК. Освен това, задължение на проверяваното лице е да установи наличността на задължително оборудване и медикаменти. Удостоверено е връчването на заповедта, с която е разпоредено извършването на проверка, като целта е да бъде запознат изпълнителя на медицинска помощ с нейния предмет и обхват, за да може да установи изпълнението на клаузите на ИД и НРД. Изложеното в жалбата не се подкрепя от доказателствата /съвместния протокол/, които при констатирано нарушение - липса на изискуемо оборудване, се изготвят в хода на административното производство по постановяване на оспорената заповед. Спазено е изискването при възражение спора да бъде отнесен до арбитражна комисия, след чието решение се е произнесъл и административния орган.  

            Предвид изложеното и като не установи нарушения на процедурата по постановяване на акта и на приложимия материален закона, а именно чл.316 ал.1 т.8 и т.10 от НРД 2006г., установяващи размера на санкцията и вида на нарушението, съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, като в съответствие с този резултата на оспорващия не се следват разноските за един адвокат и държавна такса.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

            ОТХВЪРЛЯ оспорването от доктор А.А.С.,***, на Заповед № РД-19-0455/01.08.2007г. на Директора на РЗОК Стара Загора.

            Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: