Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

62   17.12.2008г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на деветнадесети ноември две хиляди и осма година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.                                                                                 

и с участието на прокурора 

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 517 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 118  от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

 

            Образувано е по жалба на С.М.Т. ***, против Решение № 0021/ 16.07.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 625/ 09.06.2008г. на Началник отдел „КПК” на ТП на НОИ – Стара Загора. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като по същество наведените съображения са за постановяването му в противоречие на материалноправните разпоредби на КСО. Жалбоподателят твърди, че неправилно решаващият орган е приел за установено, че неправомерно са изплащани обезщетения за отглеждане на малко дете на лицето Милена Тисова. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение и на потвърденото с него разпореждане

 

            Ответникът по жалбата -  Директор на ТП на НОИ – Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспореният административен акт е правилен и законосъобразен, за което излага подробни съображения в съдебно заседание.

 

        Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

           

            Със заповед № 509/ 15.05.2008г. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, на основание чл.107 от КСО, е разпоредено извършването на частична финансова ревизия по разходите на Държавното обществено осигуряване на осигурителя С.М.Т., която е приключила с ревизионен акт за начет вх.№ 1/ 09.05.2008г, издаден на основание чл.110, ал.1 от КСО. В акта е отразен общ размер /главница и лихви/ на начета 2355,88 лева, от които главница – 1430,00лв. и 925,88лв.лихви, произтичащ от неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете, съгласно Справка № 1. Видно от посочената справка, явяваща се неразделна част от акта за начет, за периода от 18.03.2005г. до 09.01.2006г. на лицето Анка Нанева Иванова неправилно е изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете от осигурителя С.М.Т. *** в размер на 1 430,00лв. /главница/.  С оглед събиране на сумите по ревизионния акт за начет, на основание чл.110, ал.3 от КСО е издадено разпореждане № 625/ 09.06.2008г. на началник отдел „КПК” при  при ТП на НОИ – Стара Загора. Същото е обжалвано по административен ред в производство по реда на чл.117 от КСО, приключило с Решение № 0021/ 16.07.2008г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора – предмет на разглеждане в настоящото производство, с което жалбата на С.М.Т. е отхвърлена и е потвърдено разпореждането на началник отдел ”КПК”.  От фактическа страна обжалваното Решение № 0021/ 16.07.2008г.  се основава на обстоятелството, че неправомерно са изплатени обезщетения за отглеждане на малко дете на Анка Иванова, която не е в кръга на осигурените за всички осигурени социални рискове лица по см. на чл.4, ал.1 от КСО, доколкото не е започнала да упражнява трудова дейност по сключен трудов договор от 01.02.2005г. със С.М.Т. – адвокат.       По делото е представена административната преписка, образувана по издаване на ревизионния акт и разпореждане № 625/ 09.06.08г.. От материалите съдържащи се в нея се установява и не се оспорва от страните, че на 01.02.2005г. е сключен трудов договор между  жалбоподателя – С.М.Т. и Анка Нанева Иванова. Последната е получила обезщетение за отглеждане на малко дете за периода и в размери, посочени в Справка № 1 към ревизионния акт за начет. Видно от ведомостта за заплати за м. февруари 2005г. на Анка Нанева Иванова е начислена заплата за пет отработени дни през м.февруари 2005г., а за 15 дни – парично обезщетение за отглеждане на малко дете. 

По делото са представени Справка “Данни от персонален регистър” за Анка Иванова за периода м. януари – м. декември 2005г., Справка за лицата, за които в персоналния регистър на НОИ е подадена информация от осигурител за 2005г. и Справка 8Б – отхвърлени данни от Регистър на осигурените лица,  за периода януари 2005г. до декември 2005г.. Видно от приетите доказателства, въз основа на декларирани от осигурителя данни в Персоналния Регистър на НОИ липсва отразяване лицето Анка Иванова да има отработени дни през месец февруари 2005г. при работодателя С.Т..  

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

 

Като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, съдът намира, че  оспореното Решение № 0021/ 16.07.2008г. на Директора на ТД на НОИ – Стара е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административно-производствените правила, но е постановено в нарушение на материалноправните разпоредби, на които се основава. 

Спорът по делото се свежда до това дали Анка Нанева Иванова е в кръга на осигурените за всички осигурени социални рискове лица по см.на чл.4 от КСО, с право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете и съответно правомерно ли са били изплащани тези обезщетения от осигурителя С.М.Т..

Един от осигурените социални рискове е майчинството /арг.чл.1, т.1 от КСО/, който се състои от два елемента: 1.бременност и раждане и 2. отглеждане на малко дете. Съгласно разпоредбата на чл.11, ал.1, т.1, б.”д” от КСО предпоставка за възникване правото на парично обезщетение от фондовете на ДОО за отглеждане на малко дете, е придобиване качеството на “осигурено лице” за всички осигурени социални рискове.  Нормата на чл.10 от КСО установява, че осигуряването възниква от деня, в който лицето е започнало да осъществява трудова дейност по чл.4 от КСО и продължава до нейното прекратяване.  Следователно осигурителното правоотношение има вторичен характер и неговото възникване е обусловено от възникването, започването на изпълнението и съществуването на друго, първично правоотношение. Доколкото в конкретния случай това обуславящо правоотношение е трудово, релевантният юридически факт за възникване на осигуряването и произтичащите от него права за Анка Иванова, в качеството й на осигурено лице, е наличието към 01.02.2005г. на възникнало трудово правоотношение, чието изпълнение е започнало и не е прекратено. Действително, на 01.02.2005г. между С.М.Т., в качеството на работодател и Анка Нанева Иванова, в качеството на работник, е сключен трудов договор № 1/ 01.02.2005г.. За да се счита, обаче, че е възникнало осигуряване по отношение на Иванова, не е достатъчно да има само сключен трудов договор - необходимо е да е налице започнало изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение. В чл.63, ал.4 от КТ законодателят е въвел изискването постъпването на работа да се удостоверява писмено, като форма за доказване на началния момент на изпълнението на задълженията и упражняването на правата по трудовото правоотношение. В случая в представения по делото трудов договор № 1/ 01.02.2005г. е удостоверено по надлежния ред и в изискуемата форма, че Анка Иванова е постъпила на работа на 01.02.2005г. в предприятието на осигурителя С.М.Т. ***. За установяване и доказване на релевантния за спора факт, че Анка Иванова реално е започнала упражняване на трудова дейност по сключения трудов договор, жалбоподателят представи по делото надлежно заверено копие на ведомост за изплащане на възнаграждения за месец февруари 2005г. Посоченият документ, неоспорен от ответника по жалбата и приет като доказателство по делото, се ползва с материална доказателствена сила относно обстоятелството, че през месец февруари 2005год. на Анка Нанева Иванова е начислено и изплатено трудово възнаграждение за пет работни дни в размер на 37,50 лв. и обезщетение за отглеждане на малко дете за 15 дни в размер на 97,50лв. Следователно за посоченото лице е възникнало осигуряване по см. на чл.10, ал.1 от КСО и съответно право на осигурителни плащания за всички осигурени социални рискове в т.ч. парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

Обстоятелството, че жалбоподателят в качеството си на осигурител, е представил в НОИ некоректни данни за наетите по трудов договор лица, в които не е отразил че за м. февруари 2005г. Анка Иванова има отработени дни, не води до друг правен извод. Наличието на несъответствие между удостовереното в сключения трудов договор досежно датата на постъпване на работа и във ведомостта за заплати за м.февруари 2005г. относно брой отработени дни/брой дни отпуск за отглеждане на малко дете с данните, подадени от осигурителя С.М.Т. и отразени в Персоналния регистър на НОИ, не е основание да се приеме, че Милена Тисова няма отработен и един ден по сключения трудов  договор от 01.02.2005г. и за нея не са възникнали права в качеството й на осигурено лице по см. на чл.4, ал.1, т.1 във вр. с чл.10, ал.1 от КСО. Неизпълнението на задължението на осигурителя към осигурителния орган по чл.5, ал.4 от КСО за предоставяне на точни данни за осигурените лица, основанието за осигуряване и размера на осигурителния доход и на задължението по чл.6 ал.3 за внасяне по сметки на ДОО на дължимите се осигурителни вноски върху начислените заплати, не може да обоснове извод за невъзникнало осигуряване по отношение на лице, започнало упражняването на трудова дейност по трудово правоотношение с постъпването на работа, удостоверено в изискуемата писмена форма по чл.63, ал.4 от КТ. Отразените в Персоналния регистър на НОИ въз основа на декларираните от осигурителя данни не могат да бъдат доказателство относно факта на възникването /респ. невъзникването/ на осигуряването, доколкото подаваните декларации по чл.5, ал.4 от КСО във вр. с Наредба № Н-8/ 29.12.2005г. на Министъра на финансите нямат характер на удостоверителни документи по отношение пораждането и съществуването на осигурителното правоотношение.

  

Предвид гореизложеното съдът намира, че Решение № 0021/ 16.07.2008г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 625/ 09.06.2008г. на Началник отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора за внасяне сума по акт за начет общо в размер на 2355,88лв., е материално незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ, по жалба на С.М.Т. ***/ 16.07.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 625/ 09.06.2008г. на Началник отдел „КПК” на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№ 1/ 09.05.2008г. общо в размер на 2 355,88лв., от които 1430лв. главница и  925,88лв. лихва върху главницата.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                    

         СЪДИЯ: