Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-30                             30.10.2008г.                  гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД          ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесети октомври                                         две хиляди и осма година

в публично заседание в състав:    

        

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №506  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.118 от КСО във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от Р.Т.Й. *** Загора против решение №**********/01.07.2008г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата против разпореждане №178/01.04.2008г. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ Стара Загора за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

С жалбата се въвежда спор по правния извод на Директора на ТП на НОИ и на длъжностното лице по пенсионното осигуряване, че за периода от 17.07.1967 до 31.12.1969г. и от 01.07.1970г. до 18.02.1974г. или за 4г.01.м.15д. е работила в условията на втора категория труд на длъжности помощник технически ръководител и технически ръководител на обект на ДСО Сливен, а именно завод “Петко Енев” гр. Нова Загора. Твърди, че въпреки отразеното във ведомостите за заплати като длъжност към звено “администрация”, следва да се зачете мястото на работа и длъжността й. Иска от съда да приеме за установено, че за посочения период е работила в условията на втора категория труд.

         Ответника – Директора на ТП на НОИ Стара Загора, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и по същество твърди, че отразеното в трудовата книжка, ведомостите за заплати и УП 13 е правно релевантно за определяне категорията труд, тъй като в Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране т.66 е посочено инженерно-технически работници до началник на строителен обект включително, работещи непосредствено на обектите на СМД. Иска от съда да приеме, че не са налице доказателства жалбоподателката да е работила на строителен обект.

         Съдът, като взе предвид становищата на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Предмет на контрол за законосъобразност е решение на Директора на ТП на НОИ Стара Загора от 01.07.2008г., с което е оставена без уважение жалбата на Р.Т.Й. против разпореждане №178/01.07.2008г.  на Ръководител “ПО” за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

От приетите по делото доказателства се установява, а и няма спор относно длъжността и периода, през който е заемана, но предвид отразяването в УП 13, че същата е към звено “администрация” органът е извел извод за липса на предпоставките на т.66и от отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране. Посочената норма в редакцията й от ДВ бр.58 от 1990г. в сила от 30.06. същата година и приложима за лицата, чието право на пенсия възниква след нея, предвижда втора категория труд за инженерно –техническите работници до началник на строителен обект включително. Не е посочено допълнението, което административния орган прави в мотивите на оспореното решение – “работещи непосредствено на обектите от строително монтажна дейност”. Отразяването в приетите по делото документи на длъжността към звено “администрация е правноирелевантно”, защото посочената норма от правилника изисква единствено да е налице характеристиката инженерно технически. Помощник технически ръководител и технически ръководител, която се включва в понятието инженерно-технически работник. Не кореспондира нормативните разпоредби извода на Директора на ТП на НОИ, че щом е отразена инженерно –техническата длъжност към звено администрация, то мястото на работа не е на строителен обект и трудът не е втора категория.

Поради изложеното атакуваното решение като материално незаконосъобразно следва да бъде отменено, а преписката върната на административния орган за определяне размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при спазване указанията за приложение на чл.66и от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране/отменен/.

 

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

         ОТМЕНЯ решение №**********/01.07.2008г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора и разпореждане №178/01.04.2008г. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ Стара Загора за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, оспорено от Р.Т.Й..

Изпраща преписката на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ Стара Загора за определяне размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване указанията на съда за тълкуване и приложение на чл.66и от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране /отм/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: