Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   48

  

             гр. Стара Загора   27.11.2008г.     

 

  

 В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         единадесети ноември

през      две хиляди и осма година в състав:

 

                 Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:           

при секретаря   С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   507  по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството е с правно основание чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

         Образувано е по жалба на „ТЕДИ МОД” ЕООД със седалище гр. Казанлък против Заповед № 654/17.07.2008г. на Кмета на община Казанлък, с която е отказано да бъде разрешено изработването на подробен устройствен план за имот № 020027 в землището на гр. Казанлък, местност „Бекчийска могила”, с цел промяна предназначението на имота за „Автоцентър”. В жалбата са направени оплаквания за материална незаконосъобразност на заповедта, като по същество изложените съображения са за издаването й на несъответно правно основание и при липса на посоченото от административния орган фактическо основание за постановения отказ. Направено е искане за отмяна на оспорения административен акт и присъждане на разноските по делото.             

         В съдебно заседание подателят чрез пълномощника си поддържа жалбата.

         Ответникът– Община Казанлък, редовно призован за съдебно заседание, не се представлява и не взема становище по основателността на оспорването.

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

        

         Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.        

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства съдът приема за установено следната фактическа обстановка:

         Административното производство по издаване на оспорената заповед е  започнало по заявление вх. № 168-2375-1/12.06.2008г. за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на чл. 124, ал.3 от ЗУТ, подадено от „ТЕДИ МОД” ЕООД  гр. Казанлък, като собственик на недвижим имот, съставляващ поземлен имот № 020027 по плана за земеразделяне на гр.Казанлък, местност „Бекчийска могила”, видно от представения нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 193 от 23.04.2008г., том І, нот. дело № 165/2008 на Нотариус рег.№ 441.

          С оспорената Заповед № 654/17.07.2008г. на Кмета на община Казанлък на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ е отказано да бъде разрешено изработването на подробен устройствен за имот № 020027 в землището на гр. Казанлък, местност „Бекчийска могила”, с цел промяна предназначението на имота за „Автоцентър”. От фактическа страна отказът е мотивиран с обстоятелството, че имотът попада в територия, която съгласно Специализираната устройствена схема на Долината на тракийските владетели е предвидена за засаждане на розови и лавандулови насаждения  и е определена охранна зона “Б”. Съгласно наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за територии с режим “б” на археологически обекти не са допустими изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система.

  По делото са представени  копия от Специализираната устройствена схема за културно-историческото наследство на Долината на тракийските владетели с обхват землището на гр. Казанлък и сигнатура на устройствените зони, снимка на Специализираната устройствена схема и копие от картата на землището на гр. Казанлък. С  приетото като доказателство заключение на назначената съдебно-техническа експертиза се удостоверява, че процедурата по изработване на Специализираната устройствена схема за културно-историческото наследство на Долината на тракийските владетели е започнала, но не приключила с предвидения от закона акт за нейното одобряване.

         При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

         Заповед № 654/17.07.2008г. на Кмета на община Казанлък е издадена от компетентния орган и в изискуемата от закона форма, но е постановена в противоречие на материалния закон. 

         Съдебният контрол за материална законосъобразност на оспорения административен акт обхваща преценката дали са налице установените от административния орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта/ и доколко същите попадат в посочената като правно основание за издаване на акта норма и респ. дали се следват разпоредените правни последици. В случая като фактическо основание за постановения отказ за даване на разрешение за изработване на ПУП за процесния имот е визирано наличието на специализирана устройствена схема. Съгласно нейните предвиждания територията, в която попада имотът на жалбоподателя, е за “засаждане на розови и лавандулови насаждения”. Не е направен никакъв извод за несъответствие на заявеното бъдещо предназначение на имота с разрешеното такова по устройствената схема. Съдът може само да предполага, че това е мотивът за отказа.

         Действително, в разпоредбата на чл. 102, ал.2 от ЗУТ императивно е регламентирано, че предвижданията на устройствените схеми за устройството и структурата на територията, опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство и т.н., са задължителни за последващите устройствени планове. Предпоставка за съобразяване на последващите планове с предвижданията на съответната устройствена схема е последната да е одобрена с акт на компетентния по смисъла на чл. 122 от ЗУТ орган, обнародван в Държавен вестник. В случая по делото изрично е доказано, че започналата процедура по създаване на Специализирана устройствена схема  за културно-историческото наследство на Долината на тракийските владетели с обхват землището на гр. Казанлък не е приключила по надлежния законов ред. Както към датата на подаденото от жалбоподателя заявление за издаване на разрешение за изработване на ПУП по реда на чл.124, ал.3 от ЗУТ – 12.06.2008г. така и към момента на издаване на обжалваната заповед – 17.07.2008г., не е налице одобрена и влязла в сила Специализирана устройствена схема, предвижданията по която да са задължителни за последващи устройствени планове. Следователно предполагаемото несъответствие на заявеното бъдещо предназначение на имота с разрешеното в Специализираната устройствена схема не е налице. Обосновавайки постановения отказ с несъществуващо фактическо основание, Кметът на Община Казанлък е издал материално незаконосъобразен административен акт, което е абсолютно основание за неговата отмяна.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че посоченото в обжалваната заповед правно основание за нейното издаване е несъответно – чл.124, ал.2 вместо чл.124, ал.3 от ЗУТ. Наистина, последното може да бъде извлечено от обстоятелствената и разпоредителната част на заповедта, но за формалната изрядност на административния акт е необходимо точното посочване на нормата, регламентираща правото на органа да упражни предоставените му правомощия в рамките на неговата компетентност.

         Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена. Доколкото произнасянето по направеното искане с оглед естеството на акта е в правомощията единствено на административния орган, образуваната преписка по подаденото от „ТЕДИ МОД” ЕООД – гр. Казанлък заявление вх. № 168-2375-1/12.06.2008г.  следва да бъде върната за произнасяне на Кмета на община Казанлък. При разглеждане на искането компетентният орган следва да обсъди всички релевантни факти и обстоятелства и да извърши преценка за наличието на нормативно установените условия за издаване на разрешение за изработване на ПУП, при спазване изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като община Казанлък бъде осъдена да заплати на „ТЕДИ МОД” ЕООД гр. Казанлък сумата от 660лева, представляваща  платена държавна такса, адвокатско възнаграждение и разходи за експертиза.  

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ  във вр. с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

         ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА  Заповед № 654/17.07.2008г. на Кмета на община Казанлък, с която е отказано да бъде разрешено изработването на подробен устройствен план за имот № 020027 в землището на гр. Казанлък, местност „Бекчийска могила”, с цел промяна предназначението на имота за „Автоцентър”, по жалба на „ТЕДИ МОД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к.”Васил Левски”, бл.2, вх.Б, ап.27

         ВРЪЩА  преписката на Кмета на община Казанлък за произнасяне по заявление вх. № 168-2375-1/12.06.2008г, подадено от “ТЕДИ МОД” ЕООД гр.Казанлък, съобразно дадените от съда указания.  

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на ТЕДИ МОД” ЕООД гр. Казанлък сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                          

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: