Р Е Ш Е Н И Е

№VІ- 29                                 29.10.2008г.                          гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                        ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесети октомври                                                         две хиляди и осма година

в публично заседание в състав:     

           

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №505  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ във вр. с чл. 145 и сл. от АПК, образувано по оспорване на отказ на Кмета на община Стара Загора, обективиран в писмо №П-И-1527/22.07.08г. да разреши промяна на предназначението на гараж в магазин, от И.И.Д. ***.  

            С жалбата се твърди, че отказът е не мотивиран, не е посочен номер и дата на предходна заповед на Кмета, с която се забранява преустройството на съществуващи гаражи с цел освобождаване на обществени пространства от МПС. Излагат се доводи и за основателност на искането за издаване на скица з проектиране на гаража в обект за стопанска дейност. Иска от съда да отмени отказа и да задължи Кмета на община Стара Загора да издаде разрешение за промяна на предназначението и издаване на скица  с виза за проектиране.

            Ответния административен орган, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Желязкова спорва жалбата и иска от съда да бъде отхвърлена.

            Административен съд Стара Загора, като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Предмет на контрол за законосъобразност е отказ на Кмета на Община Стара Загора да разреши на И.И.Д. да промени предназначението на собствения си гараж с мотив, че с цел освобождаване на обществени пространства  е налице заповед на Кмета, с която се забранява преустройството на съществуващи гаражи. Посочената заповед е приета като доказателство по делото и с нея е забранено преустройството на съществуващи гаражи с промяна на предназначението им, ако не са спазени нормите на чл.38 ал.5 и чл. 43 от ЗУТ и чл.101 от Наредба №5 за правила и норми по устройство на територията, както и промяната на договори за отстъпено право на строеж за гаражи с цел разрешаване на преустройство с промяна на предназначението им.

Производството пред административния орган е започнало по заявление на И.И.Д. от 10.07.2008г. до Кмета на Община Стара Загора за преустройство на собствения му гараж с промяна на предназначението в ОСД, находящ се в сграда на ул. “Захари Княжевски” №29. Искането е мотивирано с преустроени други четири гаража в същата сграда, като е приложена и нотариално заверена декларация, че заявителя не притежава МПС. На това заявление Кмета на община Стара Загора е отговорил отрицателно, но същият е не компетентен. Заявителя е поискал да му бъде издадено разрешение за строеж – за преустройство на съществуващ строеж / гараж/, което по силата на чл. 148 ал.2 от ЗУТ се разглежда от Главния архитект на общината. Съгласно чл. 137 ал.1 т.5 , б.”б” от ЗУТ  преустройствата на строежите пета категория, сред която попада гаража са също строежи и за тях са необходими разрешения, тъй като не попадат в изричното изброяване на чл.151 от закона. Кмета на общината е следвало да препрати образуваната преписка на Главния архитект, който е компетентен да се произнесе по заявлението и за когото има значение заповед № 32/10.01.2004г. на Кмета на община Стара Загора, която повтаря императивни законови правила.

            Освен мотивите за нищожност на отказа, налице са и основания за не законосъобразност, тъй като същият е не мотивиран – не е посочено кои законови изисквания не са налице, респ. кои законови забрани ограничават свободното упражняване на правото на собственост, в което се включва и възможността за ползване според нуждите на собственика. В случая приложима е нормата на чл.38 ал.5 от ЗУТ, която допуска промяна на предназначението по общия ред, който е този на чл. 148 и сл. от ЗУТ.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

            ОБЯВЯВА нищожността на отказ на Кмета на община Стара Загора да разреши промяна на предназначението на съществуващ гараж, находящ се в УПИ V, кв.31а, ул. “Захари Княжевски” №29 гр. Стара Загора, оспорен от И.И.Д. ***.

            Изпраща делото като преписка на Главния архитект на Община Стара Загора.         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: