Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  222

 

                                             14.07.2009г.

                                                                гр.Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публичното заседание,  на двадесет и девети юни две хиляди и девета година, в състав:

                             

 

Председател: Р.Р.

 

при секретаря          З.Д.,   

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р.   адм.дело   509 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.268 във връзка с  чл.222, ал.1, т.4 във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК.

Образувано е по жалба от М.Д.П. *** против решение № 14/28.07.2008г. на заместник - директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ гр.Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата и срещу мълчалив отказ на публичния изпълнител по искането и вх.№16872 от 10.07.2008г. за спиране на изпълнението по изп.д.№ 1278/2008г.

 В жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като директора на ТД на НАП гр.Стара Загора е дължал произнасяне по същество по жалбата и срещу мълчаливия отказ на публичния изпълнител. Моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение и върне преписката на адм. орган за произнасяне по жалбата и. Претендира разноските по делото.

Ответникът чрез своя процесуален представител оспорва жалбата. Моли оспореното решение да бъде оставено в сила като законосъобразно, тъй като не е бил налице мълчалив отказ на публичния изпълнител по искане вх.№16872 от 10.07.2008г. за спиране на изпълнението по изп.д.№ 1278/2008г., а в срока за произнасяне е постановен изричен отказ. Претендира за юрисконсултско вазнаграждение.

От събраните по делото доказателства съдът установи следната фактическа обстановка:

М.Д.П., в качеството си на длъжник, е подала по изп.д. №1278/2008г. искане вх.№16872 от 10.07.2008г. за спиране на изпълнението. До 18.07.2008г. същата не получила известие, че има произнасяне на публичния изпълнител по искането и. Счела, че е налице мълчалив отказ за произнасяне по искането и подала до директора на ТД на НАП гр.Стара Загора жалба срещу него с вх.№16872-4/18.07.2008г.

С решение №14/28.07.2008г. заместник-директора на ТД на НАП гр.Стара Загора е оставил без разглеждане жалбата и, тъй като констатирал, че публичния изпълнител се е произнесъл изрично по искането в закононоустановения срок с разпореждане изх. №16872-3 от 17.07.2008г. Приел, че с оглед на това е отпаднал правния интерес на П. да обжалва мълчаливия отказ и жалбата и е недопустима.

                   Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

                   Жалбата е  в срок и разгледа по същество е основателна.

Предмет на съдебен контрол в настоящото производство е решението на заместник директора на ТД на НАП Стара Загора, с което оставена без разглеждане жалбата на П. срещу мълчалив отказ на публичния изпълнител по искането и вх.№16872 от 10.07.2008г. за спиране на изпълнението по изп.д.№ 1278/2008г.

Решението е издадено от компетентен орган в предвидената от закона писмена форма, но същото е незаконосъобразно.

Решаващия орган - директор на ТД на НАП Стара Загора, може да остави жалба срещу действия на публичния изпълнител без разглеждане единствено при наличие на предпоставките по чл.267, ал.2, т.6 от ДОПК – когато подателят няма интерес от обжалването на действията на органа на принудителното изпълнение или когато оттегли жалбата  или когато е изтекъл срока за обжалване  действията на публичния изпълнител. Тъй като нито една от тези предпоставки не е била налице, то оспореното решение е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, а преписката върната на адм. орган за произнасяне по същество по жалбата на П. вх.№16872-4/18.07.2008г. Позоваването от решаващия орган на постановения в срок изричен отказ на публичния изпълнител по искането за спиране на изп.дело следва да се обсъжда по същество при разглеждане на жалбата, но не може да обоснове оставянето и без разглеждане.

При този изход на спора основателно се явява искането на жалбоподателя за присъждане на разноски. То следва да бъде уважено за сумата 360лв, представляваща заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение. По делото е представено адвокатско пълномощно и договор за правна защита и съдействие № 003200 от 16.01.2009г., сключен между П. и адвокат Цветанка Маркова, с внесено възнаграждение в размер на 350лв.

                   Водим от гореизложеното и на основание чл.268, ал.2 от ДОПК, съдът

 

 

             Р    Е    Ш    И:

 

 

                ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №14/28.07.2008г на Заместник-директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Стара Загора, с което оставена без разглеждане жалба вх.№16872-4/18.07.2008г. на М.Д.П.-***, срещу мълчалив отказ на публичния изпълнител по искането и вх.№16872 от 10.07.2008г. за спиране на изпълнението по изп.д.№ 1278/2008г.

ВРЪЩА преписката на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Стара Загора за произнасяне по същество по жалба вх.№16872-4/18.07.2008г. на М.Д.П.-***, съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора, ул.”Кенали” № 1  ДА ЗАПЛАТИ на М. Димиитрова П., ЕГН-**********,***, сумата 360/ триста и шестдесет/лева, представляваща направени по делото разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                             

                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: