Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  51   28.11.2008г.    град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и осма година, в състав:

 

                                           

          СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.                                                                     

и с участието на прокурора

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 499 по описа за 2008г.                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.65, ал.4 от Закона за общинската собстваност /ЗОбС/.

 

Образувано е по жалба на “Кривицки и сие”ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Г.С.Раковски”№ 138, представлявано от управителя Румен Василев Кривицки, против заповед N 1894 от 22.07.2008г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал1 от ЗОбС е разпоредено изземването на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи терени за разполагане на рекламно-информационни елементи и е определен 14-дневен срок за доброволно освобождаване на имота, считано от датата на получаване на заповедта. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като конкретните доводи са, че заповедта е издадена от некомпетентен орган, в нарушение на изискванията за форма по чл.59, ал.2, т.4 от АПК и в противоречие с материалноправни разпоредби. Иска се Заповед № 1894 от 22.07.2008г. на кмета на община Стара Загора да бъде отменена. 

 

Ответникът по жалбата -  Кмета на Община Стара Загора, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. По делото е постъпило писмено становище от Даниела Желязкова, редовно упълномощена, с което оспорва жалбата. Моли същата да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана. 

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна, следното:

Не се спори по делото, че на 23.01.2008г. са сключени шест броя граждански договори с №№ 177, 179, 181, 183, 185 и 187, съгласно които Община Стара Загора, представлявана от проф.Светлин Танчев – кмет на Общината предоставя за ползване на “Кривицки и сие”ООД общински терени за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/. Договорите са със срок на действие 3години и влизат в сила от 01.01.2008г. /р.ІІ, чл.2 от договорите/. Уговорени са и условията за предсрочното им прекратяване като в чл.16, ал.1, б.”г” на всеки от договорите е посочена възможността договорът да бъде прекратен едностранно, с отправено 30-дневно предизвестие от страна на община Стара Загора. С писмо № П-И-419/ 21.02.2008г. кметът на община Стара Загора е уведомил, че прекратява подписаните на 23.01.2008г. договори за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на общината, на основание чл.16, ал.1, б.”г” от договора.  От представеното и прието като доказателство по делото известие за доставяне, и при неоспорване на този факт от страна на жалбоподателя, се установява, че предизвестието е връчено на 22.02.2008г. на пълномощник на “Кривицки и сие”ООД. С последващо писмо № П-И-1225/ 06.06.08г. кмета на общината е уведомил управителя на търговското дружество, че поради прекратяване на договорите сключени между Община Стара Загора и “Кривицки и сие”ООД за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на общината, следва в 14-дневен срок да бъдат демонтирани поставените в общински терени РИЕ и терените да се приведат в добър благоустройствен вид. Жалбоподателят е бил предупреден и за последиците при неизпълнение, а именно – прилагане на административни мерки за освобождаване на заетите от “Кривицки и сие”ООД общински терени. Посоченото писмо е било изпратено по пощата с обратна разписка и е получено от пълномощник на жалбоподателя на 10.06.2008г., видно от приложеното по делото известие за доставяне. Факта на получаване на това писмо също не се оспорва по делото. 

            С оспорената заповед № 1894/ 22.07.2008г. Кмета на община Стара Загора е наредил принудителното изземване от “Кривицки и сие”ООД гр.София ползваните от него недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: 10 броя терени по 3 кв.м. всеки /за разполагане на 10 броя билбордове тип „Пиза”, находящи се: в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики”х бул. „Св. П. Евтимий” североизточно от ос.т.643; в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики”х ул. „Ц.И.Шишман” североизточно от ос.т.631а; в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики”х ул. „Д-р Стоянович” северозападно от ос.т.600; бул. „Ц.С.Велики” източно от бензиностанция „Шел”; в кръстовището на бул. „Славянски”х бул. „Руски” северозападно от ос.т.63а; в кръстовището на бул. „Славянски”х ул. „Д.Стаев” южно от ос.т.913; в югозападната част на кръстовището на бул. „Славянски”х бул. „Руски” югозападно от ос.т.63а; в кръстовището на бул. „Св.П.Евтимийа”х ул. „Хр. Ботев” северозападно от ос.т.549; в кръстовището на бул. „Св.П.Евтимий”х ул. „Хр.Ботев” югоизточно от ос.т.549,срещу ул. „Д.Стаев” № 33 в близост до ос.т.138; 16 броя терени по 2 кв.м. всеки/ за разполагане на 15 броя рекламни елементи тип „Ракета” и 1 брой рекламен елемент тип „Сити Лайт”/, находящи се: в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики”х ул. „Св.От. Паисий”; в кръстовището на ул. „Г.Гурко”х ул. „Св. От.Паисий”; в кръстовището на бул. „М.М.Кусев”х ул. „Г. Столетов” югоизточно от ос.т.450; бул. „Ц.С.Велики” срещу Булбанк северозападно от ос.т. 639а; в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики”х ул. „Парчевич” североизточно от ос.т.635а; в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики”х ул. „к.Ганчев” тип „Сити Лайт” югозападно от ос.т. 639а; в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики” х  бул. „Св. П. Евтимий” северозападно от ос.т.198; бул. „Ц.С.Велики” срещу СОУ „В.Левски” западно от ос.т.198; в кръстовището на бул.” Ц.С.Велики”х ул. „Ц.И.Асен” до ос.т. 116; 2 броя в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики”х ул. „С.Силов” – в близост до ос.т.117; в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики”х ул. „Х.Д.Асенов” югно от ос.т.118; в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики”х ул. „К.Ганчев” североизточно от ос.т. 639а; в кръстовището на бул. „М.М.Кусев” х ул. „Бр.Жекови” до кв.61а и в кръстовището на бул. „Ц.С.Велики” х ул. „Х.Д.Асенов” западно от ос.т.118 и бул. „М.М.Кусев” до Драматичен театър кв.1в.

Заповедта е постановена на основание  чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал.1 от ЗОС. От фактическа страна обжалваният акт се основава на обстоятелството, че “Кривицки и сие”ООД ползва общинска собственост /терени/ на отпаднало правно основание. 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че обжалваният административен акт е законосъобразен.

Заповед № 1894/ 22.07.2008г. е издадена от материално и териториално компетентния орган по см. на чл.65, ал.1 от ЗОС – кмета на община Стара Загора. Несъстоятелно е твърдението на жалбоподателя, че от начина по който е посочен автора на заповедта не може да бъде установено по категоричен начин дали подписалия заповедта проф.Светлин Танчев действително е кмет на община Стара Загора. Действително в заповедта е посочено наименованието на органа /Кмет/, без да е конкретизирано на коя община. От заглавната част обаче на заповедта, както и от поставения печат до ръкописния подпис на издателя, без съмнение е видно, че обжалваната заповед е подписана от проф.Светлин Танчев в качеството му на кмет на община Стара Загора.

Оспорената заповед е издадена в писмена форма и съдържа изискуемите съгласно АПК реквизити. Административният орган е спазил всички процесуални действия по оформяне и постановяване на атакувания индивидуален административен акт. В заповедта е посочено правното основание за издаването й – чл.65, ал.1 от ЗОС. От фактическа страна същата е мотивирана с обстоятелството, че е отпаднало правното основание за ползването на процесните имоти от „Кривицки и сие”ООД. Изложени са мотиви, че с писмо изх.№ П-И-1225/ 06.06-2008г. търговското дружество е било уведомено за прекратяване на договора поради изтичане на договорения срок. Не е ясно какви са били съображенията на административния орган за позоваването на това обстоятелство и в преписката няма данни и доказателства за приложимостта му в случая. От съдържащите се в административната преписка и приети като доказтелства по делото Договори с №№ 177, 179, 181, 183, 185 и 187 и писмо изх.№  П-И-419/ 21.02.2008г. безспорно се установява, че между  община Стара Загора и жалбоподателя е съществувало срочно наемно провоотношение съгласно което жалбоподателят е ползвал срещу заплащане общински терени за разполагане на рекламно-информационни елементи. Сключените наемни договори са били прекратени едностранно с едномесечно предизвестие от Община Стара Загора, като в определение срок предоставените за ползване имоти-общинска собственост не са били освободени от наемателя – „Кривицки и сие”ООД и към датата на издаване на обжалваната заповед същите се държат от жалбоподателя на отпаднало правно основание. Следователно, доколкото фактическите основания наложили издаването на заповед по чл.65, ал.1 от ЗОС могат да бъдат извлечени от всички съпътстващи и подготвящи крайния акт документи, съдържащи се в административната преписка по неговото издаване, съдът приема, че неприцизно формулираните  мотиви  в  Заповед № 1894/ 22.07.2008г. не представлява съществено нарушение на формата на акта по см. на чл.146, т.2 от АПК, водещо до невъзможност за извършване на съдебна проверка и преценка  за спазването на материално правните изисквания за издаването му.

            Заповедта е издадена и в съответствие с материалноправните разпоредби и по-точно тази на чл. 65, ал. 1 от ЗОС. В конкретния случай са налице законовите предпоставки за принудително изземване на имот-общинска собственост, а именно: наличие на имоти, собственост на Община Стара Загора, които се държат без правно основание от адресата на административния акт.   

Процесните терени са  части от общински пътища /доколкото визираните в заповедта улици и булеварди се намират в гр.Стара Загора и представляват “път”по смисъла на  на § 6, т.1 от ДР на Закона за движението по пътищата/, които съгласно чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 8, ал.3 от Закона за пътищата са със статут на публична общинска собственост. По аргумент от разпоредбата на чл.56, ал.2 от ЗОС за общинските пътища не се съставят актове за общинска собственост, поради което не може да бъде споделен довода на жалбоподателя, че Община Стара Загора не е доказала правото си на собственост върху терените, посочени в обжалваната заповед.  

На следващо място, от събраните по делото писмени доказателства /шест броя наемни договори от 23.01.2008г. / се установява, че към момента на издаване на обжалваната заповед общинските терени – предмет на заповедта са се намирали в държане на жалбоподателя, който факт не се и оспорва от последния. В жалбата се твърди, че не е налице валидно прекратяване на сключените между Община Стара Загора и “Кривицки и сие”ООД договори за наем, поради което за последния е налице правно основание, по силата на възникналото наемни правоотношение, да държи и ползва процесните имоти. Съдът счита този довод за неоснователен. Съгласно чл.16, ал.1, б.”г” от визираните договори, действието на същите може да бъде прекратено преди изтичане на уговорения срок едностранно от наемодателя, на безвиновно основание.  Цитираната клауза е категорична и предвижда предпоставки, при които страната може да се възползва от правото да прекрати наемното правоотношение - едностранно, с 30-дневно предизвестие. Кметът на община Стара Загора на основание посочената клауза от договорите е уведомил писмено жалбоподателя за прекратяване на наемното правоотношение, видно от писмо изх.№ П-И-419/ 21.02.2008г., получено на 22.02.2008г. След изтичане срока на това предизвестие наемните договори се считат прекратени, а предметът на тези договори се държи без правно основание. Доводът на жалбоподателя, че е недопустимо срочен договор за наем да бъде прекратен предсрочно на безвиновно основание не намира опора както в закона, така и в доказателствата по делото. Наемните правоотношения относно имоти общинска собственост намират са изрично регламентирани в разпоредбите на чл. 14 и следващите от ЗОС, като нормативно уредено е както възникването, така и прекратяването им. Нормите на ЗОС са специални по отношение на разпоредите на чл. 228 - 239 от Закона за задълженията и договорите, поради което последните не намират приложение. Единствената приложима разпоредба от ЗЗД е диспозицията на нормата на чл. 238 (а не хипотезата, както твърди жалбоподателя) относно реда за прекратяване на наемно правоотношение - отправяне на едномесечно предизвестие за предсрочно прекратяване на наемен договор, съгласно изричната препратка към този ред на чл. 15, ал. 3 от ЗОС. Тук следва да се има предвид, че този ред на прекратяване се отнася за наемните правоотношения по чл. 14, ал. 3 и ал. 7, като и двете хипотези визират срочни договори. Впрочем специалният закон - ЗОС не предвижда възможност за отдаване под наем на общинско имущество безсрочно. В тази връзка и предвид изрично уговорената между  страните възможност за предсрочно прекратяване на наемните правоотношения с едностранно предизвестие, следва да се приеме, че сключените договори за наем от 23.01.2008г. са валидно прекратени на 22.03.2008г.

С оглед на изложеното, съдът счита за безспорно установено, че жалбоподателят е държал процесните имоти, които са собственост на  Община Стара Загора, без правно основание, с оглед на което са налице предпоставките на закона за издаване на обжалваната заповед.   

По тези съображения съдът намира, че обжалваната заповед е  законосъобразна - издадена е от компетентен орган; в предвидената от закона форма; постановена е в съответствие с  материалноправните разпоредби на които се основава; при спазване на административно-производствените правила и е съобразена с целта на закона. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на “Кривицки и сие”ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Г.С.Раковски”№ 138, представлявано от управителя Румен Василев Кривицки, против заповед N 1894 от 22.07.2008г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал1 от ЗОбС е разпоредено изземването на недвижими имоти – общинска собственост, като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: